Припинення екологічних прав

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 14:51, доклад

Описание работы

Право природокористування може бути припинено (повністю або частково), зупинено на деякий час або змінено тільки на підставах та в порядку, передбачених законом. Для конкретних видів права природокористування, а також залежно від об'єктів цього права визначені різні підстави їх припинення, зупинення на деякий час, зміни.

Работа содержит 1 файл

Підстави та порядок припинення.docx

— 15.08 Кб (Скачать)

Підстави та порядок  припинення, зупинення, зміни права  природокористування

Право природокористування  може бути припинено (повністю або частково), зупинено на деякий час або змінено  тільки на підставах та в порядку, передбачених законом. Для конкретних видів права природокористування, а також залежно від об'єктів  цього права визначені різні  підстави їх припинення, зупинення  на деякий час, зміни. Деякі з підстав  є загальними для всіх або багатьох видів природокористування. Інші ж  мають спеціальний характер і  поширюються лише на окремі види права  природокористування.

Повне припинення права природокристування настає, коли природокористувач позбавляється  права користування на весь наданий  йому природний об'єкт. Частковим  припиненням вважається вилучення  у природокористувача тільки частини  природного об'єкта із збереженням  за ним права користування залишеною  частиною.

Підстави припинення (повністю або частково) права користування природними об'єктами передбачені у  спеціальних статтях відповідних  кодексів і законів про природні ресурси. Однак наведені в них  підстави (перелік) припинення права  користування природними об'єктами не є вичерпними. Так, наприклад, у вказаних кодексах і законах відсутня така підстава припинення будь-якого права  природокористування, як смерть громадянина-природокористувача.

Існують також підстави, при наявності яких припинення права  природокористування завжди обов'язкове і підстави, які залежно від  розсуду компетентних органів, можуть спричинити, а можуть і не спричинити припинення даного права. У зв'язку з цим такі підстави можна розмежувати  на обов'язкові (безумовні) і умовні.

Для всіх видів права природокористування  спільною підставою його припинення є добровільна відмова від  права користування природним об'єктом  або його частиною, коли відпала  потреба в ньому. Термін «відпала потреба» законодавець вживає стосовно організацій, підприємств і установ, а термін «відмова від нього» — стосовно громадян. Однак принципової різниці між цими підставами припинення права природокористування немає, тим більше, що вони названі в статтях, які визначають підстави припинення права природокористування одночасно і для організацій, і для громадян.

В обох випадках передбачається вільне волевиявлення суб'єкта природокористування. Якщо такого волевиявлення немає, підстава припинення права користування повинна  бути іншою. Факт відсутності потреби  в користуванні об'єктом природи  може визначати лише сам користувач.

Повна відмова від природного об'єкта є обов'язковою безумовною підставою припинення права природокористування. Часткова ж відмова залежно від  конкретних обставин може бути не задоволена компетентним органом, який розпоряджається  природними ресурсами. Це можливо, наприклад, з мотивів недоцільності його подрібнення або з інших важливих міркувань.

Право користування природним  об'єктом завжди припиняється із закінченням  строку, на який він надавався. І  тут не вимагається будь-яких додаткових підстав або рішень компетентних органів для його припинення. Однак  не виключається необхідність визначення такого порядку припинення права  користування, при якому забезпечувався б контроль за своєчасним поверненням  природного об'єкта за його цільовим призначенням і в належному стані.

Підставою припинення права  природокористування згідно із законодавством є необхідність вилучення природного об'єкта у природокористувача для  державних, громадських та інших  потреб. У всіх названих випадках це обов'язкова безумовна підстава припинення права користування.

Загальнообов'язковою безумовною підставою припинення права природокористування  є припинення діяльності підприємства, організації, установи, фермерського господарства, а також смерть громадянина.

Обов'язково припиняється повністю або частково природокористування  громадян, яке здійсняється всупереч цілям і вимогам, передбаченим відповідними документами на той або інший вид природокористування. Нецільове ж природокористування, яке здійснюється підприємствами, організаціями і установами, є умовною підставою припинення права природокористування. Підстави припинення права, наприклад користування диким тваринним світом, не передбачають його нецільового використання (ст. 28 Закону України «Про тваринний світ»). Але його не слід ставити в один ряд з порушенням порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу, а також різними правилами, нормами і вимогами по його охороні і використанню, більше того — їх поглинати.

Підставою припинення права  природокористування є розірвання договору про тимчасове користування природним об'єктом, у тому числі  і на умовах оренди. Воно є умовною  підставою припинення того чи іншого права природокористування, бо для  його дострокового розірвання необхідна  наявність порушень умов договору з  боку орендаря або орендодавця.

Закінчення ж строків  дії таких договорів є безумовною підставою для припинення тимчасового, в тому числі і орендного користування природним об'єктом.

Деякі підстави припинення права природокористування притаманні лише користуванню окремими природними об'єктами. Тому, на відміну від вищенаведених  загальних, вони є специфічними для  окремих природних об'єктів.

Екологічне законодавство  передбачає також випадки зупинення (тимчасової заборони), обмеження і  зміни права природокористування.

Зупинення означає тимчасову  заборону природокористування до виконання  необхідних природоохоронних заходів, тобто зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

Обмеженням права природокористування  є випадки, коди на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин  та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях обладнання.

При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності підприємств  забороняються всі викиди і скиди  забруднюючих речовин та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх цехах (дільницях) і  одиницях обладнання.

Діяльність підприємств  обмежується або тимчасово забороняється (зупиняється) в разі перевищення  ними лімітів використання природних  ресурсів, порушення екологічних  нормативів, екологічних стандартів, а також вимог екологічної  безпеки у спеціально передбачених випадках уповноваженими державними органами в межах своєї компетенції.

Зміна права природокористування  не означає припинення (повністю або  частково) даного права, воно стосується лише самого змісту права користування, тобто змінює його мету, характер, а  значить і правомочності природокористувача.

Кожний вид права природокористування  має свій, визначений законом порядок  припинення, зупинення або змін, який залежить від самої підстави припинення, зупинення або зміни  і значною мірою від різновиду  природних об'єктів. Специфічний  порядок і умови припинення, зупинення  або зміни права користування конкретними природними об'єктами розглядається  в Особливій частині підручника.


Информация о работе Припинення екологічних прав