Отчет о прохождении практики на предприятии ТОВ "АВК"

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 10:36, отчет по практике

Описание работы

Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.
Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК».

Содержание

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»
Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК»
2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства
2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства
Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

Отчет об прохожлении практики на предприятии (ООО АВК).doc

— 670.50 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій

 

 

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Звіт про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК»

студента 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2009


Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК»

2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки 30


Вступ

 

Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.

Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК».

Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.

Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.

Числові дані для всебічного аналізу діяльності ЗАТ «АВК» автор знайшов у таких документах:

1)                 Форма 1 “Баланс”

2)                 Форма 2 “Звіт про фінансові результати”

3)                 Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”

4)                 Форма 4 “Звіт про власний капітал”

5)                 Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

6)                 Форма 1-ПВ “Звіт з праці”

7)                 Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”

8)                 Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”

Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.


Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

 

Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників підприємства

Органи управлiння підприємства - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада,

Дирекцiя та Ревiзiйна комiсiя

Посадовi особи емiтента:

Генеральний директор Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Голова Спостережної ради Авраменко Лариса Василiвна

Заступник Голови Спостережної ради Яреська Наталья

Член Спостережної ради Кравець Валерiй Миколайович

Голова Ревiзiйної комiсiї - заступник директора з фiнансiв ЗАТ "АВК" Сєменова Любов Анатолiївна

Директор по фiнансам, заступник генерального директора ЗАТ "АВК"-член дирекцiї Приставакiна Лариса Миколаївна

Директор з виробництва дирекцiї з виробництва - член дирекцiї Сальченко Сергiй Олександрович

Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Засновники підприємства:

- Авраменко Володимир Федорович;

- Авраменко Лариса Василiвна;

- Кравець Валерiй Миколайович;

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЧЕЛА";

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАРТ";

- Концерн "АВК";

- WESTERN NIS ENTERPRISE FUND.

Інформація про цінні папери підприємства

Цiннi папери підприємства:

Акцiї простi iменi. Форма випуску - документарна.

Свiдоцтво 333/05/1/99 вiд 09.12.1999 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть акцiй 37810948шт. Номiнальна вартiсть 1.00 грн. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного фонду ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мi-льйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок). Крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало iншi цiннi папери, якi пiдлягають реєстрацiї. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу не включенi. Розмiщення акцiй Товариства - закрите. Вiдкрите розмiщення акцiй не здiйснювалось.

Історія створення та розвиток компанії "АВК"

Заснування 1991 рік

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

2006 – Запуск на Дніпропетровській фабриці нової високотехнологічної швейцарської лінії по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні.

2005 – Запуск нової, сучасної виробничої лінії з випуску жувальних і желейних цукерок, що не мають аналогів в Україні.

2004 – Успішне розміщення п'ятилітніх корпоративних облігацій на 50 млн. гривень.

2003 – Придбання контрольного пакета Дніпропетровської кондитерської фабрики. Створення власної всеукраїнської мережі збуту. Сертифікація виробництва й управління на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

2002 – Вивід на ринок одного з перших українських кондитерських продуктів преміального сегмента – цукерок і батончиків «Шедевр». Успішне розміщення перших у галузі корпоративних облігацій.

2001 – Запуск у м. Донецьку нової кондитерської фабрики, створеної компанією «АВК» з нуля, що розширює діапазон виробленої продукції цукерками на вафельній основі, сухими екструзійними виробами, складними борошняними продуктами.

2000 – Система менеджменту якості в ЗАТ «АВК» сертифікована на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISО 9001.

1998 – Реорганізована структура холдингу. Створено ЗАТ «АВК», у якому централізована маркетингова діяльність, продаж, фінанси, науково-дослідні роботи. Розвиток виробництва снекової продукції - створення популярного бренда «Мiкс». Залучення стратегічного інвестиційного партнера - Western NIS Enterprise Fund, капіталізованого урядом США.

1997 – Придбання контрольних пакетів Луганської й Мукачевської кондитерських фабрик. З цього року компанія «АВК» може виробляти повний спектр кондитерської продукції. Активний розвиток виробництва шоколадних цукерок.

1996 – Придбання контрольного пакета Донецької кондитерської фабрики. Випуск екструзійних виробів, що не мають аналогів в Україні. Створення одного з перших українських брендів - батончика «Мажор».

1994 – Запуск виробництва шоколадної та кондитерської глазурі, продаж власних готових кондитерських продуктів - порожніх шоколадних фігурок, випущених на обладнанні власної конструкції й виготовлення.

1993 – Початок виробничої діяльності: створення першого в країні промислового виробництва коррексної упаковки для кондитерських виробів.

1991 – Створення компанії «АВК», спеціалізація – постачання какао-продуктів на кондитерські фабрики України.

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

Компанія «АВК» – один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

Інноваційні технології та модернізація виробництва.

За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень. Значна частина коштів традиційно йде на забезпечення інноваційних розробок спеціалістів компанії – маркетологів, технологів. Така багаторічна корпоративна політика дозволила не лише зберегти виробництво давно відомих і улюблених споживачами цукерок – «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», але й налагодити випуск якісно нових продуктів і брендів – «Шедевр», «Крем-Суфле», «Жувіленд», «Королівський шарм», «Hrusters», «Молен Руж de Paris», «Крем-Десерт», «Конфетель», «Фрутта», «Бам-Бук». Так, у жовтні 2006 р. «АВК» запустила в Дніпропетровську нову високотехнологічну швейцарську лінію по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. На цій лінії випускаються цукерки із шоколадним мусом і унікальними кремовими начинками під торговельними марками «Конфетель» і «Крем-Десерт».

Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу.

Якість продукції.

Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії "АВК" було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

Розвиток дистриб'юторської мережі.

Свою продукцію компанія розповсюджує у всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України, що становить більше 67%.

Окрім того, власна мережа збуту дозволяє забезпечувати дотримання корпоративних стандартів викладення продукції в торгівельних точках.

Збільшення експорту.

Кондитерські вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зараз компанія експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника.

Ділова репутація та інвестиційна привабливість.

Сильне та професіональне управління, повна легальність бізнесу та прозорі фінансові операції – важливі аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» – перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

Інвестування коштів у навчання співробітників.

Значну частину свого прибутку компанія «АВК» планово інвестує у підвищення кваліфікації своїх співробітників. Інвестиції в професійний розвиток співробітників щороку зростають і за останні 2 роки склали понад 100 тис. гривень. Серед партнерів «АВК» у сфері освіти – рейтингові вузи й організації: Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут бізнесу, Міжнародна харчова академія РАСН та ін. Компанія зацікавлена у ефективних співробітниках та в їхньому кар'єрному зростанні. «АВК» – це місце для професіоналів, які можуть зробити кар'єру винятково завдяки своїм професійним якостям. Фахівці – головна цінність компанії.

З 2003 року компанія є партнером Міністерства освіти і науки України у проведенні всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт, спрямованих на розвиток харчової галузі. Десятки студентів та аспірантів за ці два роки отримали грошові премії, грамоти і найголовніше – стимул розвиватися далі, розробляти і привносити на виробництво передові національні технології.

1. Переможець фестивалю «Вибір року 2005» ТМ «Шедевр» у номінації «Цукерки року премiум-класу».

2. Почесний диплом лауреата Міжнародного конкурсу Міжнародна премія «Олімп» за присвоєння звання «Золота торгівельна марка». Нагороджується торгівельна марка «АВК» - 2004 рік.

Информация о работе Отчет о прохождении практики на предприятии ТОВ "АВК"