Сутність та перспективи розвитку кастодіальної діяльності на фондовому ринку України (на прикладі банків)

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 03:07, реферат

Описание работы

Розвинуті операційні можливості та інфраструктура, моніторинг фінансових потоків клієнтів дозволяють банкам ефективно обробляти необхідні масиви інформації та приймати адекватні управлінські рішення. На відміну від інших ринкових інститутів банки мають розроблену стратегію, викладену в Концепції розвитку банківської системи, схваленій урядом. Проте зростаюча конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від банків значних зусиль для розробки та просування на ринок нових банківських продуктів. Враховуючи, що банки займають передові позиції серед посередників на ринку цінних паперів, цілком природно, що саме у такому напрямі діяльності, як кастодіальні послуги, вони теж посідають провідне місце.

Содержание

Вступ
Сутність кастодіальної діяльності в банках.
Особливсті відкриття рахунків у цінних паперах.
Кастодіальні послуги українських комерційних банків (Райффазен Банк аваль, АКБ «Аркада»).
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

реферат.doc

— 94.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана 
 
 

Кафедра міжнародних фінансів 
 
 

Реферат на тему:

«Сутність та перспективи розвитку кастодіальної  діяльності на фондовому ринку України (на прикладі банків)» 
 

                                                Виконала:

                                                студентка ФЕФ, спец. 6104

                                                3 група, 4 курс

                                                Шендрик Наталія 

                                                Перевірив:

                                                Зінченко Ф.О. 
 
 

Київ 2009

ЗМІСТ

Вступ

 1. Сутність кастодіальної діяльності в банках.
 2. Особливсті відкриття рахунків у цінних паперах.
 3. Кастодіальні послуги українських комерційних банків (Райффазен Банк аваль, АКБ «Аркада»).

Висновки

Список використаних джерел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

     Розвинуті операційні можливості та інфраструктура, моніторинг фінансових потоків клієнтів дозволяють банкам ефективно обробляти необхідні масиви інформації та приймати адекватні управлінські рішення. На відміну від інших ринкових інститутів банки мають розроблену стратегію, викладену в Концепції розвитку банківської системи, схваленій урядом. Проте зростаюча конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від банків значних зусиль для розробки та просування на ринок нових банківських продуктів. Враховуючи, що банки займають передові позиції серед посередників на ринку цінних паперів, цілком природно, що саме у такому напрямі діяльності, як кастодіальні послуги, вони теж посідають провідне місце.

     У зарубіжній економічній літературі розкриваються основні теоретичні підходи до формування кастодіальної послуги, йдеться про сутність взаємовідносин клієнта з банком в умовах розвинутого ринку. В Україні кастодіальним послугам, коли банк виступає як зберігач цінних паперів, також приділяється в останні роки значна увага з боку банківських фахівців-практиків. Однак системних теоретичних досліджень специфіки кастодіальиих послуг в умовах ринку, що розвивається, вітчизняні науковці поки що не проводили. Існують поодинокі методичні розробки механізму кастодіального обслуговування клієнтів, які запроваджені в практичну діяльність конкретними банками [1, c.23], але загального розуміння проблеми в масштабах всієї банківської системи України вони не дають. Отже, з'ясування специфічних особливостей роботи банків-кастодіантів і оцінку реальних умов розвитку кастодіальних послуг в Україні є актуальним і слід розглядати як частину вирішення комплексної проблеми розвитку новітніх банківських послуг.

     Конкретною метою даного реферату є розкриття чинників попиту на кастодіальні послуги банків, характеристика і функцій кастодіана, з’ясування механізму здійснення кастодіального обслуговування з метою підтвердження концепції, що банківські послуги в сфері кастодіальної діяльності стимулюють підвищення ефективності роботи ринку цінних паперів в Україні. 

 1. Сутність кастодіальної діяльності в банках

     Основним завданням кастодіана є наедання клієнту комплексних послуг зі збереження, довірчого управління та брокерського обслуговування угод за цінними паперами.

     Персоніфікація послуг передбачає індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ця персоніфікація може виявлятись не тільки в різноманітності комбінацій послуг, що надаються кастодіаном. Йдеться про диференціацію строків, обсягів, форматів надання звітності клієнтові, а також про інформаційне забезпечення, відкриття та ведення рахунків тощо.

     Кастодіан цінних паперів здійснює діяльність на підставі відповідного дозволу (ліцензії) та відповідно до свого статуту, інших внутрішніх нормативних документів.

Кастодіальна діяльність — це певний бізнес, в умовах активного ринку кастодіан може одержувати досить великий прибуток [2 c.22]. Однак слід зазначити, що іноді запровадження кастодіальної діяльності розглядається банками не як нове джерело фінансових надходжень, а як додаткова послуга для клієнтів банку, яка ще більше «прив'язує» їх до нього; а заробляє банк за рахунок оплати цими клієнтами основних банківських послуг.

     Попит на кастодіальні послуги банків в Україні сьогодні переважно ґрунтується на бажанні торговців цінними паперами знайти номінального держателя. Кастодіан здійснює відкриття рахунку в цінних паперах, зарахування цінних паперів і подальше ведення рахунку.

     Як свідчить зарубіжний досвід, депонентами кастодіанів найчастіше виступають:

 1. особи, яким більш зручно оперувати на ринку через номінального держателя;
 2. власники цінних паперів, випущених в бездокументарній формі;
 3. інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній.

     В Україні існує ще одна категорія клієнтів, для яких користування кастодіальними послугами є природним, - це нерезиденти. Іноземних інвесторів переважно обслуговують банки, створені іноземними структурами. Вони, як правило, надають повний спектр кастодіальних послуг, оскільки мають можливість переймати досвід своїх закордонних «батьків». Такі банки діяли як «справжні» кастодіани ще до прийняття Закону України «Про національний депозитарій і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», реєструючись номінальними держателями або уповноваженими особами в реєстрах. Характерними в обслуговуванні закордонних депонентів є участь від їх імені в загальних зборах акціонерів і супроводження в питаннях оподаткування стосовно цінних паперів та операцій з ними.

     Функції кастодіана поділяються на базові, основні та додаткові.

     Базовою функцією є відповідальне зберігання. Саме це поклало початок кастодіальному бізнесу. Коли він зароджувався, ця послуга полягала лише у спроможності банка розміщувати цінності (цінні папери, грошові кошти, документи, що підтверджують право власності) у сейф.

     Послуги з відповідального зберігання цінних паперів (safe-keeping) надають депозитарії та кастодіани. У той же час у країнах, де існують центральні депозитарії, саме вони виконують функцію фізичного зберігання сертифікатів цінних паперів. Відповідальне зберігання передбачає відкриття рахунків цінних паперів клієнтам для обліку прав на них, проведення операцій за даними рахунками відповідно до розпоряджень клієнта, зберігання виписок від реєстродержателів (депозитаріїв).

     Основним моментом кастодіальної діяльності є контроль за правильністю відображення позиції клієнта у документах внутрішнього обліку кастодіана та її відповідності позиції кастодіана як номінального держателя в реєстрі (депозитарії). Вирізняють дві системи обліку номінального держання: колективна і сегрегована.

     В умовах колективної системи (шляхом використання рахунку «омнібус») пакети всіх власників цінних паперів зареєстровані на того самого номінального держателя. Це має свої переваги, але потребує від кастодіана постійно здійснювати звірку сумарної позиції цінних паперів на рахунках клієнтів у внутрішньому обліку з сумарною позицією номінального держателя (кастодіана) в реєстрі (депозитарії) [6, c.103.

     В умовах сегрегованої системи пакети кожного власника ідентифікуються за допомогою певних позначень, що полегшує кастодіану контроль за правильністю відображення позиції клієнта в реєстрі (депозитарії). Наприклад, акції, що належать власникам X та У, позначаються в реєстрі (депозитарії) так: компанія ABC Nominees X та компанія ABC Nominees У.

     Для кастодіана інвестиційного фонду функція відповідального зберігання включає контроль за тим, щоб цінні папери (активи фонду) вилучались зі складу активів лише в обмін на грошові кошти. І навпаки, щоб грошові кошти, які знімаються з рахунку, адекватно обмінювались на відповідні завдання фонду активи.

     Кастодіальні послуги включають:

 1. розрахунки за укладеними угодами (з цінних паперів і грошових коштів). Роль кастодіана полягає:
 • в отриманні даних за трансакцією, їх перевірці. Перевіряються рахунки клієнта щодо наявності на них необхідної кількості цінних паперів або грошових коштів для виконання угоди;
 • в отриманні підтвердження про кліринг;
 • у здійсненні перереєстрації цінних паперів на ім’я покупця або його кастодіана;
 • у забезпеченні процесу отримання або переказу грошових коштів в обмін на поставлені або продані цінні папери (відкриття валютного рахунку, якщо це необхідно);
 • у вирішенні проблем клієнта (якщо угода не може бути з будь-яких причин виконана тощо);
 1. збір і виплату дивідендів, відсотків та інших доходів за цінними паперами;
 1. забезпечення клієнта інформацією про емітента, адресованою акціонерам,

включаючи розсилку бюлетенів для голосування, фінансових звітів, відомостей про корпоративні заходи тощо;

 1. голосування за довіреністю, виданою клієнтом;
 2. обслуговування корпоративних дій емітента (консолідація, конвертація,

погашення, анулювання).

     Клієнтами банку – зберігачами цінних паперів найчастіше виступають власники цінних паперів, яким кастодіальні послуги надаються на підставі відповідного договору про кастодіальне обслуговування.

 1. Особливості відкриття рахунків у цінних паперах

     Для відкриття рахунку у цінних паперах клієнт зобов’язаний надати банку-кастодіанту пакет документів:

 1. заяву про відкриття рахунку у цінних паперах;
 2. розпорядження на відкриття рахунку, засвідчене розпорядником та печаткою юридичної особи;
 3. анкету рахунку у цінних паперах;
 4. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії;
 5. копію довіреності від директора для виконання представницьких функцій від імені компанії (з правом передоручення);
 6. довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах;
 7. нотаріально засвідчену картку із зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником та головним бухгалтером юридичної особи;
 8. анкети розпорядників рахунку;
 9. витяги статуту компанії про повноваження керівника.

     Протягом одною банківського дня з моменту отримання необхідних документів банк відкриває клієнту рахунок у цінних паперах, якщо документи надійшли до 13-ої години 00 хвилин. У разі надання документів після 13-ої години 00 хвилин рахунок відкривається наступного робочого дня.

     Вид, кількість цінних паперів, що зараховуються на рахунок, умови та форми їх зберігання, заходи з довірчого управління та брокерського обслуговування угод із цінних паперів обумовлюються конкретними розпорядженнями клієнта.

     Обслуговуючи рахунки в цінних паперах, банк-зберігач наділений правом надавати клієнту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку та умов обігу цінних паперів). З іншого боку, не зайве нагадати, що банк зобов'язаний забезпечити збереження інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту (банківська таємниця) [2, c.94].

     У свою чергу, клієнт-депонент може користуватись відкритим банку рахунком у цінних паперах для проведення всіх, передбачених чинним законодавством, операцій з цінними паперами.

Информация о работе Сутність та перспективи розвитку кастодіальної діяльності на фондовому ринку України (на прикладі банків)