Современное состояние систем управления качеством в СТОВ им. Ватутина Звенигородского района Черкасской области

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 12:10, доклад

Описание работы

Конкурентні відносини стали невід`ємною частиною функціонування вітчизняної економіки і посилення конкуренції між підприємствами і виробленою ними продукцією займає важливе місце серед інших економічних проблем. Конкуренцією вважається боротьба між окремими суб`єктами ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва і обміну результатів праці. Якість є невід`ємною складовою конкурентоспроможності будь-якої продукції. Вона визначається ступенем відповідності продукції технологічним умовам виробництва, потребам та вимогам споживачів, державним та світовим стандартам і т.д.

Работа содержит 1 файл

Бондаренко.doc

— 48.00 Кб (Скачать)


ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СТОВ ІМ. ВАТУТІНА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Розглянуто сучасний стан систем управління якістю продукції в СТОВ ім. Ватутіна Звенигородського району Черкаської області як один із ключових факторів її конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках. Запропоновано комплекс заходів, щодо покращення системи управління якістю на підприємстві.

Рассмотрено современное состояние систем управления качеством в СТОВ им. Ватутина Звенигородского района Черкасской области как один из ключевых факторов ее конкурентоспособности на национальном и международном рынках. Предложен комплекс мероприятий по улучшению системы управления качеством на предприятии.

The current status of management quality systems in STOV im. Vatutin located in Zvenigorodka district of Cherkasy region as one of the key factors of competitiveness at the national and international markets have been considered in the article. A range of measures to improve the quality management system in the enterprise is offered.

 

Конкурентні відносини стали невід`ємною частиною функціонування вітчизняної економіки і посилення конкуренції між підприємствами і виробленою ними продукцією займає важливе місце серед інших економічних проблем. Конкуренцією вважається боротьба між окремими суб`єктами  ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва і обміну результатів праці. Якість є невід`ємною складовою конкурентоспроможності будь-якої продукції. Вона визначається ступенем відповідності продукції технологічним умовам виробництва, потребам та вимогам споживачів, державним та світовим стандартам і т.д. [1]

Чим ширший у товаровиробника набір конкурентних переваг і вищі якісні характеристики його продукції, тим більш стійкі позиції він може зайняти на окремих сегментах ринку.

Важливість, актуальність та перспективність створення та запровадження новітніх систем управління якістю, як один із ключових факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції як на національному, так і на світовому ринку пояснюється, серед інших, наступними факторами:

- постійне зростання цін на сільськогосподарську продукцію внаслідок загострення світової продовольчої кризи;

- згідно статистики, високоякісна продукція приносить приблизно на 40% більше прибутку, ніж продукція низької якості [2];

- зростаючий попиту у світі на органічну продукцію (ціна на неї, як правило, вища на 20-50%);

- лише 20% виробленої в Україні аграрної продукції споживається в межах держави, а решту 80% можна експортувати [3];

- наявність сертифікованої системи управління якістю стає обов'язковою умовою при укладанні угод між визнаними у світі компаніями та їх партнерами.

Таким чином, опрацювання нових методів і розробка сучасних систем управління якістю сільськогосподарської продукції, які б відповідали світовим вимогам, є надзвичайно актуальним та має важливе суспільно-економічне значення для вітчизняного АПК в контексті здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності.

Об'єктом дослідження виступає СТОВ ім. Ватутіна розташоване в с. ЧЧЧ Звенигородського району Черкаської області. Підприємство створене в березні 1993 року і є одним із перших приватних підприємств по виробництву сільськогосподарської продукції на території Звенигородського району. Організаційну структуру господарства складають: тракторно-рільничі бригади, гараж на 8 автомашин, тракторний парк на 6 тракторів, будівельна бригада. Господарство має 2 зерносклади ємністю по 1000 т кожний, і силосні споруди на 2000 т. Площа сільськогосподарських угідь в 2010 році становила 2995,66 із них рілля — 2995,66 га. Середньорічна кількість працівників - 60 осіб. Вартість основних засобів - 1180,00 тис. грн. Вартість валової продукції - 6237 тис. грн.

Необхідно зазначити, що асі 100% сільськогосподарських угідь орендовані, тобто підприємство не має власних земельних ресурсів, що робить залежним дане господарство від орендодавців, і змушує збільшувати орендну плату, понад встановлених державою 1,5%.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво продукції рослинництва, у якій зайнята основна кількість працівників 47 осіб (94%), інші 6% працівників зайняті в галузі тваринництва.

У рослинництві СТОВ ім. Ватутіна спеціалізується на вирощуванні зернових, зернофуражних та соняшнику. На підприємстві впроваджена лінійно-функціональна структура управління, коли керівництво господарством здійснюється не тільки з центру, але й безпосередньо на місцях. У кожному господарському підрозділі є ретельно підібраний управлінський персонал, який координує роботу конкретного суб’єкта управління.

Проаналізувавши систему управління якості продукції можна зазначити, що на підприємстві повинні бути здійснені заходи щодо покращення якості продукції, які умовно можна поділити на три групи: технічні, організаційні та соціально-економічні. До технічних заходів слід віднести:

- використання у своїй діяльності новітніх досягнень НТП;

- суворе дотримання технологічної дисципліни;

- забезпечення належної технічної оснащеності виробництва;

- постійне удосконалення технологічних умов виробництва;

- поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості, адже саме стандарти й технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до продукції;

- збільшення випуску сертифікованої продукції;

- покращення окремих показників якості продукції, що випускається (надійність, економічність, транспортабельність і т.д.).

До організаційних заходів слід віднести:

- запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та управління якістю продукції;

- удосконалення методів контролю й розвиток масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції;

- встановлення системи зворотного зв'язку з безпосередніми споживачами кінцевої продукції;

- модернізація або зняття з виробництва неконкурентоспроможної продукції;

До соціально-економічних заходів слід віднести:

- застосування узгодженої системи прогнозування і планування необхідного рівня якості виробів;

- мотивації всіх категорій працівників підприємства до покращення якості продукції;

- всебічна активація людського чинника та проведення кадрової політики, адаптованої до ринкових умов господарювання.

Вдосконалюючи діяльність із стандартизації та  сертифікації, на перший план виходить необхідність переходу до розвитку підприємства на засадах постійних вдосконалень, прагнення і намагання перевищити міжнародні стандарти. Основним стримуючим фактором у галузі стандартизації є дефіцит коштів. Розв`язання цих питань можливе за рахунок професійних асоціацій, об`єднань виробників і подібних громадських організацій. Проблеми якості та конкурентоспроможності продукції у багатоплановій діяльності підприємства мають бути не поточними чи тактичними, а довготривалими, стратегічними - від досліджень до моделювання, дослідного  й  серійного виробництва та випробування, контролю якості, поставок матеріальних ресурсів з їх вхідним контролем - до зберігання, транспортування і збуту, тобто розв`язуватися на всіх етапах проходження продукції від виробника до споживача. Розв`язання даного завдання можливе лише за допомогою ефективного поєднання загального управління якістю та конкурентоспроможністю.

 

Література

1.                 Кузьміна М. Визначення поняття «якість продукції» та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №12. - С. 140.

2.                 Малюта Л. Я. Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі  //  Економіка, фінанси, право. - 2008. - №9. - С. 11-14.

3.                 Марцин В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 35–44.Информация о работе Современное состояние систем управления качеством в СТОВ им. Ватутина Звенигородского района Черкасской области