Склад та облік доходів операційної діяльності

Дата добавления: 18 Февраля 2013 в 01:09
Автор: n********@ukr.net
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (119.62 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курсова.docx

  —  122.13 Кб

Якщо використовувався залучений  автотранспорт, четвертий примірник товарно-транспортної накладної залишається у водія і додаєтьсядо подорожнього листа вантажного автомобіля, а потім його здають у бухгалтерію автотранспортного підприємства, де пред’являють рахунки на транспортні послуги продавцеві чи покупцеві, залежно від того, хто з них замовляв такі послуги [ 17, 342].

Нерідко на підприємствах  використовуються платіжні вимоги-доручення, що являють собою комбінований документ: верхня частина - вимога постачальника  сплатити йому вартість відвантаженої  продукції (виконаних робіт), нижня - доручення платника своєму банку  перерахувати з його рахунка відповідну суму на рахунок постачальника.

Платіжна вимога-доручення  виписується постачальником і надсилається разом з розрахунковими і відвантажувальними документами безпосередньо покупцеві (або в обслуговуючий його банк) з вимогою сплатити вартість відвантажених  за договором товарно-матеріальних цінностей і наданих послуг. Розрахунковим  документом є рахунок-фактура, що містить  перелік найменувань відвантаженої  раніше готової продукції.

Інколи покупець розраховується готівкою за відпущену йому готову продукцію. У такому разі продавцем  оформляється прибутковий касовий  ордер, який фіксує оприбуткування готівки  в касі. Платнику в підтвердження  оплати товару видається квитанція  до прибуткового касового ордера, що засвідчується печаткою одержувача.

Узагальнення інформації за рахунком 70 “Дохід від реалізації” та 71 “Інший операційний дохід” здійснюється в Журналі 6.

Сума доходів від операційної  діяльності у річній податковій декларації відображається у рядку 02, який має  назву дохід від операційної  діяльності (дохід від реалізації товарів ( робіт, послуг)).

Отже, у третьому підпункті першого розділу ми розкрили зміст понять “документ”, “первинний документ”, “обліковий регістр”. Зазначили особливості ведення фінансового обліку доходів операційної діяльності, первинні документи та облікові регістри на яких фіксуються господарські операції, що підтверджують виникнення доходів операційної діяльності та узагальнюють її. Також, нами були зазначені форми фінансової та податкової звітності у яких відображаються досліджувані нами доходи.

 

 

    1. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операційної діяльності

 

 

Облік доходів у бухгалтерському обліку ведеться на синтетичних тааналітичних рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

Рахунки даного класу є  тимчасовими і використовуються для накопичення данихпро доходи за звітній період [14, 514].

Рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної діяльності, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного періоду за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне  відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати” [6].

Планом рахунків для відображення доходів операційної діяльності застосовують рахунки 70 “Доходи від реалізації” та 71 “Інший операційний дохід”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу [6].

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” – пасивний. По кредиту рахунку відображається отримання доходу. За дебетом даного рахунку – належна до сплати сума непрямих податків; результат операцій перестрахування,  результат зміни резервів незароблених премій та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. А також за дебетом субрахунку 703 “Доходи від реалізації товарів і послуг” щомісяця відображається списання сум з рахунку 76 “Страхові платежі”. Сальдо на кінець звітного періоду повинно дорівнювати 0.

Фінансовий  облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об’єкту за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок [14, 515].

Рахунок  70 “Доходи від реалізації” має наступні субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції».

702“Дохід від реалізації товарів».

703 “Дохід від реалізації робіт, послуг».

704 “Вирахування з доходу”.

705 “Перестрахування” [7].

За кредитом субрахунків 701 “Дохід від реалізації готової продукції” –703 “Дохід від реалізації робіт, послуг” відображається збільшення (отримання) доходу, за дебетом – сума непрямих податків(акцизного збору, податку на додану вартість та інших непрямих податків, передбачених чинним законодавством), що підлягають сплаті до бюджету; результат операцій перестрахування (в кореспонденції з рахунком 705 “Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (в страхових організаціях) і списання впорядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” [6; 12, 227].

На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку702 “Доходи від реалізації товарів” підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” підприємства і організації, що виконують роботи та надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій [6].

Субрахунки 701 – 703 – пасивні.За  кредитом субрахунків 701 “Дохід від реалізації готової продукції” –703 “Дохід від реалізації робіт, послуг” відображається збільшення (отримання) доходу, за дебетом – сума непрямих податків(акцизного збору, податку на додану вартість та інших непрямих податків, передбачених чинним законодавством), що підлягають сплаті до бюджету; результат операцій перестрахування (в кореспонденції з рахунком 705 “Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (в страхових організаціях) і списання впорядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” [6; 12, 227].

Субрахунок 704 “Вирахування з доходу” є активним. За дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агенськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 705 “Перестрахування” підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом – частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується у кореспонденції із субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” [6].

Аналітичний облік доходів  від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та /або іншими напрямами, визначені підприємством [6]. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління і контролю [14, 515].

Відображення в бухгалтерському  обліку доходів від реалізації здійснюється за операціями наведеними в таблиці 1.2. (Додаток А).

На рахунку 71 “Інший операційний дохід” ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) [6].

За кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” відображається збільшення(одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів(обов’язкових платежів)) та списання впорядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. Сальдо кінцеве дорівнює 0.

Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливоювартістю”.

711 “Дохід від купівлі - продажу іноземної валюти” [4].

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”.

713 “Дохід від операційної оренди активів”.

714 “Дохід від операційної курсової різниці”.

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”.

716 “Відшкодування раніше списаних активів”.

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”.

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”.

719 “Інші доходи від операційної діяльності” [7].

На субрахунку 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів.

На субрахунку 711 “Дохід від купівлі – продажу іноземної валюти” відображається додатна різниця між ціною купівлі – продажу валюти та її балансовою вартістю [4].

На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом ( метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці” узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами і зобов’язаннями підприємства – пов’язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування завданих збитків.

На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів.

На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позивної давності.

На субрахунку 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю.

На субрахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності” узагальнюється інформація про інші доходи операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 [6].

Аналітичний облік інших  операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством [14, 519].

Відображення в бухгалтерському  обліку господарських операцій по відображенню іншого операційного доходу здійснюється у таблиці 1.3 (Додаток Б).

Отже, у даному підпункті ми зазначили на яких рахунках відображаються доходи від операційної діяльності. Зазначили які синтетичні та аналітичні рахунки вони мають, які господарські операції відображаються по кредиту та по дебету даних рахунків. Також у таблицях відобразили типові кореспонденції рахунків по обліку доходів операційної діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

ОБЛІК ДОХОДІВ  ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

 

 

 

2.1. Організація обліку та облікова політика ПАТ “Чернівецький        хлібокомбінат”

 

 

Вільне акціонерне товариство “Чернівецький хлібокомбінат” створено згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, наказ від 25 листопада 2004 року №1996, шляхом перетворення державного Чернівецького хлібокомбінату у приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

Товариство створене з  метою здійснення підприємницької  діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також  отримання акціонерами дивідендів.

ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”  є найбільшим виробником хліба та хлібобулочних виробів в регіоні з потужністю виробництва близько 100 тонн продукції на добу та фактичною реалізацією 65 – 70 тонн на добу.

Описание работы
На сьогоднішньому етапі розвитку кожне підприємство незважаючи на форму власності, тип чи розміри ставить собі за мету в результаті фінансово - господарської діяльності здобути якомога більше економічних вигод, тобто максимізувати свої прибутки. Це прагнення є головною ціллю і метою діяльності кожного підприємства чи організації. Основою зростання прибутковості підприємства є збільшення його доходів
Содержание
содержание отсутствует