Розділ Загальна характеристика ТзОВ «Захід агропродукт»

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 15:54, отчет по практике

Описание работы

Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід агропродукт» засноване відповідно до чинного законодавства України. Його діяльність регулюється: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про власність», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» а також іншими нормативними та установчими документами .

Работа содержит 1 файл

osnovna_chastyna.docx

— 25.33 Кб (Скачать)
  1. Розділ Загальна характеристика ТзОВ «Захід агропродукт»

1.1 Загальне ознайомлення з ТзОВ «Захід агропродукт»

Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова компанія

 «Захід агропродукт», знаходиться за адресою:

Україна, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 174,

ідентиф. код: 21147724,

зареєстроване Бучацькою районною державною адміністрацією від 10 квітня 1996 року.    

Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід агропродукт» засноване відповідно до чинного законодавства України. Його діяльність регулюється: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про власність», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» а також іншими нормативними та установчими документами .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід агропродукт» є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю агропромислової компанії «Гідіна ЗК Україна». Усі цивільні права та обов’язки, права та обов’язки, що виникають з трудових, соціальних, земельних, адміністративних правовідносин, якими було наділене ТзОВ АПК «Гідіна ЗК Україна»  переходять до ТОВ «Захід агропродукт» і не припиняються. ТзОВ «Гідіна ЗК Україна» засноване 20 січня 2004 року словацьким акціонерним товариством «Гідіна ЗК Кошіце».           Єдиним засновником  та власником товариства з обмеженою відповідальністю виступає: Панькуш І. С.      Статутний капітал товариства становить 19 101 200 (дев’ятнадцять мільйонів сто одна тисяча двісті) гривень.

Товариство створюється з метою  здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах  учасників.     Предметом діяльності товариства є:

- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних   культур;

- Змішане сільське господарство;

- Рослинництво;

-Тваринництво. 

 

Товариство здійснює інші види діяльності, які не включені до цього переліку та не заборонені законодавством. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні  зовнішньоекономічної діяльності підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності  відповідно до чинного законодавства України. ТзОВ «Захід агропродукт» може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва.    Філії та представництва товариства діюятимуть на підставі положень про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства на основі затверджених товариством статутів. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань.  Товариство вправі від свого імені укладати на всій території України та за її межами угоди та інші юридичні акти з підприємствами, організаціями, кооперативами, приватними особами, в тому числі укладати договори купівлі-продажу, обміну, підряду, оренди, страхування, комісії, застави, поруки, гарантії, кредитні договори, приймати участь в торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, проводити бартерні операції, а також кооптувати нових членів у склад учасників Товариства.                 Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третєйському суді.        Вищим органом товариства є загальні збори учасників товариства, в яких беруть участь учасники або призначені ними представники, які можуть бути постійними або призначаються на певнеий строк. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства. Виключною компетенцією зборів є:

1)   визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2)  внесення змін і доповнень до установчих документів;

3) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;

4)  затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його структури;

5)  затвердження угод на суму більшу як 100 000 - доларів США за умови, що ці угоди стосуються поточної діяльності товариства. Угоди на суму до 100 000 - доларів США підписує генеральний директор. Затвердження всіх угод, які стосуються купівлі, продажу, оренди, нерухомого майна, основних засобів, рухомого інвестиційного майна, цілісного технологічного майнового комплексу;

6) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення аудиторської перевірки, затвердження ліквідаційного балансу;

7)  вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

8)  обрання та відкликання  генерального директора;

9)       обрання та відкликання голови ради директорів;

10)  затвердження річних результатів діяльності товариства і його дочірніх підприємств, затвердження звітів аудиторської перевірки, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

11)  винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

12)  встановлення порядку внесення додаткових внесків;

13)  визначення умов оплати праці посадових осіб товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв;

14)  прийняття до товариства та виключення з нього.

Загальні збори учасників  обирають голову товариства на строк до 3 років і проводяться 2 рази на рік. Поточне керівництво діяльністю товариства здійснює виконавчий орган – генеральний директор, який призначається на загальних зборах товариства строком на 5 років, зараз цю посаду на пдприємстві обіймає Юрчак В.В. Представницьким органом заснвників є- голова ради директорів- Петров І .П.       Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства. Майно підприємства, включаючи внески засновників, проведену продукцію, отриманий дохід є винятковою власністю засновників, які мають право розпоряджатися їм самостійно, продавати або передавати третім особам. Джерелами формування майна підприємства є:                                                  - грошові і майнові внески засновників;                                                               - доходи, отримані від господарської діяльності, реалізації продукції і послуг;                                                                                                                            - доходи від акцій, цінних паперів, депозитних внесків і внесків в капітал;                                                                                                                 - кредити банків і інших кредитних організацій;

 

- інші джерела, не заборонені  чинним законодавством.    Підприємство здійснює облік всієї своєї діяльності, контроль за ходом виробництва продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку встановленому законодавством.


  

 


 

 

Рис. 1.1 Організаційна структура  ТзОВ «Захід агропродукт»

Як видно з рис. 1.1 організаційна  структура товариства ТзОВ «Захід агропродукт» є лінійною. Сутність цієї структури  полягає в тому, що управління характеризується інійними формами зв'язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Розділ Загальна характеристика ТзОВ «Захід агропродукт»