Эффективность предприятия Интерпайп

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 00:06, курсовая работа

Описание работы

Зміна форм власності суб’єктами господарювання, які здійснюються з 1992 р., не сприяли економічному зростанню промисловості України. Поставлені в умови конкурентної боротьби, поєднующуюся з падінням платоспроможного попиту, нерозвиненістю фінансово-кредитної системи, нераціональною структурою державної економіки, політичною та економічною нестабільністю багато з них не лише зменшили обсяги виробництва, але й стали збитковими. Вирішення проблеми виходу економіки з кризового стану значною мірою залежить від прискорення адаптації до ринкових умов функціонування вітчизняних підприємств, тому важливого значення на сучасному етапі набуває покращення їх фінансового стану.

Содержание

ВСТУП 2
1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Історична довідка ВАТ «Дніпрометробуд»
1.2 Організаційна структура товариства
2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Дніпрометробуд»
2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Дніпрометробуд»
2.3 Аналіз стану та використання основних засобів ВАТ «Дніпрометробуд»
2.4 Аналіз витрат на виробництві

Работа содержит 1 файл

КУРСОВОЙ.doc

— 368.50 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

Стор. 
 
 
 
 

 

  ВСТУП

 

     Зміна форм власності суб’єктами господарювання, які здійснюються з 1992 р., не сприяли економічному зростанню промисловості України. Поставлені в умови конкурентної боротьби, поєднующуюся з падінням платоспроможного попиту, нерозвиненістю фінансово-кредитної системи, нераціональною структурою державної економіки, політичною та економічною нестабільністю багато з них не лише зменшили обсяги виробництва, але й стали збитковими. Вирішення проблеми виходу економіки з кризового стану значною мірою залежить від прискорення адаптації до ринкових умов функціонування вітчизняних підприємств, тому важливого значення на сучасному етапі набуває покращення їх фінансового стану. Особливо ситуація ускладнюється на підприємствах будівельної галузі, фінансово-економічне становище якої погіршується при значному моральному старінні основних фондів. Все це вимагає здійснення комплексу економічних, організаційних і технічних заходів, що потребує пошуку, залучення та акумуляції значних фінансових ресурсів.

     Одним із важливих завдань у теперішній час для підприємств будівельної  галузі є проведення реструктуризації,  створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств

     Розробка  економічної доцільності проведення процесу реструктуризації на ВАТ «Дніпрометробуд»,  дає змогу об’єктивно визначити шляхи виходу вищевказаного товариства з кризи у напряму стабілізації виробництва, розробки надійної довгострокової стратегії та економічного зростання.

     Метою курсової роботи є обґрунтування економічної доцільності процесу реструктуризації на прикладі відкритого акціонерного товариства «Дніпрометробуд» шляхом структурних перетворень та розробка методичних рекомендацій щодо економічного обґрунтування необхідних реструктуризаційних процесів. Виходячи з цієї мети вирішено такі задачі:

- проаналізовано фінансово-економічний стан відкритого акціонерного товариства «Дніпрометробуд»;

- розроблено систему показників, що дозволяє оцінити діяльність товариства.

     Основною  метою проведення такого аналізу  є змога визначення сутністі і  особливості реструктуризації як економічного явища, сфери її економічної доцільності, а також напрямів і процедур структурної  перебудови.

     Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Дніпрометробуд». Основною метою ВАТ «Дніпрометробуд» є задоволення суспільних потреб у будівельних роботах і послугах, одержання прибутку, реалізація на її основі економічних і соціальних інтересів власників майна і трудового колективу.

     Предмет дослідження -  фінансова діяльність товариства за 2008 – 2009 роки. Головним предметом дослідження є організаційний і економічний механізм управління господарською діяльністю ВАТ «Дніпрометробуд», здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об’єкта приватизації, підвищення ефективності виробництва.

     На  підставі методів статистичного  і фінансового аналізу, угрупування  і узагальнення показників, визначено  особливості фінансового аналізу на основі балансових показників, що дозволяють обґрунтувати економічну доцільність процесу реструктуризації.

     Зміст та структура курсової роботи орієнтована на послідовне викладення економічної доцільності реструктуризації на ВАТ «Дніпрометробуд».

    Аналіз  фінансово-господарської діяльності відкритого акціонерного товариства виконується на підставі даних фінансової звітності ВАТ «Дніпрометробуд» за період з 2008 року по 2009 рік.

 

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

      1.1 Історична довідка ВАТ «Дніпрометробуд»

 

      ВАТ «Дніпрометробуд» створено шляхом корпоратизації державного підприємства Управління будівництва  «Дніпрометробуд» у відкрите акціонерне товариство «Дніпрометробуд» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. № 210 «Про корпоратизацію підприємств», Закону України «Про господарські товариства».

     Засновником ВАТ «Дніпрометробуд» є держава  в особі Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів.

     ВАТ «Дніпрометробуд» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки  в банках, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

     Метою діяльності ВАТ «Дніпрометробуд» є: повне і своєчасне задоволення суспільних потреб у будівельних роботах і послугах, відповідно до основних напрямків діяльності ВАТ «Дніпрометробуд», одержання прибутку, реалізація на її основі економічних і соціальних інтересів власників майна і трудового колективу.

     Предметом основної діяльності ВАТ «Дніпрометробуд» є:

     - будівництво метрополітенів, тунелів  та інших підземних споруд  і об’єктів промислово-цивільного будівництва;

     - геодезійно-маркшейдерське забезпечення  гірничо-капітальних та будівельно  –монтажних робіт;

     - реконструкція і технічне переобладнання  метрополітену, підземних та інших  споруд виробничого, житлового  та соціально-культурного призначення;

     - випуск продукції виробничого, технічного призначення та товарів народного споживання;

     - виконання будівельно-монтажних  робіт за межами України, а  також ліквідація наслідків аварій  і катастроф, стихійного та  екологічного лиха, мобілізаційної  підготовки та цивільної оборони.

      ВAT «Дніпрометробуд» - єдине в регіоні спеціалізоване підприємство, стратегічно важливе для економіки та безпеки держави. Постановою Кабінету Міністрів України № 1346 від 29.08.2000 віднесено до підприємств групи «Г».

     Антимонопольний комітет України листом № 1837/02 від 05.12.94 визначив, що «управління будівництва «Київметробуд», «Харківметробуд», «Дніпрометробуд», що входять до складу корпорації «Укрметротунельбуд», є на відповідних регіональних ринках спеціалізованими підприємствами по виконанню зазначених робіт, а также займають на цих ринках монопольне становище з часткою акцій 100 відсотків».

     Основні види продукції.

     ВАТ «Дніпрометробуд» здійснює роботу по будівництву Дніпропетровського метрополітену. Замовником по будівництву Дніпропетровського метрополітену є Дніпропетровська облдержадміністрація (в особі державного підприємства Дніпропетровської дирекції будівництва метрополітену в м. Дніпропет-ровську), в зв’язку з чим фінансування будівельно-монтажних робіт ВАТ «Дніпрометробуд» проводяться за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів.

      Проект  на будівництво першої черги метрополітену  у м. Дніпро-петровську від станції  «Комунарівська» до станції «Жовтнева  площа» затверджений розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 15 березня 1982 року № 456-р.

      Проектом  передбачалось спорудження ліній  метро довжиною 11,82 км та 9 станцій. Будівництво  почалось у 1982 році. Вищевказаним розпорядженням передбачалось виконувати будівництво  метрополітену за рахунок капітальних  вкладень, узгоджених з Держпланом СРСР. 29 грудня 1995 року здана в експлуатацію перша дільниця першої лінії метро довжиною 7,8 км з 6 станціями. На теперішній час в стадії будівництва на першій лінії метро від Центрального залізничного вокзалу до центра міста знаходиться дві станції: Театральна та Центральна.

     Будівництво соціально значимого об’єкта для міста Дніпропетровська проводиться в складних, особо небезпечних інженерних геологічних умовах, при поглибленому закладенні перегінних тунелів, станцій із застосуванням буровибухових робіт в умовах значних водоприпливів і наявності розламів великої протяжності. Основною перевагою спеціалізованого підприємства по будівництву метро ВАТ «Дніпрометробуд» є те, що відсутня необхідність залучення сторонніх організацій інших регіонів тому, що воно має практичний досвід спорудження об’єктів метрополітену в таких умовах, і забезпечення безпеки міській забудові і жителям міста. Все це дозволяє власними силами підприємства виконувати всі гірничо-капітальні роботи і забезпечить найбільше низьку вартість будівництва.

      1.2 Організаційна  структура товариства

 

     Під структурою управління розуміється склад та функції управління, підлеглість та взаємозв’язок. Структура управління повинна містити наступні вимоги: забезпечувати умови для оперативного та якісного здійснення функцій управління товариством; мати мінімальну кількість підрозділів, бути гнучкою та економічною.

     На  рис. 1.1 показана організаційна структура  ВАТ «Дніпрометробуд».

     Управління  Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють:

 • Вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів;
 • Наглядова рада Товариства – орган, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів та контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства; Виконавчий орган Товариства - правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах;
 • Ревізійна комісія Товариства – контролюючий орган.

     До  складу організаційної структури управління ВАТ «Дніпрометробуд» входять сім  підрозділів:

 • апарат управління (АП);
 • будівельно-монтажне управління №1 (БМУ №1);
 • будівельно-монтажне управління №2 (БМУ №2);
 • тунельний загін №45 (ТЗ-45);
 • управління механізації (УМ);
 • управління виробництва будівельних матеріалів (УВБМ);
 • управління матеріально-технічного постачання (УМТП).

     Структурні  підрозділи Товариства діють на підставі Положень, затверджених головою правління  ВАТ «Дніпрометробуд». Оскільки підрозділи розташовані в різних районах  м. Дніпропетровська, вони мають самостійні рахунки в банках.

     До  складу Апарату управління входять підрозділи:

 • відділ головного механіка;
 • виробничо-технічний відділ;
 • бухгалтерія;
 • проектно-конструкторський відділ;
 • учбовий пункт;
 • диспетчерський відділ.

     До  складу будівельно-монтажного управління №1 входять підрозділи:

 • апарат управління;
 • три дільниці гірничо-капітальних робіт;
 • дільниця БВР;
 • дільниця шахтної поверхні;
 •  

 

 • механічна майстерня з ремонту засобів  механізації, гірничо-шахтного обладнання та виготовлення механічних виробів.

     Будівельно-монтажне управління №1 здійснює наступну діяльність: будівництво та реконструкцію об’єктів метрополітенів, автодорожних та залізничних тунелів та інших транспортних споруд; буровзривних робіт на об’єктах підземного призначення; окремі види гідротехнічних робіт (берегоукріплення, осушення та інші); окремі види загальних будівельних і спеціальних робіт (кладка цегли, монтаж збірних, залізобетонних конструкцій, монолітних конструкцій, гідроізоляційні роботи, монтаж і демонтаж сталевих конструкцій тощо).

     До  складу будівельно-монтажного управління №2 входять підрозділи:

 • апарат управління;
 • виробничо-технічний відділ;
 • дільниця гірничо-капітальних робіт;
 • механічний цех;
 • дільниця шахтної поверхні.

Информация о работе Эффективность предприятия Интерпайп