Політична еліта

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 13:10, контрольная работа

Описание работы

Політична еліта: поняття і суть. В будь-якому суспільстві існує і повинне існувати меншина населення, яке ухвалює найважливіші рішення в суспільстві і править більшістю. Ця меншина, що здійснює функції управління, володіє специфічними особовими особливостями і професійними якостями, що допомагають перебувати при владі і утримувати її. Цей особливий прошарок людей називають правлячою або політичною елітою.

Содержание

План
1.Поняття політичної еліти………………………………………………2
1.2. Класичні теорії еліти……………………………………………….. 4
2. Типологія еліт. Відкриті та закриті еліти…………………………….8
3 Проблеми становлення української національної політичної еліти. 9

Работа содержит 1 файл

плітологія.docx

— 31.79 Кб (Скачать)

    Міністерство  освіти і науки України

    Національний  транспортний університет

    Інститут  заочного і дистанційного навчання 
 
 
 
 
 
 

    Контрольна  робота

    з дисципліни «Політологія»

  тема: «Політична еліта» 
   
   
   
   
   

    Виконала:

    Студентка гр.МА III-1 з

    Корбут М.О.

    залік. кн.. №78181

    Перевірив:

    Уреньова С.Д. 

     Київ 2011

 

План

  1.Поняття політичної еліти………………………………………………2

  1.2. Класичні  теорії еліти……………………………………………….. 4

  2. Типологія еліт. Відкриті та закриті еліти…………………………….8

  3 Проблеми становлення української національної політичної еліти. 9 

  Література

  

    1.1 Політична еліта: поняття і суть. В будь-якому суспільстві існує і повинне існувати меншина населення, яке ухвалює найважливіші рішення в суспільстві і править більшістю. Ця меншина, що здійснює функції управління, володіє специфічними особовими особливостями і професійними якостями, що допомагають перебувати при владі і утримувати її. Цей особливий прошарок людей називають правлячою або політичною елітою.

    Під політичною елітою можуть розумітися, наприклад, правляча каста, середньовічна  аристократія, правлячий клас Нового часу, елітні групи сучасного суспільства. Всі ці прошарки розрізняються за своїм походженням, способам і джерелам рекрутування, способу життя, проте  мають і ряд фундаментальних  загальних ознак - займають привілейоване  положення в суспільстві, мають  більш високий рівень життя, а  головне - контролюють основні важелі влади.

    Політична еліта - це привілейована група, яка  займає керівні позиції у владних  структурах і безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, зв'язаних з використанням влади.

    Еліти ( в перекладі з французького - «краще», «вибране»):

 • представляють в політиці групові інтереси;
 • створюють оптимальні умови для їх реалізації і узгодження;
 • формують мету і перспективи розвитку суспільства;
 • ухвалюють стратегічно важливі рішення і використовують ресурси державної влади для їх реалізації.

    Причини утворення еліти:

 • суспільство, як всі складно організовані системи, потребує професійної управлінської дії, що викликає необхідність в розподілі праці на керівниках і керованих;
 • необхідні люди, що володіють спеціальним знаннями, навиками, досвідом, здатні здійснювати управлінські функції;
 • політична нерівність в суспільстві, обумовлене нерівністю психічних, соціальних і інших умов, створює різні можливості займатися політикою для різних соціальних груп і індивідів;
 • управлінська праця високо оцінюється і стимулюється в суспільстві, а близькість до влади відкриває широкі можливості для реалізації індивідуальних потреб. Це примушує багато людей прагнути у владні інститути;
 • пасивність широких верств населення, які, займаючись рішенням власних повсякденних проблем, звичайно вважають за краще триматися далі від політики.

    1.2. Класичні теорії  еліти. Ідеї поділу суспільства на «вищих» і «нищих» виникли в глибокій старовині. Так, Конфуцій обґрунтовував розподіл суспільства на «благородних чоловіків» (правлячу еліту) і «низьких людей (простолюдинів). В античній філософії елітарний світогляд був якнайповніші сформульовано Платоном. Ідеолог афінської аристократії, він рішуче виступав проти допущення демоса до участі в політичному житті, в державному управлінні, зневажливо іменуючи його натовпом, ворожої мудрості. Державні функції, за Платоном, можуть успішно виконуватися лише аристократами, що отримали спеціальну освіту. Ремісники і селяни повинні бути усунені від управління суспільством і приречені на виконання «чорнової роботи». Рабів Платон взагалі не рахував за членів суспільства.

    Проте як певна система поглядів елітарні теорії були сформульовані в ХХ в. Саме в цей час термін «еліта»  отримав розповсюдження в соціології і політології.

    Концепція еліти, заснована на спостереженні  за реальною політичною поведінкою і  взаємодіями суб'єктів політики, була створена теоретиками італійської  школи політичної соціології Г.Моска, В.Парето і Р.Міхельсом.

    Професор, депутат, сенатор Г.Моска (1854-1941) сформулював свою теорію еліти в роботах «Основи політичної науки» і «Історія політичних доктрин». Аналіз «політичного класу» Г.Моска здійснював за допомогою організаційного підходу. На його думку:

    розвиток  будь-якого суспільства незалежно  від способу соціальної і політичної організації здійснюється керівним класом;

    групова згуртованість і однодумність, властива суспільному класу, забезпечуються завдяки наявності у нього  організації, структури, що дозволяє зберігати  владу;

    сам правлячий клас неоднорідний; він  складається з двох прошарків: дуже нечисленної групи «вищого начальства» (щось подібне до «наделіти» всередині еліти) і набагато більш численної групи «начальників середньої ланки»;

    входження в політичний клас припускає наявність  у індивіда особливих якостей  і здібностей. Доступ в політичний клас відкривають три якості: військова  доблесть, багатство, церковний сан. З ними пов'язано три форми  аристократії - військова, фінансова  і церковна. У результаті розвитку цивілізації переважаючим стає багатство. Менше значення мають наукові  знання, уміння застосовувати їх практично;

    домінуючим  критерієм для відбору в політичний клас є здатність управляти, яка  включає знання національного характеру, ментальність народу і власне досвід управління.

    Г.Моска в роботі «Правлячий клас» писав, що у всіх суспільствах існують два класи людей - клас який править, і клас, яким правлять. Правлячий клас завжди є нечисленним. Меншина править більшістю, тому що вона, по-перше, зорганізована, а по-друге, має особливі якості, завдяки яким користується пошаною і великим впливом в суспільстві.

    Влада, затверджував він, завжди знаходилася  і повинна знаходитися в руках  меншини. Коли вона переходить з одних  рук до інших, то переходить від однієї меншини до іншої, але ніколи від  меншини до більшості.

    Як  організм, що розвивається, політичний клас потребує власного оновлення, щоб  бути в змозі відповідати на нові виклики часу. Г.Моска називав три способи такого оновлення: спадкоємство, вибір і кооптацію. Він відзначив також дві тенденції в розвитку правлячого класу:

    аристократичну - прагнення стати спадковими правителями  у однієї частини еліти. Тоді правлячий  клас стає закритим і у суспільства  слабшають здібності до розвитку, воно стагнує, припиняє воно стагнує, припиняє політичний поступ.

    демократичну - прагнення іншої частини еліти  змінити колишні, старі прошарки. Якщо вона домінує, то правлячий клас є відкритим, відбувається його швидке оновлення, але виникає небезпека  наростання криз.

    З позицій елітаризму Г.Моска негативно відносився до демократії. Він вважав демократію утопією, міражем, в гонитві за яким «некомпетентні «маси» стають об'єктом маніпуляцій з боку «демагогів» і прокладають шлях «диктатурі». Вибори він трактував як шлях до оновлення еліти, а не як форму контролю мас над керівниками.

    Засновник теорії еліт - В.Парето (1848-1923) (саме він ввів в політичну науку термін «еліта»). Теорія еліт висловлена ним в «Трактаті загальної соціології» (1916), в якій В.Парето:

    намагався виявити чинники і передумови динамічної рівноваги суспільства  і значення в цьому процесі  політичної влади, мотивів політичної поведінки;

    обґрунтовування ролі еліти виводив з концепції соціальної рівноваги, якої прагне суспільство як система.

    Стан  рівноваги забезпечується взаємодією безлічі сил, які він назвав елементами. Вони утворюють чотири групи - економічні, соціальні, політичні і інтелектуальні. Особлива увага учений уділяв мотивації  людської діяльності. На його думку:

    мотивами  людської діяльності і двигунами  історії є психологічні стимули, які він називав «залишками» - «резидуа»;

    «резидуа» - вічні і незмінні основи діяльності людини, що відображають його індивідуальність; вони зводяться до біологічних інстинктів, нелогічних, ірраціональних відчуттів, емоцій;

    соціальна рівновага і форма суспільства  виявляють сукупну взаємодію  людських відчуттів, яки відбиваються в «резидуа».

    Тому  політика в значній мірі є функція  психології. Використовуючи психологічний  підхід в аналізі суспільстві, В.Парето:

    пояснював різноманіття соціальних інтересів  і статусів психологічною нерівністю індивідів;

    визначав  еліту за її природжених психологічних  якостей і вважав, що вона складається  з тих, хто демонструє видатні  якості або довів щонайвищі здібності  в своїй сфері діяльності.

    В.Парето був автором теорії круговороту еліт, згідно якої:

    соціальні зміни в суспільстві є слідством  боротьби і «циркуляції» еліт;

    еліта ділиться на правлячу і не правлячу (контр еліту): правляча еліта безпосередньо  і ефективно бере участь в управлінні, володіючи харизматичними властивостями  лідерів; контр еліта є потенційною  елітою за здібностями, особистим якостям, але позбавлена можливості ухвалювати політичні рішення;

    розрізняють два типи еліт, послідовно що зміняли  один одного:

    - «леви», для яких характерні відвертість,  рішучість в управлінні, опора  на силові, авторитарні методи  владарювання. Вони добрі для  стабільних ситуацій, оскільки украй  консервативні;

    - «лисиці», що володарюють за допомогою  використовування різних засобів  маніпуляції, обману, демагогії.  Вони частіше вдаються до підкупу,  роздачі винагород, ніж до загрози  застосування насильства. «Лисиці»  переважають в умовах нестабільності, перехідності, коли потрібні енергійні,  прагматично мислячі і здібні  до перетворень правителі; 

    суспільство, в якому переважають «леви», приречено  на застій; суспільство, в якому переважають  «лисиці», відрізняється динамічністю розвитку;

    поступальність  і стабільність в розвитку суспільства  можуть бути забезпечений при пропорційній притоці в еліту першої і другої орієнтації.

    До  основоположників елітаризму відноситься  Р.Міхельс (1876-1936) з його «залізним законом олігархічних тенденцій». Суть його концепції полягає в тому. що «демократія», щоб зберегти себе і досягти відомої стабільності, вимушена створювати організацію. А це пов'язано з виділенням еліти - активної меншини. Необхідність управління організацією (зокрема, політичною партією) вимагає створення апарату, і влада концентрується в його руках. Партійна еліта володіє перевагами перед рядовими членами - має більший доступ до інформації, можливість чинити тиск на масу. Маси через «некомпетентність і апатію» не можуть і не хочуть брати участь в політичному процесі. У великих організаціях демократична структура неможлива - немає способу організації системи так, щоб голос простого її члена був почутий. Професійні функціонери профспілок, партій соціалістичної орієнтації, що особливо стали членами парламенту міняють свій соціальний статус, залучаються до правлячої еліти і починають захищати її інтереси, власне привілейоване положення.

    В процесі функціонування партії її апарат відривається від рядових членів і підпорядковує політику власним  інтересам, перетворюється на правлячу еліту. Отже на певному етапі демократія неминуче обертається олігархією. І  чим крупніше організація, тим більше виразно виявляється цей закон. Демократія, отже, перетворюється на арену  «циркуляції партійних еліт». У  всіх партіях незалежно від їх типу «демократія веде до олігархізації». Це закономірність розвитку політичної організації, так званий «залізний закон олігархії».

Информация о работе Політична еліта