Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 22:56, курсовая работа

Описание работы

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та узагальнення висновків, що стосуються даної проблеми.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1) розкрити суть видів,та показників зовнішньоекономічної діяльності.
2) проаналізувати економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Содержание

Завдання на курсову роботу……………………………………………………2
Реферат…………………………………………………………………………….3
Вступ……………………………………………………………………………… 5
1 Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємства………8
1.1 Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності……………………..8
1.2 Показники економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності…………………………………………………………………………12
1.3 Методика оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності………16
2 Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»..19
2.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»….19
2.2 Організація зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»………..23
2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Муліно»…………………………………………………………………………………….25
3 Напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»…………………………………………………………………………27
Висновки…………………………………………………………………………31
Перелік посилань…………………

Работа содержит 1 файл

курсова робота 2(2).doc

— 305.50 Кб (Скачать)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Кафедра теорії та практики менеджменту 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Основи ЗЕД»

на тему: Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно» 
 
 
 
 

Виконала 

ст. групи 3618-2-2                                                                         А.В Мітрошина

(підпис  і дата) 

Керівник викладач                                                                          Н.М Коваленко

(підпис  і дата) 
 
 
 
 
 

Запоріжжя

2011 

 

________________Запорізький національний університет_______________

( назва  вузу)

Факультет менеджменту Кафедра теорії та практики менеджменту_________ 

Спеціальність __менеджмент зовнішньоекономічної діяльності____________

ЗАВДАННЯ

на курсову  роботу з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» студентки

___________________Мітрошиної Анни В’ячеславівни___________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи  Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»

2. Термін здачі  студентом закінченої роботи ____________________________

3. Вихідні дані  для роботи____________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної  записки (перелік питань, які треба  розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ГРАФІК  НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Пор.

Етапи роботи Термін виконання  роботи Примітка
1. Вибір теми.    
2. Установча консультація. Складання робочого плану.    
3. Робота над  першоджерелами.    
4. Вивчення літератури та статистичного матеріалу.    
5. Корегування плану  курсової роботи.    
6. Написання І розділу.    
7. Написання ІІ розділу.    
8. Написання ІІІ  розділу.    
9. Оформлення  роботи.    
10. Захист курсової роботи.    

                                                                              

Студент ________________               Керівник роботи_____________________

                     (підпис)                                                                     (підпис)                                           
 
 

РЕФЕРАТ 
 

     Курсова робота: 35 с, 2 табл., 28 джерел.

     Об’єкт  дослідження - проблема вивчення економічної діяльності суб'єкта ринкових відносин з точки зору здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності.

     Мета роботи -дослідження економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

     Метод дослідження - аналітичний, порівняльний.

     Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства дають змогу визначити чи є вигідною зовнішньоекономічна діяльність для підприємства. А також дозволяють розробити план заходів щодо підвищення цих показників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ, ФАКТОРНА МОДЕЛЬ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ОПЕРАЦІЯ,

     ДАВАЛЬНИЦЬКА  СИРОВИНА 
 
 
 
 

ЗМІСТ 
 

Завдання  на  курсову  роботу……………………………………………………2

Реферат…………………………………………………………………………….3

Вступ……………………………………………………………………………… 5

1 Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємства………8

1.1 Сутність  та види  зовнішньоекономічної  діяльності……………………..8

1.2 Показники економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності…………………………………………………………………………12

1.3 Методика  оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності………16

2 Аналіз  ефективності зовнішньоекономічної  діяльності  ТОВ «Муліно»..19

2.1 Характеристика зовнішньоекономічної  діяльності  ТОВ «Муліно»….19

2.2 Організація зовнішньоекономічної діяльності  ТОВ «Муліно»………..23

2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Муліно»…………………………………………………………………………………….25

3 Напрямки  підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»…………………………………………………………………………27

Висновки…………………………………………………………………………31

Перелік посилань………………………………………………………………...33

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП 
 

     З різних причин Україна, яка була периферією колишнього СРСР, зараз знаходиться обабіч процесів інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механізму світу[8].

     В даний час, час переходу до ринкових відносин, необхідно переглянути  теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій основі шукати шляхи входу молодої держави у світове співтовариство не як сировинного додатку і ринку для третьосортних товарів, а як повноправного учасника, на якого потрібно зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя.

     Сьогодні  Україна переживає важкий час. Головними  диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат.

       Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам. Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок[10].

       Виходячи із ситуації, що склалася, визначаються основні пріоритети сучасної української економічної політики. Це реанімація та стимулювання виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату, приведення якості продукції до рівня, при якому реальним стане вихід на основні світові ринки.

       Завдання України – у найкоротший час вивчити досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики в Україні з урахуванням реальних умов.

       Однією з основних закономірностей сучасної епохи є зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків у народному господарстві кожної держави.

       Господарське зближення націй все відчутніше впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку, на загальну політичну обстановку у сучасному світі, відкриває нові можливості для практичного мирного співробітництва країн [11].

       Ставши незалежною державою, Україна тільки входить у систему світового господарства і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньоекономічних зв'язків, скільки можливість її економічного та соціального розвитку як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції світовий економічний простір суб'єкти господарювання України відчувають великі труднощі, які спричинені не лише зовнішніми, але внутрішніми чинниками. Часто виникають запитання, як визначні ефективність операції, як відобразити її в бухгалтерському обліку дотримати чинне законодавство щодо податків і валютного регулювання та ін. [11,9].

       Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку зовнішньоекономічних зв'язків в Україні зумовили актуальність теми дослідження даної курсової роботи, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження.

       Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження даної курсової роботи виступає проблема вивчення економічної діяльності суб'єкта ринкових відносин з точки зору здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності.

       Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

       Мета дослідження. Метою роботи є дослідження економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та узагальнення висновків, що стосуються даної проблеми.

       Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

     1) розкрити суть видів,та показників зовнішньоекономічної діяльності.

     2) проаналізувати економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

      РОЗДІЛ I

     ТЕоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
 

       1.1 Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності 

     Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб’єктів господарської діяльності (іноземних підприємств), яка заснована на взаємовідносинах і здійснюється або на території України, або за її межами [1].

     Практика  здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах відтворюється  через зовнішньоекономічні зв’язки  суб’єктів господарювання, які, в свою чергу, здійснюються за такими напрямками: зовнішня торгівля; спільне підприємництво на території України; спільне підприємництво за кордоном; іноземне підприємництво на території України; міжнародні об’єднання та організації; консорціуми; підрядна співпраця; концесії; лізинг;співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між партнерами; переробка давальницької сировини;залучення іноземної робочої сили;виробниче кооперування; науково-технічна співпраця;

     Зовнішньоекономічну діяльність ототожнюють, передусім, зі здійсненням експортних та імпортних торговельних операцій. Це зрозуміло, адже на такі операції припадає майже 80% усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій.

       Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності регулюється такими нормативними документами:

       Законом України від 16.04.1991 року № 959-XII «про зовнішньоекономічну діяльність », зі змінами і доповненнями;

       Законом України від26.12.1998 року № 185/94– ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті » , зі змінами і доповненнями;

       Законом України від 23.12.1998 року № 351- IV «Про регулювання товарообмінних(бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

Информация о работе Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Муліно»