Інвентаризація на підприємстві

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 22:28, курсовая работа

Описание работы

Актуальність досліджуваної теми визначається сьогодні тим, що завдяки проведенню інвентаризації отримується інформація для достовірного визначення реальних витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. Лише результати проведеної інвентаризації дозволяють виявити помилки при здійсненні подвійного відображення господарських операцій, окремих фактів господарського життя на бухгалтерських рахунках. Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та звітності, як правдивість і реальність. Метою написання даної курсової роботи є визначення основних проблем щодо забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві шляхом проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань, що здійснюється порівнянням.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………..3
Розділ І Економічний зміст проведення інвентаризації
господарських засобів.
Нормативно-інформаційне забезпечення
проведення інвентаризації…………………………...…………….5
Розділ ІІ Техніка проведення та документальне забезпечення інвентаризації на підприємствах.
2.1 Проведення інвентаризації основних засобів……………….13
2.2 Інвентаризація запасів…………………………………………15
2.3 Порядок відображення в обліку результатів інвентаризації
результатів інвентаризації. ……………………………………….18
Висновки. ……………………………………………………………...….22
Список використаної літератури. ………………………………………26

Работа содержит 1 файл

курсовая Бенеденко Ю. Б210.docx

— 49.49 Кб (Скачать)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Коледж

Миколаївського національного  університету

імені В.О.Сухомлинського

 

Циклова комісія економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

Інвентаризація на підприємстві.

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

 

 

 

 

                           Виконав: Бенеденко Юрій

Миколайович, група Б-210                                                                                                                  Перевірила: Несен Ірина Олександрівна

                                                                           

 

 

 

 

 

Миколаїв 2012

ЗМІСТ.

Вступ………………………………………………………………………..3

Розділ І  Економічний  зміст проведення інвентаризації

господарських засобів.

  1. Нормативно-інформаційне забезпечення

проведення інвентаризації…………………………...…………….5

Розділ ІІ Техніка проведення та документальне забезпечення інвентаризації на підприємствах.

2.1 Проведення інвентаризації основних засобів……………….13

  2.2 Інвентаризація запасів…………………………………………15

2.3 Порядок відображення в обліку результатів інвентаризації

результатів інвентаризації. ……………………………………….18

Висновки. ……………………………………………………………...….22

Список використаної літератури. ………………………………………26

ВСТУП

 

В процесі становлення  ринкових відносин належну увагу  на кожному підприємстві слід приділити  обліку його майна. Усі господарські операції, що відбуваються оформляють документально. Проте у діяльності господарюючих суб’єктів відбуваються й невидимі процеси, що призводять до втрат товарно-матеріальних цінностей, які документально відобразити  неможливо. Тоді облікові дані не відповідають дійсності.

Основними причинами виникнення розбіжностей може бути:

- природні втрати (природний  убуток): усушка, утруска, розпорошення, розливання, випаровування;

- втрати через суб’єктивні  причини: пересортиця, нестача,  крадіжка.

Перевірка відповідності  даних бухгалтерського обліку з  фактичними залишками здійснюється за допомогою інвентаризації.

Інвентаризація – складання  опису майна підприємства на підставі періодичної перевірки наявності  грошових цінностей, що перебувають  на балансі підприємства на певну  дату, стану їх зберігання.

Методика інвентаризації – це сукупність способів і прийомів, що дають змогу забезпечити її організацію і раціональне проведення, при дотриманні всіх норм і вимог  законодавства.

Без інвентаризації не обійтись у разі зміни керівника колективу  з колективною матеріальною відповідальністю, а також при ліквідації підприємства, при передачі підприємств та їх структурних  підрозділів до складу інших органів  управління . Характерною ознакою  інвентаризацій є те, що їх об’єктом стає майно підприємства, а також  майно, що не належить підприємству на правах власності та перебуває у  його користуванні (майно в оренді, давальницька сировина, товари на комісії  тощо).

Інвентаризації притаманний  комплекс наступних господарсько-правових ознак: здійснення на підставі розпорядчого документу колегіальним органом; виявлення  кількісних і якісних характеристик  об’єкту; реєстрація та оцінка фактів; нормативно-правове регулювання; бухгалтерська обробка документів; узагальнення та реалізація результатів; прийняття рішення.

При інвентаризації виявляються  неточності у прийманні і відпуску цінностей, помилки при обліку у  первинній документації, крадіжки, обважування і пересортиці сировини, матеріалів, готової продукції та інших цінностей. У процесі інвентаризації також перевіряються умови зберігання цінностей на об’єктах .

Актуальність досліджуваної  теми визначається сьогодні тим, що завдяки  проведенню інвентаризації отримується  інформація для достовірного визначення реальних витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. Лише результати проведеної інвентаризації дозволяють виявити помилки при  здійсненні подвійного відображення господарських  операцій, окремих фактів господарського життя на бухгалтерських рахунках. Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та звітності, як правдивість і реальність.

Метою написання даної  курсової роботи є визначення основних проблем щодо забезпечення достовірності  бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві шляхом проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань, що здійснюється порівнянням, перевіркою фактичної наявності  майна з даними бухгалтерського  обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 

 

  1. Нормативно-інформаційне забезпечення проведення інвентаризації.

 

Однією з основних вимог, що ставиться до бухгалтерського  обліку є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і  відпуску товарно-матеріальних цінностей  між фактичною наявністю і  даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема в  результаті пересортиці, несправності, ваговимірних приладів, помилок у  записі, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та інше. У зв’язку з цим виникає  необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між  даними обліку і фактичною наявністю  господарських засобів. Це досягається  за допомогою інвентаризації.

Поняття інвентаризації було відоме ще в Давньому Єгипті, Китаї, Давній Греції, Давньому Римі.

Інвентаризація того часу носила дискретний характер і проводилась  працівниками обліку, які визначали  залишки запасів в натурі, і  не мали уявлення про обліковий залишок. На сучасному розвитку ринкових відносин необхідність проведення інвентаризації для господарюючих суб’єктів  не зникає, а навпаки, суттєво зростає. Інвентаризація сьогодні – це не лише теоритичне підгрунття бухгалтерського  обліку і господарського контролю, алей організаційна форма, яка використовується для виявлення та оцінки фактичного стану майнової бази, підвищення ефективності використання ресурсів, контролю за роботою  матеріально відповідальних осіб, а  також виявлення між його фактичною  наявністю і даними обліку, виявлення  винних в цьому осіб.

Інвентаризація  забезпечує дотримання таких вимог  до балансу та звітності як правильність і реальність. Проведення інвентаризації дає можливість отримати інформацію, без якої такі елементи методу бухгалтерського  обліку,як баланс та звітність втрачають  функцію способу пізнання дійсності. Лише результати проведення інвентаризації дозволяють виявити помилки при  здійснені подвійного відображення господарських операцій, окремих  фактів життя на бухгалтерських рахунках.

На мою думку інвентаризація є важливим засобом контролю перевірки  в натурі наявності майна підприємства шляхом описування, перерахунку, зважування, вимірювання й оцінювання їх залишків і порівняння одержаних результатів  з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження  між даними обліку і фактичною  наявністю активів і зобов’язань, тобто лишки або нестачі, які  оформляють відповідними документами  і відображають в обліку. Вважаємо, що поняття інвентаризації слід розглядати через призму змісту, який не можна  ототожнювати з категорією сутності, хоч ці категорії і є однопорядковими. Якщо сутність – це основа, суть процесу, тоді зміст це сукупність важливих складових елементів даного процесу. Отже, сутність – основа, яка визначає зміст основні елементи, що знаходяться  в причинно- наслідковому зв’язку.

Об’єктами інвентаризації на підприємстві є об’єкти бухгалтерського  обліку, що мають матеріально-речову форму, кількісний вимір та вартісну оцінку, а також фінансові зобов’язання (табл.1.2).

Здійснення інвентаризаційного процесу передбачає наявність не тільки об’єкту інвентаризації, але  й її суб’єктів. Визначення основних суб’єктів інвентаризаційного процесу, як зовнішніх, так і внутрішніх є  одним із завдань цього дослідження. Зовнішні суб’єкти інвентаризації є  носії прав і обов’язків державні інститути, структури та підрозділи, що згідно з чинним законодавством мають право контролювати фінансово  господарську діяльність (Державна податкова  адміністрація, Контрольно-ревізійне  управління, Фонд державного майна України, Прокуратура).

Об’єкти інвентаризації       Таблиця 1.2

Об’єкти інвентаризації:

Активи

Зобов’язання

Необоротні  активи

Оборотні  Активи

Поточні зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

  1. Довгострокові фінансові інвестиції
  2. Довгострокова дебіторська заборгованість
  3. Нематеріальні активи
  4. Незавершене будівництво
  5. Основні засоби
 • Виробничі запаси
 • Тварини на вирощуванні та відгодівлі
 • Незавершене виробництво
 • Готова продукція
 • Товари
 • Векселі одержані
 • Дебіторська заборгованість
 • Поточні фінансові інвестиції
 • Тимчасово вільні кошти
 • Векселі видані
 • Інші поточні зобов’язання;
 • Кредити банків
 • Заборгованість перед постачальникам і підрядниками, перед бюджетом, позабюджетним фондами, працівниками
  1. Кредити банків
  2. Облігаційні позики
  3. Інші довгострокові зобов’язання

   

  Внутрішніми суб’єктами інвентаризації є керівник та власники підприємства. В системі елементів методу бухгалтерського  обліку інвентаризація як елемент має  певну самостійність і незалежність. В ієрархічній системі цей елемент як засіб контролю може зайняти будь-яке місце після документації.

  Основними завданнями інвентаризації є:

  1) забезпечення контролю  за наявністю і станом майна,  його рухом, використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних  та енергоресурсів відповідно  до затверджених норм, плану тощо;

  2) виявлення майна, що  втратило свої споживчі властивості,  зіпсованого, невикористаного і  непотрібного у господарстві, а  також того, що знаходиться поза  обліком;

  3) встановлення нормального  фізичного стану і правильності  оцінки необоротних активів та  інших засобів праці, які обліковуються  на балансі; виявлення стану  розрахунків, встановлення фактичної  наявності або підтвердження  розмірів дебіторської заборгованості;

  4) виявлення понаднормово  використаних та невикористаних  матеріальних цінностей;

  5) перевірку дотримання  правил і умов збереження майна;

  6) виявлення та усунення  фактів безгосподарності, безвідповідальності,  виявлення резервів матеріальних  ресурсів, застосування заходів  щодо їх використання;

  7) визначення розмірів  природного убутку та інших  витрат;

  8) контроль за станом  обліку і звітності матеріально  відповідальних осіб;

  9) перевірку дотримання  діючих положень про матеріальну  відповідальність [8].

  Існують різні види інвентаризації, які залежать від різних кваліфікаційних  груп.

  За частотою проведення інвентаризації поділяються на:

  - періодичні інвентаризації проводяться,  як правило за ініціативою  власника. Вони можуть бути щоквартальні  та щомісячні, а також при  сезонності виробничого процесу  сезонні. Мета таких інвентаризацій  – контроль за збереженням майна виявлення втрат, природного убутку, недостач, можливих помилок та зловживань, контроль над роботою матеріально відповідальних осіб;

  - разові інвентаризації, як правило  є річними і проводяться зазвичай  перед складанням фінансової  звітності в листопаді – грудні  поточного року. Вони є суцільними  та повними. 

  За характером проведення й рядом питань, що вирішуються  інвентаризації бувають:

  - планові інвентаризації  проводяться в чітко встановлені  у відповідності з розробленим  планом, затвердженим керівником  підприємства;

  Информация о работе Інвентаризація на підприємстві