Контрольна робота з «Біржове право »

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 20:34, контрольная работа

Описание работы

Біржові угоди - це торгові угоди, які офіційно укладаються під час біржових зборів у приміщенні біржі, або ж договір про виконання певних зобов'язань. У широкому розумінні біржовими прийнято вважати будь-які угоди, що укладаються на біржі брокерами, які працюють у брокерських фірмах, і, як правило, зареєстровані на біржах.

Содержание

Вступ-------------------------------------------------------------------------- 3
Поняття і ознаки біржових угод --------------------------------- 5
2. Компетенція органів управління товарної біржі ------------- 10
Висновок --------------------------------------------------------------------16
Список використаної літератури ------------------------------------17

Работа содержит 1 файл

К.р. Біржове право.doc

— 112.00 Кб (Скачать)

            Загальні збори членів біржі затверджує склад і голову арбітражного й котирувального комітетів із пропозиції біржового комітету, а також склад і голову рахункової палати. Загальні збори членів біржі скликається не частіше одного разу в рік. Одне із засідань загальних зборів повинне бути скликане не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення звітного періоду для розгляду й затвердження звіту біржового комітету, звіту контрольного (ревізійного) комітету й кошторису на наступний період.

          Варто мати на увазі, що Закон, закріплюючи статус загальних зборів як вищого органа управління, не визначає коло питань, яке можна вважати винятковою компетенцією даного

органа  управління. Вивчення змісту локальних  нормативних актів різних товарних бірж України показує, що на практиці це приводить до того, що фактично загальні збори членів товарної біржі лише затверджують рішення прийняті біржовим комітетом і реальним впливом на господарську діяльність товарної біржі не роблять.

          Таким чином, має місце певний конфлікт інтересів. Вирішенням даної проблеми могло б стати закріплення в ГК України переліку питань, які є винятковою компетенцією загальних зборів членів товарної біржі й не можуть бути делеговані іншим органам управління.

До компетенції  біржового комітету, як правило, належать:

— керівництво  діяльністю біржі в період між  загальними зборами її членів;

— контроль за діяльністю правління біржі;

— розпорядження  фінансовими коштами й іншим  майном біржі, контроль за витратою коштів керівництвом біржі;

— представництво біржі в державній й іншій  організаціях з усіх справ біржі;

— призупинення діяльності членів біржі, що порушили її правила, прийом у якості тимчасових нових членів (до затвердження загальними зборами);

— підготовка рекомендацій підприємствам й організаціям про заміну їхніх повноважних представників, що приймають участь у біржових торгах;

— заборона членам біржі, що порушили правила біржової торгівлі, відвідувати біржу на певний строк або до затвердження або  скасування цього рішення на загальних зборах;

— створення  необхідних підрозділів біржі, затвердження тимчасових (до затвердження на загальних  зборах) положень, рекомендацій й інших  документів, що регламентують діяльність цих підрозділів;

— підготовка до загальних зборів членів біржі, проектів правил біржової торгівлі, документів, що регламентують діяльність біржі, а також доповнень і змін до них;

— реалізація рішень і постанов загальних зборів засновників і членів біржі;

— здійснення контролю за дотриманням правил біржової торгівлі його учасниками.

          Рішення біржового комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх його членів. Голова біржового комітету і його заступників здійснюють загальне керівництво діяльністю біржі в період між засіданнями біржового комітету. їхні права й відповідальність визначаються загальними зборами засновників і членів біржі. Біржовий комітет підзвітний загальним зборам членів біржі. Біржовий комітет збирається в міру необхідності, але не менше одного разу у квартал з ініціативи голови або на вимогу членів комітету, які мають 1/3 голосів. Рішення біржового комітету є обов'язковим для виконання членами біржі й виконавчою дирекцією. Біржовий комітет готує пропозиції зі змін Правил біржової торгівлі, які затверджуються загальними зборами членів біржі.

         З метою забезпечення організаційно-господарського функціонування товарної біржі, біржовий комітет створюється як виконавчий орган правління біржі (виконавча дирекція). Правління виконує функції, які не ввійшли в компетенцію загальних зборів членів біржі й біржового комітету. Виконавчий директор і співробітники правління (виконавчої дирекції) не є членами біржі й працюють за наймом (трудовій угоді). Права й відповідальність виконавчого директора і його заступників визначаються біржовим комітетом на основі посадових інструкцій. До компетенції правління біржі, як правило, належать:

— поточне  управління відділами біржі;

— організація  й ведення бухгалтерського обліку, підготовка встановленої статистичної й фінансової звітності, господарсько-фінансове забезпечення діяльності біржі;

— прийом на роботу й звільнення співробітників підрозділів біржі, що працюють за наймом (трудовій угоді) і не є членами  біржі;

— організація  публікацій біржової комерційної інформації, реклами діяльності біржі;

— створення  необхідних підрозділів біржі (за винятком ревізійної, арбітражної й іншої  комісій), що забезпечують її нормальне  функціонування, розробка тимчасових (до затвердження на загальних зборах) положень, рекомендацій й інших документів, що регламентують діяльність створюваних підрозділів, призначення їхніх керівників;

— розпорядження  фінансовими коштами й іншим  майном біржі, у межах установлених загальними зборами або біржовим комітетом;

— організація  перевірки відповідності стандартам зразків продукції, яка реалізується або обмінюється на біржі, проведенням експертизи, а в необхідних випадках — лабораторних аналізів і контрольних випробувань;

— організація  надання учасникам біржових торгів інформаційно-комерційних, рекламних і консультаційних послуг, забезпечення їхніми необхідними засобами оргтехніки й зв'язку;

— реалізація рішень і постанов загальних зборів членів біржі, а також біржового  комітету;

— здійснення контролю за дотриманням учасниками біржових торгів, відвідувачами й гостями встановлених правил біржової торгівлі;

— оповіщення засновників, членів біржі й інших  зацікавлених осіб про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

— установлення розміру й форм оплати праці найманих робітників, а також розвиток виробничо-технічної бази біржі.

         Розглянута структура органів управління товарною біржею в Україні є досить характерною для країн СНД і відображає загальні традиції, що заклалися на товарних біржах у різних країнах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок 

        Отже біржова угода — це завжди двостороння угода, тобто договір. Тому більш правильним з погляду юридичної термінології й доктрини договірного права було б використання терміна «біржовий договір». Однак у біржовій торгівлі історично склався й став загальновживаним саме термін «біржова угода».

        Біржові угоди укладають члени бірж особисто або через повноважних представників і брокерів. Вони вважаються укладеними з моменту їх реєстрації на біржі. Зміст біржових угод (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку) розголошенню не підлягає. Ця інформація може надаватися тільки за письмовою вимогою органів слідства і суду. Основними видами біржових угод є: взаємна передача прав та обов'язків щодо реального товару; укладання угод реального товару з відстрочкою строку його поставки (форвардні угоди); взаємна передача прав та обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерні угоди); уступка прав на майбутню передачу прав та обов'язків щодо біржового товару або контракту на поставку біржового товару (опціонні угоди), а також інші угоди щодо біржового товару, контракту або прав, установлених правилами біржової торгівлі.

        Угода вважається укладеною з моменту її оформлення та реєстрації згідно з прийнятим порядком на біржі, але вона не може укладатися від імені й за рахунок біржі. Історично так склалося, що механізм функціонування бірж строго регламентований. Установлюються регулярність і дата проведення торгів, місце укладання угод (біржовий зал) тощо. 
 
 
 
 

Список  використаної літератури

  1. Конституція України - Харків: Фактор, 2008. - 144 с.
  2. Цивільний Кодекс України – Х. : ТОВ «Одісей», 2009. 424 с.

     3. Господарський Кодекс України -2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144  

     4. Закон України "Про товарну біржу", від 10 грудня 1991 року // Відомості ВР 1992, № 10. 
 
      5. Закон України "Про цінні напери та фондову біржу" від 18 червня 1991 року //Відомості ВР України ,1991, №38. Із змінами та доповненнями //Галицькі контракти, 1996, № 42.
 
 

       6.  Бобкова А.Г., Моісесв Ю.О.Біржове право: посібник, літератури, 2005. - 200 с 
 

      7. Біржове право - Солодкий М.О (2005)- 255 с.  

      8. Биржевая деятельность: учебное пособие. Костырко Л. А., Пащенко Т. В., Ларикова Л. Ф. Луганск: изд-во Восточно-укр.госуд.ун-та, 1997.- 120 с

Информация о работе Контрольна робота з «Біржове право »