Құрметті алқа мәжілісіне қатысып отырған әріптестер және шақырылған қонақтар

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 12:01, реферат

Описание работы

Өткен 2010 жылы Экономикалық даму және сауда министрлігінің жұмысы келесі негізгі бағыттарда атқарылды:
1. Макроэкономикалық анализ және болжам дайындау;
2. Стратегиялық жоспарлау және аймақтық саясатты қалыптастыру;
3. Кәсіпкерлікті дамыту және бизнес-климатты жақсарту;
4. Ішкі сауда саясатын дамыту;
5. Әкімшілік реформаны жүргізу және мемлекеттік активтерді басқаруды жетілдіру;
6. Аймақтық экономикалық интеграция мен сыртқы экономикалық және сауда қатынастарын дамыту;
7. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру бойынша келіссөздерін жүргізу.

Работа содержит 1 файл

Doklad Ministra ZH.Aitzhanovoi.doc

— 97.00 Кб (Скачать)

     Құрметті  Кәрім Қажымқанұлы!

     Құрметті  алқа мәжілісіне қатысып  отырған әріптестер және шақырылған қонақтар! 

     Өткен 2010 жылы Экономикалық даму және сауда  министрлігінің жұмысы келесі негізгі  бағыттарда атқарылды:

     1. Макроэкономикалық анализ және болжам дайындау;

     2. Стратегиялық жоспарлау және  аймақтық саясатты қалыптастыру;

     3. Кәсіпкерлікті дамыту және бизнес-климатты  жақсарту;

     4. Ішкі сауда саясатын дамыту;

     5. Әкімшілік реформаны жүргізу  және мемлекеттік активтерді  басқаруды жетілдіру;

     6. Аймақтық экономикалық интеграция мен сыртқы экономикалық және сауда қатынастарын дамыту;

     7. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда  ұйымына кіру бойынша келіссөздерін жүргізу. 

     Сіздерге  Министрліктің 2010 жылғы жоғарыда аталған әрбір бағыт бойынша жұмысының қорытындылары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 

     Бірінші бағыт - Макроэкономикалық анализ және болжам дайындау

     Қазақстан экономикасы 2010 жылдың басынан бері жоғары қарқында өсе бастады. Жыл  қорытындысы бойынша Министрліктің бағалауына сәйкес Жалпы ішкі өнімнің нақты өсімі 7 пайызды құрайды.

     2010 жылы өңдеу өнеркәсібінің өсу  қарқыны 18,4 пайызды құрап, бірінші рет тау-кен өндіру өнеркәсібіне (5,3 %) қарағанда әлдеқайда немесе үш жарым есе жоғары болды.

     Экономика саласында басталған позитивтік өзгерістер ол мемлекеттің соңғы жылдардың ішінде дағдарысқа қарсы атқарылған шаралардың және жаңадан қабылданған индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын іске асырудың нәтижесі болып табылады.  

     2010 жылы еліміздің сыртқы сауда айналымы 13,5 пайызға ұлғайып, 81,3 млрд. АҚШ долларын құрады (РФ және БР сауданы есепке алмағанда).  Сыртқы сауда айналымының өсуі негізінен экспорттың 32,5 пайызға ұлғайып, 57,2 млрд. АҚШ долларына жетуіне байланысты.

     Экспорт көлемінің импорттан елеулі артуы сауда балансының 33,2 млрд. АҚШ доллары мөлшеріндегі позитивті сальдосын қамтамсыз етті, бұл 2009 жылғы көрсеткішке қарағанда 2,2 есе жоғары.  

           2010 жылы Қазақстанның  «Fitch», «Standard&Poor’s» және «Moody’s» сияқты халықаралық агенттіктердің рейтингінде тәуелсіз рейтингінің орналасуының оң өзгерістері болды.

           Кредиттік рейтингтің жақсаруы бізге әлемдік қаржы нарықтарына қолжетімділіктің кеңеюі және тартылатын қаражатқа ставкаларды төмендету, әлеуетті инвесторларды экономикамызға тарту мүмкіндіктерін арттырады.  

     Второе направление работы Министерства – стратегическое планирование и региональная политика.

     В начале 2010 года принят Стратегический план развития Казахстана до 2020 года, в котором определены стратегические цели развития страны на предстоящий десятилетний период.

     Для реализации Стратегплана-2020, Министерство скоординировало деятельность всех центральных и местных исполнительных органов. Так, например, 258 целевых показателей Стратегплана включены в 4 государственные программы, а именно, форсированного индустриально-инновационного развития, развития сфер образования и здравоохранения, также развития языков, 24 отраслевые программы, 16 программы развития территорий, а также стратегические планы центральных государственных органов.

     Сегодня каждый индикатор Стратегплана-2020 закреплен  за ответственным госорганом, есть четкие сроки и меры по их достижению. Это и есть фундамент стратегического и бюджетного планирования, ориентированного на результат.  

      Как было отмечено ранее, Министерством разработан проект Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года.

     Ее  целями являются:

     - эффективное использование экономического  потенциала каждого региона; и

     - комплексное развитие социальной, транспортно-коммуникационной и производственной инфраструктуры.

     Прогнозная  схема также призвана способствовать эффективному осуществлению Правительством экономического и бюджетного планирования в регионах, включая вопросы строительства объектов здравоохранения и образования.   

     Еще одним программным документом, который имеет практическое значение для развития регионов, является разработанный Министерством Программа «Ак булак».

       Ежегодно на объекты водоснабжения будут направлены из бюджета средства в объеме более 60 млрд. тенге в течение следующих 10 лет.

     Реализация  Программы позволит обеспечить 80% сельских населенных пунктов и 100% малых городов бесперебойным централизованным питьевым водоснабжением. 
 

     Третье: Развитие предпринимательства и улучшение бизнес-климата

     Одним из ключевых факторов, способствующих диверсификации экономики и укреплению конкурентоспособности наших предприятий в условиях Таможенного союза, является создание благоприятного бизнес-климата.

     В этом плане в отчетном году Министерством проведена значительная работа по снижению административных барьеров. В частности, разработан проект Закона, предусматривающий сокращение на 30% лицензий и других видов разрешительных документов (331 из 1015 действующих). В законопроекте предусмотрены нормы, нацеленные на сокращение разрешительных документов также на региональном уровне.

     В целях оптимизации контрольной функции госорганов в отношении частного бизнеса приняты приказы об утверждении системы оценки рисков. Данными приказами регламентируется порядок планирования и периодичность проведения проверок в зависимости от степени риска осуществляемой деятельности предприятиями.

     В результате в 2010 году количество плановых проверок уменьшилось  на 44 тысячи по отношению  к 2007 году (вы знаете в 2008 и 2009 годах на проверки бизнеса был объявлен мораторий).  

     Как было отмечено ранее представителем Всемирного Банка г-жой Аккая, в 2010 году позиции Казахстана по рейтингу "Doing Business" Всемирного Банка улучшились на 15 позиций (до 59 места).

     Не  менее важен факт, что в 2010 году Казахстан также впервые возглавил список из 10 стран, которые провели успешные реформы с целью улучшения бизнес-климата.  

     С целью оказания конкретной поддержки  развитию предпринимательства, включая  малому и среднему бизнесу, в 2010 году начата реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», состоящая из трех направлений:

  1. поддержка бизнес-инициатив;
  2. оздоровление предпринимательского сектора;
  3. поддержка экспортоориентированных производств.

     По  итогам года в рамках Программы одобрено 225 заявок от предприятий для субсидирования процентной ставки с общей стоимостью кредитов 101,2 млрд. тенге.

     Планируется создать более 8 тысяч новых рабочих мест на этих предприятиях, при этом объем налоговых отчислений за субсидируемый период должен составить более 40 млрд. тенге.  
 

     Четвертое направление работы Министерства - Развитие внутренней торговли

     В отчетном году принята Программа развития торговли, которая является первым програмным документом развития отрасли торговли на ближайшие 5 лет.

     Реализация  программы позволит создать необходимые условия для развития торговой инфраструктуры, совершенствовать взаимодействие государственных органов с субъектами торговой деятельности, а также систематизировать действующее торговое законодательство. 

      Также принят Закон РК «О защите прав потребителей», в котором прежде всего установлены права государственной и общественной защиты законных интересов потребителей от приобретения товаров ненадлежащего качества.

      Кроме того, с целью введения механизма  регулирования цен на социально  значимые продовольственные товары внесены изменения в законодательство, регулирующее торговую деятельность.  
 

     В рамках пятого направления работы Министерства – Административная реформа и совершенствование управления государственными активами Министерством разработан проект Концепции модернизации системы госуправления в Республике Казахстан.

     Разработан перечень государственных услуг, состоящей из 700 наименований, и согласованы 157 стандартов госуслуг.

     Сформировна методологическая основа проведения оценки эффективности деятельности государственных  органов и проведена пилотная оценка работы 3-х госорганов. 
 

     Шестое направление работы Министерства – это развитие региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства

     Как вы знаете, с 2010 года начал функционировать Таможенный союз с участием Казахстана, Беларуси и России.

     Как известно, порядка 70% прямых иностранных  инвестиций от валового притока прямых иностранных инвестиций более 120 млрд. долл. США, привлеченных в Казахстан с 1993 года, приходится на добывающие сектора промышленности. Доля прямых иностранных инвестиций в обрабатывающие сектора не превышает 10%. Таким образом, создание Таможенного союза, прежде всего, направлено на решение задачи по диверсификации экономики и привлечение инвесторов в обрабатывающие сектора, для производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Эту задачу практически невозможно выполнить без расширения рынка потребления товаров и услуг. 

     В целях создания благоприятных условий для инвестиций в рамках договорной базы Таможенного союза предусмотрены ряд таможенно-тарифных преференции.

     Так,  оборудование, комплектующие к нему, не производимые сырье и материалы, ввозимые в рамках инвестиционных контрактов, освобождаются от уплаты таможенных пошлин.

     Первые  итоги работы Таможенного союза  показывают, что за 
2010 год экспорт нашей продукции в Россию вырос на 35,9%. Объем внешней торговли со странами Таможенного союза вырос на 28,1% до 16,5 млрд. долл. США, и составил 18,5% от общего товарооборота Казахстана.
 

     По  поручению Глав государств-участников Таможенного союза с целью углубления экономической интеграции было поручено Правительствам трех стран подготовить правовую базу Единого экономического пространства.

     В результате интенсивных переговоров  между экспертами трех стран в  декабре 2010 года было принято 17 соглашений ЕЭП.

     В дполнение к свободному передвижению товаров, Соглашения ЕЭП обеспечивают:

     - свободного движения капитала, услуг и рабочей силы;

     - а также предусматривают проведение согласованной макроэкономической политики, устанавливает общие правила конкуренции, предоставления промышленных и сельскохозяйственных субсидий, государственных закупок;

     - и, наконец, что было ключевым для Казахстана, это получение для отечественных товаропроизводителей равного доступа к инфраструктуре стран-участниц ЕЭП в сфере электроэнергетики и железнодорожного транспорта, транспортировки нефти и газа.

     Это обеспечит, к примеру, в сфере  электроэнергетики возможность  обеспечить потребителей Западного  Казахстана более дешевой казахстанской  электроэнергией от энергоисточников Северного Казахстана через территорию России.

     В сфере железнодорожного транспорта грузоотправители Казахстана получат  доступ к услугам железнодорожного транспорта России и Беларуси на равных условиях с потребителями этих государств.

     В целом соглашения ЕЭП призваны «выровнять» условия конкуренции для производителей товаров и услуг на общем рынке ЕЭП.  

     Седьмое: Координация переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО.

     Переговоры  по вступлению Казахстана в ВТО проводятся по следующим ключевым направлениям:

Информация о работе Құрметті алқа мәжілісіне қатысып отырған әріптестер және шақырылған қонақтар