Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 20:33, курсовая работа

Описание работы

У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.

Содержание

1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку
1.1 Управління депозитними операціями
1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика
1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій
2. Аналітична частина.

Работа содержит 1 файл

курс раб по банковским операциям.doc

— 366.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ                      

 

УКРАЇНИ

 

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЛИСИЧАНСЬКА ФІЛІЯ

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з предмету: «Банківські  операції»

 

Тема: «Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках                     України.»

 

 

 

 

Виконала:

Студентка гр. ФН-10з

Мамець Марина Сергіївна

Перевірив:  викладач

Откидач Тетяна Анатоліївна

 

 

                                         

 

 

 

                                            

 

 

                                             м. Лисичанськ  2013 р.

Зміст  
Введення  
1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку  
   1.1 Управління депозитними операціями

   1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика

   1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій

 

2. Аналітична частина.

   2.1 Пакет документів для отримання кредиту на купівлю основних засобів та нематеріальних активів

   2.2 Техніко-економічне обґрунтування доцільності кредитування підприємства

   2.3 Оцінка   фінансового стану позичальника -  юридичної особи

   2.4  Визначення  заставної вартості майна підприємства для забезпечення  кредиту

   2.5 Рішення банку про доцільність кредитування  підприємства

Висновок  
Список літератури  
Додаток1. Баланс

Додаток2.

 

Введення  
У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.  
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.  
Джерелом інформації про діяльність банківської установи є його облікова система. В Україні загальні принципи побудови облікових систем загальні для всіх суб'єктів господарювання. Їх визначено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХIV і Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Але бухгалтерський (фінансовий) облік в банках має свої особливості, що обумовлено економічною утриманням об'єктів обліку та характером банківських операцій.  
Предметом бухгалтерського обліку в банках у загальному вигляді виступає сукупність об'єктів в процесі всього циклу управління діяльністю банку.  
До об'єктів бухгалтерського обліку в банках можна віднести: банківські доходи, витрати, прибуток (збиток), активи, зобов'язання, капітал.  
Бухгалтерський облік базується на певних правилах визначення, реєстрації, класифікації та інтерпретації операцій або подій, пов'язаних з діяльністю банку. Все це і становить метод бухгалтерського обліку, який складається з таких елементів: документація та інвентаризація; оцінка і калькуляція; рахунки і подвійний запис; бухгалтерський баланс і звітність.  
Бухгалтерський облік є важливим елементом контролю. На управлінські рішення істотно впливає бухгалтерська інформація про стан розрахунків, готівкових коштів, цінних паперів, якими володіє банк, депозитних операцій, валютних коштів, кредитних ресурсів і його кредитного портфеля.  
 
1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку  

1.1 Управління депозитними операціями  

Управління депозитними операціями - це сукупність стратегічних і тактичних заходів, які проводить комерційний банк з метою залучення тимчасово вільних грошових коштів клієнтів, та утворення на цій основі кредитних ресурсів. Надійність і сталість джерел формування кредитних ресурсів забезпечується на основі багатогранності видів та умов (аж до індивідуалізації) проведення депозитних операцій стосовно конкретних юридичних і фізичних осіб.  
Ефективне управління депозитними операціями передбачає розширення мережі та видів депозитних рахунків, задоволення потреб клієнтів в найрізноманітніших банківських послугах, забезпечення гарантій вкладень через систему страхування депозитів тощо. Режим функціонування депозитних рахунків у банку має відповідати потребам максимального спрощення порядку проведення депозитних операцій.  
Передумовою здійснення науково обгрунтованого управління депозитними операціями комерційного банку є попередній аналіз стану, структури і використання ресурсної бази та пасивних операцій.  
Специфічною рисою депозитних операцій є активна роль клієнта банку, який самостійно визначає величину вкладу, тобто частку своїх доходів, яку він спрямовує на заощадження. Заходи впливу на економічну поведінку потенційних вкладників мають посісти вагоме місце в процесі управління депозитними операціями комерційного банку. Чесність і порядність банку щодо клієнтів мають бути нормою в яких-небудь, навіть самих несприятливих для банківської діяльності, ситуаціях.  
Подорожчання депозитів призводить і до подорожчання кредитних ресурсів банку. Тому прагнення банку до максимального задоволення потреб вкладників мають обмежуватися майбутніми можливостями прибуткового розміщення залучених ресурсів під більш високий, порівняно з депозитами, відсоток. Для реалізації цього завдання комерційні банки встановлюють мінімальну суму строкового депозитного вкладу, мінімальний термін, на який укладаються грошові кошти, річну відсоткову ставку, періодичність виплати відсотка (щомісячно, щоквартально, після закінчення терміну) тощо.  
Ефективне управління депозитними операціями створює умови для оптимальної ресурсної регулювання в комерційному банку. Вміле маневрування ресурсами - важливий показник професіоналізму банківського персоналу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика  

Депозит (вклад - від латинського depositum - переданий на збереження) - кошти, внесені до комерційного банку клієнтами - фізичними та юридичними особами, які зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно до режиму рахунку і банківського законодавства.  
В Україні порядок залучення комерційними банками коштів юридичних і фізичних осіб на депозитні рахунки регламентується "Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів", затвердженими Постановою правління НБУ від 30.06.98. № 250.  
Згідно з цими правилами депозитна операція - це операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.  
Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, а також кредитори - власники коштів.  
Об'єктом депозитних операцій є кошти, передані комерційному банку на умовах, визначених долгостороннім угодою (з виплатою відсотків або на безпроцентній основі).  
Депозити за своїм економічним значенням можуть бути як пасивними, так і активними.  
Активні депозити - розміщення банківських коштів на вклади в інші банки. Депозитні операції можуть бути активними лише на міжбанківському кредитному ринку.  
Пасивні депозити - це кошти, залучені банком.  
Класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є:  
- Вид і статус вкладника;  
- Термін вкладу.  
За першою ознакою розрізняються вклади юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів.  
За строками використання коштів депозити поділяються на:  
- Депозити до запитання;  
- Депозити на певний строк (строкові);  
- Ощадні вклади.  
Депозити до запитання - це кошти на поточних, бюджетних рахунках, кошти підприємств і організацій у розрахунках; кошти на кореспондентських рахунках за розрахунками з іншими банками, кредитні залишки на рахунках іноземних банків - кореспондентів і які використовуються їх власниками для здійснення розрахунків, платежів та на інші потреби. Залишки на цих рахунках постійно змінюються, мають короткостроковий характер. Умови сплати відсотків за залишками коштів на цих рахунках визначаються у двосторонніх угодах щодо їх відкриття.  
У більшості банків вклади до запитання становлять найбільшу частку в структурі залучених коштів. Це найбільш дешеве джерело банківських ресурсів. Власник рахунку може в якій-небудь момент вилучити кошти, тому банк повинен мати завжди високоліквідні активи за рахунок зменшення частки менш ліквідних, але таких, що дають високі доходи. Тому на залишок коштів на рахунках до запитання виплачуються низькі відсотки. Для комерційного банку вклади до запитання є трудомісткими і дохід від комісійних зборів за обслуговування рахунків не завжди покриває ці витрати.  
Найбільш стабільними під кутом зору прогнозування рівня залишків і визначення термінів повернення коштів є строкові вклади (депозити).  
Строкові вклади (депозити) - це гроші, які розміщуються їх власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні рахунки на певний термін з виплатою обумовлених відсотків. Комерційний банк зацікавлений у залученні вкладів на певний термін, тому що вони є стабільні й дають змогу банку використовувати кошти вкладників протягом тривалого часу.  
За терміном строкові депозити класифікують:  
- Депозити строком до 1 місяця;  
- Депозити строком від 1 до 3 місяців;  
- Депозити строком від 3 до 6 місяців;  
- Депозити строком від 6 до 12 місяців;  
- Депозити строком більше 1 року;  
- Депозитні сертифікати.  
Якщо вкладник продовжує зберігати гроші на депозитному рахунку після обумовленого терміну, він може розпоряджатися ним як поточним рахунком.  
Вклади коштів юридичних і фізичних осіб на депозитний рахунок банком оформлюються шляхом:  
- Відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору  
банківського вкладу (видачею ощадної книжки);  
- Видачі ощадного (депозитного) сертифіката.  
Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунками 2-го класу розділу 26 "Кошти клієнтів банку" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Рахунки цього розділу групуються за двома основними ознаками:  
- За характером клієнтів банку (суб'єкти господарської діяльності або фізичні особи);  
- За строком депозитів (кошти до запитання і строкові кошти).  
Згідно з названими ознаками розділ 26 містить 6 груп рахунків.  
260 "Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності";  
261 "Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності";  
262 "" Кошти до запитання фізичних осіб ";  
263 "Термінових кошти фізичних осіб";  
264 "Кошти виборчих фондів";  
265 "Кошти небанківських фінансових установ".  
В аналітичному обліку банки можуть вести окремі особові рахунки за видами вкладів, а також у розрізі вкладників.  
Ощадні вклади населення служать власникам для накопичення грошових заощаджень.  
 
1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій  
 
Бухгалтерський облік депозитних операцій здійснюється за правилами, викладеним в "Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України", що затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.99 р. № 418 (зі змінами та доповненнями).  
Депозит враховується на всю суму його номіналу на депозитному рахунку до моменту погашення. Залежно від методу виплати відсотків за депозитами - за період або на період (авансом) - змінюється сума, що надходить від депонента.  
У будь-якому випадку номінальна сума депозиту і сума, що враховується на депозитному рахунку, збігається.  
За умовами виплати відсотків за період відсотки сплачуються періодично або в кінці терміну, визначеного депозитним договором. Згідно з умовами договору при сплаті процентів за період на дату залучення коштів здійснюється така проводка:  
Д-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок".  
К-т "Депозити".  
Відсотки авансом сплачуються одночасно із внесенням коштів на депозит. Таким чином, номінал депозиту буде більше, ніж сума, отримана від депонента, на суму сплачених авансом відсотків. У разі сплати відсотків авансом на дату залучення депозиту здійснюється така проводка:  
Д-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок" - за вирахуванням сплачених авансом відсотків;  
К-т "Витрати майбутніх періодів" - на суму сплачених авансом відсотків;  
К-т "Депозити" - на суму номіналу.  
Процентні витрати.  
Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором.  
Для розрахунку нарахованих відсотків комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку.  
При використання номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом розраховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, що вказана в депозитному договорі.  
За допомогою фактичної процентної ставки сума процентів визначається за певний період з урахуванням раніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених відсотків.  
Незалежно від методу накопичення відсотків загальна сума нарахованих відсотків на дату закінчення терміну дії депозитного договору не змінюється.  
Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. У разі залучення депозитів за плаваючою процентною ставкою банк (згідно з умовами договору) може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування відсотків за середньозваженою процентною ставкою здійснюється з урахуванням процентних ставок, що діяли протягом терміну депозитного договору.  
Облік відсотків за депозитами здійснюється за принципами нарахування та відповідності. Для обліку нарахованих відсотків використовуються відповідні рахунки "Нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.  
Нарахування відсотків за депозитами відображається проводкою:  
Д-т "Процентні витрати";  
К-т "Нараховані витрати".  
Якщо дати нарахування і сплати відсотків збігаються, то банк, згідно з умовами договору і з урахуванням внутрішньої облікової політики може безпосередньо відносити відповідну суму процентів на рахунки витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника. При цьому здійснюється така бухгалтерська проводка:  
Д-т "Процентні витрати";  
К-т "Поточний рахунок клієнта".  
Сплачені авансом проценти не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати. При цьому здійснюється така бухгалтерська проводка:

Д-т "Процентні витрати";  
К-т "Витрати майбутніх періодів".  
Якщо після закінчення дії депозитного договору депонент не отримує проценти, то згідно з умовами договору несплачені нараховані відсотки приєднуються до депозиту або враховуються за рахунками нарахованих витрат.  
Відсотки за депозитом можуть сплачуватися:  
- В момент погашення депозиту;  
- Періодично;  
- Авансом.  
Якщо відсотки сплачуються на дату погашення депозиту, то банк здійснює такі проводки:  
Д-т "Нараховані витрати" - на суму відсотків;  
Д-т "Депозит" - на суму номіналу депозиту;  
К-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок".  
У разі сплати відсотків періодично після дати нарахування, банк здійснює таку проводку:  
Д-т "Нараховані витрати";  
К-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок" - на суму відсотків.  
Якщо банк при внесенні коштів на депозит платить відсотки авансом, то сума раніше сплачених процентів амортизується щомісячно. У разі капіталізації відсотків сума нарахованих відсотків періодично приєднується до депозиту і відображається такою проводкою:  
Д-т "Нараховані витрати";  
К-т "Депозити".  
Погашення депозиту.  
При погашенні депозиту у визначений договором строк здійснюється така бухгалтерська проводка:  
Д-т "Депозити" - на суму номіналу й у разі капіталізації з урахуванням суми процентів;  
К-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок".  
На дату погашення депозиту необхідно здійснити нарахування відсотків за період з останньої дати нарахування до дати погашення. У терміновому депозитному договорі рекомендується передбачити порядок суми перерахування депозиту і відсотків за ним після закінчення встановленого терміну депозиту. Для юридичної особи вказується номер поточного рахунку; для фізичної - номер рахунку вкладу, який, у разі його відсутності, відкривається за згодою клієнта відповідно до умов депозитного договору.  
Якщо умовами договору не передбачено порядок перерахування суми депозиту після закінчення встановленого терміну, то не отримана своєчасно депонентом сума депозиту, обліковується за тим самим рахунком, що й раніше.  
При вимогах депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозитного договору. У такому випадку банк може застосовувати знижену процентну ставку, якщо це передбачено умовою депозитного договору. При поверненні депоненту суми депозиту банк здійснює перерахування процентів за період з дати залучення до дати довгострокового повернення депозиту і сплачує депоненту відсотки за зниженою ставкою. Різницю між нарахованими раніше процентами та процентами, що підлягають сплаті за зниженою ставкою, банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.  
При цьому, якщо протягом дії депозитного договору відсотки депоненту не сплачувалися, виконуються такі бухгалтерські проводки:  
Д-т "Нараховані витрати" - на суму нарахованих відсотків за депозитом;  
К-т "Поточний рахунок", "Кореспондентський рахунок", "Каса", "Депозитний рахунок" - на суму відсотків за депозитом за зниженою ставкою;  
К-т "Процентні витрати" - на різницю між нарахованими і сплаченими відсотками за зниженою ставкою.  
Якщо відсотки сплачуються депоненту періодично протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою відсотками повертається банку відповідно до умов договору, тобто виплачується депонентом або утримується банком із суми депозиту.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аналітична частина.

2.1 Пакет документів  для отримання кредиту на купівлю  основних засобів та нематеріальних активів

2.2 Техніко-економічне  обґрунтування доцільності кредитування  підприємства

2.3 Оцінка   фінансового   стану  позичальника -  юридичної  особи

2.4  Визначення  заставної  вартості майна підприємства для забезпечення  кредиту

2.5 Рішення банку   про  доцільність кредитування  підприємства

 

Анкета-клопотання позичальника (юридичної особи) на одержання  кредиту

Дата заповнення анкети 01.09.2013

Повна назва  підприємства (відповідно до установчих документів)

Відкрите акціонерне товариство "Домовичок"

Скорочена назва  підприємства ВАТ "Домовичок"

  1. Інформація про підприємство

Юридична адреса

Росія, 440062, м.Пенза, вул. Ладозька, буд.47 кв. 24.

Фактична адреса

тел./факс/e-mail

Телефон : (8412) 455210. E-mail: dddomovenok@mail.ru

Фінансові реквізити:

поточні рахунки  у національній валюті

 

поточні рахунки  в іноземній валюті

(номер рахунку, МФО,  назва банку)

МФО 300012

 Р/р 2600530110706 в ПАТ  «Промінвестбанк» 

Форма власності:

 

Організаційно-правова  форма

(приватна, колективна, комунальна)

 

 

ВАТ "Домовичок"

Дата заснування підприємства

03.08.2013р

Свідоцтво про  реєстрацію

№ 019689  дата реєстрації: 03.08.2013р

дата останньої перереєстрації:

Назва органу державної реєстрації: Шевченківська районна державна адміністрація. у  м.Пенза

 

Ідентифікацій-ний  номер 

013793826072

Повне найменування податкової адміністрації, в якій зареєстрований позичальник, адреса, тел.

 

  • Наявність ліцензій на окремі види діяльності, що підлягають ліцензуванню, номери ліцензій, ким видані:
 
 

  1. Кредитний проект

ПРОСИМО                  надати кредит                             відкрити кредитну лінію


 

в сумі 1000000(один мільйон рублів, оо коп)

(сума цифрами та  прописом)

терміном 1рік під 10 % річних

Етапи використання кредиту

Зміст етапу

Сума

Дата початку

Дата закінчення

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

 

Цільове використання кредиту (об’єкт кредитування)

 

Економічна характеристика заходу, що буде кредитуватися

 

Кредитний проект належить до основного виду діяльності чи впроваджується вперше

 

Загальна сума грошових коштів, необхідних для здійснення проекту:

 

Сума власних грошових коштів, задіяних у проекті:

 

Економічний ефект від  реалізації проекту буде досягнутий завдяки

 

Загальний розмір прибутку від реалізації проекту:

 

 

  1. Кредитна історія:

Чи користувались банківськими кредитами в минулому?

  • так
  • ні   +

Заборгованість за кредитами  в інших банках на дату клопотання:

  • відсутня  +
  • існує в розмірі _______________________________________________________________________
  • існує прострочена заборгованість в розмірі: _______________________________________________

Отримані кредити (за останні три роки):

Банк-кредитор, інша організація

Сума кредиту, (грн/USD)

Дата надання кредиту

Дата повернення кредиту

Залишок непогашеного кредиту

% ставка

Забезпечення (вид, оціночна вартість)

по дого-вору

фак-тична

               
               

Информация о работе Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України