Планування аудиту руху та використання трудових ресурсів підприємств

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 20:50, курсовая работа

Описание работы

Для успішного і якісного проведення аудиту аудитор повинен спланувати процес аудиторського контролю. Планування - це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. У ході планування аудитор розробляє план і програму аудиту. Загальний план аудиту розробляється дуже детально, щоб аудитор мав можливість підготувати конкретну програму аудиту, а аудиторська програма складається з моменту конкретизації загального плану. Метою планування є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.

Работа содержит 1 файл

1 самостійна робота агд.docx

— 104.55 Кб (Скачать)

Для визначення продуктивності праці і характеристики масштабів  можливого залучення підприємствами робочої сили розраховують такий  показник, як середньооблікова кількість  працівників. Він обчислюється за двома  варіантами: середньообліковою чисельністю штатних працівників спискового складу і середньообліковою чисельністю всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості. Щодо іншого варіанту такого розрахунку: в середньооблікову чисельність працівників, крім штатних, включають працівників позаспискового складу, які залучалися до роботи й одержували заробітну плату, а також враховують ту обставину, що окремі категорії працівників зайняті неповний робочий день.

Трудовий потенціал кожного  підприємства характеризується абсолютним показником — середньообліковою кількістю працівників і питомим показником — працезабезпеченістю виробництва, що визначається як частка від ділення середньооблікової кількості працівників до угідь підприємства.

Загалом аудит трудового  потенціалу ДП "732 Вінницький ремонтний  завод" передбачає вивчення та оцінку забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими  ресурсами в цілому, а також  за категоріями і професіями; визначення та виявлення показників плинності  кадрів тощо.

За наведеними показниками можна  зробити висновки щодо використання трудового потенціалу на досліджуваному підприємстві. Так, середньоспискова чисельність  працівників підприємства за три  роки зросла на 51 %, причому пік зростання  припадає на останній рік. Така тенденція, пояснюється, по-перше, збільшенням  виробництва та реалізації традиційної продукції підприємства. Про нарощування обсягів виробництва за останній рік свідчить ще й кількість нових працівників, що в 2,7рази більша за аналогічний показник базового року.

Такі відносні показники використання персоналу підприємства застосовуються для характеристики руху робочої  сили. В першу чергу, це-динаміка коефіцієнта обороту з прийому  працюючих, який обчислюється як відношення кількості прийнятого на роботу персоналу  до середньоспискової чисельності  персоналу. Це свідчить для ДП "732 Вінницький ремонтний завод" про значне збільшення кількості прийнятих працівників за останній рік. Коефіцієнт плинності кадрів (відношення кількості працівників, які звільнилися за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни, до середньоспискової чисельності персоналу за певний період часу) дещо зростає з роками, а в останній рік складає 0,12, тобто в розрахунку на 100 чоловік працюючих за третій рік звільнилось 12 чоловік. Негативним елементом є зменшення коефіцієнту постійності складу персоналу підприємства, хоча його величина є незначною (0,03 пункти). Коефіцієнт постійності складу персоналу розраховується як відношення кількості працівників, які проробили повний рік, до середньоспискової чисельності персоналу. В 1-й рік на 100 чоловік працюючих 91 працівник працював весь рік, у 3-й рік - 88 чоловік.

Продуктивність праці є показником, який характеризує ефективність використання трудових ресурсів. На ДП "732 Вінницький ремонтний завод" продуктивність праці за три роки зросла на 115% та склала 68,3 тис. грн. на одного середньорічного працівника. Слід зазначити, що протягом перших двох років спостерігається поступове зростання продуктивності праці (з 31,7до 35,3 тис. грн. на одного середньорічного працівника), а в останній рік - різке зростання цього показника.

Причиною підвищення продуктивності праці на підприємстві є збільшення обсягу виручки в результаті розширення сфер господарювання. Тобто бачимо, що фактично ніяких удосконалень щодо наукової організації праці на підприємстві не відбувалось, натомість "завантажувались" виробничі потужності підприємства, які до останнього часу були незадіяні  у виробничому процесі.

Фонд оплати праці зріс на 73 %, в  той час як середньомісячна заробітна  плата - на 14 %.

Ще однією характеристикою використання персоналу підприємства є фондоозброєність праці, яка свідчить про рівень технічного оснащення праці, величину основних виробничих фондів, які використовує один працівник. Показник фондоозброєності праці за роками на  зменшувався, що свідчить про зростання питомої  ваги ручної праці на підприємстві, і складає 12,0тис. грн. на одну особу.

Інтегрованим показником оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки є  показник прибутковості персоналу, який розраховується як відношення загального прибутку до середньорічної чисельності ПВП.

Розрахуємо зазначений показник для  кожного року: 

 

 

Прибутковість персоналу  вказує на зростання прибутку в розрахунку на одного робітника з року в рік. Зростання даного показника має місце в останній рік, який відрізняється найкращими фінансовими результатами діяльності підприємства.

Під час аудиторської перевірки  було використано таку інформацію про  ДП "732 Вінницький ремонтний завод":

1. Установчі документи  підприємства;

2. Дані фінансової та  податкової звітності за попередні  періоди;

3. Облікова політика підприємства, накази дирекції та кадрова політика;

4. Дані інфвентаризаційної  комісії підприємства  по результатах  проведеної інвентаризації.

Була зроблена оцінка системи  внутрішнього контролю ДП "732 Вінницький ремонтний завод".

На основі проведеної перевірки  системи внутрішнього контролю оплати праці на ДП "732 Вінницький ремонтний завод" можна зробити висновок щодо її ефективності. Сильними сторонами контролю є те, що на пілприємстві  існує механізм виключення за рішенням зборів учасників того учасника, який систематично не виконує своїх обов’язків, дає можливість дисциплінувати всіх учасників товариства.


Информация о работе Планування аудиту руху та використання трудових ресурсів підприємств