Аналіз фінансового стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 01:51, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Работа содержит 1 файл

Курсова робота Аналіз фінансового стану п-ва.docx

— 60.93 Кб (Скачать)

АТЗТ "Мукачівська  лижна фабрика "ТИСА" здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Для аналізу  основних показників, які характеризують діяльність підприємства в звітному 2000 році доцільно скласти наступну таблицю:

Таблиця 2.1

Техніко-економічна характеристика

АТЗТ "Мукачівська  лижна фабрика "ТИСА"

Показники Одини-ця виміру 1999 рік 2000 рік Відхи-лення (+ , -)

Виробництво

Обсяг промислової  продукції в оптових цінах  без ПДВ та акцизного збору  тис. грн. 1301,8 1726,0 +424,2

Зміна залишків незавершеного виробництва тис. грн. 16,9 33,7 +16,8

Фінансові результати

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн. - -84,0 -84,0

Собівартість  реалізованої продукції тис. грн. 853,0 1111,0 +258,0

Виручка від  реалізації продукції тис. грн. 631,8 957,0 +325,2

Основні фонди

Середньорічна вартість основних фондів тис. грн. 4224,0 4157,0 -67,0

Праця

Середньоспискова  чисельність штатних працівників  основної діяльності чол. 207 189 -18

Фонд оплати праці тис. грн. 177,0 249,0 +72,0

Ефективність  виробництва

Фондовіддача 0,31 0,42 +0,11

Фондоємкість 3,24 2,41 -0,83

Фонднозброєнність 20,41 21,99 +1,58

За 2000 рік випущено валової продукції (в оптових цінах) на 1726,0 тис. грн., що на 424,2 тис. грн. більше обсягу 1999 року. Разом з тим збільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукції на 957,0 тис. грн., що на 51,5% більше реалізації попереднього періоду.

Від усієї господарської  діяльності в 2000 році підприємство отримало збитків на суму 84 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом минулого року, то можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про неконкурентоспроможність продукції підприємства, що пов'язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу.

Собівартість  реалізованої продукції збільшилась  на 258 тис. грн. (30,2%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить висока, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) спортивний інвентар не користується попитом серед населення.

Про негативний стан свідчить також високий рівень фондоємкості, яка значно перевищує нормативне значення. Хоча й на кінець звітного періоду вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів, оскільки вони вже застарілі, та на отримані кошти закупити нове, більш досконале обладнання.

Показники фондовіддачі менші нормативу, що рекомендується спеціалістами (в межах 3,0). Тобто на одиницю фондів приходиться менше одиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,31 та 0,42).

В 2000 році в порівнянні з відповідним періодом 1999 року чисельність  всього персоналу становила 91,3%, а  фонд оплати праці збільшився на 72 тис. грн. (40,7%). Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень воно було змушено звільнити 18 працівників.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2000 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все, моральним застарінням основних засобів, недостатнім забезпеченням виробництва власними обіговими коштами, неконкурентоспроможністю продукції, заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Зараз діяльність підприємства орієнтована на розширення зв'язків із зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.

2.2. Оцінка фінансово-майнового  стану АТЗТ "Мукачівська лижна  фабрика "ТИСА"

Аналіз динаміки складу та структури джерел власних  та залучених коштів відображається за даними форми №1 "Баланс".

Таблиця 2.2

Аналіз складу та структури джерел коштів

АТЗТ "Мукачівська  лижна фабрика "ТИСА"

Джерела

коштів На початок року На кінець року Зміни за звітний період (+ , -)

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % до початку року

І. Власний капітал

Статутний капітал 56,4 1,32 56,4 1,29 - -

Додатковий капітал 3949,6 92,34 3962,5 90,30 +12,9 +0,33

Резервний капітал 41,2 0,96 41,2 0,94 - -

Цільове фінансування 96,0 2,24 80,7 1,84 -15,3 -15,94

Нерозподілений  прибуток (непокриті збитки) - - -84,0 -1,91 -84,0 -

Всього по I розділу 4143,2 96,86 4056,8 92,45 -86,4 -2,09

III. Залучені  кошти

Кредиторська  заборгованість за товари, послуги 41,8 0,98 109,1 2,49 +67,3 +161,00

Поточні зобов'язання:

- по отриманих  авансах 6,4 0,15 1,2 0,03 -5,2 -81,25

- по позабюджетних  платежах 1,9 0,04 13,3 0,30 +11,4 +600,00

- з бюджетом 28,0 0,65 46,8 1,07 +18,8 +67,14

- по страхуванню  22,8 0,53 28,9 0,66 +6,1 +26,75

- по оплаті праці 31,9 0,75 67,0 1,53 +35,1 +110,03

Інші поточні  зобов'язання 1,4 0,03 65,2 1,49 +63,8 +4557,14

Всього по III розділу 134,2 3,14 331,5 7,55 +197,3 +147,02

Баланс 4277,4 100,00 4388,3 100,00 +110,9 +2,59

З таблиці 2.2 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства за 2000 рік на 110,9 тис. грн. або на 2,59% обумовлено зростанням суми залучених коштів на 197,3 тис. грн. (147,02%). Разом с цим власний капітал зменшився на 86,4 тис. грн. або на 2,09%. Зменшення власних коштів зумовлено збитками звітного року в розмірі 84 тис. грн. та зменшенням цільового фінансування на 15,3 тис. грн.

Збільшення залучених  коштів відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості по всіх статтях, крім зобов'язань по отриманих авансах, які зменшились на 5,2 тис. грн.

В структурі  власних коштів найбільшу питому вагу мають додатковий капітал та цільове фінансування. Доля додаткового капіталу у власному капіталі за звітній період зросла на 12,9 тис. грн., або на 0,33%, а доля цільового фінансування зменшилась на 15,3 тис. грн. (15,94%). Розмір статутного фонду не змінився і становив 56,4 тис. грн.

Велике значення мають власні обігові кошти підприємства, величина яких обчислюється як різниця між власним капіталом та необоротними активами і показує яка частка із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття обігових коштів:

- на початок  року: 4143,2 – 3562,2 = 581,0 тис. грн.;

- на кінець  року: 4056,8 – 3388,7 = 668,1 тис. грн.

Тобто за рік сума власних обігових коштів зросла з 581,0 тис. грн. до 668,1 тис. грн., тобто на 87,1 тис. грн.

Короткострокові кредити підприємство не залучало. Це пояснюється досить високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу частину обсягу кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний. Зростання об'єму даної заборгованості в звітному році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 18,8 тис. грн. (67,14%), по страхуванню – на 6,1 тис. грн. (26,75%), по позабюджетних платежах – на 11,4 тис. грн. (600,00%), інша заборгованість – на 63,8 тис. грн. (4557,14%).

Аналіз активів  підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.

Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз складу та структури активу балансу

АТЗТ "Мукачівська  лижна фабрика "ТИСА"

Розміщення

майна На початок  року На кінець року Зміни за звітний період (+ , -)

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % до початку року

І. Необоротні активи

Основні засоби 3520,0 82,29 3346,5 76,26 -173,5 -4,93

Незавершене будівництво 42,2 0,99 42,2 0,96 - -

Всього по I розділу 3562,2 83,28 3388,7 77,22 -173,5 -4,87

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси 218,2 5,10 215,8 4,92 -2,4 -1,10

Незавершене виробництво 16,9 0,40 33,7 0,77 +16,8 +99,41

Готова продукція 431,9 10,10 581,3 13,25 +149,4 +34,59

Товари 38,6 0,90 6,5 0,15 -32,1 -83,16

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4,2 0,10 143,6 3,27 +139,4 +3319,05

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом - - 3,7 0,08 +3,7 -

- по внутрішніх  розрахунках - - 2,9 0,07 +2,9 -

Інша поточна  дебіторська заборгованість 4,9 0,11 11,4 0,26 +6,5 +132,65

Грошові кошти  та їх еквіваленти 0,5 0,01 - - -0,5 -100,00

Витрати майбутніх  періодів - - 0,7 0,02 +0,7 -

Всього по II розділу 715,2 16,72 999,6 22,78 +284,4 +39,77

Баланс 4277,4 100,00 4388,3 100,00 +110,9 +2,59

З таблиці 2.3 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. (4,87%). Це спричинено зменшенням долі основних засобів – на 173,5 тис. грн. Розмір незавершеного будівництва в звітному році не змінився.

Оборотні ж  активи за звітний період збільшились  на 284,4 тис. грн. (39,77%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 149,4 тис. грн.) і значного збільшення дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.). Це свідчить про те, що продукція АТЗТ не користується попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Тому слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати. Виробничі запаси зменшились на 2,4 тис. грн. (1,10%), але все рівно становлять значну суму – 215,8 тис. грн. Варто подумати про продаж частини виробничих запасів задля збільшення грошових коштів, тим паче, що грошові кошти та їх еквіваленти за звітний рік зменшились на 0,5 тис. грн. і на кінець періоду взагалі були відсутні. Також, аналізуючи дану таблицю слід звернути увагу на збільшення сум дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.), по розрахунках з бюджетом (на 3,7 тис. грн.), по внутрішніх розрахунках (на 2,9 тис. грн.) та іншої поточної дебіторської заборгованості (на 6,5 тис. грн.). Дані зміни свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік зниження платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності, виплати заробітної плати та ін.

Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом  на початок року складає відповідно 83,28% та 16,72%. На кінець року зменшився  основний капітал на 173,5 тис. грн. (4,87%), а приріст оборотного склав 284,4 тис. грн. (39,77%). Тобто трапився перерозподіл коштів в бік зниження менш мобільної їх частини – основних коштів. На початок та кінець року основний капітал повністю покривався власними джерелами. Перевищення суми власних джерел над сумою їх використання на покриття основного капіталу спрямовується на формування оборотного капіталу. За рахунок даних джерел покривалось 81,24% поточних активів (загальної суми оборотного капіталу) на початок року і 66,84% – на кінець року. Такий стан склався, в основному, за рахунок випередження темпів росту загальної суми оборотного капіталу.

Доля кредиторської  заборгованості в формуванні оборотного капіталу складала:

- на початок  року: (134,2 : 715,2) × 100 = 18,76%;

- на кінець  року: (331,5 : 999,6) × 100 = 33,16%.

Отже, беручи до уваги проведений аналіз можна стверджувати, що структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

2.3. Аналіз фінансового  стану АТЗТ "Мукачівська лижна  фабрика "ТИСА"

Аналіз фінансового  стану підприємства слід розпочати з аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства.

Таблиця 2.4

Агрегований баланс для аналізу ліквідності

АТЗТ "Мукачівська  лижна фабрика "ТИСА", тис. грн.

Актив На початок року На кінець року Пасив На початок року На кінець року

А1 0,5 - П1 134,2 331,5

А2 9,1 161,6 П2 - -

А3 705,6 838,0 П3 - -

А4 3562,2 3388,7 П4 4143,2 4056,8

Баланс 4277,4 4388,3 Баланс 4277,4 4388,3

Аналіз отриманих  даних свідчить про недостатню ліквідність балансу. Наприклад, наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним – дебіторською заборгованістю). В даному випадку це був би найбільш ймовірний вихід, тому що кредитів підприємство не залучає (ні довгострокових, ні короткострокових). Хоча підприємство в цілому, можна сказати, забезпечене оборотними коштами, але всі вони мобілізовані дебіторську заборгованість і в активи, які повільно реалізуються.

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства