Сутність, призначення і роль бюджету держави

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 22:55, реферат

Описание работы

1. Бюджет держави: призначення, функції та вплив на соціально-економічні процеси держави
2. Державний бюджет як економічна категорія
3. Фактори, що впливають на формування та використання державного бюджету
4. Зміст, значення та основні завдання бюджетної політики
5. Бюджетний механізм та його складові

Работа содержит 1 файл

сутність бюджету.docx

— 494.48 Кб (Скачать)

ТЕМА 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

  

1.            Бюджет держави: призначення, функції та вплив на соціально-економічні процеси держави 

2.            Державний бюджет як економічна категорія 

3.            Фактори, що впливають на формування та використання державного бюджету 

4.            Зміст, значення та основні завдання бюджетної політики 

5.            Бюджетний механізм та  його складові 

  

1. Бюджет держави: призначення, функції та вплив на соціально-економічні процеси держави 

Бюджет держави – це план формування фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду 

Бюджет – це складова частина бюджетної системи, він є провідною ланкою державних фінансів. 

Сутність бюджету держави проявляється через утворення централізованого фонду фінансів необхідних для виконання функцій держави; планування бюджетних показників доходів і витрат; використання централізованих фондів грошових коштів. 

Сутність бюджету держави можна визначити наступним чином [34]: 

1.      За  сутністю економічної категорії державний бюджет – це грошові відносини, які виникають між державою з одного боку, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – з іншого боку, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення. 

2.      За  матеріальним змістом державний бюджет – це централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі. 

3.      За  формою державний бюджет – це основний фінансовий план держави. 

4.      За  організаційною структурою державний бюджет – це центральна ланка фінансової державної системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП між галузями матеріального виробництва, виробничою та невиробничою сферами, окремими ланками бюджетної системи та окремими категоріями населення. 

5.      За  характером державний бюджет – це обов’язків документ  

Функції державного бюджету наведено на рис.1.1

Рис. 1.1. Функції бюджету  країни

Розподільча функція  бюджету дозволяє сконцентрувати грошові  кошти у розпорядженні держави  та використовувати їх на задоволення  загальнодержавних потреб. Їй притаманний  багатовидовий (міжгалузевий, міжтериторіальний) та його багаторівневий  розподіл коштів. Об’єктом   бюджетного перерозподілу є національний дохід, іноді – національне багатство 

Контролююча функція  бюджету дозволяє дізнатися: 

–      наскільки  своєчасно та повно фінансові  ресурси потрапляють у розпорядження  держави; 

–      чи відповідають розміри державних  централізованих ресурсів її потребам; 

–           як фактично складаються пропорції  у розподілі бюджетних коштів; 

–           чи ефективно використовуються бюджетні кошти. 

Контролююча функція  бюджету охоплює майже всіх учасників  бюджетного процесу, відбиває економічні процеси, що відбуваються у всіх структурних  ланках економіки, її об’єктом є рух  бюджетних ресурсів, які відображаються у відповідних показниках бюджетних  надходжень і витратних призначень.

Функція бюджету  забезпечення існування держави  дозволяє створити матеріально-фінансову  базу існування держави на основі формування доходних статей бюджету.

Призначення бюджету  в державі виявляється  через  систему економічних відносин між  державою і підприємницькими структурами  в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансувань з бюджету; між державою і населенням у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту; між ланками бюджетної системи при бюджетному врегулюванні. 

Специфіка бюджетних  відносин полягає в тому, що вони пов’язані з формуванням і  використанням централізованого фонду  грошових коштів, які використовуються для забезпечення загальнодержавних  потреб, та виникають у розподільчому  процесі, учасником якого є держава  в особі відповідальних органів  влади. 

Головна частина  бюджетних відносин виникає в  процесі розподілу та перерозподілу  вартості національного доходу. Відповідно, функції бюджетних відносин на стадіях  розподілу національного доходу наступні: 

1.      Стадія  первинного розподілу національного  доходу передбачає концентрацію  деякої маси прибуткового продукту  в централізованому фонді фінансових  ресурсів. 

2.      Стадія  вторинного перерозподілу національного  доходу передбачає перерахування  частини доходу підприємств, установ,  населення в централізований  фонд фінансових ресурсів з  наступним перерозпо­ділом для  забезпечення загальнодержавних  потреб. 

  

2. Державний бюджет  як економічна категорія 

Державний бюджет прийнято розглядати у трьох ракурсах: 

·       як економічну категорію; 

·       як правову категорію; 

·       за матеріальним змістом.

Державний бюджет як економічна категорія відображає грошові  відносини, які виникають між  державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності  та фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і  його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення  інших суспільних потреб. 

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування  реальних, об’єктивно обумовлених  розподільних відносин, які виконують  специфічне призначення – задоволення  потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Ознаками бюджету  як економічної категорії є [17, с.16]:

              I.                Історичність, оскільки бюджет як  категорія склався історично  і має свої специфічні риси  становлення в кожній країні, які проявляються і в сучасних  умовах

             II.                Плановість, так як основною ознакою  бюджету є плановий характер. Бюджет як фінансовий план  має передбачати виконання всіх  функцій держави на загальнодержавному  і місцевому рівнях

            III.                Юридичний характер, оскільки бюджет  має силу правового акту.

           IV.                Терміновість передбачає, що бюджет  завжди складається і виконується  впродовж певного терміну –  бюджетного періоду. 

  

Особливості державного бюджету як самостійної економічної  категорії полягають у наступному: 

1.            Бюджет є особливою економічною  формою перерозподільних відносин, що пов'язані з відокремленням  у розпорядження держави частини  національного доходу та її  використанням для задоволення  потреб усього суспільства й  окремих його державно-територіальних  формувань. 

2.            За допомогою бюджету відбувається  перерозподіл національного доходу  між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної  діяльності. 

3.            Пропорції бюджетного перерозподілу  вартості визначаються потребами  розширеного відтворення в цілому  і завданнями, що стоять перед  суспільством на кожному історичному  етапі його розвитку. 

4.            Галузь бюджетного розподілу  посідає центральне місце у  складі державних фінансів, що  обумовлено провідною роллю бюджету  порівняно з іншими ланками. 

  

Державний бюджет як правова категорія передбачає законодавче  регулювання як у сфері бюджетних  взаємовідносин, так і у сфері  його складання і використання як фінансового плану країни. 

До складу нормативних  актів, що регулюють бюджетні відносини  в Україні відносяться: 

1.            Конституція України (прийнята 28 червня 1996 року) визначає основні  бюджетні положення, механізм  прийняття законів України, повноваження  гілок влади. 

2.            Бюджетний Кодекс України (прийнятий  21 червня 2001 року) визначає засади  бюджетної системи України, її  структуру, принципи, правові зачади  функціонування, основи бюджетного  процесу та між бюджетних відносин  і відповідальність за порушення  бюджетного законодавства. 

3.            Закон України “Про Державний бюджет України”.  

4.            Закони, що регулюють бюджетні  правові відносини, передбачені  статтями Бюджетного Кодексу. 

5.            Нормативно-правові акти Кабінету  Міністрів України, прийняті на  підставі Бюджетного кодексу. 

6.            Нормативно-правові акти центральних  органів виконавчої влади. 

7.            Рішення Автономної Республіки  Крим, місцевих державних адміністрацій,  органів місцевого самоврядування. 

  

3. Фактори, що впливають  на формування та використання  державного бюджету 

Фактори, що впливають  на формування державного бюджету можна  поділити на три групи: економічні, політичні та соціальні (рис.1.2).

Рис.1.2. Фактори, що впливають  на формування державного бюджету 

  

Крім цього, фактори  впливу на державний бюджет можуть бути: 

1. Об’єктивними, до  яких прийнято відносити: 

·       традиції, специфіка розвитку на певному  історичному етапі; 

·       характер виробничих відносин та рівень розвитку продуктивних сил, які безпосередньо  впливають на зміст бюджету; 

·       економічні особливості країни; 

·       природні особливості країни; 

·       соціальні особливості країни. 

  

2. Суб’єктивними,  до складу яких входять: 

·       тип держави; 

·       політика уряду у відповідний  період; 

·       пріоритети розвитку; 

·       зовнішня та внутрішня економічна ситуація. 

  

4. Зміст, значення  та основні завдання бюджетної  політики 

Бюджетна політика – це сукупність заходів держави  з організації та використання бюджетних  ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку. 

Сутність бюджетної  політики відображається в статтях  доходів і видатків бюджету, в  джерелах їх формування і напрямах використання; виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних  коштів та їх використанні на державні потреби. 

Основні завдання бюджетної  політики держави наведені на рис.1.3.

Рис. 1.3. Завдання бюджетної  політики держави

Також Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний  бюджетний період містить відповідні пропозиції Кабінету міністрів щодо основних індикаторів економіки (рис.1.4).

Рис. 1.4. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний  бюджетний період 

Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний  бюджетний період ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників: 

1.  Обсяг валового  внутрішнього продукту. 

2.  Індекс споживчих  та оптових цін. 

Информация о работе Сутність, призначення і роль бюджету держави