Правове регулювання банкрутства

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 19:55, контрольная работа

Описание работы

Таблица с характеристиками.

Работа содержит 1 файл

Инд №1 госп (1).doc

— 83.50 Кб (Скачать)
    
    ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА
     
    № п/п Назва стадії Суб’єкти та особи які беруть участь Документи Дії органів  та/або посадових осіб Термін, протягом якого приймається рішення або  вчиняється дія Результат Особливості
    1     2     3     4     5     6     7     8
    11.  
Подання заяви до господарського суду та порушення провадження у справі про банкрутство
 
  1. Господарський суд;
  2. Боржник;
  3. Кредитор.
 
1. Заява  про  порушення  справи  про  банкрутство;

2. До заяви боржника додаються:

- рішення  власника  майна  боржника  про звернення боржника до господарського суду з заявою; 
- бухгалтерський баланс  на  останню  звітну  дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника;

- перелік  і повний опис заставленого майна із зазначенням  його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;

- рішення   загальних  зборів акціонерного тов-ва, учасників ТзОВ та ТзДВ,  якщо це питання було вирішене ними;

-  протокол  загальних  зборів  працівників  боржника,  на  якому обрано представника  працівників  боржника,  уповноважену  особу  
акціонерів  або  учасників  ТзОВ або ТзДВ для  участі  в  арбітражному  процесі  під  час  
провадження  у  справі  про банкрутство;

- інші документи,    які    підтверджують   неплатоспроможність  боржника.  

3.Заява  кредитора   повинна  містити, такі відомості:

- розмір вимог кредитора до  боржника  з  зазначенням  розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті;

-виклад  обставин,   що  підтверджують  наявність  зобов'язання боржника перед кредитором,  з якого виникла вимога,  а також строк його виконання;

- докази того,  що  сума  підтверджених  вимог перевищує суму в триста  мінімальних  розмірів  заробітної  плати;

- докази обгрунтованості вимог кредитора;

- інші обставини, на яких грунтується заява кредитора. 

 
Боржник  зобов'язаний  звернутися  в  місячний  строк   до господарського  суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

Кредитор зобов'язаний при  поданні  заяви  про  порушення справи  про  банкрутство надіслати боржнику копії заяви та доданих до неї документів.

Суддя,  прийнявши   заяву   про   порушення   справи   про банкрутство,  не  пізніше  ніж на п'ятий день з дня її надходження  
виносить і  направляє  сторонам  та  державному  органу  з  питань  
банкрутства   ухвалу   про  порушення  провадження  у  справі  про банкрутство.

 
місячний  строк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 днів

  

Суддя  господарського  суду  приймає  заяву про порушення справи про банкрутство, подану з дотриманням вимог  
Господарського процесуального кодексу України .

   Суддя господарського суду відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо:

     боржник не   включений   до   Єдиного   державного    реєстру підприємств  та  організацій  України  або  до  Реєстру  суб'єктів підприємницької діяльності;

     подано заяву   про   порушення   справи    про    банкрутство ліквідованої  або  реорганізованої  (крім  реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;

     стосовно боржника юридичної   чи  фізичної  особи  -  суб'єкта  
підприємницької діяльності вже порушено справу про банкрутство;

     якщо вимоги кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство,  в  сумі  складають  менше трьохсот  мінімальних розмірів заробітної плати;

     вимоги кредиторів повністю забезпечені  заставою.

   Суддя може повернути заяву  про порушення справи  про банкрутство і додані  до неї документи без розгляду, про що виносить ухвалу.

 
Спрямоване на забезпечення визначеності об'єму  майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог кредиторів.
 
2.
 
Підготовче  засідання господарського суду у справі про  банкрутство
 
Господарський суд (суддя); боржник, кредитори; інші особи залучені судом.
 
Здійснюється  перевірка документів, які були подані у попередній стадії.
 
У підготовчому засіданні суддя  оцінює  подані  документи, заслуховує пояснення сторін,  розглядає обгрунтованість заперечень боржника.

Для   визначення   фінансового   становища   боржника    в підготовчому  засіданні  суду  чи  під  час  розгляду  справи  про  
банкрутство суддя може призначити експертизу.  За дорученням  суду експертиза  проводиться  державним органом з питань банкрутства із  
залученням для її проведення спеціалістів у встановленому порядку.
 

 
Проведення підготовчого засідання  суду має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття  
заяви  про порушення  справи  про  банкрутство.
 
За  результатами  розгляду  заяви кредитора  та  відзиву боржника  у  підготовчому  засіданні  виноситься  ухвала.
 
Після офіційного оприлюднення ухвали про порушення  справи  
про  банкрутство на офіційному веб-сайті судової влади України всі кредитори  незалежно  від  настання строку  виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника.

З дня винесення  ухвали про порушення провадження  у справі  
про банкрутство рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної  
особи - боржника приймається в порядку, визначеному законом.

 
3.
 
Виявлення кредиторів та інвесторів
 
 Боржник; кредитори; розпорядник майна;

особи, які виявлять бажання взяти участь у санації боржника. 

 
Письмові  заяви  з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують заяву про участь у  санації  боржника  та    
пропозиції щодо санації.
 
Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду  
зазначених вимог повністю або частково визнає їх або  відхиляє.

 Фізичні особи  та (або) юридичні особи,  які бажають  взяти участь  у  санації  боржника  (далі  -  інвестори),  можуть подати  
розпоряднику майна заяву про участь у  санації  боржника  та  свої пропозиції щодо санації (план санації).

 
Протягом  тридцяти  
днів   від  дня  опублікування  в  офіційному  друкованому  органі  
оголошення про порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство.

Зазначений строк  є граничним і поновленню не підлягає.

 
Рішення боржника про невизнання вимог може бути оскаржене  до господарського   суду,   що   порушив  провадження  у  справі  про банкрутство.

У разі  визнання  кредитора конкурсним  він  має  право отримати  від  розпорядника  майна  інформацію  щодо  вимог  інших кредиторів, визнаних боржником та /або розпорядником майна.

 
Вимоги  конкурсних кредиторів, що заявлені після  закінчення  
строку,  встановленого для їх подання,  або не заявлені взагалі, -  
не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд  
зазначає  в  ухвалі,  якою  затверджує  реєстр  вимог  кредиторів.
 
4.
 
Попереднє засідання господарського суду
- Господарський  суд;

- Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також  
інші учасники провадження у справі про банкрутство ( арбітражний керуючий, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник працівників боржника.

Реєстр вимог кредиторів, складений розпорядником майна, і вимоги, не включені до цього реєстру. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені). 

Документи подані сторонами.

 
У  попередньому  засіданні  господарський суд розглядає реєстр   вимог  кредиторів,  вимоги  кредиторів,  щодо  яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до  
реєстру вимог кредиторів.
 
Попереднє  засідання  господарського  суду проводиться не  
пізніше трьох  місяців  після  проведення  підготовчого  засідання  
суду.
 
За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій  зазначається  розмір  визнаних  судом вимог кредиторів,  які включаються розпорядником майна до реєстру  вимог  кредиторів,  та призначається дата проведення зборів кредиторів.
 
Ухвала  є підставою  для  визначення  кількості  голосів,  які належать   кожному  кредитору  при  прийнятті  рішення  на  зборах (комітеті) кредиторів.
 
5.
 
Проведення зборів кредиторів і утворення комітету

кредиторів

 
Розпорядник майна;

Кредитори;

Уповноважена  особа

Арбітражний  керуючий  з правом  
дорадчого голосу.

 
Рішення зборів кредиторів
 
Розпорядник майна повідомляє кредиторів

про місце  і  час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

 
Протягом   десяти   днів   після  винесення  ухвали  за результатами    попереднього    засідання    господарського   суду .
 
Вибори членів комітету кредиторів;

визначення  кількісного складу комітету кредиторів, визначення його   повноважень,  дострокове  припинення  повноважень  комітету кредиторів або окремих його членів.

 

Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням  боржника.

На час дії  процедур банкрутства збори кредиторів  обирають  
комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

    66.  

Винесення ухвали про санацію

 
Господарський  суд;

Боржник;

Кредитори;

Комітет кредиторів;

Керуючий санацією.

 
Ухвала  господарського суду;

План санації;

Звіт керуючого  санацією.

 
Одночасно  з  винесенням ухвали про санацію  господарський  
суд  своєю  ухвалою  призначає  керуючого  санацією за наявності у  
нього ліцензії.
 

Комітет   кредиторів   приймає  рішення  про  погодження кандидатури  керуючого  санацією,  вибір  інвестора  (інвесторів),  
схвалення плану санації боржника.

 
Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців.  

     За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією  або  
інвесторів  цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або  
скорочено.

Протягом  трьох  місяців з дня винесення ухвали про санацію  
боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів  
для схвалення план санації боржника.

 
За  п'ятнадцять  днів  до  закінчення санації, а  також за наявності підстав для  дострокового припинення  санації керуючий санацією  зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт

За  наслідками  розгляду  звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду  з клопотанням щодо:  

     припинення процедури  санації   у  зв'язку  з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;  

     продовження встановленого строку процедури санації;  

     припинення процедури санації,  визнання боржника банкрутом   і  
відкриття ліквідаційної процедури;  

     припинення процедури санації  і укладення мирової угоди.

 
З дня винесення ухвали про санацію:

     керівник  боржника  відсторонюється  від  посади  у  порядку,  
визначеному  законодавством  про   працю,   управління   боржником переходить  до  керуючого  санацією

припиняються   повноваження  органів  управління  боржника  -  
юридичної   особи,  повноваження  органів  управління  передаються  
керуючому санацією.

З метою відновлення  платоспроможності та задоволення  вимог  
кредиторів боржника план санації  може  передбачати  продаж  майна боржника  недержавної  власності як цілісного майнового комплексу.

З   метою   відновлення   платоспроможності   боржника  та  
задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати  продаж  
частини  майна  боржника  на  відкритих торгах.

    7

7.

 
Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
 
Господарський суд.

Боржник.

Ліквідаційна комісія.

Ліквідатор.

 
Господарський суд приймає постанову про  визнання боржника банкрутом і відкриває  ліквідаційну процедуру.
 
Господарський суд  
приймає  постанову  про  визнання  боржника  банкрутом і відкриває  
ліквідаційну процедуру.

У постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд  відкриває  ліквідаційну  процедуру,  призначає  ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.

 
Строк  ліквідаційної  процедури   не   може   перевищувати  
12 місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на  
6 місяців
 
З дня  прийняття господарським судом  постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

     підприємницька діяльність  банкрута  завершується закінченням  
технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

     строк виконання   всіх   грошових   зобов'язань  банкрута  та зобов'язання  щодо  сплати  єдиного внеску на загальнообов'язкове державне  соціальне  страхування,  податків і зборів (обов'язкових платежів),  повернення  коштів  Фонду  соціального  страхування  з  
тимчасової  втрати  працездатності  вважається  таким,  що настав;

     припиняється нарахування неустойки (штрафу,  пені), процентів та  інших  економічних  санкцій  по всіх   видах   заборгованості банкрута;

     відомості про  фінансове   становище  банкрута перестають  бути  
конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

     укладення угод,  пов'язаних з  відчуженням майна  банкрута  чи  
передачею  його  майна  третім  особам, допускається  в порядку, передбаченому цим розділом;

     скасовується арешт,  накладений на майно боржника,  визнаного банкрутом,  чи  інші  обмеження  щодо  розпорядження майном такого боржника.  Накладення  нових  арештів  або  інших  обмежень   щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

     вимоги за  зобов'язаннями боржника,  визнаного банкрутом,  що виникли  під   час   проведення   процедур   банкрутства,   можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

 
 
З дня прийняття господарським судом постанови про оголошення боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури боржник юридично переходить у новий правовий статус – статус банкрута.
 
8.
 
Припинення  провадження у  справі про банкрутство
 
Господарський суд.

Боржник.

Кредитор.

 
Ухвала суду.
Відповідно  до ст.40 Господарський  суд  припиняє  провадження  у  справі  про банкрутство, якщо:

     1) боржник   не   включений   до  Єдиного  державного  реєстру  
підприємств  та  організацій  України  або  до  Реєстру  суб'єктів підприємницької діяльності;

     2) подано  заяву  про  визнання  банкрутом  ліквідованої  або  
реорганізованої  (крім   реорганізації   у   формі   перетворення)  
юридичної особи;

     3) у провадженні господарського  суду є справа про банкрутство  
того ж боржника;

     4) затверджено звіт керуючого  санацією  боржника.

     5) затверджено мирову угоду;

     6) затверджено  звіт  ліквідатора .

     7) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;

     8) кредитори не висунули вимог  до  боржника  після  порушення  
провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.

   
Закінчення господарсько-судової справи без винесення рішення, коли неможливе повторне звернення до господарського суду з тим самим позовом.
 
 

 

Информация о работе Правове регулювання банкрутства