Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 22:44, курсовая работа

Описание работы

Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивів вивчення предмета «Англійська мова».
Задачі дослідження. Виходячи з предмета, цілей і сформованої гіпотези нами були висунуті наступні задачі дослідження.
1. Опрацювати науково-методичну, фахову літературу.
2. Розглянути сутність використання інформаційних технологій .

Содержание

Вступ ……………………………………………………………………………..3
Розділ I. Теоретичні основи використання нових інформаційних
технологій у навчальному процесі.
1.1. Інформаційні технології в навчанні іншомовного спілкування……6
1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови. ……….9
Розділ II. Практичне застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі при вивченні нової лексики. 2.1. Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках англійської мови. ………………………………………………...12
2.2. Застосування інформаційних технологій у навчальному
процесі при читанні, вивченні лексики. ………………………………..17
Висновки ……………………………………………………………………….23
Список використаної та рекомендованої літератури …………………….25
Додатки

Работа содержит 1 файл

7503_Курсова робота Євстратенко С. С..doc

— 1.95 Мб (Скачать)


                 КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

            «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

                              ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

     Кафедра теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін

 

                                                                                 Затверджую

                                                                                  до захисту

                                                                                  Завідувач кафедри

                                                                                 доктор філологічних наук,

                                                                                  професор

                                                                                  ________Я. Ю. Голобородько

                                                                   «_____»___________ 2012 р.

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ            ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВИПУСКНА РОБОТА

 

Науковий керівник роботи:                                  ________Я. Ю. Голобородько      

Завідувач кафедри теорії та                                 «______»___________2012 р.

методики викладання

гуманітарних дисциплін,

доктор філологічних наук,

професор

 

Виконавець роботи:                                              _________С. С. Євстратенко   

Слухач курсів підвищення                                  «______»____________2012 р.

кваліфікації вчителів англійської  мови

Херсонської ЗОШ I-III ст. №52

 

Херсон-2012

Зміст

Вступ  ……………………………………………………………………………..3

Розділ I. Теоретичні основи використання нових інформаційних

             технологій у навчальному процесі.      

      1.1. Інформаційні технології в навчанні іншомовного спілкування……6

          1.2. Нові інформаційні технології  в навчанні англійської мови. ……….9                      

Розділ II. Практичне застосування нових інформаційних технологій    у            навчальному процесі при вивченні нової лексики.                                                                                               2.1. Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на      уроках англійської мови. ………………………………………………...12                                                                                           

2.2. Застосування інформаційних технологій  у навчальному

процесі при читанні, вивченні лексики. ………………………………..17                                                             

 Висновки ……………………………………………………………………….23

 Список використаної та рекомендованої літератури …………………….25

Додатки ………………………………………………………………………….27                 
Вступ

В останні роки все  частіше піднімається питання про  застосування нових інформаційних  технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

На думку Є. С. Полат завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д.[20].

Змістовна основа масової комп’ютеризації  в освіті, безумовно, зв’язана з  тим, що сучасний комп’ютер являє  собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання ” [3].

Форми роботи з комп’ютерними навчальними  програмами на уроках іноземної мови включають:

 • вивчення лексики;
 • відпрацьовування вимови;
 • навчання діалогічної і монологічної мови;
 • навчання листу;
 • відпрацьовування граматичних явищ.

На уроках англійської мови за допомогою  комп’ютера можна вирішувати цілий  ряд дидактичних задач: формувати  навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати в школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови [4].

Таким чином, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сільської школи.

Об’єкт дослідження: Процес навчання іноземної мови як цілісна система.

Предмет дослідження. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.

Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивів вивчення предмета «Англійська мова».

Задачі дослідження. Виходячи з предмета, цілей і сформованої гіпотези нами були висунуті наступні задачі дослідження.

 1. Опрацювати науково-методичну, фахову літературу.
 2. Розглянути сутність використання інформаційних технологій .
 3. Обґрунтувати використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
 4. Дослідити можливості текстових редакторів у навчанні англійській мові.
 5. Перевірити ефективність застосування спеціальних навчальних мультимедійних програм.

    Методи дослідження: критичний аналіз, експеримент.

    Методологічною основою для вирішення поставлених задач з’явилися:

1. Сучасна концепція особистості орієнтованого навчання.

2. Навчання про мотивацію навчальної діяльності.

3. Концепція інформатизації навчання в Україні.

4. Державний освітній стандарт.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що інформаційні технології сприяють посиленню навчальної мотивації вивчення іноземних мов й удосконалюванню знань учнів.

Обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, 2 розділів, 4 параграфів, висновку, бібліографії та додатків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ I. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.

1.1. Інформаційні технології в навчанні іншомовного спілкування.

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Інформатизація суспільства  – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

 • активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
 • інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

Застосування відкритих  інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда [13].

Одним із пріоритетних напрямків  процесу інформатизації сучасного  суспільства є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить:

 • удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;
 • удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;
 • створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, якого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;
 • створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем.

Телекомунікаційний зв’язок дозволяє в найкоротший термін тиражувати передові педагогічні технології, сприяє загальному розвитку особи, яку  навчають [12].

Нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно представленому „екранному світі” - система „Віртуальна реальність”.

Використання цієї системи  дозволяє забезпечити аудіовізуальний  і тактильний контакт між користувачем і стереоскопічно представленими об’єктами віртуальної реальності при наявності зворотного зв’язку і використанні засобів керування.

Перспективами використання системи „Віртуальна реальність”  у сфері освіти є: професійна підготовка майбутніх фахівців в областях, у  яких необхідно стереоскопічно представляти досліджувані об’єкти: стереометрії, кресленні, інженерній графіці, машинній графіці, організація дозвілля, розвиток наочно-образних, наочно-діючих, інтуїтивних, творчих видів мислення [17].

Процес інформатизації освіти і зв’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання [7].

Зміна змісту і структури  освіти, представлень про організаційні форми, методи навчання і контролю за його результатами приводить до зміни приватних методик викладання.

Реалізація можливостей  сучасних інформаційних технологій у процесі навчання і зв’язане з цим розширення спектра видів  навчальної діяльності приводять до якісної зміни дидактичних вимог до засобів навчання.

 

1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови

В даний час значні перетворення в області освіти торкнулися і навчання англійської мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, навчаючі комп’ютерні програми і т.п.

Розробкою і впровадженням у  навчальний процес нових інформаційних  технологій активно займаються такі дослідники як Дмитрєєва Є. І.,

Новиков С. У., Полат Є. С., Поліпова Т.А., Цвєткова Л. А. і т. д..

Так О.І. Руденко-Моргун у своїй статті „Комп’ютерні технології як нова форма навчанняʼʼ пише: "ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті" [24].

Информация о работе Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови