Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «УКРІМПЕКС»

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 13:06, курсовая работа

Описание работы

Мета курсового проекту полягає в тому, щоб студенти навчались приймати управлінські рішення у сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій, керівництва підприємства (фірми), використовуючи набуті теоретичні знання з дисципліни “Фінансовий аналіз” та одержали грунтовні навички практичних розрахунків з вмінням поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими відносинами через прогноз фінансового стану об’єкту дослідження та моделювання різноманітних економічних ситуацій.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Загальний фінансовий аналіз ВАТ “Укрімпекс”
1.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
1.2. Аналіз фінансової стійкості
1.3. Аналіз ліквідності
1.4. Аналіз руху грошових коштів
1.5. Аналіз ділової активності
Розділ 2. Дослідження та проведення аналізу прибутковості.
2.1. Огляд теоретичної бази аналізу прибутковості.
2.2. Пропозиції (удосконалення) здійснення аналізу прибутковості.
2.3. Аналіз прибутковості підприємства.
Розділ 3. Методика здійснення фінансового аналізу для постачальників.
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «УКРІМПЕКС» та _Аналіз прибутковості підприємства”.6.doc

— 852.00 Кб (Скачать)


2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

                                                           Кафедра економіки

підприємств та інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

З дисципліни „Фінансовий аналіз”

На тему: „Фінансовий аналіз діяльності

ВАТ «УКРІМПЕКС»” та 

„Аналіз прибутковості підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів-2007
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальний фінансовий аналіз ВАТ “Укрімпекс”

1.1.           Аналіз валюти бухгалтерського балансу

1.2.           Аналіз фінансової стійкості

1.3.           Аналіз ліквідності

1.4.           Аналіз руху грошових коштів

1.5.           Аналіз ділової активності

Розділ 2. Дослідження та проведення аналізу прибутковості.

2.1.             Огляд  теоретичної бази аналізу прибутковості.

2.2.             Пропозиції (удосконалення) здійснення аналізу прибутковості.

2.3.           Аналіз прибутковості  підприємства.

Розділ 3. Методика здійснення фінансового аналізу для постачальників.

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

 

Сьогодні економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція.

Індикатором конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта в умовах ринкової економіки є його фінанси. Сьогодні в галузях національної економіки створено різні господарські структури, які виробляють найрізноманітніші види продукції, надають різного роду послуги, виконують певні роботи. Суб’єкти господарювання різняться розмірами, кількістю працюючих, величиною та станом основних і оборотних фондів. Але об’єднує їх те, що всі вони у своїй діяльності формують і використовують фінанси.

Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому виробникові можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу як одної із важливих функцій управління в ринковій економіці. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб’єкта господарювання в умовах дії ринку.

          Мета курсового проекту полягає в тому, щоб студенти навчались приймати управлінські рішення у сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій, керівництва підприємства (фірми), використовуючи набуті теоретичні знання з дисципліни “Фінансовий аналіз” та одержали грунтовні навички практичних розрахунків з вмінням поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими відносинами через прогноз фінансового стану об’єкту дослідження та моделювання різноманітних економічних ситуацій.

 

 

 

 

Розділ 1. Загальний фінансовий аналіз ВАТ “Укрімпекс”

1.1.                 Аналіз валюти бухгалтерського балансу

 

Таблиця 1.1

Порівняльний аналітичний баланс

Показники активу

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис.грн

питома вага

тис.грн

питома вага

абсолютне

відносне

за питомою вагою

Ι. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

10,9

0,07

8,1

0,06

-2,8

-25,6

-0,01

первісна вартість

18,2

 

18,2

 

0

 

 

Знос

7,3

 

10,1

 

2,8

 

 

Незавершене будівництво

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

272,5

1,74

245,6

1,78

-26,9

-9,87

 

0,04

первісна вартість

729,6

 

782,1

 

52,5

 

 

Знос

457,1

 

536,5

 

79,4

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

128,4

0,82

128,4

0,93

0

-

0,11

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0

0

0,2

0,0015

0,2

-

0,0015

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Гудвіл при консолідації

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

411,8

2,63

382,3

2,39

-29,5

-7,16

-0,24

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

 

 

виробничі запаси

1222

7,81

17,1

0,12

-1204,9

-98,6

-7,69

тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

 

 

 

 

 

 

незавершене виробництво

 

 

 

 

 

 

 

готова продукція

827,3

5,29

811,3

5,89

-16

-1,93

0,6

Товари

377,8

2,41

507,3

3,69

129,5

34,28

1,28

Векселі одержані

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

1452,5

9,28

1328,6

9,65

-123,9

-8,53

0,37

первісна вартість

1452,5

 

1328,6

 

-123,9

 

 

резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

90,9

0,58

13,7

0,01

-77,2

-84,93

-0,57

за виданими авансами

8,2

0,05

347,4

2,52

339,2

4136,59

2,47

з нарахованих доходів

 

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

9773,1

62,45

9721

70,63

-52,1

-0,53

8,18

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

665,8

4,25

329,1

2,39

-336,7

-50,57

-1,86

в іноземній валюті

818,6

5,23

270,6

1,97

-548

-66,94

-3,23

Інші оборотні активи

0,2

0,0013

34,1

0,25

33,9

16950

0,2487

Усього за розділом ІІ

15236,4

97,36

13380,2

97,22

-1856,2

-12,18

-0,14

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

1,3

0,0083

0,8

0,0058

-0,5

-38,46

-0,0025

Баланс

15649,5

100

13763,3

100

-1886,2

-12,05

0

 

Показники пасиву

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис.грн

питома вага

тис.грн

питома вага

абсолютне

відносне

за питомою вагою

Ι. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

 

19,3

 

0,12

 

19,3

0,14

0

-

0,02

Пайовий капітал

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

251,5

1,61

251,5

1,83

0

0

0,22

Резервний капітал

0

0

5,8

0,042

5,8

-

0,042

Нерозподілений прибуток

 

1830,1

11,69

 

2362,2

17,16

532,1

29,07

5,47

Неоплачений капітал

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

(0)

 

(7,8)

0,057

(7,8)

-

0,057

Накопичена курсова різниця

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

2100,9

13,42

 

2631

19,12

530,1

25,23

5,7

ІІ.Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Сума страхових резервів

 

 

 

 

 

 

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1071,6

6,85

0

0

-1071,6

-100

-6,85

Інші довгострокові  зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом ІІІ.

1071,6

6,85

0

0

-1071,6

-100

-6,85

ΙV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товати, робоит, послуги

993,3

6,35

1173,3

8,52

180

18,12

2,17

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

0

0

2,4

0,017

2,4

-

0,017

з одержаних авансів

0

0

242,8

1,76

242,8

-

1,76

з позабюджетних платежів

 

 

 

 

 

 

 

зі страхування

3

0,019

6,2

0,045

3,2

106,67

0,026

з оплати праці

8,1

0,05

11,3

0,082

3,2

39,51

0,032

з учасниками

4

0,026

4

0,029

0

0

0,003

із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

11468,6

73,28

9692,3

70,42

-1776,3

-15,49

-2,86

Усього за розділом ΙV.

12477

79,72

11132,3

80,88

-1344,7

-10,78

1,16

V. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

15649,5

100

13763,3

100

-1886,2

-12,05

0

 

 

   Висновок: Склавши порівняльний аналітичний баланс, я виявила, що найбільшу частку в структурі активів  має другий розділ (97,36%) на початок звітного періоду, в структурі якого найбільша частка належить іншій поточній дебіторській заборгованості (62,45% валюти балансу). На кінець періоду спостерігаєтся тенденція до зменшення частки другого розділу на 0,14 %. Відбувається також  зменшення  першого розділу, необоротніх активів на суму 29,5 тис.грн. Протягом звітного періоду спостерігається тенденція до зменшення валюти балансу (на 1886,2 тис. грн. або на 12,05 %), що відбулось за рахунок зменшення основних засобів (на 26,9 тис.грн.), оборотних активів (на 1853,2 тис.грн.). Загальне зменшення валюти балансу говорить про те, що дане підприємство зменшило оберти своєї виробничо- господарської діяльності, я вважаю, що є негативним для його подальшого розвитку. В пасиві балансу найбільшу частку займають поточні зобов’язання, на початок звітного періоду вони становили 79,72 % і на кінець – 80,88%. Позитивним є тенденція до зменшення поточних зобов’язань на 1344,7 тис.грн., а також довгострокових зобов’язань на 1071,6 тис.грн.  

1.2. Аналіз фінансової стійкості

Таблиця 1.2

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

№ п/п

Показник

розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхи-лення

 

рівень показ-ника

рівень показ-ника

1

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами

Км.з.=(IIpAБ-IVpПБ)/(Е(р100+р140) IIpAБ

Км.з.=

(15236,4-11468,6)/

(1222+827,3+377,8)=1,55

Км.з.=

(13380,2-9692,3)/

(17,1+811,3+507,3)=2,76

+1,21

2

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Кмвк=(IIpAБ-IVpПБ)/(IpПБ)

Кмвк=

(15236,4-11468,6)/

2100,9=1,79

Кмвк=

(13380,2-11468,6)/

2631=1,4

-0,39

3

Стабільність структури оборотних коштів

ССОК=(IIpAБ-IVpПБ)/(IIpАБ)

ССОК=

(15236,4-11468,6)/

15236,4=0,25

ССОК=

(13380,2-11468,6)/

13380,2=

0,28

+0,03

4

Індекс постійного активу

ІпостА=ІрАБ/ІІрПБ

ІпостА=

411,8/2100,9=0,196

ІпостА=

382,3/2631=0,15

-0,046

5

Коефіцієнт накопичення амортизації

К н.ам=(ряд12+ряд32)/(ряд11+ряд31)

Кн.ам=

(7,3+457,1)/

(18,2+729,6)=0,62

Кн..ам=

(10,1+

536,5)/

(18,2+

782,1)=

0,68

+0,06

6

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

К р. в. ОЗ= ряд30/ряд280

Кр.в=272,5/

15649,5=

0,017

Кр.в=

245,6/

13763,3=

0,019

+0,002

 

 

  Висновок: Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами на початок і кінець аналізованого періоду є завеликим. Можливо існує  нестача запасів для проведення нормальної виробничо-торгівельної діяльності, а це не говорить про фінансову стійкість на підприємстві. Нормативне значення даного коефіцієнта 60-80%. Для коефіцієнта маневреності власного капіталу позитивним є його збільшення, в даному випадку спостерігається тенденція його зменшення, що є негативним. Позитивним є те, що показник на початок і на кінець року перевищує оптимальне значення 0,5. Це свідчитть про високу гнучкість у використанні власних коштів,тобто  ефективне використання власних оборотних коштів на підприємстві. Стабільність структури оборотних коштів  покращилась протягом звітного періоду на 3%, що є позитивним в роботі підприємства, це відбулось за рахунок зменшення частки залученого капіталу протягом аналізованого періоду на 2416,3 тис грн. Індекс постійного активу показує, що у джерелах власних засобів 19,6% на початок звітного періоду і 15% на кінець періоду становлять основні засоби і позаоборотні активи. Коефіцієнт накопичення амортизації збільшився, тобто інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу зростає. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів вказує, що ОЗ у структурі активів на початок звітного періоду становлять 1,7%,  і на кінець – 1,9%. З загальному можна сказати про гарну фінансову стійкість даного підприємства, хоча і спостерігається незначне зниження в динаміці таких коефіцієнтів як маневреності власного капіталу та індекса постійного активу.

 

 

   1.3. Аналіз ліквідності

1.3.1. Аналіз ліквідності балансу

 

Таблиця 1.3

Аналіз ліквідності балансу

 

актив

на поча-ток року

на

кінець року

пасив

на

початок року

на

кінець

року

платіжний надлишок

на

початок

року

на кінець року

1

Найбільш ліквідні активи (А1)-

сума ряд.220-240

A1=0+

665,8+

818,6=

1484,4

А1=0+

329,1+

270,6=

599,7

Найбільш строкові зобов'язання (П1)- сума ряд. 530-610

П1=993,3+0+0+0+3+8,1+4+0+11468,6=

12477

П1=

1173,3+

242,8+2,4+0+6,2+11,3+4+9692,3=

11132,3

-10992,6

-10532,6

2

Швидко реалізовані активи (А2)- сума ряд.150- 210, 250

А2=0+

1452,5+

90,9+8,2+0+9773,1+

0,2=

11324,9

А2=0+

1328,6+

13,7+347,4+972+34,=11444,8

Коротко

строкові

пасиви (П2)- сума ряд.500-520

П3=0

П3=0

11324,9

11444,8

3

Повільно реалізовані активи (А3)- сума ряд.100-140

А3=1222+0+0+827,3+377,8=

2427,1

А3=17,1+0+0+811,3+507,3=

1335,7

Довго

строкові

пасиви (П3)- сума 2 і 3 розд.ПБ, ряд.630

П3=0+1071,6+0=1071,6

П3=0+0+0=0

1355,5

1335,7

4

Важко реалізовані активи (А4)-

1 і 3 розд.АБ

А4=411,8+1,3=413,1

А4=382,3+0,8=383,1

Постійні пасиви (П4)- сума 1 розд. ПБ.

П4=2100,9

П4=2631

-1687,8

-2247,9

5

Баланс

15649,5

13763,3

Баланс

15649,5

13763,3

0

0

Информация о работе Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «УКРІМПЕКС»