Аналіз оборотності капіталу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 19:55, курсовая работа

Описание работы

Фінансовий стан організації, її платоспроможність знаходятся в безпосередній залежності від оборотності засобів, вкладених в активи. Чим вище показники оборотності, тим швидше засоби, вкладені в активи, перетворюються на грошові кошти, якими організація розплачується по своїх зобов’язанням.
Окремі види активів організації мають різну швидкість оборотності. Показники оборотності активів відображають структуру майна організації і залежать від оборотності складових його основних засобів, запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості.

Содержание

ВСТУП

3
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ
5

1.1. Економічний зміст капіталу
5

1.2. Загальна оцінка оборотності капіталу
8

1.3. Аналіз оборотності
12
РОЗДІЛ 2.
АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»»

17

2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»»

17

2.2. Аналіз оборотності активів
19

2.3. Аналіз оборотності пасивів та циклів
22
РОЗДІЛ 3.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРТНОСТЮ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»»


25

3.1. Основні напрями вдосконалення управління оборотністю капіталу
25

3.2. Основні шляхи ефективності діяльності ВАТ «МК «Азовсталь»
29
ВИСНОВКИ
31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа содержит 1 файл

КурсоваОборотн сть.docx

— 140.77 Кб (Скачать)

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ

5

 

1.1. Економічний зміст капіталу

5

 

1.2. Загальна оцінка оборотності капіталу

8

 

1.3. Аналіз оборотності

12

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ ВАТ  «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»»

 

17

 

2.1. Техніко-економічна характеристика  господарської діяльності ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»»

 

17

 

2.2. Аналіз оборотності активів

19

 

2.3. Аналіз оборотності пасивів та циклів

22

РОЗДІЛ 3.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРТНОСТЮ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»»

 

 

25

 

3.1. Основні напрями вдосконалення управління оборотністю капіталу

25

 

3.2. Основні шляхи ефективності діяльності ВАТ «МК  «Азовсталь»

29

ВИСНОВКИ

31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

34

ДОДАТКИ

36


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Актуальність, цілі і завдання даної  роботи будуть визначена наступними теоретичними положеннями.

Ефективність використання оборотних  коштів характеризується перш за все  їх оборотністю. Під оборотністю засобів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і звернення.

Фінансовий стан організації, її платоспроможність знаходятся в безпосередній залежності від оборотності засобів, вкладених в активи. Чим вище показники оборотності, тим швидше засоби, вкладені в активи, перетворюються на грошові кошти, якими організація розплачується по своїх зобов’язанням.

Окремі види активів організації  мають різну швидкість оборотності. Показники оборотності активів відображають структуру майна організації і залежать від оборотності складових його основних засобів, запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості.

Тривалість оборотності активів організації визначається сукупним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.

До зовнішніх чинників відносяться:

 галузева приналежність організації  (оборотність активів організацій оборонної галузі буде об'єктивно нижче за оборотність активів решти організацій промисловості);

сфера діяльності організації (виробнича, наукова, постачально -збутова);

масштаби організації;

умови господарювання, що включають  налагоджену зв'язків з постачальниками і споживачами, платоспроможний попит на продукцію організації.

Внутрішні чинники, що визначають ефективність стратегії управління активами організації, включають:

систему управління витратами;

цінову політику;

облікову політику, дозволяючу використовувуати  обгрунтовані методы оцінки товарно-матеріальных запасів (по фактичній собівартості, по вартості перших закупок (ФІФО), по вартості останніх закупок (ЛІФО)) и тд.

Таким чином, виходячи з актуальності вибраної теми, метою даної роботи є аналіз оборотності капіталу.

Предмет вивчення  - аналіз оборотності.

Об'єкт  вивчення – аналіз оборотності  капіталу ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Виходячи з цього, метою даної  роботи є дослідження аналіз оборотності  капіталу. Для досягнення  поставленої  мети необхідно вирішити наступні завдання:

   вивчити економічну літературу з питань формування економічного змісту капіталу;

дослідити діючу практику аналізу оборотності капіталу;

сформулювати вдосконалення управління оборотністю капіталом.

В першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти аналізу оборотності  капіталу, а саме економічний зміст  капталу, загальну оцінку оборотності капіталу , аналіз капіталу.

В другому  розділі представлена техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»», проведено аналіз оборотності активу, пасиву, та циклів.

В третьому розділі запропоновано  вдосконалення управління оборотністю  капіталом, основні напрями вдосконалення управління оборотністю капіталу, шляхи ефективності діяльності ВАТ «МК  «Азовсталь»

Методологічною і технічною  основою для написання роботи послужили  інструктивні матеріали  з питань, що вивчалися; учбова література і праці вітчизняних і зарубіжних учених.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ

 

1.1.Економічний зміст капіталу

 

 

Капітал, одна з  найчастіше використовуваних у фінансовому  менеджменті економічних категорій, відома задовго до його зародження, отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових стосунків. Будучи головною економічною базою  створення і розвитку підприємства, капітал в процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

З позицій фінансового  менеджменту капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів  в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів.

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності. [1]

Капітал підприємства характеризується не лише своїм багатоаспектним єством, але і різноманіттям форм, в яких він виступає. Під загальним поняттям "Капітал підприємства" розуміються самі різні його види, що характеризуються в даний час декількома десятками термінів. Все це вимагає певної систематизації використовуваних термінів. [8]

Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів у активи підприємства капітал  класифікується на основний і оборотний. Водночас, можна окремо виділити капітал, що використовується у внутрішньому обороті підприємства та за його межами (дебіторська заборгованість, довгострокові  та поточні фінансові інвестиції). Схематично склад капіталу залежно  від напрямів його розміщення проілюстровано на рис. 1.1.

Основний капітал

Основні засоби

Нематеріальні активи

Довгострокові фінансові  інвестиції

Оборотний капітал

Товарно-матеріальні запаси

Дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти


Рис. 1.1. Склад капіталу за напрямками розміщення

Вкладення частини капіталу в зовнішні фінансові  інструменти свідчить, що в попередні  періоди у підприємства були вільні грошові кошти. Водночас, капітал, інвестований за межами підприємства, можна розглядати як резерв мобілізації в господарський  оборот додаткових грошових коштів у  випадку, коли збільшуються його власні інвестиційні потреби або погіршується поточна платоспроможність.

Залежно від того, кому належать вкладені в  господарську діяльність матеріальні  засоби і грошові кошти, капітал  поділяють на власний і позиковий. Під власним капіталом розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку. До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі. [2]

Склад капіталу залежно від відображення джерел його формування у пасиві балансу  проілюстровано на рис 1.2.

 


Рис. 1.2. Склад капіталу за джерелами формування

Дуже  важливою з погляду фінансового  менеджменту є комбінована класифікація капіталу, в якій поєднуються різні  класифікаційні ознаки: належність капіталу, тривалість його використання та напрямки розміщення. Схематично взаємозв'язок між напрямками розміщення капіталу і джерелами його формування зображено  на рис. 1.3.

 

Основний капітал

Власний основний капітал і довгострокові  зобов’язання

Постійний (перманентний капітал)

Оборотний капітал

Власний оборотний капітал

Короткострокові зобов’язання (змінний  капітал)


Рис. 1.3. Склад капіталу за напрямками розміщення і джерелами фінансування

Та частина оборотного капіталу, яка сформована на постійній основі, називається власним оборотним  капіталом (або чистим оборотним  капіталом). Нестача власного оборотного капіталу призводить до підвищення фінансової залежності і свідчить про нестійке фінансове становище підприємства.

Частину капіталу, яка зберігає свою споживчу вартість протягом кількох  циклів виробництва, переносячи її на продукт частинами, називають основним капіталом. Частину капіталу, що втрачає  свою споживчу вартість за один виробничий цикл, вартість якої повністю повертається на підприємство разом з реалізацією  продукції, називають оборотним  капіталом. Чим вища частка оборотного капіталу у співвідношенні між основним і оборотним капіталом, тим швидше обертається капітал.

Оборотний капітал — це засоби, авансовані до оборотних виробничих фондів і фонди звернення компанії, що забезпечують її поточну діяльність.

Розрізняють брутто і чистий оборотний капітал.

Брутто оборотний капітал — це поточні активи, що включають грошові кошти + ринкові коштовні папери + дебіторську заборгованість + товарно-матеріальні запаси.

Чистый оборотний капітал представляє собой різницю міжпоточними активами і поточними зобов’язаннями. [8]

Оборотний капітал класифікують також по характеру використання у часі на фіксований або тимчасовий. Фіксованим оборотним капіталом називають оборотні кошти компанії, необхідні для задоволення її постійних потреб в короткострокових активах. Тимчасовий оборотний капітал – це поточні активи, потреба в яких схильна до сезонних коливань.

Політика управління оборотними коштами зводиться до двох основних питань:

1) який рівень оборотних коштів необхідний і достатній (в цілому і по 
елементам) з позицій забезпечення операційної діяльності компанії?

2) за рахунок яких джерел можна їх фінансувати?

Розглянуті особливості оборотного капіталу впливають на метод визначення його оптимального рівня для компанії.

 

Функціонування капіталу підприємства в процесі його продуктивного використання характеризується процесом постійного кругообігу. Кожен завершений обіг капіталу складається з ряду стадій.

На першій стадії капітал в грошовій формі інвестується в операційні активи (оборотні і внеоборотные), перетворюючись тим самим в продуктивну форму.

На другій стадії продуктивний капітал  в процесі виробництва продукції  перетвориться в товарну форму (включаючи і форму вироблених послуг).

На третій стадії товарний капітал  у міру реалізації вироблених товарів  і послуг перетворюється на грошовий капітал. [6]

Отже, висока роль капіталу в економічному розвитку підприємства і забезпеченні задоволення інтересів держави, власників і персоналу, визначає його як головний об'єкт фінансового управління підприємством, а забезпечення ефективного його використання належить до найбільш відповідальних завдань фінансового менеджменту.

 

 

1.2. Загальна оцінка оборотності  капіталу

 

Ділова активність підприємства у  фінансовому аспекті проявляється, перш за все, в швидкості оборотності його засобів.

С точки зору  економічної інтерпретації більш інформативним є періоди обороту активів (поточних і постійних) і поточних пасивів, які розраховуються в днях. Найбільший інтерес представляє розрахунок періодів обороту поточних активів і поточних пасивів, так як він дозволяє характеризувати принципи управління оборотним капіталом організації (умови матеріального постачання, збуту, умови взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками). [9]

Період оборотності кожного з елементів поточних активів відображає тривалість періоду (у днях), протягом якого гроші «звязані» в даному вигляді активів. Грошові кошти в процесі оборотності проходять послідовні етапи. Перший етап — це аванси постачальникам, які обертаються в матеріальні запаси (другий етап), незавершене виробництво (третій етап), готову продукцію (четвертий етап), дебіторську заборгованість (п'ятий етап), і потім в гроші (для різних підприємств деякі етапи в представленому ланцюжку можуть бути відсутніми). Періоди оборотності дають тимчасову характеристику кожного з вказаних етапів.

Информация о работе Аналіз оборотності капіталу