Аналіз основних засобів підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2012 в 11:50, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є аналіз стану основних засобів підприємства, зміни, що відбуваються з ними та доцільність оновлення виробничих потужностей підприємства.
Завданням цієї роботи є:
визначення теоретичних основ формування основних засобів підприємства;
виявлення особливостей організації основних засобів в готельному підприємстві;
аналіз наявності, руху та використання основних фондів підприємства;
визначення шляхів покращення ефективності використання основних засобів підприємства з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів повною, вичерпною об’єктивною інформацією для вирішення їхніх тактичних та стратегічних завдань.

Работа содержит 1 файл

Вступ.doc

— 28.00 Кб (Скачать)

Вступ

 

Актуальність  теми. В умовах становлення державної незалежності України, підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема фінансування основних фондів підприємств. За нових умов господарювання особливого інтересу набуває оцінка основних засобів, наявних на підприємстві, адже від їхньої фізичної та моральної відповідності нормам та потребам підприємства залежить стан виробництва, а відповідно і фінансове становище підприємства.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва тощо. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється оновленню основних засобів підприємства.

Коливання в кругообороті основних засобів обумовлені невідповідністю  між потребою у великих одноразових  витратах на оновлення основних фондів і поступовим характером відшкодування їх вартості в процесі амортизації. В результаті у підприємств може утворюватися як тимчасовий надлишок коштів, що накопичується у фондах розвитку виробництва, так і потреба в додаткових грошових ресурсах для технічного переоснащення або виробничого будівництва у випадку недостатності власних накопичень, тобто виникає потреба у кредиті, що не завжди може бути позитивним явищем для підприємства.

На сьогоднішній час, на вітчизняних  підприємствах постає дуже гостре питання у забезпеченні ефективності використання основних засобів, тому, що в дуже часто використовується застаріле обладнання. Моральний та фізичний знос виробничих потужностей дуже часто призводить до втрат підприємствами отримання більших прибутків. Адже підприємствам просто не вистачає коштів для оновлення свої основних фондів. Тому дуже важливим є правильно спланувати свою діяльність, а також визначити амортизаційний фонд відповідно до існуючих норм.

Метою дослідження є аналіз стану основних засобів підприємства, зміни, що відбуваються з ними та доцільність оновлення виробничих потужностей підприємства.

Завданням цієї роботи є:

  • визначення теоретичних основ формування основних засобів підприємства;
  • виявлення особливостей організації основних засобів в готельному підприємстві;
  • аналіз наявності, руху та використання основних фондів підприємства;
  • визначення шляхів покращення ефективності використання основних засобів підприємства з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів повною, вичерпною об’єктивною інформацією для вирішення їхніх тактичних та стратегічних завдань.

 Предметом дослідження є аналіз наявності, руху та використання  основних засобів готелю «Південний».

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність готелю «Південний».

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань сутності фінансового стану підприємства, методів оцінки основних засобів на піприємстві таких як Баканов М.І., Шеремет А.Д., Єфимова О.В., Савицька Г.В., Крейніна М.Н., Ковальов В.В., Абрютіна М.С., Грачев А.В. Також фінансові форми звітності, порядок складання яких містяться відповідно в П(С)БО № 1-5, затверджених наказом МФУ від 31.03.99р № 87, та наказом МФУ від 29.11.2000р. №302., баланс підприємства, Закони України та інші навчальними посібниками та нормативні акти.

В процесі роботи використовуються загальнонаукові  і спеціальні прийоми - системного аналізу  й проектування за допомогою методів ланцюгових підстановок та арифметичних різниць.

Структура та об’єм роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, бібліографії, та додатків. Загальний обсяг роботи -    сторінки. Робота містить 4 таблиці, 2 рисунка, 5 додатків. Список використаної літератури включає 35 джерел.


Информация о работе Аналіз основних засобів підприємства