Транспортний комплекс України

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 02:41, курсовая работа

Описание работы

Унікальне географічне розташування на перехресті торговельних шляхів потенційно дозволяє Україні отримувати більше переваг від глобалізації у разі забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної інфраструктури. Транспортна система є однією з базових галузей економіки, стабільне та ефективне функціонування якої забезпечує необхідні умови обороноздатності, національної безпеки, цілісності держави, підвищення рівня життя населення, валютних надходжень до України.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………..5
Розділ 1. Теоретичні аспекти транспортного комплексу України………..8
1.1 Роль транспорту в народногосподарському комплексі України……8
1.2 Основи економічної географії транспорту…………………………..11
Розділ 2. Аналіз транспортних вузлів України на сучасному етапі……...14
2.1 Характеристика окремих видів транспорту України ………………14
2.2 Аналіз особливостей їх функціонування і взаємодія в транспортних
вузлах………………………………………………………………...………..20
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортних вузлів……...29
Висновок……………………………………………………………………....34
Список використаної літератури……………………………………….......38
Додатки……………………………………………………………………….40

Работа содержит 1 файл

курсова.doc

— 965.00 Кб (Скачать)

    Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..5

Розділ 1. Теоретичні аспекти транспортного комплексу України………..8

    1. Роль транспорту в народногосподарському комплексі України……8
    2. Основи економічної географії транспорту…………………………..11

Розділ 2. Аналіз транспортних вузлів України на сучасному етапі……...14

    1. Характеристика окремих видів транспорту України ………………14
    2. Аналіз особливостей їх функціонування і взаємодія в транспортних

вузлах………………………………………………………………...………..20

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортних вузлів……...29

Висновок……………………………………………………………………....34

Список  використаної літератури……………………………………….......38

 Додатки……………………………………………………………………….40

 

      Вступ

    Унікальне географічне розташування на перехресті торговельних шляхів потенційно дозволяє  Україні   отримувати   більше   переваг   від   глобалізації   у   разі   забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної інфраструктури. Транспортна система є однією з базових галузей економіки,  стабільне та ефективне функціонування якої   забезпечує   необхідні   умови   обороноздатності,   національної   безпеки,   цілісності держави,   підвищення   рівня   життя   населення,   валютних   надходжень   до   України.

    Розвиток  зовнішньоекономічних зв'язків України, її спрямованість на динамічне входження у світову економічну систему  вимагають наявності високоефективної та розгалуженої транспортної системи, тому вона є об’єктом вивчення даної курсової роботи. Транспортна система відіграє в сучасних умовах визначальну роль як один із найважливіших факторів економічного розвитку держави. До транспортної системи пред'являються високі вимоги щодо якості, регулярності та надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів, безпеки перевезення пасажирів, швидкості та якості доставки. Потреба у транспортній системі, що чітко функціонує, дедалі посилюється, стає базисом сталого розвитку продуктивних сил регіонів, а також запорукою інтеграції нашої країни до світових ринків. Вказаними  аспектами обумовлюється актуальність теми даної курсової роботи.

    Основною  метою  курсової роботи є розкриття народногосподарського значення транспортних вузлів, їх визначення та основні характеристики, а також з’ясування взаємодії транспортної системи України з транспортними системами закордонних держав.

    Аналіз  найважливіших проблем функціонування різних видів транспорту, які чекають  свого невідкладного розв'язання, свідчить про їх масштабність, складність і визначальність для загального розвитку економіки України, їх реалізація потребує великих інвестицій і непростих організаційних рішень. Об'єктивно склалося так, що нині треба вирішувати проблеми, які докорінно мають впливати на організаційну, технічну, технологічну сторону політики в галузі транспортних комунікацій. Тому необхідно зупинитися на перспективах і проблемах  розвитку  транспортної системи України та розглянути основні шляхи їх вирішення.

    Аналіз  сучасних зрушень у транспортній системі України як за основними видами транспорту, так і за її регіональною структурою є надзвичайно актуальним і своєчасним.

    Особливостям  розвитку та вдосконаленню транспортної системи України та її складових  приділяли увагу як науковці так  і практики. Насамперед слід назвати  публікації та наукові дослідження  Г.Кирпи, К.Коценка, Ю.Давиденка, Ю.Пащенка, П.Підлісного, Е.Ємельянова, А.Хахлюка, Ю.Цветова та ін.

    Транспортний  сектор також відіграє  важливу  роль у соціально-економічному розвитку країни,   адже   розвинена   транспортна   система   є   передумовою економічного  зростання, підвищення конкурентоспроможності  національної  економіки  і  якості  життя населення.

    Фінансово-економічна   криза   в  Україні,   внаслідок   якої   суттєво   зменшився   випуск промислової   та   будівельної   продукції,   обумовила   скорочення   попиту   на   вантажні перевезення  практично за всіма основними видами транспорту. Привертає увагу значний рівень фізичного і морального зношення основних фондів транспорту.  Оновлення виробничих фондів галузей транспорту напряму залежить від  розвиненості   вітчизняного транспортного   машинобудування,   тому   ефективність   використання   потенціалу транспортної   інфраструктури   необхідно   оцінювати   через   призму   взаємодії   та взаємозалежності галузей економіки, які створюють його та використовують.

    Нині  Україна демонструє перші ознаки виходу із кризового стану основних галузей реального   сектору   економіки,   що   дає   підстави   сподіватися   на   подальші   позитивні результати   розвитку   економіки   в   цілому   та,   зокрема,   її   дорожньо-транспортної інфраструктури.   Завдання   прискорення   економічного   розвитку   України   можливо виконати   лише  шляхом  ефективного   використання   транспортної   інфраструктури   та   її

динамічного розвитку,  особливо в умовах реалізації потенціалу членства нашої країни в СОТ, прийняття Урядом України фінансових зобов’язань перед МВФ, Світовим банком та ЄБРР   та   підготовки  Угоди   про   вільну   торгівлю  з   Європейською  асоціацією  вільної торгівлі   (ЄАВТ).   Тому   є   вкрай   необхідним   здійснити   пошук   інноваційної  моделі інфраструктурної   перебудови,  спрямованої   на   розширення   суспільних   зв’язків   та прискорення матеріальних потоків. Це потребуватиме реалізації потенціалу транспортної галузі шляхом модернізації рухомого складу, розгалуження автомобільних та залізничних мереж,   усунення   диспропорцій   національної   мережі   у   напрямках   міжнародних транспортних   коридорів   (МТК)   та   усунення   перепон   і   бар’єрів   на   шляху   руху транснаціональних   вантажних   потоків,  відновлення   судноплавства   національним морським та річковим флотом, оновлення та зміцнення парку повітряного флоту,  у тому числі  за рахунок залучення літаків вітчизняного виробництва,  розширення нормативно-договірної  бази та географічної  структури перевезень. 

 

    Розділ 1. Теоретичні аспекти транспортного комплексу України 

    
    1. Роль транспорту в народногосподарському комплексі  України

    Транспорт  –  одна  з  найважливіших  інфраструктурних  галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі  потреби  народного господарства і населення в усіх видах перевезень.

    Транспорт України є однією з найважливіших  галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях, дозволяє розширити масштаби виробництва, зв'язати виробництво із споживачами і таким чином, стимулює підвищення рівня активності економіки. Роль і місце транспорту у суспільному виробництві визначають необхідність його пріоритетного розвитку, формування державної політики, спрямованої на забезпечення транспорту підготовленими фахівцями, транспортними засобами, паливно-енергетичними та матеріально-технічними ресурсами.  [8,  с.222]

    Велике  значення  має  транспорт  для  зв’язку  між  галузями народного  господарства, між містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє  суспільному територіальному поділу  праці,  є активним  фактором формування  економічної спеціалізації господарства  окремих районів, неможливої без обміну продукцією.

    Транспорт  повинен  сприяти  якнайшвидшій  інтеграції  України  в  загальноєвропейську  економічну  систему,  що  потребує  створення  залізничних та автомобільних шляхів із центральних частин Західної Європи – у країни СНД, з півночі Західної Європи – у країни Близького Сходу. [5, с.148]

    З одного боку, транспорт є неодмінною умовою функціонування самого виробництва, де він здійснює доставку сировини, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткування і т. п., а з другого  — доставляє готову продукцію  до споживача. Таким чином, в процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а звідси — на ефективність і ціну. Зменшення транспортної складової у собівартості виробленої продукції сприяє підвищенню ефективності виробництва. Зменшити транспортні затрати можна як за рахунок підвищення функціонування транспорту, заміною одного виду іншим, більш ефективним для перевезення даної продукції, так і шляхом удосконалення територіальної організації виробництва, що зменшить транспортні витрати для доставки сировини, паливно-енергетичних ресурсів, устаткування, готової продукції.

    Транспорт є необхідною умовою спеціалізації  і комплексного розвитку народногосподарських комплексів регіонів. Він сприяє суспільному  територіальному поділу праці, формуванню зв'язків між населеними пунктами та всередині їх. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Це потребує модернізації старих та будівництва нових транспортних магістралей міждержавного значення. Від ефективності роботи транспорту залежать результати перевезень, що безпосередньо впливає на діяльність підприємств та життя людей.[8, с.222]

    Транспорт – найважливіша ланка у сфері  економічних стосунків. Він бере участь у створенні продукції  та доставці її споживачам, здійснює зв’язок  між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Він впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу.

    Транспорт – це комплекс, що складається з  окремих видів: залізничного, морського, автомобільного, трубопровідного та повітряного. У них свої особливості, переваги, вади та сфера застосування. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему, що розвивається під впливом господарства у цілому та окремих його галузей. Найбільший вплив на транспорт справляє промисловість, бо вона формує основні вантажопотоки. Транспортний фактор є одним з вирішальних при розміщенні промислових підприємств.

    Сільське  господарство впливає на роботу транспорту залежно від ступеня його інтенсивності  та рівня розвитку агропромислової  інтеграції. Транспорт вивозить сільськогосподарську продукцію в натуральному та переробленому  вигляді, завозить  паливо, мінеральні добрива, будівельні матеріали, сільськогосподарські машини та запчастини до них. Високий рівень агропромислової інтеграції знижує транспортні видатки, бо відходи переробки сільськогосподарської продукції залишаються усередині АПК.

    Будівельна  індустрія впливає на розміщення транспорту через значні потоки вантажу, особливо при концентрації великого будівництва у визначеному районі. У цьому випадку створюється  транспортний комплекс. При розосередженому  будівництві галузь користується послугами місцевого транспорту. При лінійному будівництві (дороги, трубопроводи) працює відповідний відомчий транспорт.

      Безпосередньо з транспортом  пов’язані зовнішня та внутрішня  торгівля. Обсяг вантажообігу з  іншими країнами залежить від  економічних стосунків з цими країнами. У внутрішній торгівлі цей вантажообіг залежить від багатьох факторів: територіальної організації торгівлі, особливостей товарних ресурсів, розмірів та складу товарообігу, концентрації населення як споживача роздрібного товару та ін. [18, с.243]

    За  призначенням  виділяють  транспорт  загального  користування  (для  перевезення  готової  продукції,  сировини та  напівфабрикатів із  місць виробництва  до  пунктів  споживання  або  подальшої  переробки, задоволення потреб населення у просторовому переміщенні з виробничими або приватними цілями),  відомчий  (внутрішньовиробничий, внутрішньобудівельний, внутрішньогосподарський,  внутрішньозаводський  і внутрішньопортовий),  а також транспорт особистого призначення.

    Окремі  види транспорту не функціонують ізольовано. Виконуючи спільну функцію по забезпеченню народногосподарського комплексу вантажними і пасажирськими перевезеннями, різні види транспорту формують між собою тісні взаємозв'язки. Внаслідок цього складається транспортна система, яка розвивається у взаємодії з усім народногосподарським комплексом країни. Транспортна система являє собою територіальне поєднання шляхів сполучення, технічних засобів транспорту і служби перевезень, які об'єднують всі види транспорту і всі ланки транспортного процесу у їх взаємодії і забезпечують успішне функціонування народногосподарського комплексу країни в цілому.

Информация о работе Транспортний комплекс України