Ревізія доцільності й обгрунтованості отримання та своєчасності довгострокових та короткострокових позик

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2013 в 17:25, контрольная работа

Описание работы

Мета аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Содержание

1. Мета і завдання аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
2. Предмет та об’єкти аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
3. Джерела інформації для аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

оля конт.doc

— 109.00 Кб (Скачать)

Ревізія доцільності й обгрунтованості отримання та своєчасності довгострокових та короткострокових позик

 

 1. Мета і завдання аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
 2. Предмет та об’єкти аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
 3. Джерела інформації для аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.

 

Висновки

 

Список використаної літератури

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ З ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

 

Мета аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Зобов'язання представляють собою  заборгованість підприємства, що виникла  внаслідок минулих подій і  погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення  ресурсів підприємства, що втілюють в  собі економічні вигоди [1;112].

Завданнями аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є:

 • оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами розрахунків з кредиторами підприємства;
 • встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку операцій із зобов'язаннями;
 • встановлення наявності, правильності оформлення і дотримання умов договорів та інших документів, що визначають права та обов'язки сторін з постачання матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг);
 • аналіз правильності і повноти отримання оплати за придбані матеріальні запаси, їх оприбуткування;
 • встановлення причини утворення заборгованості, давності її виникнення і реальності отримання;
 • встановлення своєчасності розрахунків з бюджетом, перерахування заборгованості кредиторам;
 • оцінка системи розрахунків з персоналом, що діє на підприємстві, та її ефективності, стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства за період, що перевіряється;
 • встановлення правильності організації обліку робочого часу і виробітку (виконаного обсягу робіт) на підприємстві; обгрунтованості нарахування заробітної плати, проведення утримань з неї;
 • оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості;
 • перевірка дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних із розрахунками з оплати праці, з позабюджетними фондами, за соціальним страхуванням та забезпеченням;
 • встановлення дотримання чинного законодавства, правомірності, доцільності та обгрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами;
 • розробка заходів з реалізації результатів контролю з метою попередження зловживань і порушень.

2. ПРЕДМЕТ ТА  ОБ'ЄКТИ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ 3 ДОВГОСТРОКОВИМИ  І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

 

Предметом аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями є господарські процеси  та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами.

Основним об'єктом у даному випадку  будуть розрахунки з різними кредиторами. Об'єкти аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями наведені на рис. 1 [5;45].

Рис. 1. Об’єкти аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і                  поточними зобов'язанням

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ ОПЕРАЦІЙ  З ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

 

Джерелами інформації для аудиту і  ревізії операцій з довгостроковими  і поточними зобов'язаннями є:

1. Наказ про облікову політику  підприємства.

2. Первинні документи з обліку  довгострокових і поточних зобов'язань  (див. табл. 1).

3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань (див. табл. 2).

4. Акти та довідки попередніх  ревізій, аудиторські висновки  та інша документація, що узагальнює  результати контролю.

5. Звітність (див. табл. 2).

Основними джерелами інформації для  здійснення контролю операцій із зобов'язаннями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками  і підрядниками (договори купівлі-продажу, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти приймання робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, вантажні, митні декларації, приймальні акти, акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи (рахунки-фактури, invoice, що підтверджують митну вартість товару); транспортні накладні (CMR, залізничні накладні, авіанакладні, коносаменти, товарно-транспортні накладні, пакувальні листи); довідки бухгалтерії про наявність курсових різниць при перерахуванні заборгованості) тощо.

Джерелами інформації для проведення перевірки операцій по розрахунках з оплати праці є: накази по підприємству про прийняття на роботу (про звільнення), листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, складська документація щодо оприбуткування продукції, акти приймання виконаних робіт, розрахункові і платіжні документи, касові документи, відомості (книги) обліку депонованої заробітної плати, регістри обліку. Головна книга і баланс (табл. 1) [9;98].

Таблиця. 1. Первинні документи по операціях із зобов'язаннями

 

Шифр та назва  рахунку

Документи

50 "Довгострокові позики"

Виписки банку, акт переоцінки, ВКО, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, претензії, бізнес-план по реалізації запланованого проекту; кредитні договори між банком та підприємством; установчі документи, бухгалтерська звітність, виписки банку, якщо відсотки знімаються з розрахункового рахунку; платіжні доручення, якщо відсотки перераховуються до іншого банку; меморіальні ордери банку; виписки банку за позичковим рахунком; кредитні договори; договори застави; договори страхування неповернення кредитів; додаткові угоди до кредитних договорів та ін.

60 "Короткострокові  позики"

51 "Довгострокові векселі  видані"

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії тощо

62 "Короткострокові  векселі видані"

61 "Поточна заборгованість  за довгостроковими зобов 'язаннями"

Виписки банку, платіжні доручення, розрахунки та довідки бухгалтерії тощо

52 "Довгострокові зобов'язання  за облігаціями"

Розрахунки та довідки  бухгалтерії, ПКО, виписки банку  тощо

53 "Довгострокові зобов'язання  з оренди"

Розрахунки та довідки  бухгалтерії, платіжні доручення, виписки  банку тощо

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Розрахунки та довідки  бухгалтерії, платіжні доручення, виписки  банку тощо

55 "Інші довгострокові  зобов'язання"

Платіжні доручення, виписки  банку, розрахунки та довідки бухгалтерії  тощо

63 "Розрахунки з  постачальниками та підрядниками"

Акти про приймання, претензії, накладні, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо

64 "Розрахунки за  податками й платежами"

Розрахунки бухгалтерії, податкові накладні, виписки банку, платіжні доручення

65 "Розрахунки за  страхуванням"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо

66 "Розрахунки з  оплати праці"

Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВКО, табелі обліку робочого часу, наряди, маршрутні листи

67 "Розрахунки з учасниками"

Статут, установчий договір, накладні, ПКО, ВКО, довідки бухгалтерії  тощо

68 "Розрахунки за  іншими операціями"

Накладні, ВКО, ПКО, претензії, виписки банку, рахунки-фактури

69 "Доходи майбутніх  періодів"

Розрахунки та довідки  бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо


 

Операції із зобов'язаннями відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності наступним чином (табл. 2) [9;100].

Таблиця 2. Розкриття інформації по операціях із зобов'язаннями в облікових регістрах та звітності

Шифр та назва  рахунку

Регістри обліку

Номер рядка  в балансі (ф. № 1)

50 "Довгострокові позики"

Журнал 2

440,450

51 "Довгострокові векселі  видані"

Розділ 1 Журналу 3

450

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Розділ II Журналу 3

450

53 "Довгострокові зобов'язання  з оренди"

Розділ II Журналу 3

470

54 "Відстрочені податкові  зобов'язання"

Розділ II Журналу 3

460

55 "Інші довгострокові  зобов'язання"

Розділ II Журналу 3

470

60 "Короткострокові  позики"

Журнал 2

500

61 "Поточна заборгованість  за довгостроковими зобов'язаннями"

Журнал 3

510

62 "Короткострокові  векселі видані"

Журнал 3, відомість

3.4

520

63 "Розрахунки з  постачальниками та підрядниками"

Журнал 3, відомість 3.3

530

64 "Розрахунки за  податками й платежами"

Журнал 3, відомість 3.6

170,550,560

65 "Розрахунки за  страхуванням"

Журнал 5, 5А

570

66 "Розрахунки з  оплати праці"

Журнал 5, 5А

580

67 "Розрахунки з  учасниками"

Журнал 3

590

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Журнал 3, відомість 3.5

200,540,600,610

69 "Доходи майбутніх  періодів"

Журнал 3

630


 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Мета аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Предметом аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами. Основним об'єктом у даному випадку виступають розрахунки з різними кредиторами.

Джерела інформації для аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями, а саме:

1. Наказ про облікову політику  підприємства.

2. Первинні документи з обліку  довгострокових і поточних зобов'язань.

3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.

4. Акти та довідки попередніх  ревізій, аудиторські висновки  та інша документація, що узагальнює  результати контролю.

 1. Звітність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. - М.:
 2. Андросов A.M. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. - М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994. -224с.
 3. Аудит: учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с.
 4. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту:
 5. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації за спеціальністю 7.050106 "Облік і аудит". - Бучач: МІФ, 2000. - 54 с.
 6. 3агородній А.Г., Усач Б.Ф., Хомяк Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1995. - 208 с.
 7. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖГГІ, 2000. - 608 с.
 8. Лабынцев Н.Т., Ковалева О.В. Аудит: теория и практика: Учебное пособие. - М.: ПРИОР, 1999. - 208 с.
 9. Основы аудита: Учебник / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.:
 10. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и сервис, 1998.-575 с.
 11. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. - 2-е.вид., перероб. і доп. - К.: Де Юре, 1998. - 351с.
 12. Терехов А.А. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.
 13. Усач Б.Ф. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. -Львов: Вища школа, 1988, - 296 с.
 14. Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. - Львів: Світ, 1992. -  
  320 с.
 15. Чекин В.Д. Курс лекций по аудиту. - М.: Финстатинформ, 1997. - 190 с.

Информация о работе Ревізія доцільності й обгрунтованості отримання та своєчасності довгострокових та короткострокових позик