Құрылыс өнімінің сапасын қамтамасыз ету

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2012 в 10:51, доклад

Описание работы

Салынған құрылыс объектісінің жақсы болуы, оның сапасының белгіленген стандарттарға сәйкес келуі осы құрылысты салуға пайдаланылған құрылыс материалдарына тікелей байланысты. Құрылыс саласы қызметінің тиімділігін арттыру үшін құрылыс өндірісіне жұмсалған материалдық қорлар туралы шынайы ақпараттарды уақытылы алудың маңызы өте зор. Материалдық қорлардың есебі мен ішкі аудитінің қолданыстағы жүйесін зерттеу нәтижесі құрылыс ұйымы менеджерлерінің құрылыс жұмыстарының орындалу барысын бақылауға және оның нәтижелері бойынша шешім қабылдауға қажетті неғұрлым толық және сенімді ақпараттармен толыққанды қамтамасыз етілмейтіндігін байқатты. Бұл құрылыс ұйымдарындағы басқару жүйесін жақсарту үшін материалдық қорлар есебін тиімді ұйымдастыру, есептің шынайылығын, жеделдігін және талдамалылығын көтеру қажет екендігін көрсетеді. Сондықтан бүгінгі таңда кәсіпорындағы құрылыстың сапасын арттырып ондағы тиімділікті жоғарылату барысында міндеттердің орындалуына ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау және басқарудың маңызды ақпараттық базасы (негізі) ретінде бухгалтерлік есептің алатын орны ерекше.

Содержание

Мазмұны
1. Кіріспе бөлім
2.Негізгі бөлім
2.1. Құрылыс сапасы мен қауіпсіздігі
2.2.Құрылыс өнімінің сапасын қамтамасыз ету жолдары
2.3. Қазақстанның құрылыс саласының техникалық реттеу
3.Қорытынды бөлім

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word (2).docx

— 40.24 Кб (Скачать)

Ізденістердің, жобалаудың, құрылыс  объектілерінің құрылысын салу және пайдалану тиімділігін жетілдіру; кәсіби адам ресурстарының сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру; құрылыс саласының модернизациялануын тездету; ресурсты сақтау мақсатында, инновацияларды енгізу маңыздылығын түсіне отырып;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Қазақстанның құрылыс саласының техникалық реттеу-жолдарының жүйелік құрауыштарын экономикалық дамыған мемлекеттердің техникалық реттеу жүйелерімен үйлесімділік жолымен құрылыс саласының әлемдік экономикалық жүйеге интеграциялану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық әлеуметтік-экономикалық мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ете отырып, ЕврАзЭС шеңберінде өңірлік интеграцияның тереңдетілу қажеттілігінен шыға отырып;

Қазақстан Республикасында құрылыстағы техникалық реттеу жүйесінің техникалық нормаланудың, сәйкестікті бағалаудың, құрылыстағы заңнама, нормалар мен стандарттардың талаптарын қадағалаудың және бақылаудың заманауи принциптерінде қалыптасуы мен дамуының өзекті мәселелеріне арналған секциялық және пленарлық баяндамаларын тыңдай отырып;

Әлемнің әр түкпірінен келген – Ресейден (Мәскеу және Санкт-Петербург қ-ры), Украинадан (Киев қ-сы.), Түркиядан (Анкара қ-сы), Ұлыбританиядан (Хай-Уиком, Эдинбург қ-ры), Құрама Штаттардан (Портленд, Чикаго, Александрия, Вустер, Сан-Рамон қ-ры) және Қазақстаннан (Қарағанды, Астана, Шымкент, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорган, Курчатов, Алматы) жүздеген мамандар мен ғалымдардың тұлғасында кәсіби құрылыс қоғамдастығы мүшелерінің білімдерімен, тәжірибелерімен және пікірлерімен алмаса отырып;

Конференция еңбектерінің жинағында  жарияланған материалдарда жан-жақты баяндалған, құрылыс және қала құрылысы нысандарының, соның ішінде техникалық күрделі нысандардың қауіпсіздігі мен сапасын кешенді қамтамасыз ету мәселелерін талқылай отырып;

Құрылыс қызметінің техникалық реттеуінің ұлттық және өңірлік жүйелердің отандық және әлемдік, соның ішінде Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының, Еуразиялық Одақтың реформалау тәжірибесін ескере отырып;

Өнімсапасы – өнімніңсатыпалушыныңбелгілі бір қажеттерін қанағаттандыруға жарамдылығын  сипаттайтын сапалық қасиеттерінің жиынтығы және тиімділігінің өлшемі. Өнімсапасының көрсеткіштері абсолюттік, салыстырмалы немесе меншікті көрсеткіштер болуымүмкін. Өнімнің сапалық қасиеттері өнімнің өндірістік және тұтынушылық қасиеттері болыпбөлінеді. Өнімніңөндірістікқасиеттері оны әзірлеубарысындақалыптасадыжәнеоғанөнімдідайындаусатысындақолжеткізіледі. Өнімніңтұтынушылыққасиеттерітұтынушылардыңнақтысұранымынқанағаттандыруғабағытталған. Қолданыстағы стандарт талаптарынасайкелетінөнімтұтынуғажарамдыдепесептеледі. Осы талаптарғасайкелмейтінөнімсапасызөнімгежатқызылады. Жоғарысапалыөнімдежақсартылғаннемесежаңатұтынушылыққасиеттерболуғатиісжәнеөнімділік, беріктік, төзімділік, материал сыйымдылығы, энергия сыйымдылығы, шикізатшығыныжөніненорташакөрсеткішпенсалыстырғандаелеулісапалықжәнесандықкөрсеткіштергеиеболуғатиіс. Өнімсапасынақойылатынталаптардытұтынушылар (тапсырысберушілер), сарапшылар, дайындаушылар, сондай-ақмемлекеттікоргандарқалыптастырадыжәнетиістінормативтік-техникалыққұжаттар мен шарттардабаяндыетіледі. Қолданыстағызаңдартұтынушылардыңмүдделерінкөздейотырып, қоғамдықөндіріскеқатысушылардыңғылыми-техникалық, өндірістік, құрылыс, ауылшаруашылықөнімдерінің, көлік, жабдықтау, сауда, т.б. қызметтүрлерініңсапасынқамтамасызетуменбайланыстыміндеттерінайқындап, заңжүзіндебекітеді

Өнімсапасын жақсарту – өндірістіңтиімділігінарттырудыңмаңыздышарты. Өнімсапасын арттыруға әсер ететінфакторлар: еңбектіңсаналытүрдеұйымдастырылуы, технологиялықүдерістердіңойдағыдайжүргізілуі, шикізат пен басқа да материалдардыңсапасы, т.б.

Облыс аумағындаөнеркә­сіп­тікжәнетұрғынүйқұры­лы­сықарқындыдамуда. Бұл өз кезегінде құрылысматериа­лы­надегенсұраныстыарттыруда. Сұраныс бар жердеұсыныстыңболуы да заңды. Осыныескерген «Агран» ЖШС облысор­талығынанқаңылтыржабын­ды­ларыншығаратынзауыттыпайдалануғаберіп, рынокқаса­палы да өтімдіөнімдерінш­ы­ға­рабастады. Небәрі 300 шаршы метр аумақтыалыпжатқанзауытжәнеәкімшілікғима­ра­тын, қондырғылардықосқанда 170,5 млн. теңгегетүскен. Жобатолықтайсеріктестіктіңөзқаржысынажүзегеасырылған.  Серіктестік филиалы дирек­то­рыныңміндетінатқарушы Вера Цымбалдыңайтуынша,  «Аг­ран» ЖШС Орал қаласындаор­на­ласқан. Өзөнімдерінесұра­ныстың арта түсуінебай­ла­ныс­тыАқтауда, Атыраудажәнеосындафилиалдарынашты. Бұлзауытөтеқысқамерзімдеіскеқосылды. 2010 жылыма­мырдақұрылысжұмыстарыбас­талып, 2011 жылысәуірдеөнімдерінтұтынушыларғаұсын­ды. Өзіөміргекелген он жылдасеріктестікзауыттарышығарғанәр­түрлімаркалыәртүрліүлгідегіқаңылтыржабындыларыБа­тысҚазақстанқұрылысшы­ла­ры­накеңінентанылыпүлгерді. Зауыттан С-10 профлист пен «Monterrey» қаңылтыржабын­ды­ларыменбіргеүштүрліпрофнастилшығарылады. Сондай-ақ, «Каскад» теміржабын­ды­ларыншығару да жолғақойыл­ды. Іскеқосылғанынабіржыл да толмағанзауытөнімшығаруды 300 мыңшаршыметргедейінжеткізді. Кәсіпорынтолыққуа­тындажұмысістегендежылына 1200 мыңшаршы метр қаңылтыржабындыларшығары­латынбола­ды. Бұлматериал­дардыдуал­дар­дықоршауға да пайдалануғаболадыекен.      

Қысқыкезеңдеқұрылысжұ­мыстарыныңсаябырсуынабай­ла­ныстықазіржабындылар  мен жалпаққаңылтырларғасұранысоншакөпемес. Бізжабын­ды­лар­ғапайдаланылатын металл мате­риалдыРесейден, отандықірі металл өндірушілерден, ішінараҚа­рағандыданаламыз. Тұтынушы­лар­дыңқалауыбойыншақабыл­дап, олардытүрліүлгідежасапдайындаймыз. Олүшінқаңыл­тыр­дантүрліүлгідегіжабын­ды­ларжасайтын бес станок ор­на­тылып, жұмысістеуде. Жаңатехнологиялар мен осы заманғыстаноктарсапалыжабындыларшы­ғаруғаалғышартжасапотыр. Біз­діңөнімдеріміздің сапа серти­фи­ка­ты бар.  Станоктардакәсібибіліктілігіжоғарымамандареңбекетеді. Олар Орал қаласындаарнайыкурстаоқып, тәжірибеденөтті, – дейді Вера Цымбал

Зауытта он бес адамжұмысістейді. Бірөндірістікжелінібір-ақадамбасқарады. Жұмысорын­дарытап-таза. Жұмысшыларғаең­бекжағдайытуғызылған, жұ­мыскиімдеріменқамтамасызетілген.

Қаңылтыржабындылардызау­ытөзөңірімізгеғанаөткізіпқой­май, Алматы, Павлодар, Шым­кент, Ақтауоблыстарына да жеткізуде. Осындашығарылатынқаңылтыржабындыларғадегенсұранысақтөбеліккәсіпорындарарасында да жоғары. Оныңбастысебебі, жабындылардың дизайны мен сапасыныңжоғарылы­ғы­нанболсакерек. Қаңылтыржа­бын­дылар 50 жылғашыдайдыекен. Зауытөнімінжекеүйсалу­шылар да ұнатыпқалыпты. Туристік база салудықолғаалғанбір фирма қазірдіңөзіндетапсырысберіпқойыпты.

Жазшығақұрылысқызады. Солкездебіздіңзауыт та анағұр­лымтолыққуатындажұмысістеугемүмкіндікалады, дейдіатқарушы директор.

Бізқаңылтыржабындыларшығаратынтехнологиялықжелідежұмысістепжатқан  оператор ВладимрАтиковтысөзгетарттық. Ол осы станоктажұ­мысістеуүшінқайтадаяр­лық­танөтіпті. Жұмысына риза. Ең­бекақысы да тәуіркөрінеді. Оныңсөзінқасындағыжол­дас­тары  да қолдайкетті.  Ха­лыққақажеттіөнімшығарыпжатқанжігіттерқимылықыну­лы. Өзісінбілетіндіктеріай­қынаңға­рылады. Теп-тегісжал­паққа­лыңқаңылтырлартұтынушыбергентапсырысбойыншатүр­ле­ніп, қиылып, әп-әсемжабын­дыболыпшы­ғыпжатыр. Жұ­мыс­шыларбол­саөзқолдары­нан


Информация о работе Құрылыс өнімінің сапасын қамтамасыз ету