Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні і їх характеристика

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 23:57, реферат

Описание работы

Метою даного науково-дослідного завдання є визначення поняття «стадія бюджетного процесу» з точки зору її процесуальної природи, її ролі та особливостей, як самостійного етапу бюджетного процесу.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
– дослідити зміст та значення бюджетного процесу;
– визначити головних учасників бюджетного процесу та їхні повноваження;
– провести аналіз кожної стадії бюджетного процесу відповідно до Бюджетного Кодексу;

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Зміст та призначення бюджетного процесу…………………………………….4
2. Аналіз стадій бюджетного процесу в контексті Бюджетного Кодексу України……………………………………………………………………………….8
3. Проблеми та напрямки вдосконалення бюджетного процесу в Україні……..15
Висновки…………………………………………………………………………….20
Список використаних джерел……………………………………………………..21

Работа содержит 1 файл

ІНДЗ Бюджетна 1 сем.doc

— 118.50 Кб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра державних фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

з навчальної дисципліни «Бюджетна система»

на тему:

«Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні і їх характеристика»

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка 403-Ф групи

Мурміль Ю.В.

Перевірила:

Піхоцька О. М.

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2011


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Зміст та призначення бюджетного процесу…………………………………….4
2. Аналіз стадій бюджетного процесу в контексті Бюджетного Кодексу України……………………………………………………………………………….8
3. Проблеми та напрямки вдосконалення бюджетного процесу в Україні……..15

Висновки…………………………………………………………………………….20
Список використаних джерел……………………………………………………..21


ВСТУП

 

Одними з необхідних умов функціонування сильної держави є утвердження принципів верховенства закону та її фінансова стабільність, тому на сьогодні одним з актуальних напрямів вдосконалення законодавства України є вдосконалення законодавства у бюджетній сфері, зокрема, норм, що регулюють стадії бюджетного процесу. Дослідження стадії бюджетного процесу дозволяє більш чітко розмежовувати повноваження органів влади та врегульовувати механізм бюджетного процесу. Проте, якщо кількість стадій бюджетного процесу закріплена в Бюджетному кодексі України, то поняття стадії бюджетного процесу законодавче не визначено. Недостатня теоретична розробка цієї проблеми негативно впливає не тільки на розвиток законодавства в питаннях бюджетного процесу, але і породжує проблеми практичного характеру, що на сьогоднішній день є актуальною проблемою, оскільки дослідження питань бюджетного процесу передбачає, перш за все , вивчення його безперервного циклу, який складається зі взаємопов’язаних стадій. Тому метою даного науково-дослідного завдання є визначення поняття «стадія бюджетного процесу» з точки зору її процесуальної природи, її ролі та особливостей, як самостійного етапу бюджетного процесу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– дослідити зміст та значення бюджетного процесу;

– визначити головних учасників бюджетного процесу та їхні повноваження;

– провести аналіз кожної стадії бюджетного процесу відповідно до Бюджетного Кодексу;

– виокремити проблеми бюджетного процесу на сучасному етапі;

– запропонувати шляхи вирішення вказаних проблем.


1.      ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

 

Бюджетний процес — це багатогранне і динамічне явище, що потребує постійного вивчення й удосконалення відповідно до вимог економічного, соціального, демографічного, політичного, екологічного стану держави і відповідних цілей та завдань держави на певному етапі розвитку суспільства.

Бюджетний кодекс України визначає бюджетний процес як регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Закріплюючи це поняття і розкриваючи його зміст, регламентуючи стадії бюджетного процесу, Бюджетний Кодекс виконує своє завдання як базовий акт бюджетного законодавства. Саме у ході бюджетного процесу закладається стратегія економічної і соціальної політики держави та органів місцевого самоврядування.

Процес у сфері бюджету є необхідним порядком реалізації матеріально-правових бюджетних норм. Процесуальні норми, закріплені у Бюджетному Кодексі, обслуговують конкретні норми фінансового права (у першу чергу — бюджетного).

Широке розуміння бюджетного процесу полягає в тому, що вся діяльність, яка базується на владних повноваженнях тих чи інших органів, має бути підпорядкована суворим процедурним формам, що забезпечують законність, доцільність та обґрунтованість цієї діяльності. Тому чіткий порядок, ретельно розроблений і регламентований у всіх своїх елементах, вимагається не лише для організації й узгодження роботи всієї системи державних органів чи органів місцевої влади або місцевого самоврядування з формування та виконання бюджету, а й для правильного розв’язання проблем, що його супроводжують.

Перед учасниками бюджетного процесу стоїть ряд завдань, зокрема: максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів з метою створення збалансованого ринку; визначення доходів бюджету за окремими податками та обов’язковими платежами, а також загального обсягу відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку; узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації, спрямованої на подолання інфляційних тенденцій в економіці та забезпечення стабільності національної грошової одиниці; здійснення бюджетного регулювання з метою збалансування бюджетів різного рівня шляхом перерозподілу джерел доходів держави між ними та сферою господарства, економічними регіонами; скорочення та ліквідація бюджетного дефіциту за рахунок економічно виправданих джерел; посилення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Бюджетний процес слід розглядати як нерозривний цілісний процес, що являє взаємопов’язану і взаємообумовлену сукупність трьох складових, через які реалізують його стадії: 1) період формування проекту бюджету та затвердження акта про бюджет — «до початку бюджетного року»; 2) самого «бюджетного року», тобто бюджетного періоду, коли виконується затверджений акт про бюджет; 3) період після закінчення «бюджетного року», коли складається, розглядається і затверджується звітність про виконання бюджету.

Складання актів про бюджет (у першу чергу — проекту Закону про державний бюджет), їх наступне прийняття створюють юридичні можливості для здійснення волі представницького органу влади. Під час цієї діяльності враховуються середньострокова та довгострокова перспективи, встановлюється зв'язок із визначеними цілями соціально-економічного розвитку держави, регіонів, територіальних одиниць. Так, прийняттям закону про державний бюджет закінчується формування бюджету, коли органи законодавчої і виконавчої влади використовують свої права та обов'язки щодо складання і затвердження бюджету. Водночас суть бюджетного процесу зосереджується на безпосередньому виконанні затвердженого акта про бюджет, яке повинно постійно контролюватися з боку органів державної влади для досягнення відповідності між запланованими і реальними показниками.

Все це має бути чітко врегульовано правовими нормами, які закріплюють основні принципи бюджетного процесу, які повинні відповідати принципам бюджетного права. Таке закріплення принципів у нормах чинного бюджетного законодавства надає їм загальнообов’язкового характеру, проаналізувати їх та цим уникнути суб’єктивізму у тлумаченні та застосуванні. Нормам бюджетного процесу притаманний ряд рис, що його характеризує, зокрема: визначення складу учасників; закріплення їх повноважень у чіткій послідовності дій; визначення організаційно-правової форми кожної дії; визначення обов’язкового порядку прийняття рішень у сфері реалізації бюджетних повноважень.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Усі стадії бюджетного процесу ґрунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, додержання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видатків. Для цього вимагається чітка організація бюджетного процесу, дотримання встановлених БК процедур та процесуальних строків.

У забезпеченні фінансового контролю та аудиту беруть участь як органи загальної компетенції, тобто Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, так і спеціально уповноважені у сфері фінансової діяльності органи, зокрема, Рахункова палата, Рахункова палата АРК, Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи, органи Державного казначейства, Державна контрольно-ревізійна служба тощо.

Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами). При цьому самі ці повноваження визначаються як права та обов’язки з управління бюджетними коштами.

Відповідно, управління бюджетними коштами – це сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.

Таким чином, у бюджетному процесі приймають участь усі органи державної влади, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, бюджетні установи, організації, що беруть участь у бюджетній діяльності. Інші юридичні, а також фізичні особи за чинним законодавством не можуть бути суб'єктами бюджетних відносин, і, відповідно, не є учасниками бюджетного процесу. Вони можуть бути лише одержувачами бюджетних коштів, але отримують їх не напряму, а через учасників бюджетного процесу, зокрема — розпорядників бюджетних коштів.

Окрім органів та їх посадових осіб, що є учасниками бюджетного процесу, Бюджетний кодекс до числа останніх відносить також установи. Йдеться, звісно, про бюджетні установи. Бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Всі бюджетні установи є неприбутковими.

Отже, під бюджетними повноваженнями учасників бюджетного процесу слід розуміти їхні права та обов'язки, які виникають в процесі їх діяльності, пов'язаної з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і яка спрямована на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності (що обумовлена їх правовим статусом і спрямована на виконання визначених цим статусом повноважень) та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.

 

2. АНАЛІЗ СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

Стадія бюджетного процесу являє собою етап діяльності держави чи місцевого органу влади, внаслідок якого бюджет набуває нових якостей. Як правило, цей етап закінчується прийняттям правового акта. Стадії бюджетного процесу взаємопов’язані за своїм змістом і діями та взаємозумовлені, їх послідовність не тільки встановлена Бюджетний Кодексом (БК), а й визначена логікою та історичною природою самого процесу. Вони охоплюють діяльність органів державної влади від зародження потреби у видатках та доходах, їх прогнозування та оцінки до контролю за виконанням бюджету. Під час проходження стадій бюджетного процесу реалізуються завдання і заходи, що охоплюють складання, затвердження, виконання бюджету, оцінку ефективності використаних коштів.

Усі стадії бюджетного процесу засновані на єдиних принципах організації бюджетної діяльності і мають відповідну правову регламентацію. До основних з них можна віднести наступні:

      принцип розподілу повноважень представницьких та виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, який означає, що кожному органові, який бере участь у бюджетному процесі, належить певна компетенція, за межі якої він не може виходити. Втручання інших органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету не допускається, крім випадків, зазначених у законодавстві;

      принцип реальності включення показників доходів і видатків визначає, що доходи мають включатися до бюджету за джерелами, видатки — за цільовим призначенням;

      принцип гласності полягає у тому, що показники бюджету (у тому числі і зведеного) і звіту про його виконання можуть і повинні оприлюднюватися через засоби масової інформації;

      принцип наочності означає, що відображення показників бюджету у взаємозв’язку із загальноекономічними показниками в Україні відбувається шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку;

      принцип порівняльності полягає в систематизації доходів і видатків бюджету за певними ознаками, які дають можливість здійснити як загальнодержавне, так і міжнародне зіставлення бюджетних даних;

      принцип повноти обсягу в бюджеті означає, що до кожного бюджету включаються всі кошти, що направляються із прибутково-видаткової частини;

      принцип застосування балансового методу спрямований на встановлення правильного співвідношення між доходами і видатками всіх бюджетів, а також між натуральними і фінансовими показниками.

Бюджетний Кодекс виділяє чотири стадії бюджетного процесу, що знаходять чітку регламентацію у таких його главах:

1) складання проектів бюджетів (детально регламентується у главі 6 БК щодо державного бюджету та статтях 75-76 щодо місцевих бюджетів);

2) розгляд проекту та прийняття закону про державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) (чітко та послідовно визначається у главі 7 БК щодо державного бюджету та статті 77 щодо місцевих бюджетів);

3) виконання бюджету, у тому числі у разі необхідності внесення змін до Закону про державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) (регламентовано у главі 8, главі 9 щодо державного бюджету та статтях 78-79 щодо місцевих бюджетів);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього (визначено у главі 10 БК щодо державного бюджету та статті 80 щодо місцевих бюджетів).

Информация о работе Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні і їх характеристика