Розробка й оцінка ефективності способу забезпечення вірності даних для інформаційно – телекомунікаційної мережі

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 00:10, задача

Описание работы

З дисципліни „Теорія інформації ” належить виконати курсову роботу на тему “Вибір й оцінка ефективності способу забезпечення вірності даних ” для інформаційно-телекомунікаційної мережі з максимальною відстанню передачі 5*С км (С − номер прізвища за журнальним списком) при використовуванні завадостійких кодів відповідно до таблиці варіантів з використанням кожного із двох способів контролю чи забезпечення цілісності інформаційного повідомлення, параметрів завадостійких кодів при співвідношенні сигнал/завада в точці прийому

Работа содержит 1 файл

Крава.doc

— 822.50 Кб (Скачать)

Орієнтовну кількість (оцінку кратності) викривлень Nвик в повідомленні із N символів для кожного із заданих варіантом видів модуляції можна найти з наступних виразів:

                        Nвик = N×Рпом,                    (1)

де N довжина повідомлення із врахуванням не тільки інформаційної (М), а і службової (перш за все, надлишкової) інформації, Рпом - ймовірність викривлення одного двійкового символу, або

Nвик = l×tк = l×N/В,

 

де l - інтенсивність викривлень в каналі зв’язку, tк = N/В часова тривалість повідомлення, В - технічна швидкість передачі інформації. Якщо кількість викривлень Nвик в повідомленні перевищує можливості коду по виявленню, чи по виявленню та корекції викривлень, то при використанні такого коду, в кращому випадку, не забезпечується виявлення викривлень, а, в гіршому випадку, додаються нові викривлення. Таким чином, в даних умовах забезпечити передачу інформації з заданою вірністю є практично неможливим.

Під завадостійкістю розуміється здатність системи протистояти шкідливій дії завад. Оскільки в результаті дії завади прийняте повідомлення завжди відрізняється від переданого, то завадостійкість характеризується ступенем відповідності прийнятого повідомлення переданому.

Для того, щоб зменшити кількість помилок у повідомленні, можна зменшити кількість символів у ньому N. Але таке вирішення проблеми не завжди має результат. Тому що групування завад, групове викривлення (пакет викривлень), є ймовірним при будь-якій довжині повідомлення N. А також передавання інформації невеликими повідомленнями може мати, як наслідок, зменшення пропускної спроможності мережі передачі даних. В каналах із групуванням помилок в більшості використовують метод перемежування символів. Тому, в разі перевищення кратності викривлень можливостей заданих для аналізу кодів, слід визначити необхідність та умови застосування перемежування інформації.Для даного методу повідомлення перед передачею в канал зв’язку розбивають на комбінації - базові кодові слова (БКС), по відношенню до кожного з яких застосовують процедури завадостійкого кодування. З БКС формується узагальнене кодове слово (УКС) так, що символи, що входять в одне БКС, передаються не безпосередньо один за одним, а перемежовуються символами інших БКС. λ – глибина перемежування, кількість БКС в одному УКС. Інтервал між символами в каналі передачі із перемежуванням, що входять в одне БКС, дорівнює (λ − 1) символів.

Якщо цей інтервал зробити більше максимально можливої довжини групи помилок, то в межах  БКС групування помилок не буде, тобто в межі кожного із БКС попаде не більше ніж одне викривлення і група помилок розподілиться у вигляді одиночних помилок на кожне із БКС. Одиночні ж помилки будуть легко виявлені (виправлені) декодером.

Щоб визначити глибину перемежування  запишемо наступні дії.

Для кожного із БКС вираз (1) перетвориться  на:

                          nвик = n× Рвикр,                     (2)

і допустиме значення довжини повідомлення n отримаємо:

n = [nвик / Рвикр].

В разі застосування кодів  для виявлення чи для виявлення та виправлення групових викривлень (циклічні коди, лишково - Хеммінгові коди та їм подібні) величину nвик слід визначати, виходячи із властивостей коду. Для ЛХ - кодів – b дорівнює згідно із варіантом kвар =3.

Тому nвик для обох кодів рівне 3.

ФМ:

n=[3/1.984*10-3]= 1512


ЧМ:

n=[3/1*10-3] =299


Знаходимо кількість  надлишкових двійкових – k чи узагальнених – kуз символів коду, що дає змогу знайти кількість двійкових інформаційних символів m чи кількість узагальнених інформаційних символів mуз в БКС:

Для ЗКК:

m = n - k,

mуз = nуз - kуз (для ЗКК)

 

ФМ

ЧМ

ВЗЗ

k=3

n=1512

m=1509

k=3

n=299

m=296

ЗКК

kуз =11

nуз=1512/3=504

mуз=504-11=493

k=11*3=33

m=1509-33=1479

kуз = 9

nуз=299/3=99

mуз=99-9=90

k=9*3=27

m=299-27=272


 

Надалі, для узагальнених кодів потрібно визначити довжину інформаційної частини БКС в бітах m = b∙mуз. Тоді

λ = [М/m] + 1.

 

ФМ

ЧМ

ВЗЗ

λ = [8192/1509] + 1 = 6

λ = [8192/296] + 1 = 28

ЗКК

λ = [8192/1479] + 1 = 6

λ = [8192/272] + 1 = 31


 

Для кожного  із кодів для отриманих значень довжини базових кодових слів n та глибини перемежування інформації l визначаємо загальну довжину (кількість символів) інформаційної частини:

М = l × m

 

ФМ

ЧМ

ВЗЗ

M=6*1509= 9054

M=28*296=8288

ЗКК

M=6*1479= 8874

M=31*272= 8432


Визначаємо  величину надлишкової частини:

К= l × k,

де l, m та n – визначені вище значення глибини перемежування та довжина інформаційної частини і загальна довжина БКС.

 

ФМ

ЧМ

ВЗЗ

K=6*3=18

K=28*3= 84

ЗКК

K=6*33= 198

K=31*24= 837


Визначаємо  також загальну довжину (кількість символів) в повідомленнях, які будуть передаватися в каналі зв’язку: N = l × n.

 

ФМ

ЧМ

ВЗЗ

N=6*1512= 9072

N=28*299= 8372

ЗКК

N=6*1512= 9072

N=31*299=9269


 

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що розраховані значення інформаційної частини М повідомлення, яке призначене для передачі , перевищують значення, визначене в початковому. Отже, цілісність інформації забезпечується завдяки подовженню повідомлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формування інформаційних кадрів

 

Для ВЗЗ:

ФМ: a1 | a2| a3| a4| a5| a6| a7| a8| a9| a10|…|a1509| k1| k2| k3

ЧМ: БКС1: a1/1| a2/1| a3/1| a4/1| a5/1| a6/1| a7/1|…|a296/1| k1/1| k2/1| k3/1

БКС2: a1/2| a2/2| a3/2| a4/2| a5/2| a6/2| a7/2|…|a296/2| k1/2| k2/2| k3/2

БКС38: a1/38| a2/38| a3/38| a4/38| a5/38| a6/38|…|a296/38| k1/38| k2/38| k3/38

УКС: a1/1| a1/2|…|a1/38| a2/1| a2/2|…|a2/38|…| a296/1| a296/2|…|a296/38| k1/1| k1/2|…| k1/38| k2/1| k2/2|…| k2/38| k3/1| k3/2|…| k3/38

 

Для ЗКК:

ФМ:

k1| k2| a1| k3| a2| a3| a4| k4| a5| a6| a7| a8| a9| a10| a11| k5| a12|…| a952

ЧМ:

k1/1| k1/2|…| k1/42| k2/1| k2/2|…| k2/42| a1/1| a1/2|…| a1/42| k3/1| k3/2|…| k3/42| a2/1| a2/2|…| a2/42| a3/1| a3/2|…| a3/42| a4/1| a4/2|…| a4/42| k4/1| k4/2|…| k4/42| a5/1| a5/2|…| a5/42|…| a272/1| a272/2|…| a272/42

 

Де аi/j – інформаційні символи повідомлення, а ki/j – надлишкові символи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оцінки ефективності СПД з розробленими процедурами завадостійкого кодування - декодування

 

Визначимо та наведемо порівняльний аналіз за наступними показниками:

    1. Відносна швидкість передачі інформації;
    2. Вірність передачі інформації;
    3. Комплексна характеристика

4.1 Порівняння  СПД за відносною швидкістю  передачі даних

 

4.1.1 Для систем, що використовують завадостійкий коригуючий код (ЗКК)

Швидкість передачі визначається відносною швидкістю коду Rk, тобто

Rlx = mk/n,

де n − загальне, а mk − число інформаційних символів у базовому кодовому слові (БКС).

Дане співвідношення справедливе, поки тривалість і інтенсивність  завад λ такі, що виникаюча при  цьому в інформації помилка не перевищує коригувальних можливостей обраного коду, для умов, коли корегуючий код обраний з умови виправлення однієї групової помилки (пакета помилок) заданої довжини в межах одного БКС. Це можливо поки граничне значення інтенсивності завад:

λг ≤ 1/tк,

де: tк − час, необхідний для передачі БКС;

λг − граничне значення інтенсивності завад, що приводять до пакетів помилок, число яких не перевищує одного пакета на БКС.

Час tк, необхідний для передачі БКС, визначається з виразу

tк = n/В,

де: В − задана технічна швидкість передачі даних

В = 64 кБ/с = 524288 біт/с

ФМ

ЧМ

R1 = 1479/1512 = 0.978

tk1 = 1512 / 524288 = 0.002884 (c)

λг1<=1/0.002884 =346.751

R2 = 272/299 = 0.91

tk2 = 299 / 524288 = 0.00057 (c)

λг2<=1/0.00057 =1753.472


 

Отже можна зробити висновок, що використання ЗКК при ЧМ дає кращий результат тобто значно більше граничне значення інтенсивності завад.

Побудуємо графік відносної швидкості коду залежно  від інтенсивності завад:

 

Графік 1. Залежність відносної швидкості передачі даних від стану канала, де R1 – відносна швидкість ЗКК при фазовій модуляції, R2 – відносна швидкість ЗКК при частотній модуляції

 

Отже, відносна швидкість коду у ЗКК не залежить від значення інтенсивності завад. Головне, щоб її значення не перевищувало граничне значення λг = 1/tк.

 

4.1.2 Для ВЗЗ з очікуванням (стартстопний метод передачі)

Для ВЗЗ з очікуванням (стартостопний метод передачі) відносна швидкість визначається за наступною  формулою:

Rоч =(m/n)∙[1

].

А граничне значення інтенсивності  завад

В цих виразах tоч − час очікування, який слід знайти з виразу:

tоч = 2 tp + tn + tq + tac,

де: tp − час поширення сигналу від передавача до приймача

tр = D/V,

D − максимальна відстань  передачі (довжина лінії передачі  сигналу), V − швидкість передачі сигналу в середовищі поширення

Враховуючи те, що швидкість  електричного струму в дроті дорівнює 200 тис. км/с, то беремо V = 2*108 м/с

tq − час декодування (пошуку наявності помилки) прийнятого повідомлення (прийняти таким, що дорівнює 0,2×tр);

tn − час формування і видачі сигналів квитанцій про правильне чи неправильне приймання повідомлення (прийняти таким, що дорівнює 0,1×tр);

tac − час прийому й аналізу сигналів квитанцій (прийняти таким, що дорівнює 0,1×tр).

Отже:

tоч = 2 tр + 0,1×tр + 0,2×tр + 0,1×tр = 2,4×tр = 2,4 × D/V

tоч = 0.00090

Знайдемо відносну швидкість  для ВЗЗ з очікуванням та граничне значення інтенсивності завад:

 

ФМ

ЧМ

tk1 = 1512 / 524288 = 0.002884 (c)

λкроч1=1/0.002884 =346.751

Максимальне: Rоч1= 0.761

tk2 =299 / 524288 = 0.00057 (c)

λкроч2=1/0.00057 =1753.472

Максимальне: Rоч2= 0.384


Наведемо графік:

Графік 2. Залежність відносної  швидкості передачі даних від  стану канала, де Rоч1 – відносна швидкість ВЗЗ з очікуванням при фазовій модуляції, Roч2 – відносна швидкість ВЗЗ з очікуванням при частотній модуляції

4.1.3 Для ВЗЗ з поcлідовним (потоковим) методом передачі

Для ВЗЗ з послідовним (потоковим) методом передачі відносну швидкість визначають як:

Rпп = m∙ (Nп.max − λ∙ t∙ γ) /(n∙ Nп.max) = (m/n)∙ (1 − λ∙ t∙ (1 + tоч/tк)∙tк /t) =

(m/n)∙(1 − λ∙ (tк + tоч))

і  визначити граничне значення інтенсивності завад

λгоч = 1/(tк + tоч).

ФМ

ЧМ

tk1 = 1512 / 524288 = 0.002884 (c)

λгоч1= 264.277

Максимальне: Rпп1= 0.998

tk2 =299 / 524288 = 0.00057 (c)

λгоч2= 680.135

Максимальне: Rпп2= 0.99


 

 

Графік 3. Залежність відносної швидкості передачі даних від стану канала, де Rпп1 – відносна швидкість ВЗЗ з поcлідовним (потоковим) методом передачі, Rпп2 – відносна швидкість ВЗЗ з поcлідовним (потоковим) методом передачі

 

4.1.4 Для ВЗЗ з адресним перезапитом комбінацій (вибірковою передачею)

Для ВЗЗ з адресним перезапитом комбінацій (вибірковою передачею) побудуємо графік залежності Raпб = f (λ), знаючи, що:

Raпб = (m/n)∙ (1 − λ∙ tк)

і визначити граничне значення інтенсивності завад

λaпб = 1/ tk.

Информация о работе Розробка й оцінка ефективності способу забезпечення вірності даних для інформаційно – телекомунікаційної мережі