Здійснення митного оформлення кави меленої натуральної смаженої

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 03:49, курсовая работа

Описание работы

У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації митних відносин. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок вагомого внеску митної справи. Чим масштабніші обсяги виробництва, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку, це веде до насичення внутрішнього ринку та необхідності збільшення експорту товарів. Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід'ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..5
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування зовнішньоекономічної діяльності щодо кави меленої
1.1 Сучасний стан експортно-імпортної політики України щодо кави ……….……………………………………………………………………………..7
1.2 Нормативне обґрунтування та класифікація партії товару при переміщенні через митну територію України………………………………………10
1.3 Порядок митного контролю партій товару при переміщенні автомобільним транспортом…………………………………………………………..15
1.4 Документи, які необхідні при митному контролі товара…………19
РОЗДІЛ 2. Розрахунково-практичні аспекти здійснення митного оформлення кави меленої натуральної смаженої
2.1 Об’єкт митного контролю та митного оформлення………………...21
2.2 Нетарифне регулювання митного контролю та митного оформлення документів на партію кави меленої натуральної смаженої….….…...26
2.3 Порядок митного оформлення кави меленої натуральної смаженої……………………………………………………………………….…28
2.4 Розрахування митних платежів…………………………………….
2.5 Завершення митних формальностей та митного оформлення……..30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...32
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...33

Работа содержит 1 файл

Курсовая.docx

— 126.20 Кб (Скачать)

 

+Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра товарознавства

та експертизи товарів

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента V курсу

факультету вина, консервованих 

продуктів та товарознавства

 

____________________                       ________________

                             (підпис)

 

№ залікової книжки       

 

Науковий керівник,

посада

 

______________________              ________________

                               (підпис)

 

 

 

Одеса, 2012 р

 

_______________________________________________________________________________

(назва вищого начального  закладу)

Кафедра _____________________________________________________________________

Дисципліна___________________________________________________________________

Спеціальність_________________________________________________________________

Курс ______  Група ____________ Семестр __________________________________________

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту (роботи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Строки здачі студентом  закінченого проекту (роботи)      __________________________

3. Вихідні дані до проекту  (роботи) ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної  записки (перелік питань, які підлягають  розробці)__

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного  матеріалу (з точним зазначенням  обов’язкових креслень)_________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання ____________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

     №

     п/п

                   Назва етапів курсового проекту  (роботи)

 

                Срок виконання

                 етапів проекту 

                  (роботи)

                   Примітки

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент ____________________________

                                   (підпис)

Керівник ___________________________                    __________________________________

                                      (підпис)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

«____» ____________________20____ р.

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування зовнішньоекономічної діяльності щодо кави меленої

1.1 Сучасний стан експортно-імпортної політики України щодо кави ……….……………………………………………………………………………..7

1.2 Нормативне обґрунтування  та класифікація партії товару при переміщенні через митну територію України………………………………………10

1.3 Порядок митного контролю партій товару при переміщенні автомобільним транспортом…………………………………………………………..15

1.4 Документи, які необхідні при митному контролі товара…………19

РОЗДІЛ 2. Розрахунково-практичні  аспекти здійснення митного оформлення кави меленої натуральної смаженої

          2.1 Об’єкт митного контролю та митного оформлення………………...21

2.2 Нетарифне регулювання  митного контролю та митного  оформлення документів на партію кави меленої натуральної смаженої….….…...26

2.3 Порядок митного оформлення кави меленої натуральної смаженої……………………………………………………………………….…28

2.4 Розрахування митних платежів…………………………………….

2.5 Завершення митних формальностей та митного оформлення……..30

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...32

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...33

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..…35

 

Перелік умовних  позначень

ТМ – торгова марка;

ВАТ – відкрите акціонерне товариство;

ЗАТ – закрите акціонерне товариство;

ДМСУ – Державна митна  служба України;

МКУ – митний кодекс України;

ТН ЗЕД – Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності;

СНД – Співдружність незалежних держав;

ГС – гармонізована  система опису та кодування товарів;

УКТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності;

ПП- попереднє повідомлення;

ВМД – вантажна митна декларація(МД);

ПД – попередня вантажна митна декларація;

ВТД – внутрішній транзитний документ;

 

ВСТУП

У сучасних умовах Україна  постала перед об'єктивною необхідністю активізації митних відносин. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок вагомого внеску митної справи. Чим масштабніші обсяги виробництва, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку, це веде до насичення внутрішнього ринку та необхідності збільшення експорту товарів[1].

Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і  демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід'ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших  впливових міжнародних організацій.

Законодавство України з  питань державної митної справи складається з Митного кодексу України (далі – МКУ), інших законів України, що регулюють питання державної митної справи з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання митного кодексу та інших законодавчих актів.

Об’єктом роботи є вивчення особливостей митного контролю та митного оформлення партії кави меленої смаженої при переміщенні на митну територію України автомобільним транспортом у режимі «імпорт»

Завданнями курсової роботи є:

  • аналіз експорта та імпорта України щодо кави меленої;
  • визначення коду кави меленої натуральної смаженої за УКТ ЗЕД;
  • вивчення митних процедури при переміщенні кави меленої;
  • визначення методів тарифного та нетарифного регулювання;
  • розрахування митних платежів;
  • заповнення необхідних бланків документів, що оформляються при митному оформленні партії кави меленої.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування зовнішньоекономічної діяльності щодо кави

1.1 Сучасний стан  експортно-імпортної політики України  щодо кави .

Ринок кави в Україні включає  в себе декілька сегментів: натуральний (зерновий і мелений), розчинна (freeze-dried, гранульований і порошковий), кавові суміші, кавові напої. Найбільш популярним в структурі продажів кавової продукції є розчинна кава, який складає близько 40% загального обсягу продажів, мелена кава - 30%, кавові суміші - 25%. В Україні каву реалізується в основному за двома напрямками: ритейл (на який припадає близько 70% продажів, продається в основному розчинна кава) і так званий «HoReCa» - hotel, restoran, cafe (у даному напрямку продажів найбільшу питому вагу в структурі реалізації доводиться на натуральну каву). Структура ринку кави зображена на рис. 1.1

           Рис. 1.1 Структура ринку кави та кавових напоїв

Для ринку кави України  характерні сезонні коливання попиту, щорічно в кінці літа продажу  натуральної кави збільшуються на 15-20%, взимку - на 30-40%. За період 2010-2011 рр.. ринок кави в Україні показував стабільне зростання на рівні 10-15% щорічно. За ринковими оцінками, за останні два роки загальний обсяг ринку кави в Україні становив близько 300-350 млн. дол. США.

         Основна частка імпорту натуральної кави на територію Україну належить Німеччині. За І півріччя 2012 р. імпорт продукту з цієї країни склав 25% загального обсягу ввезеного натуральної кави. Значну питому вагу в обсязі імпорту належить також Росії, Польщі та Італії. Частка імпорту продукції з Фінляндії, Болгарії і Португалії склала від 10% до 20%. На інші країни-імпортери припадає менше 10% обсягу імпорту натуральної кави на територію Україну. Серед них необхідно виділити Швейцарію, Індію, Австрію, Бразилію та Португалію. На рисунку 1.2 зображені основні імпортери.

Рис 1.2 Основні імпортери кави

          Імпорт натуральної кави на територію Україну у 2009 р. склав 10,7 тис. тонн. У 2010 і 2011 рр.. цей показник скоротився по відношенню до 2009 р. на 5% і дорівює 9,7 тис. тонн. У 2012 р. в порівнянні з 2011 р. спостерігається істотний приріст імпорту натуральної кави, темп якого склав 20% що дорівнює 12,7 тис. тонн.Обсяги імпорту кави зображена на рис 1.4

          Рис 1.4 Обсяги  імпорту кави натуральної

За І півріччя 2012 р. обсяг виробництва натуральної кави на території Україні склав 1159 тонн, що на 37% перевищує значення цього показника за аналогічний період 2011 р. дорівнює 846 тонн За іншими показниками, які характеризують ринок натуральної кави Україні, також спостерігається помітне зростання у порівнянні з І півріччям 2011 р. обсяг виробництва кави меленої зображен на рис 1.3.

Рис 1.3 Обсяг виробництва  кави меленої натуральної смаженої(на территорії України)

Найбільші фірми виробники  кави:

- ТОВ «Nestle-Україна» (ТМ Nestle). Корпорація «Nestle» є однією  з найбільших в сфері виробництва  продуктів харчування і володіє  більше 500 фабриками та підприємствами  в 86 країнах. В Україні «Nestle»  реалізує продукцію під торговими  марками "Nescafe», «Nesquik», «Coffe-mate»;

- ЗАТ «Крафт Фудз Україна»  підприємство, що входить до групи  компаній «Крафт Фудз Інк». Група  є однією з найбільших у  світі з виготовлення продуктів  харчування і напоїв. На українському  ринку ЗАТ «Крафт Фудз Україна»  має 4 заводи різних напрямків,  продукція компанії представлена  ​​такими торговими марками  як «Jacobs», «Maxwell House», «Carte Noire»;

- СП «Галка»: британсько-українське  спільне підприємство, на якому  здійснюється повний цикл виробництва розчинної кави;

- Tchibo GmbH: підприємство входить  до складу Tchibo Holding AG і займає п'яте  місце серед найбільших компаній - виробників кави. З появою Tchibo в  кавовому бізнесі почалося формування  сегмента дорогих сортів кави. На українському ринку компанія Tchibo працює з 1996 року і представлена  ​​підприємством «Tchibo-Ukraine»;

Крім того, смажений, зерновий і мелену каву в Україні виробляють близько 10 підприємств, такі як: «Панорама», ТОВ «Юнікаф», СП «ТОВ« Віденська  кава », ТОВ« Р.Е.Й.В. »,« Країна кави »,« Roastmaster »та інші ..

1.2 Нормативне  обґрунтування та класифікація  кави меленої при переміщенні через митну територію України

Законодавство України з  питань державної митної справи складається з Митного кодексу України (далі – МКУ), інших законів України, що регулюють питання державної митної справи з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання митного кодексу та інших законодавчих актів.

Информация о работе Здійснення митного оформлення кави меленої натуральної смаженої