Міжнародні та економічні зв'язки з країнами Азії

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 02:47, курсовая работа

Описание работы

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин характеризуються динамічним розширенням економічних зв’язків, що проявляються перш за все у збільшенні зовнішньоторговельного обороту країн світу. Швидкі темпи розвитку виробничої спеціалізації держав як суб’єктів міжнародних економічних відносин, розвиток сфери послуг транспорту і зв’язку приводять до збільшення обсягу міжнародної торгівлі. Спостерігається зростання частки національного продукту держав, призначеної для реалізації на зовнішніх ринках. Участь у міжнародному поділі праці стає однією із обов’язкових умов швидкого зростання кожної національної держави незалежно від ступеня її економічної зрілості.

Содержание

Вступ……………………………………………………………...…………3
Міжнародні економічні зв'язки: їх сутність та значення……………..5
Основні форми міжнародних економічних зв'язків країни та їх регіональні аспекти……………………………………………………10
Зовнішня торгівля Україна з країнами Азії: сучасний стан експорту та імпорту за основними товарними групами……………………….17
Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних економічних зв'язків України з країнами Азії………………27
Висновки…………………………………………………………………..31
Список використаних джерел……………………………………………34

Работа содержит 1 файл

Курсова робота з дисципліни «Регіональна економіка» на тему «Між.doc

— 46.00 Кб (Скачать)

Курсова робота

 

з дисципліни «Регіональна економіка»

на тему «Міжнародні  економічні зв’язки України з  країнами Азії»

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ……………………………………………………………...…………3

 1. Міжнародні економічні зв'язки: їх сутність та значення……………..5
 2. Основні форми міжнародних економічних зв'язків країни та їх регіональні аспекти……………………………………………………10
 3. Зовнішня торгівля Україна з країнами Азії: сучасний стан експорту та імпорту за основними товарними групами……………………….17
 4. Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних економічних зв'язків України з країнами Азії………………………………………27

Висновки…………………………………………………………………..31

Список використаних джерел……………………………………………34

Додатки…………………………………………………………………….36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку міжнародних  відносин характеризуються динамічним розширенням економічних зв’язків, що проявляються перш за все у збільшенні зовнішньоторговельного обороту країн світу. Швидкі темпи розвитку виробничої спеціалізації держав як суб’єктів міжнародних економічних відносин, розвиток сфери послуг транспорту і зв’язку приводять до збільшення обсягу міжнародної торгівлі. Спостерігається зростання частки національного продукту держав, призначеної для реалізації на зовнішніх ринках. Участь у міжнародному поділі праці стає однією із обов’язкових умов швидкого зростання кожної національної держави незалежно від ступеня її економічної зрілості.

Розвиток зовнішньої торгівлі неминуче супроводжується посиленням її впливу на всю економічну структуру  національного господарства. Перетворюючись в одну із важливих функцій господарського організму країни, зовнішня торгівля все більшою мірою визначає характер і темпи господарського зростання, впливає на процес нагромадження капіталу, інвестиційну активність, визначає напрями розвитку валютно-фінансової системи, перетворюється на інструмент стимулювання соціального розвитку. Сфера зовнішньої торгівлі завжди перебувала у колі інтересів економістів різних країн світу, що пояснюється її особливим місцем у загальній системі світогосподарських зв’язків та ролі посередника, яку вона відіграє практично у всіх напрямах міжнародного співробітництва.

У сучасній економічній літературі проблеми зовнішньої торгівлі досліджуються  в роботах українських економістів, зокрема, В.Г. Андрійчука, О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, В. Вергуна, та ін.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною базою дослідження є фундаментальні положення теорії міжнародних економічних відносин, міжнародної торгівлі, з допомогою яких розкриті передумови та особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків. У курсовій роботі використано широке коло методів наукового аналізу: системний метод (при дослідженні теоретичних основ розвитку міжнародних економічних відносин), історико-логічний метод (при аналізі розвитку україно-азійських відносин); методи аналізу, синтезу,  кількісного та якісного порівняння (для розкриття особливостей зовнішньоторговельних зв’язків Азії та України).

Метою курсової роботи є  дослідження міжнародних економічних  зв’язків України з країнами Азії. Основними завданнями при виконанні роботи є визначення основних форм міжнародних економічних зв’язків, їх регіональних аспектів, дослідження сучасного стану торгівельних відносин та перспектив розвитку України з країнами Азії.

Теоретичне значення одержаних  результатів полягає в тому, що в курсовій роботі об’єднано та систематизовано інформацію з різних джерел по даній темі.

Практичне значення одержаних результатів дослідження  полягає в тому, що вони можуть бути використані при розробці та вдосконаленні механізму зовнішньоторговельної політики двох країн, обґрунтуванні стратегічних заходів підвищення ефективності українсько-азіатських міжнародних відносин, розвитку експортного потенціалу двох країн, в економічно-аналітичній та прогностичній роботі.

У першому розділі  курсової роботи розкрита сутність міжнародних  економічних зв'язків та їх значення. В другому розділі описуються їх основні форми  та регіональні аспекти. В третьому розділі аналізується сучасний стан експорту та імпорту за основними товарними групами. В четвертому розділі розглядаються перспективи розвитку сутність міжнародних економічних зв'язків України та Азії.

Курсова робота складається з 34 сторінок, містить 3 таблиці, 2 рисунки, список використаних джерел налічує 20 джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  використаних джерел

 1. Бакаєв Л. О. Каспійська партія, або Українські перспективи в Центральній Азії /Л. О. Бакаєв // Зовнішні справи. – 2009. –№1. – С. 38-42.
 2. Білодід Р. А. Індикатор глобальних змін . Україна і Південно-Східна Азія в ХХ столітті / Р. А. Білодід, С. М. Шегрін // Політика і час. – 2008. – №2. – С. 25-35.
 3. Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 «Світ госп-во і міжнар. екон. відносини» / Ван Пен. – К.: 2008. – 20 с.
 4. Гайдуков Л. Ф. Міжнародні відносини та зовнішня політика: підручник / Л. Ф. Гайдуков. – К.: Либідь, 2009. – 624 с.
 5. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність: навч. посібник / Л. Є. Дещинський . – Львів: Бескид Біт, 2007. – 224 с.
 6. Економічний словник [уклад. Осовська Г. В та ін.] . – К.: Кондор, 2009. –358 с.
 7. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний [Конопліцький В. А., Філіна Г. І.] . – К.: КНТ, 2007. – 580 с.
 8. Жук М. В. Комерційні відносини України : підручник / М. В. Жук. – Чернівці : Рута, 2002. – 576 с.
 9. Косьяненко А. В. Центральна Азія – регіон перспектив /А. В. Косьяненко  // Політика і час. – 2007. – №7-8. – С. 17–18.
 10. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посібник / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков . – Харків: Одісей, 2007.–456 с.
 11. Кушнір В. У. Україна і сучасний Схід / В. У. Кушнір // Політика і час. – 2007. – №3. – С. 21-31.
 12. Лугінін О. Є. Статистика національної економіки та світового господарства: навч. посібник / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 502 с.
 13. Маначинський О. Ю. Центральна Азія у центрі уваги / О. Ю. Маначинський // Політика і час. – 2007. – №11. – С. 46-57.
 14. Міжнародна торгівля: навч. посібник/ А. П. Румянцев, А. І. Башинська, І. М. Корнілова, Ю. О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.
 15. Руденко І. С. Атлас світу / І. С. Руденко. – К.: Картографія, 2002. – 192 с.
 16. Сардачук  П. Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах: навч. посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Сагайдак. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 327 с.
 17. Фен Я. О. Розвиток спільного виробництва Україною та Китаєм текстильної продукції в умовах інтеграції та торгівлі / Я. О. Фен // Маркетинг в Україні. – 2006. – №3. – С. 27-29.
 18. Зорін М. Л. Украина – Китай : обзор украинского рынка / М. Л. Зорін //Обзор украинского рынка. – 2007. – №10. – С. 12-13.
 19. Пачковський С. М. Арабский капитал «стучится» на украинский рынок / С. М. Пачковський //Діловий вісник. –2008. – №4. – С. 20-25.
 20. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Міжнародні та економічні зв'язки з країнами Азії