Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2012 в 14:45, реферат

Описание работы

За ринкових умов господарювання у підприємницьких структурах незалежно від форм власності й організаційно-правового статусу виникає значна проблема в капіталі для забезпечення нормального процесу фінансування своєї діяльності. Як наслідок, виникає багато питань теоретичного й прикладного характеру щодо оптимізації структури капіталу підприємства як певної сукупності його фінансових ресурсів.

Содержание

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………...3
1. Основні джерела фінансування підприємства в структурі його капіталу……………………………………………………………………………….4
2. Аналіз структури та динаміки підприємства (на прикладі ВАТ «Тернобуддеталь»)…………………………………………………………………..8
3. Основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування……………………………………..............13
Висновки……………………………………………………………………..18
Список використаної літератури…………………………………

Работа содержит 1 файл

Копия ІНДЗ ФІНАНАЛІЗ 1 семестр.doc

— 157.50 Кб (Скачать)

Аналіз  структури та динаміки капіталу 

      Зміст 

      Вступ…………………………………………………………………………...3

      1. Основні джерела фінансування підприємства в структурі його капіталу……………………………………………………………………………….4

      2. Аналіз структури та динаміки  підприємства (на прикладі ВАТ  «Тернобуддеталь»)…………………………………………………………………..8

      3. Основні напрямки поліпшення  використання капіталу підприємства  та оптимізації джерел його  формування……………………………………..............13

      Висновки……………………………………………………………………..18

      Список  використаної літератури…………………………………………...19

 

  Вступ 

     За  ринкових умов господарювання у підприємницьких  структурах незалежно від форм власності  й організаційно-правового статусу  виникає значна проблема в капіталі для забезпечення нормального процесу  фінансування своєї діяльності. Як наслідок, виникає багато питань теоретичного й прикладного характеру щодо оптимізації структури капіталу підприємства як певної сукупності його фінансових ресурсів. Разом з тим в умовах ринкової економіки виникає багато специфічних проблем щодо процесів формування та використання капіталу підприємства, знаходження адекватних шляхів оптимізації його структури, що актуалізує значення відповідних наукових досліджень.

     Об’єктом  дослідження є капітал підприємства як динамічна система, структурований за джерелами його формування.

     Метою науково-дослідної роботи є дослідження динаміки та структури капіталу і його вплив на фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

     Для досягнення поставленої мети необхідно  вирішити наступні завдання:

 • дослідити сутність поняття «капітал підприємства» за ознаками джерел його залучення;
 • визначити переваги та недоліки основних джерел фінансування;
 • провести аналіз структури та динаміки капіталу підприємства;
 • обґрунтувати вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні результати діяльності підприємства;
 • розробити науково-методичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства.

 

      1. Основні джерела  фінансування підприємства  в структурі його  капіталу 

     Основна мета функціонування капіталу – це його рух. Впродовж поточної діяльності підприємства форма його капіталу постійно змінюється. Ці зміни стосуються збільшення (зменшення) як абсолютної величини капіталу, так і окремих його складових. Постійно здійснюється перетворення одних ресурсів на капітал, інших – на товар або інші види цінностей.

     Капітал – загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, які авансовані у формування активів підприємства. У бухгалтерському обліку відображається у пасиві балансу.

     Як  відомо, основу фінансового потенціалу підприємства становить його власний капітал. Він показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників підприємства, оскільки залежить від застосованих методів оцінки активів та зобов’язань підприємства. Тому збереження власного капіталу підприємства є одним із основних показників якості фінансового управлінням підприємством.

     Позичковий  капітал підприємства – це кошти, залучені для фінансування діяльності підприємства на принципах строковості, поверненості та платності. До його складу входять короткострокові та довгострокові зобов’язання та кредиторська заборгованість.

     Співвідношення  між власним і залученим капіталом  – один з важливих фінансових показників діяльності підприємства. Його вагомість  полягає у тому, що підприємство може досягти значних результатів при використанні різних складових капіталу. Застосування комбінованих джерел формування капіталу значно підвищує результативність діяльності підприємства, тому слід визначити переваги і недоліки кожного з джерел (табл.1.1). 
 
 

     Таблиця 1.1

     Переваги і недоліки основних джерел фінансування

Переваги Недоліки
Власний капітал
1. Простота  залучення.

2. Вища здатність  генерації прибутку у всіх  сферах діяльності.

3. Забезпечення  фінансової стійкості розвитку  підприємства, її платоспроможності  в довгостроковому періоді.

1. Обмеженість об’єму залучення

2. Висока вартість  в порівнянні з альтернативними  джерелами.

3. Невикористана  можливість приросту коефіцієнта  рентабельності власного капіталу  за рахунок залучення позичкових  фінансових ресурсів.

Позичковий капітал
1. Низька  вартість.

2. Зростання  рентабельності власного капіталу.

3. Можливість  диверсифікації власного капіталу.

4. Податковий  щит.

5. Можливість  збереження контролю.

1. Додатковий  ризик у власників власного  капіталу.

2. Необхідність  концентрації грошових ресурсів до моменту погашення позички.

3. Придбання  кредиторами можливості контролювати  окремі ухвалені рішення.

 

     Для власного капіталу характерні такі ознаки:

 • простота залучення, оскільки рішення, які пов’язані із збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування), приймаються власниками та менеджерами підприємства без необхідності отримання згоди інших суб’єктів господарювання;
 • висока здатність генерування прибутку у всіх сферах діяльності, оскільки при його використанні непотрібна виплата позикового відсотку;
 • забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності у довгостроковому періоді, а відповідно і зниження ризику банкрутства.

  Водночас  власному капіталу підприємства притаманні певні недоліки:

 • обмеженість обсягу залучення, а відповідно і можливостей суттєвого розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства, зокрема в періоди сприятливої кон’юнктури ринку на окремих етапах його життєвого циклу;
 • висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу;
 • невикористана можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу підприємства за рахунок залучення позикових фінансових коштів, оскільки без такого залучення неможливо забезпечити перевищення фінансової рентабельності підприємства над економічною.

      Ефективна фінансова діяльність підприємства пов’язана безпосередньо з функціонуванням  залученого капіталу. Його використання дозволяє суттєво збільшити обсяг  господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових коштів, а в кінцевому результаті – підвищити ринкову вартість підприємства.

      Позичковий  капітал характеризується певними  позитивними ознаками, зокрема:

 • достатньо широкими можливостями залучення при значному кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії поручителя;
 • забезпеченням зростання фінансового потенціалу підприємства при необхідності суттєвого розширення його активів  і зростання темпів росту обсягу його господарської діяльності;
 • більш низькою вартістю порівняно з власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат на його обслуговування з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток);
 • здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнта рентабельності власного капіталу);

     Водночас  використання позичкового капіталу має окремі недоліки. До основних із них належать:

 • використання позичкового капіталу генерує найбільш небезпечні фінансові ризики – ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно зростанню питомої ваги використання позичкового капіталу;
 • активи, сформовані за рахунок позичкового капіталу, генерують меншу норму прибутку, яка знижується на суму виплачуваного позичкового відсотка в усіх його формах (відсотка за банківський кредит, лізингової ставки, купонного відсотка за облігаціями, вексельного відсотка за товарний кредит тощо);
 • суттєва залежність вартості позичкового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку;
 • складність процедури залучення, оскільки надання кредитних ресурсів залежить від рішення інших суб’єктів господарювання (кредиторів), потребує інколи відповідних сторонніх гарантій або застави (при цьому вони надаються , як правило, на платній основі).

     Отже, підприємство, яке використовує позичковий капітал, має значний фінансовий потенціал свого розвитку (за рахунок  формування додаткового обсягу активів) і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності. Водночас при цьому воно генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства.

     За  ринкових умов залучений капітал  займає основне місце у структурі  джерел фінансування. Особливо наочною  ця ситуація була у період гіперінфляції, коли залучений капітал став чи не єдиним реальним джерелом фінансування господарської діяльності підприємств.

     Як  правило, у складі залученого капіталу найбільшу питому вагу займає кредиторська заборгованість. Очевидно, що з позиції  платності джерела кредиторська заборгованість неоднорідна, частина її має приховану платність, яка найчастіше не враховується у фінансовому управлінні підприємством.

     Відносне  збільшення кредиторської заборгованості має подвійний характер. З одного боку, ця тенденція сприяє появі нового джерела фінансування, у певному сенсі безплатному, а з іншого – небезпечне через підвищення ризику можливого банкрутства.

     Таким чином, структура капіталу підприємства безпосередньо впливає на його формування і результативність використання. Вона визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної діяльності підприємства, здійснює активний вплив на кінцеві результати його роботи.

 

      2. Аналіз структури  та динаміки підприємства (на  прикладі ВАТ «Тернобуддеталь») 

     Аналіз  капіталу підприємства передбачає проведення оцінки, складу і структури капіталу, зміни його складових. Такий аналіз здійснюється на основі порівняльного аналітичного балансу, який складають шляхом агрегування однорідних за складом елементів балансових статей. При цьому розраховують абсолютні й відносні зміни у власних і позичкових коштах підприємства за звітний період.

     При аналізі встановлюють:

 • основні джерела формування сукупних активів підприємства;
 • зміну власного капіталу і його частку у балансі підприємства за період,що аналізується;
 • зміну питомої ваги позичкових коштів у сукупних джерелах утворення активів;
 • зміни величини резервів , фондів і прибутку підприємства;
 • зміни структури власного капіталу і його складових, що займають найбільшу питому вагу;
 • зобов’язання, що переважають у структурі позичкового капіталу;
 • зобов’язання, що переважають у структурі кредиторської заборгованості на початок і на кінець аналізованого періоду;
 • зміни за аналізований період короткострокових зобов’язань перед бюджетом, постачальниками і підрядниками з оплати праці, зі страхування, з векселів виданих, із внутрішніх розрахунків, з одержаних авансів.;
 • темпи росту короткострокової заборгованості в аналізованому періоді.

     За  об’єкт для аналізу візьмемо відкрите акціонерне товариство «Тернобуддеталь»(Код ЄДРПОУ: 04636195), видом діяльності якого є виготовлення збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів.

     Агрегований порівняльний баланс підприємства наведено у табл.2.1.

     Таблиця 2.1

     Аналіз  динаміки статей балансу  ВАТ «Тернобуддеталь»

п/п

 
 
Стаття  пасиву балансу
На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду Абсолютне відхилення,

тис. грн.

Темп

росту,

%

тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку
  Капітал - всього 4128,2 100,0 4680,1 100,0 551,9 113,4
1. Власний капітал 3422,6 82,9 3971,1 84,9 548,5 116,0
1.1. Статутний капітал 1483,9 35,9 1483,9 31,7 - -
1.2. Нерозподілений  прибуток 713,8 17,3 1128,1 24,1 414,3 158,0
1.3. Інші джерела 1224,9 29,7 1359,1 29,1 134,2 110,9
2. Залучений капітал 705,6 17,1 709,0 15,1 3,4 105,0
2.1. Довгострокові зобов’язання - - - - - -
2.2. Короткострокові кредити і позики - - - - - -
2.3. Кредиторська  заборгованість 180,6 4,4 153,0 3,2 -27,6 84,7
2.4. Поточні зобов’язання 525,0 12,7 556,0 11,9 31,0 105,9

Информация о работе Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства