Автороське право

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 16:44, реферат

Описание работы

Творчість - це інтелектуальна робота, спрямована на створення нового. Творчий характер твору означає, що воно є новим у порівнянні з раніше відомими. Новизна може висловитися як в новому змісті, так і в новій формі. Для об'єктів авторського права істотне значення має як новизна змісту, так і новизна форми. Нова форма відображення відомого змісту характеризує твір як творче і спричиняє визнання його об'єктом авторського права. Історія літератури і мистецтва знає чимало цьому прикладів: Шекспір ​​брав теми для ряду своїх трагедій з творів античних грецьких авторів, Стендаль широко використовував для своїх новел італійські середньовічні хроніки, біблійні сюжети знайшли відображення на полотнах багатьох великих живописців і т.д.

Содержание

1. ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
2. СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО
3. СЛУЖБОВИЙ ТВІР
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа содержит 1 файл

субьекты объекты и авт прова.docx

— 28.35 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

1. ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

2. СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО

3. СЛУЖБОВИЙ ТВІР

4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

1. Об'єкти авторського права

 

Твори літератури, мистецтва і науки і т.д., що задовольняють наступним вимогам:

По-перше, твір має бути творчою.

Творчість - це інтелектуальна робота, спрямована на створення нового. Творчий характер твору означає, що воно є новим у порівнянні з раніше відомими. Новизна може висловитися як в новому змісті, так і в новій формі. Для об'єктів авторського права істотне значення має як новизна змісту, так і новизна форми. Нова форма відображення відомого змісту характеризує твір як творче і спричиняє визнання його об'єктом авторського права. Історія літератури і мистецтва знає чимало цьому прикладів: Шекспір ​​брав теми для ряду своїх трагедій з творів античних грецьких авторів, Стендаль широко використовував для своїх новел італійські середньовічні хроніки, біблійні сюжети знайшли відображення на полотнах багатьох великих живописців і т.д.

Другою ознакою об'єкта авторського  права є об'єктивна виразність - об'єкт повинен існувати в будь-якій формі, доступній для сприйняття іншими людьми. Якщо ідеї, думки, образи автора не одержали вираження поза його свідомістю - немає об'єкта авторського  права. Для визнання твору об'єктом авторського права досить двох названих ознак. Не має значення, оприлюднене воно чи ні. Твір стає об'єктом авторського права з моменту його створення в якій-небудь звичайній формі. Не потрібно офіційного оформлення цих творів. Не має значення гідність і призначення твору. Не має значення зовнішня форма його вираження.

Відповідно до Закону "Про авторське право та суміжні права" об'єктами його охорони є такі твори у галузі науки, літератури і мистецтва:

літературні, письмові твори наукового, технічного або практичного характеру (книги, брошури, статті, комп'ютерні програми тощо);

виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

музичні твори з текстом і без тексту;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу;

аудіовізуальні твори;

скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії та інші твори образотворчого мистецтва;

твори архітектури;

фотографії;

твори ужиткового мистецтва, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;

ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори (що стосуються географії), геології, топографії, архітектури й інших областей науки;

сценічні обробки творів та обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

переклади, адаптації, аранжування, інші переробки творів і обробки фольклору (похідні твори) без заподіяння шкоди охороні оригінальних творів, на підставі яких створені похідні твори;

збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складові твору, за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без заподіяння збитку охороні вхідних у них творів.

Не є об'єктами авторського права:

1). Офіційні документи (тексти законів та інших правових актів, рішення судів і т.п.);

2). Державна символіка (прапора, герби, ордени і т.п.);

3). Твори народної творчості;

4). Повідомлення про події і факти, що мають офіційний інформаційний характер.

 

 

2. Суб'єкти авторського права

 

Авторські правовідносини - відносини передбачають безліч учасників. У них беруть участь, з одного боку, автори творів та їхні спадкоємці, з іншого боку - організації, зацікавлені в їх використанні (видавництва, театри, кіностудії і т.д.).

Суб'єкти авторського права, в широкому розумінні, - це особи беруть участь в авторських правовідносинах. При такому визначенні суб'єктами авторського права будуть: особи, яким можуть належати авторські права, організації по захисту авторських прав тощо суб'єкти.

Суб'єкти авторського права, у вузькому розумінні, - це автори творів, тобто власники особистих авторських прав.

Більш широке поняття (автор інтелектуальної власності) можна знайти у Всесвітній декларації з інтелектуальної власності від 26 червня 2000 р., термін "автор" означає будь-яку особу або групу осіб, які діють незалежно або під егідою будь-якої урядової чи неурядової організації з метою отримання прибутку або з будь-яких інших підстав, відповідальних за творчість у будь-якій області, включаючи науку і техніку, мистецтво, включаючи виконавське мистецтво і результат діяльності деяких категорій виробників, таких як виробники фонограм і телерадіомовлення, товарні знаки, покажчики ділових підприємств, промислові зразки та розвиток географічних зазначень.

Таким чином, автор - це, перш за все фізична особа (група фізичних осіб передбачає співавторство).

Ані вік, ні стать, ні раса (національність) не мають значення для визнання особи автором. При цьому авторська правоздатність виникає з моменту народження (ст.17 ЦК України). Однак потрібно враховувати, що право розпоряджатися авторськими працями тісно пов'язано з поняттям дієздатності (ст.21 ЦК України). Без згоди батьків, усиновителів та піклувальника здійснювати права автора на твори науки, літератури чи мистецтва ... можуть неповнолітні, які досягли віку 14 років. Таким чином, авторська дієздатність настає з досягненням автора віку 14 років.

Важливо відзначити, що для виникнення авторського права не має значення і дієздатність особи. Тобто, автором може бути і особа, визнана за чинним цивільним законодавством недієздатним. Однак і тут необхідно зробити застереження: у разі визнання особи недієздатною, може бути обмежено його право розпорядження результатами авторської праці (здійснювати операції з відчуження майнових прав).

Після смерті автора суб'єктами авторського права стають його спадкоємці. Однак успадковуються на всі права. У спадщину не переходять: право авторства, право на авторське ім'я, і ​​право на захист репутації автора. Втім, спадкоємці вправі захищати названі права .

На боці автора може виступати і "множинний" носій авторських прав - співавтори. Відповідно до Закону, авторське право на твір, створений спільною творчою працею двох або більше осіб (співавторство), належить співавторам спільно незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення.

Співавторство передбачає наявність відповідної угоди між співавторами (письмового чи усного). Відсутність такої угоди, ні за яких умов не призводить до співавторства . Не буде бути співавтором переробник твори, якщо між ним і автором не було укладено відповідну угоду.

Як у чинному законодавстві, так і в теорії авторського права виділяється як неподільне співавторство, так і ділене. Істотна відмінність, на наш погляд, полягає в тому, що при подільному співавторстві, співавтор при дотриманні ряду умов може розглядатися як індивідуальний суб'єкт авторського права. Наприклад, автор глави в підручнику з авторського права, може переробити свою голову і представити її як статтю або навчальний посібник. При неподільному ж співавторстві суб'єкти (співавтори) не можуть виділити свій авторський працю з твору, і відповідно самостійно виступати автором частини твору. Наприклад, батько і син написали підручник з авторського права, але кожен з них писав не по головам, а спільно створюючи текст, постійно правлячи і редагуючи.

Може виникнути логічне запитання: як оцінити внесок конкретного автора на твір? Кому належить право на використання твору створеного у співавторстві?

Перш за все, необхідно підкреслити, що авторське право на твір створене співавторами належить останнім спільно. Як ми вже підкреслювали, кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору, що має самостійне значення, на свій розсуд, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Право на використання твору в цілому належить співавторам також спільно. При цьому якщо твір співавторів утворить одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не вправі без достатніх до того підстав заборонити використання твору.

В якості суб'єкта авторських правовідносин можуть виступати і юридичні особи, але не в якості автора, а в якості власника майнових прав на твір, тобто виступати володарем похідних прав (користувачами).

В якості особливих суб'єктів авторського права можна виділити: спеціальні відомчі органи (у радянський період, наприклад, - Держкомвидав), комітети (і організації) по захисту авторських прав, об'єднання видавців і т.д.

Чинним законодавством передбачено створення організацій, які управляють майновими правами власників авторських і суміжних прав для забезпечення практичної реалізації цих прав у випадках, коли індивідуальне здійснення їх утруднено.

 

3. Службовий твір

 

Існує дві основні концепції, стосовно до авторського права на службовий твір. Перша - характерна для країн, що підтримують традиції континентального права. Суть підходу полягає в тому, що первісний володіння авторськими правами належить автору. Тобто за автором зберігаються особисті немайнові права. Але всі майнові права належать роботодавцю. Друга концепція спирається на традиції англосаксонського права. Модель copyright характерна, перш за все, для таких країн, як США і Великобританія. Відповідно до цієї традиції "у разі, якщо творча діяльність здійснюється на підставі трудової угоди або замовлення, то роботодавець вважається автором після придбання первинного правообладания на copyright, якщо не обумовлено інше". Відповідно, в такій моделі і майнові, і немайнові права на службовий твори, належать роботодавцю. У ст.37 Проекту про типових положеннях Всеросійського товариства з інтелектуальної власності (ВОІВ) у сфері авторських прав від 11 серпня 1989 закріплені обидва існуючі варіанти. Передбачає перший варіант, тобто зберігає за автором службового твору набір особистих немайнових прав, а майнові права на твір закріплює за роботодавцем. Це положення не поширюється на створення в порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних і триваючих збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань (п.4 ст.14). На цей рахунок в юридичній літературі існує кілька точок зору. Е.П. Гаврилов, наприклад, вважає, що на складні твори, такі як газета, журнал чи збірка, виняткові права належать видавцеві. Точка зору А.П. Сергєєва полягає в тому, що "журналіст або фотограф, що знаходиться в штаті газети, не має права, спираючись на п.2 ст.14, претендувати на отримання особливої ​​винагороди за використання газетою матеріалу, створеного ним в порядку виконання службових обов'язків або службового завдання свого роботодавця ", т.к праця вже оплачений газетою і їй придбані виключні права на використання твору.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРИ

 

  1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
  2. www.allpravo.ru
  3. www.consultant.ru
  4. www.lawlibrary.ru

Информация о работе Автороське право