Бандитизм

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2011 в 00:17, курсовая работа

Описание работы

Метою роботи є аналіз поточного становища щодо кримінально-правового розуміння та регулювання відповідальності за бандитизм в Україні, його кримінологічного змісту задля приведення цих положень у відповідність до об’єктивних реалій сьогодення, а також удосконалення вже існуючих та розроблення нових, сучасних підходів до вирішення питань протидії та боротьби з бандитизмом задля його локалізації, нейтралізації та ліквідації у державі. Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:
- розглянути бандитизм як злочин проти громадської безпеки;
- з’ясувати об’єктивні і суб’єктивні ознаки бандитизму, дослідити та визначити сучасний рівень, динаміку, географію бандитизму в Україні;
- дослідити та визначити питання розмежування бандитизму з суміжними складами злочину;
- проаналізувати та провести аналіз судової практики про бандитизм.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………3
1. Бандитизм як злочин проти громадської безпеки………………………….6
2. Юридичний аналіз злочину………………………………………………….13
3. Питання розмежування бандитизму з суміжними складами злочину…….22
4. Аналіз судової практики про бандитизм…………………………………….27
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………37

Работа содержит 1 файл

Бандитизм.doc

— 159.50 Кб (Скачать)

     З метою посилення боротьби з бандитизмом, органи внутрішніх справ повинні  здійснювати заходи, серед яких необхідно  виділити такі, як - створення спеціалізованих  інформаційних систем на членів злочинних угруповань з їх реґіональними і міжнародними зв’язками (бандитських та інших озброєних груп, які займаються контрабандою зброї, вибухових пристроїв тощо), а також кілерів. Створювати і забезпечувати взяття на облік у систему "Насильство", поряд з іншими тяжкими злочинами, усіх зареєстрованих (розкритих і нерозкритих) бандитських нападів. Здійснювати заходи щодо оперативного встановлення приватних і державних спортивних клубів, секцій з оволодіння бойовими видами спорту, організацію постійно діючого контролю за характером і справжніми цілями їх функціонування, складом контингенту, що тренується і безпосередньо в них працює, вивчення джерел фінансування та їх походження. Своєчасно орієнтувати органи внутрішніх справ щодо встановленого маршруту пересування злочинних груп, членів яких затримано і заарештовано за вчинення бандитських, розбійних нападів та пограбувань. Ретельно перевіряти такі групи щодо їх причетності до нерозкритих злочинів, здійснення перевірки всіх осіб, які займаються касовими операціями і охороняють гроші, з метою отримання оперативної інформації щодо них. Проводити всебічний аналіз стану оперативно-розшукової роботи, передусім серед небезпечних рецидивістів — "злодіїв у законі", інших кримінальних і антисуспільних елементів, всебічно вивчати наявні оперативні матеріали на них. Забезпечувати регулярний обмін інформацією про вчинення бандитських та розбійних нападів та про осіб, які становлять оперативний інтерес, з метою координації роботи щодо розкриття цих злочинів.

     Реалізація  зазначених заходів допоможе підвищити рівень розкриття бандитських нападів зменшити витрати часу і зусиль працівників органів внутрішніх справ[18].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України // Урядовий кур’єр. — 1995. — 13 лип.
 2. Конституція України (www.PRESIDENT.gov.ua) 2008 р.
 3. Кримінальний кодекс України (Офіційний сайт Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua) 2008 р.
 4. Постанова Пленум Верховного Суду України за № 13 від 23 грудня 2005 року „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями” (офіційний сайт Верховного суду України www.scourt.gov.ua).
 5. Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року за № 35 (Офіційний сайт Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua) 2008 р.).
 6. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения.// Законность. 2002 №4.
 7. Андреева А., Овчинникова Г. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4.
 8. Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой. // Рос. Юстиция – 2001. №3.
 9. Величко Ю. Матеріали студентської науково-практичної конференції з правових питань. Юридичний факультет Дніпропетровського державного університету. Квітень 2002 року.
 10. Гавриш С., Ємельянов В. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України // Право України. - 2000. - № 10. - С. 42.
 11. Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории попадает в практику.. // Рос. Юстиция – 2001. №7.
 12. Герцензон А.А., Меньшагин В.Д., Ошерович А.Л., Пионтковский А.А. Государственные преступления. М., 1938.
 13. Гладких Р. Б. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых организованными группами против субъектов малого предпринимательства // Юрид. мир. - 2000. - № 5. - С. 25-32.
 14. Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей/За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003, с. 164-171.
 15. Кримінальне право України: Посіб. для підготов. до іспитів/ В.В. Кузнєцов, А.В. Савченко; за ред. д. ю. н., проф.О.М. Джужи. – 2-е вид., доповн. та перероб. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007.
 16. Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с. 124, 136, 244-245, 315-316.
 17. Криміналістика (криміналістична техніка). П.Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001 // Електронна версія: http://in1.com.ua/book/10776/.
 18. Ліпкан В. Проблемні питання співвідношення організованої злочинності і тероризму // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. - 1999. - № 4. - С. 82.
 19. Ліпкан В. Актуальні проблеми розроблення кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм // Право України. - 2000. - № 3. - С. 78.
 20. Никифорчук Д.Й., Лебеденко В.І., Крашениця В.Ф. : Організація роботи щодо виявлення осіб, схильних до вчинення бандитизму, з метою його попередження // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. - №3.
 21. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua).
 22. Романюк Б., Коваленко В. Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму // Право України. - 2001. - № 6. - С. 71-75.
 23. Уголовное право. Часть общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина, проф. С.В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999; 
 24. Хавронюк М., Мельник М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) // Право України. 2000. № 4.
 25. Шутемова Т. Особенность доказывания создания банды. // Законность – 1999. №9.
 26. Чорний Р.Л. Участь у банді як одна із форм злочину, передбаченого ст. 257 КК України // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Треті осінні читання". -Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2004. - С. 457-459.
 27. Чорний Р.Л. Організація озброєної банди як одна із форм вчинення злочину, передбаченого ст. 257 КК України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - № 2 (2). Додаток 2. - 2004. - С 345-350.
 28. Чорний Р.Л. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації // Університетські наукові записки. - Хмельницький: Вид-во ХУУП. -№ 1-2 (13-14). - 2005. - С 217-222.

Информация о работе Бандитизм