Фінансова санація та банкрутство підприємств

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 01:13, курсовая работа

Описание работы

В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні життєвий цикл підприємств малого та середнього бізнесу часто-густо є невеликим і становить біля двох-трьох років. При цьому стійка платоспроможність підприємств стає мало не найважливішою проблемою як для них самих, так і для їх контрагентів. Але що робити кредиторові, чим боржник з будь-яких причин не повертає борг, а судове рішення про стягнення боргу залишається не виконаним? Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру, за допомогою якої кредитор зможе захистити свої права та інтереси у разі неплатоспроможності контрагента.

Работа содержит 1 файл

Санація та банкрутство.doc

— 185.00 Кб (Скачать)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

(на прикладі ВАТ  «Ніжинський МКК»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

 

В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні життєвий цикл підприємств малого та середнього бізнесу часто-густо є невеликим і становить біля двох-трьох років. При цьому стійка платоспроможність підприємств стає мало не найважливішою проблемою як для них самих, так і для їх контрагентів. Але що робити кредиторові, чим боржник з будь-яких причин не повертає борг, а судове рішення про стягнення боргу залишається не виконаним? Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру, за допомогою якої кредитор зможе захистити свої права та інтереси у разі неплатоспроможності контрагента.

 У процесі становлення  ринкових відносин в Україні,  питання пов’язані з санацією  підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

 Метою курсової роботи є розкрити суть фінансової кризи на підприємстві, її економічний зміст та причини виникнення, особливості процедури банкрутства підприємств, розкрити економічну суть санацій підприємств та їх фінансові джерела, провести аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, а також розробити напрямки стабілізації його діяльності.

В роботі використовувалися  основні методи аналізу, розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства.

 Виходячи з мети і  задач дослідження структура  роботи включає два розділи. Перший розділ присвячений розкриттю економічного змісту та сутності фінансової санації та банкрутства, проведення санації та стабілізації діяльності підприємства. Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану підприємства, дана загальна характеристика його, розкрито проблему механізму банкрутства та намічено шляхи його вирішення, розроблено проект фінансового оздоровлення підприємства.

Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Ніжинський молочноконсервний комбінат» (ВАТ «Ніжинський МКК»).

 У роботі використані  нормативні документи України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відбивають фінансову діяльність підприємства.

 

боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

У ринковій економіці банкрутство  підприємств — нормальне вище.

Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів  щодо управління кою не дала позитивних результатів [40,с.127].

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої  діяльності підприємства та обмежених  можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування.

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: 

 • джерелами (факторами) виникнення;
 • видом кризи;
 • стадією її розвитку.

Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно  діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів [35,c.28].

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства).

1.2. Банкрутство підприємств, аспекти формування механізму банкрутства в Україні

 

 

 

До  недавнього часу для більшості суб’єктів  господарювання процеси банкрутства були мало відомі.  Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з виплатою заробітної плати працівникам.  Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, сільське господарство, яке вже впродовж багатьох років перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в промисловості збитковим є кожне друге підприємство)[ 25,c.87].   

На сьогоднішній день для  більшості українських підприємств  характерним є більш або менш однакове коло проблем:

 • зміна економічного середовища, в якому вони існують;
 • втрата традиційних ринків збуту власної продукції;
 • зміна системи планування і, як результат – порушення ритмічності виробничої діяльності;
 • нестабільність правового поля.

Крім  того, процес приватизації також призвів до корінної зміни принципів управління підприємством, зачепив основи його існування.  В ході приватизації держава втратила роль адміністратора, передав її акціонерам (новим господарям) та виконавчому органу управління – правлінню на чолі з головою. Саме ж підприємство опинилося в агресивному ринковому середовищі. З одного боку, вчорашні дружні колеги по галузі перетворилися на

Метою фінансової санації є  покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Найдієвішим засобом запобігання  банкрутству підприємства є фінансова  санація.

Санаційні заходи організаційно-правового  характеру спрямовані на вдосконалення  організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації:

       1. Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника.
       2. Санація зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства (реорганізація).

Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва [33,c.52].

На  практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття “реструктуризація”. Реструктуризація суб'єкта господарювання — це проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

- повну або часткову відмову від своїх вимог.

Однією  із особливостей провадження у справі про банкрутство є можливість укладення мирової угоди кредиторів з боржником. Мирова угода визначає особливий порядок погашення вимог кредиторів [6,c.5].

Законодавство деяких країн передбачає можливість укладення мирової угоди –  це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних платежів або щодо зменшення сум боргів. Ця угода може укладатися на будь-якому етапі справи про банкрутство і набирає чинності тільки після її затвердження арбітражним судом.

Згідно  з п.6 ст.38 Закону про банкрутство затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. З цього моменту підприємство може вільно продовжувати свою діяльність. Крім того, з моменту затвердження господарським судом мирової угоди стосовно підприємства припиняється повноваження арбітражного керуючого.

Фінансування  санації персоналом може здійснюватись  у таких формах:

- відстрочка (відмова) від винагороди за виробничий результат;

- надання працівниками позик;

- купівля працівниками акцій даного підприємства.

Згідно  законів “Про банкрутство” і “Про власність” передбачається, що трудовий колектив державного підприємства може взяти це підприємство в оренду або викупити у власність, створюючи певний вид господарського товариства за умови взяття на себе боргів даного підприємства та зі згоди на це кредиторів [9,c.15].

За  наявності кількох претендентів на участь у санації державного підприємства, господарське товариство, засноване членами трудового колективу, не має переваг перед іншими претендентами і мусить пройти процес конкурсного відбору.

 

 

 

Продукція підприємства, а це молоко цільне згущене з цукром, молоко згущене з цукром та наповнювачами (кофе, какао, мед, фруктові доповнювачі), масло та сухе молоко реалізується по всій території України. Асортимент продукції що виробляється підприємством відображено в таблиці 2.1.

Асортименті продукції, що виробляється на ВАТ «Ніжинський МКК»

за 2006–2007 роки

Таблиця 2.1

Найменування продукції

Один. виміру

2006р.

2007р.

Молочні консерви

туб

   

тис.грн

   

Масло

т.

   

тис.грн

   

Сухе молоко

т.

   

тис.грн

   

 

Підприємство є юридичною  особою, яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства  України. Воно є власником основних засобів та бігових коштів, матеріальний цінностей переданих йому засновниками та акціонерами, продукції виробленої в результаті господарської діяльності та доходів отриманих від своєї діяльності. Як юридична особа, підприємство має самостійний баланс, поточні рахунки як в національній так і в іноземних валютах.

Підприємство має міжнародний  сертифікат якості ISO 9001:2000 – система  управління якістю продукції.

Вся продукція ВАТ  «Ніжинський молочноконсервний комбінат» об`єднана під однією маркою-брендом «Світанок», в яку входить візуальний елемент у вигляді емблеми–молочної країни, що є своєрідною візиткою продукції підприємства.

Підприємство заготовляє сировину в основному в районах  забруднених радіонуклідами, то вона проходить спеціальний лабораторний аналіз на обладнані переданому заводу міжнародною організацією МАГАТЕ. Після цього молочна сировина, в залежності від якості, поступає в цеха на переробок.

 

 аналіз фінансового стану  ВАТ «Ніжинський ММК», проаналізувавши його звітність за останні два роки 2006–2007. Для проведення аналізу використовувала облікові, планові, поза облікові джерела економічної інформації, серед яких основними є стандартні форми квартальної та річної фінансової звітності, а саме: «Баланс» (форма №1); «Звіт про фінансові результати» (форма №2); «Звіт про рух грошових коштів » (форма №3); «Звіт про власний капітал» (форма №4) та примітки до фінансової звітності (форма 5).

Основні економічні показники  діяльності ВАТ «Ніжинський МКК»

за 2006–2007 роки

Таблиця 2.5

Показники

 

Один.

виміру

2006р.

2007р.

Приріст

абсол. (+/-)

віносний, (%)

Вироблена продукція в порівняних цінах

тис.грн.

       

Вироблена продукція в діючих  цінах

тис.грн.

       

Виручка (дохід) від реалізації продукції

тис.грн.

       

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн.

       

Валовий прибуток

тис.грн.

       

Операційні витрати

тис.грн.

       

В т.ч. матеріальні витрати

тис.грн.

       

Прибуток від операційної  діяльності

тис.грн.

       

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн.

       

Податок на прибуток

тис.грн.

       

Прибуток від звичайної  діяльності після оподаткування

тис.грн.

       

Середньооблікова чисельність  персоналу, всього

чол.

       

В т. ч. ПДВ

чол.

       

Фонд оплати праці, всього

тис.грн.

       

В  т.ч.  ПДВ

тис.грн.

       

Середньорічна вартість ОВФ

тис.грн.

       

Середньорічний залишок обігових коштів

тис.грн.

       

Информация о работе Фінансова санація та банкрутство підприємств