Аналітичне розрахункове завдання за матеріалами «Укрсиббанку»

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 22:58, практическая работа

Описание работы

Здійснити постатейний аналіз структури та динаміки власного капіталу та зобов’язань банку. Розрахувати показник мультиплікатора капіталу. Обчислити відхилення отриманих даних від середніх по банківський системі в цілому. Зробити відповідні висновки.

Работа содержит 1 файл

Аналітичне розрахункове завдання за матеріалами.doc

— 203.00 Кб (Скачать)

Аналітичне  розрахункове завдання за матеріалами «Укрсиббанку».

     Зміст завдання:

     Здійснити постатейний аналіз структури та динаміки власного капіталу та зобов’язань  банку. Розрахувати показник мультиплікатора  капіталу. Обчислити відхилення отриманих  даних від середніх по банківський системі в цілому. Зробити відповідні висновки.

     Аналіз  структури та динаміки власного капіталу та зобов’язань банку.

     1.Проаналізуємо  зміни у динаміці власного капіталу банку та його зобов’язань у балансі банку за 2007-2009 роки:

            тис.грн
Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, %
1.Власний  капітал 3218009,00 8,78% 3712007,00 6,88% 2124025,00 4,90%
2.Зобовязання 33449449,00 91,22% 50213555,00 93,12% 41184694,00 95,10%
3.Всього  пасивів  36667458,00 100,00% 53925562,00 100,00% 43308719,00 100,00%
4.Відхилення  власного капіталу - - 493998,00 - -1587982,00 -
5.Відхилення  зобовязань - - 16764106,00 - -9028861,00 -
6. Відхилення ресурсів  банку - - 17258104,00 - -10616843,00 -
7.Темп  зростання власного  капіталу - - 15,35% - -42,78% -
8. Темп зростання  зобовязань,% - - 50,12% - -17,98% -
9. Темп зростання  ресурсів банку, % - - 47,07% - -19,69% -
 

     Таким чином, здійснивши аналіз даних за таблицею можна зробити висновок, що у 2008 р. порівняно з 2007 р. відбулися наступні зміни у пасиві балансу: загальний розмір ресурсів збільшився на 17258104,00 тис.грн. або на 47,07%, що пов’язано із зростанням загальної суми власного капіталу на 493998,00 тис.грн. або на 15,35% та із зростанням зобов’язань банку на 16764106,00 тис.грн. або на 50,12%. При порівнянні результатів 2008 р. із результатами 2009 р., то можна сказати, що у 2009 р. порівняно із 2008 р. загальна сума ресурсів банку зменшилась на 10616843,00 тис.грн або на 19,69%, на це вплинуло зменшення банком власного капіталу на 1587982,00 тис.грн або на 42,78%, а також зменшення зобов’язань на 9028861,00 тис. грн. або на 17,98%.

     Протягом  зазначеного періоду часу відбувається поступове зменшення питомої  ваги власного капіталу у загальній сумі ресурсів, це вплинуло на зменшення загальної ресурсної бази банку. Проте спостерігається поступове зростання питомої ваги банківських зобов’язань, що свідчить про розширення залучених коштів, що є позитивною рисою для банківської діяльності, незважаючи на те що зменшення суми власного капіталу свідчить про зменшення гарантії банківських зобов’язань і також впливає на рівень фінансової стійкості банку. 

2. Проаналізуємо зміни  у структурі власного  капіталу банку  та його складових  у балансі банку протягом 2007-2009 рр.:

            тис.грн
Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, %
1.Акціонерний  капітал 3518684,00 109,34% 4005000,00 107,89% 5280000,00 248,58%
2.Емісійний  дохід 5620,00 0,17% 5620,00 0,15% 5620,00 0,26%
3.Резерв  переоцінки інвестиційних  цінних паперів  для подальшого  продажу -305,00 -0,01% -19710,00 -0,53% -27271,00 -1,28%
4. Накопичений дефіцит -315696,00 -9,81% -285550,00 -7,69% -3149929,00 -148,30%
5.Власний капітал 3218009,00 100,00% 3712007,00 100,00% 2124025,00 100,00%
6.Відхилення  акціонерного капіталу - - 486316,00 - 1275000,00 -
7.Відхилення  емісійного доходу - - 0,00 - 0,00 -
8.Відхилення  резервів переоцінки  інвестиційних цінних  паперів для подальшого продажу - - -19405,00 - -7561,00 -
9.Відхилення  накопиченого дефіциту - - 30146,00 - -2864379,00 -
10.Відхилення  власного капіталу - - 493998,00 - -1587982,00 -
11.Темп  зростання акціонерного  капіталу - - 13,82% - 31,84% -
12.Темп  зростання емісійного доходу - - 0,00% - 0,00% -
13.Темп  зростання резерву  переоцінки інвестиційних  цінних паперів  для подальшого  продажу - - 6362,30% - 38,36% -
14.Темп  зростання накопиченого  дефіциту - - -9,55% - 1003,11% -
15.Темп  зростання власного  капіталу - - 15,35% - -42,78% -
 

     В результаті аналізу наведених даних, можна зробити висновок, що відбувається поступове зростання акціонерного капіталу банку, який у 2008 р. збільшився на 486316,00 тис.грн або на 13,82%, а у 2009 р. на 1275000,00 тис.грн. Величина емісійного доходу банку залишається незмінною та становить 5620,00 тис. грн., змінюється лише її питома вага у загальній сумі власного капіталу, так, наприклад, у 2008 р. її питома вага зменшилася на 0,02% і складала 0,15%, а у 2009 р. збільшилася і складала вже 0,26%. Що стосується резерву переоцінки інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу, то їх сума збільшувалась протягом зазначеного періоду, у 2008 р. порівняно із 2007 р. на 19405,00 тис.грн або на 6362,30%, а у 2009 р. порівняно із 2008 р. на 7561,00 тис.грн або на 38,36% так само як і збільшувалася його питома вага у загальній сумі власного капіталу.

     Незважаючи  на поступове збільшення акціонерного капіталу та залишення незмінною величини емісійного доходу, значне збільшення величини резерву переоцінки інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу та коливання суми накопиченого дефіциту величина власного капіталу також коливається, при чому як у бік збільшення у 2008 р. так і у бік зменшення у 2009 р. Зменшення розміру власного капіталу у 2009 р. є не дуже добрим показником, оскільки це вказує на зниження стабільності роботи банку, що можливо може бути наслідком фінансової кризи.

     Загалом власний капітал у 2008 р. порівняно з 2007 р. зріс на 493998,00 тис.грн або на 15,35%, це відбулося за рахунок значного зростання акціонерного капітулу. Проте у 2009 р. зменшився на 1587982,00 тис.грн або на  42,78%, на що вплинуло значне збільшення накопиченого дефіциту та резерву переоцінки інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу. 

3. Проаналізуємо зміни у структурі зобов’язань банку у балансі банку протягом 2007-2009рр.:

     
            тис.грн
Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, % тис.грн. питома  вага, %
1. Заборгованість перед  іншими банками 12826568,00 38,35% 22184515,00 44,18% 14801277,00 35,94%
2.Кошти  клієнтів 11627923,00 34,76% 15019453,00 29,91% 14181040,00 34,43%
3.Заборгованість  перед НБУ - - - - 805869,00 1,96%
4.Власні  боргові цінні  папери, випущені  на внутрішньому  ринку 859471,00 2,57% 51063,00 0,10% 11,00 0,00%
5.Випущені  Єврооблігації  4213353,00 12,60% 7413876,00 14,76% 7698417,00 18,69%
6.Синдиковані  кредити та інші  позикові кошти 1819422,00 5,44% 2949525,00 5,87% 425272,00 1,03%
7. Поточні зобовязання  з податку на  прибуток 58,00 0,00% 26072,00 0,05% - -
8.Відстрочені  зобовязання з  податку на прибуток 84332,00 0,25% 1178,00 0,00% 4839,00 0,01%
9.Резерви  зобовязань та  відрахувань та  інші зобовязання 635816,00 1,90% 286427,00 0,57% 195052,00 0,47%
10. Субординований борг 1382506,00 4,13% 2281446,00 4,54% 3072917,00 7,46%
11.Всього  зобовязань 33449449,00 100,00% 50213555,00 100,00% 41184694,00 100,00%
12.Відхилення  заборгованості перед  іншими банками - - 9357947,00 - -7383238,00 -
13. Відхилення коштів  клієнтів - - 3391530,00 - -838413,00 -
14.Відхилення  заборгованості перед  НБУ - - - - 805869,00 -
15.Відхилення  власних боргових  цінних паперів,  випущених на внутрішньому  ринку - - -808408,00 - -51052,00 -
16.Відхилення  випущених Єврооблігацій - - 3200523,00 - 284541,00 -
17.Відхилення синдикованих кредитів та інших позикових коштів - - 1130103,00 - -2524253,00 -
18.Відхилення  поточних зобовязань  з податку на  прибуток - - 26014,00 - -26072,00 -
19.Відхилення  відстрочених зобовязань  з податку на  прибуток - - -83154,00 - 3661,00 -
20.Відхилення резервів зобовязань, відрахувань та інших зобовязань - - -349389,00 - -91375,00 -
21.Відхилення  субординованого  боргу - - 898940,00 - 791471,00 -
22.Відхилення  зобовязань - - 16764106,00 - -9028861,00 -
23.Темп  зростання заборгованості  перед іншими банками - - 72,96% - -33,28% -
24.Темп  зростання коштів  клієнтів - - 29,17% - -5,58% -
25.Темп  зростання заборгованості  перед НБУ - - - - - -
26.Темп  зростання власних  боргових цінних  паперів, випущених  на внутрішньому  ринку - - -94,06% - -99,98% -
27.Темп  зростання випущених  Єврооблігацій - - 75,96% - 3,84% -
28.Темп  зростання синдикованих  кредитів та інших  позикових коштів - - 62,11% - -85,58% -
29.Темп  зростання поточних  зобовязань з податку  на прибуток - - 44851,72% - -100,00% -
30.Темп  зростання відстрочених зобовязань з податку на прибуток - - -98,60% - 310,78% -
31.Темп  зростання резервів  зобовязань, відрахувань  та інших зобовязань  - - -54,95% - -31,90% -
32.Темп  зростання субординованого  боргу - - 65,02% - 34,69% -
33.Темп  зростання зобовязань - - 50,12% - -17,98% -
 

     В результаті проведення аналізу розрахунків  можна зробити висновок, що загалом сума зобов’язань банку у 2008 р. порівняно з 2007 р. збільшилася на 16764106,00 тис.грн. або на 50,12%, а у 2009 р. зменшилася на 9028861,00 тис.грн. або на 17,98%. Заборгованість перед іншими банками у 2008 р. порівняно з 2007р. збільшилася на 9357947,00 тис.грн або на 72,96%, як і її питома вага у загальній сумі, а у 2009 р. порівняно з 2008 р. зменшилася на 7383238,00 тис. грн. або на 33,28%, що є позитивною ознакою, оскільки це свідчить про те, що наявні банківські ресурси дозволяють йому погашати заборгованість.  У 2008 р. порівняно з 2007 р. кошти клієнтів збільшились на 3391530,00 тис. грн. або на 29,17%, проте у 2009 р. порівняно з 2008 р. зменшились на 838413,00 тис. грн.. або на 5,58%. Заборгованість перед НБУ взагалі була відсутня протягом 2007 - 2008 р.р. та з’явилася лише у 2009 р. на суму 805869,00 тис.грн. що свідчить про те, що протягом 2007 – 2008 рр. банк обходився без додаткового кредитування НБУ. Власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку зменшувалися протягом періоду, що аналізується, а саме у 2008 р. порівняно з 2007 р. зменшилися на 808408,00 тис.грн. або на 94,06%, а у 2009 р. на 51052,00 тис.грн. або на 99,98%. Сума, на яку були випущені Єврооблігації поступово зростала протягом даного періоду, а саме у 2008 р. вона збільшилася на 3200523,00 тис.грн або на 75,96%, а у 2009 р. на 284541,00 тис.грн. або на 3,84%. Сума синдикованих кредитів та інших позикових коштів у 2008 р. збільшилась на 1130103,00 тис.грн. або на 62,11%, проте у 2009 р. зменшилася на 2524253,00 тис.грн. або на 85,58%, так само як і значно зменшилася їх питом вага у загальній сумі зобов’язань. Поточні зобовязання з податку на прибуток зменшились у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 26014,00 тис.грн. або на 44851,72%, проте у 2009 р. цей показник взагалі відсутній, що свідчить про повне виконання зобов’язань. Резерви зобовязань та відрахувань та інші зобовязання поступово зменшувались протягом періоду, що аналізується, а саме у 2008 р. вони зменшились на 349389,00 тис.грн. або на 54,95%, а у 2009 р. на 91375,00 тис.грн. або на 31,90%.  Субординований борг протягом даного періду збільшувався, що свідчить про потребу банку у додаткових коштах, а саме у 2008 р. він збільшився на 898940,00 тис.грн або нам65,02%, а у 2009 р. на 791471,00 тис.грн або на 34,69%.

     Загалом можна зробити висновок, що найбільшу  частку у загальній сумі зобов’язань  становлять заборгованість перед іншими банками та кошти клієнтів, і їх питома вага не дуже змінюється протягом аналізованого періоду часу.  

     4. Розрахуємо та  проаналізуємо показник  мультиплікатора  для даного банку,  що характеризує  ступінь покриття  активів акціонерним  капіталом. Він обчислюється як відношення сукупних активів до загального обсягу власного капіталу банку.

      тис. грн
Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Активи  банку 36667458,00 53925562,00 43308719,00
Власний капітал 3218009,00 3712007,00 2124025,00
Мультиплікатор 11,4 14,5 20,4
Відхилення  активів, тис.грн - 17258104,00 -10616843,00
Відхилення  власного капіталу, тис. грн - 493998,00 -1587982,00
Темп  зростання активів - 47,07% -19,69%
Темп  зростання власного капіталу - 15,35% -42,78%
 

     В результаті проведених розрахунків  отримуємо наступні значення мультиплікатора. У 2007 р. він дорівнював 11,4, тобто 1 грн. капіталу покривала 11,4 грн. активів. Протягом наступних років простежується тенденція до стрімкого зростання цього показника. У 2008 р. його значення дорівнювало 14,5, на що вплинуло значне зростання активів банку на 17258104,00 тис.грн або на 47,07%. У 2009 р. значення мультиплікатора досягло 20,4 за рахунок зменшення як активів банку на 10616843,00 тис.грн або на 19,69%, так і власного капіталу  на 1587982,00 тис.грн або 42,78%. Ця тенденція до підвищення значення мультиплікатора є досить негативною, оскільки чим вищим є цей показник, тим вище й ступінь ризику банкрутства банку. Також можна сказати, що оптимального значення (норма - 12,0—15,0)  цей показник досягнув у 2008 р.  

     5. Розрахуємо та проаналізуємо мультиплікатор капіталу в цілому по банківський системі за аналогічний період часу.

      млн. грн
Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Активи  банків 599396,00 926086,00 980302,00
Власний капітал 69578,00 119263,00 115175,00
Мультиплікатор 8,6 7,8 8,5
Відхилення  активів, тис.грн - 326690,00 54216,00
Відхилення  власного капіталу, тис. грн - 49685,00 -4088,00
Темп  зростання активів - 54,50% 5,85%
Темп  зростання власного капіталу - 71,41% -3,43%

Информация о работе Аналітичне розрахункове завдання за матеріалами «Укрсиббанку»