Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 20:15, доклад

Описание работы

На даний момент підприємство ТзОВ „Тернопільхлібпром” не має системи формального стратегічного планування, але реалізує корпоративну стратегію спрямовану на скорочення витрат за рахунок впровадження передових ресурсозберігаючих технологій випічки хліба.
Проведемо аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Ефективним способом оцінки ефективності існуючої стратегії управління підприємством є розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Работа содержит 1 файл

llllll.doc

— 184.50 Кб (Скачать)

Аналіз техніко-економічних  показників діяльності підприємства

 

На даний момент підприємство ТзОВ „Тернопільхлібпром”  не має системи формального стратегічного планування, але реалізує корпоративну стратегію спрямовану на скорочення витрат за рахунок впровадження передових ресурсозберігаючих технологій випічки хліба.

Проведемо аналіз фінансових результатів  діяльності підприємства. Ефективним способом оцінки ефективності існуючої стратегії управління підприємством  є розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Найбільш важливими є аналіз за такими напрямками:

1. Загальна оцінка складу, структури та динаміки фінансових результатів підприємства.

2. Характеристика показників рентабельності підприємства.

3. Рентабельність видів продукції ТОзВ “Тернопільхлібпром”.

4. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

5. Аналіз показників кредиторської заборгованості.

Розглянемо та розрахуємо показники  кожної з цих груп на основі даних  фінансової звітності ТзОВ „Тернопільхлібпром” (див.додаток Г,Д).

Дамо  загальну оцінку фінансових результатів, проаналізувати їх динаміку та структуру, виявимо втрачені можливості збільшення чистого прибутку підприємства (причини утворення збитків).

 

Таблиця 2.1

Загальна  оцінка складу, структури та динаміки фінансових результатів підприємства.

(тис. грн.)

Показники

Звітний період

(2004р.)

Базовий період

(2003р.)

Динаміка

Абсолютна

Відносна

1. Валовий прибуток (збиток)

1363,90

1817,00

-453,1

-24,94

2. Фінансовий результат від операційної  діяльності

527,40

1073,90

-546,5

-50,89

3. Доходи від іншої звичайної діяльності

2,00

0,00

2

-

4. Витрати від іншої звичайної  діяльності

1,90

43,80

-41,9

-95,66

5. Фінансовий результат від звичайної  діяльності до оподаткування

426,70

818,60

-391,9

-47,87

6. Податок на прибуток від  звичайної діяльності

106,68

204,65

-97,975

-47,87

7. Фінансовий результат від звичайної  діяльності

320,03

613,95

-293,925

-47,87

8. Фінансовий результат від надзвичайної  діяльності 

-

-

-

-

9. Чистий прибуток (збиток) звітного  періоду

320,03

613,95

-293,925

-47,87


 

Аналізуючи дані таблиці можна  зазначити, що підприємство в звітному році працювало з позитивним ефектом (прибутково). Так, воно отримало прибутків  у сумі  320,03 тис. грн., що на 293,93 тис. грн. (або на 47,87 %) менше, ніж у попередньому році (у попередньому році прибуток становив  613,95 тис. грн.). Фінансовий результат як звітного, так і минулого року отримано виключно від звичайної діяльності. Аналізуючи прибутки підприємства, можна стверджувати, що позитивний фінансовий результат пояснюється прибутковою операційною (в т.ч. основною) діяльністю підприємства. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за звітний рік становить – 527,40 тис. грн., що на 546,5 тис. грн. меньше, ніж в базовому році. Потрібно також відмітити зменшення у фінансових результатах такої категорії як витрати від іншої звичайної діяльності (зокрема зменшилися фінансові витрати підприємства на 41,9 тис. грн.). У статті “Фінансові витрати” показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу. Отже, так підприємство розплачується за банківські кредити.

Оскільки фінансовий результат  діяльності підприємства (прибуток) зменшився  у звітному році, керівництву підприємства потрібно звернути особливу увагу на причини, які привели до такого фінансового результату (зокрема може бути великою собівартість реалізованої продукції, яка й призводить до подальших негативних результатів по всіх статтях,  або збільшення непередбачених витрат тощо). Отже, необхідним є зменшення собівартості виробів, пошуки шляхів зменшення витрат або ж підвищення ціни на продукцію. А для цього потрібно проаналізувати структуру собівартості кожного виду продукції та виявити шляхи її зниження.

Проаналізуємо в динаміці за два  періоди наступні показники рентабельності:

а) активів;

б) власного капіталу;

в) реалізації продукції.

Використовуючи дюпонівську систему  аналізу ефективності капіталу, вивчимо  вплив основних факторів на зміну  рентабельності власного капіталу і  активів підприємства. Сформулюємо  пропозиції стосовно росту рентабельності.

Для заповнення таблиці ми скористалися фінансовою звітністю підприємства (Балансом та Звітом про фінансові  результати).

 

Таблиця 2.2

Характеристика показників рентабельності підприємства ТОзВ “Тернопільхлібпром”

(тис. грн.)

Показники

2003р.

2004р.

Динаміка

Абсолютна

Відносна

1. Чистий прибуток

613,95

320,03

-293,93

-47,87

2. Середньорічна вартість активів

4761,10

5280,80

519,70

10,92

3. Рентабельність активів, %

12,90

6,06

-6,83

-53,00

4. Валовий прибуток

1817,00

1363,90

-453,10

-24,94

5. Середньорічна вартість основних  засобів

2142,10

2835,50

693,40

32,37

6. Середньорічна вартість матеріальних  оборотних активів

391,40

767,40

376,00

96,07

7. Загальна рентабельність, %

71,72

37,86

-33,86

-47,22

8. Середньорічна вартість власного капіталу

3176,30

2210,30

-966,00

-30,41

9. Рентабельність власного капіталу, %

19,33

14,48

-4,85

-25,09

10. Виручка від реалізації

5143,20

5404,70

261,50

5,08

11. Рентабельність реалізації,%

35,33

25,24

-10,09

-28,57


 

Розрахунки дають змогу говорити про те,  що у 2004р. Знизилася загальна рентабельність, рентабельність активів,  власного капіталу та рентабельність реалізації порівняно з 2003 р.

На основі даних таблиці можна стверджувати, що ефективність використання активів  у звітному періоду знизилась. Про це свідчить зниження абсолютних значень показників рентабельності. У звітному році відбувається зростання негативної тенденції. Ефективність використання активів погіршилася. Так, кожна гривня вкладена в активи принесла підприємству у звітному періоді на 6,06 коп. менше рівня минулого року, коли кожна вкладена гривня приносила прибуток в розмірі 12,9 коп. Серед факторів, які вплинули на таку негативну рентабельність активів підприємства, можуть бути зменшення оборотності активів і рентабельності реалізації продукції.

На зміну  загальної рентабельності дуже негативно  вплинуло те, що підприємство у звітному періоді отримало валовий прибуток  на 25 % менший ніж в базовому, що дуже суттєво вплинуло на її рівень (–42,22 %). Інші фактори  мали значно менший вплив на зміну загальної рентабельності активів.

Фактори, які негативно вплинули на рентабельність активів – це перш за все зниження фінансових результатів (прибутку), які спричинені недоліками в ціноутворенні, у формуванні собівартості продукції, низьким організаційно-технічним рівнем виробництва. Підприємству слід якнайшвидше подолати ці фактори, зокрема, зробити ставку на високорентабельну продукцію та зняти з виробництва продукцію, яка приносить збитки, переглянути політику ціноутворення на основні види продукції, які приносять переважну частку прибутку. Після чого рентабельність активів значно підвищиться.

Проаналізуємо рентабельність окремих  видів продукції, що випускаються підприємством  у звітному періоді. Вивчимо динаміку цих показників за два аналізовані періоди.

Для заповнення таблиці ми скористалися статистичним формами звітності  форми №6 “Рентабельність виробництва  окремих видів продукції” за 2003 та 2004 роки.

На основі даних таблиці, можна  зробити наступні висновки: переважна  більшість видів продукції ТзОВ “Тернопільхлібпром” (хліб з борошна 2-го гатунку, хліб білий різаний та інші) мають високу рентабельність. Але в загальному їх рентабельність знизилась,  це обумовлено збільшенням собівартості даних виробів. У звітному році спостерігається тенденція збільшення обсягів виробництва продукції, це може бути зумовлене збільшенням попиту на продукцію саме даного підприємства. Потрібно звернути увагу на те, що рентабельність такого виду продукції як „хліб білий різаний” зазнала суттєвих змін. Так, за звітний період вона збільшилась на 3 % і склала 20 %. Майже не зазнала змін рентабельність Тортів. Проте рівень рентабельності даного виду продукції трохи знизився.

Таблиця 2.3

Рентабельність видів продукції  ТОзВ “Тернопільхлібпром” за 2003-2004рр..

Види продукції і одиниці  виміру

Фактично вироблено продукції  в натуральному виразі

Оптова ціна одиниці, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

Рентабельність або збитковість

базовий період

звітний період

базовий період

звітний період

базовий період

звітний період

базовий період

звітний період

Хліб житньо-обдирний, тис.шт.

301

315

1,02

1,11

0,84

0,95

0,21

0,16

Хліб з борошна 2-го гатунку, тис.шт.

328

360

1,15

1,19

0,91

1,00

0,27

0,19

Хліб білий різаний, тис.шт.

421

487

1,28

1,36

1,09

1,13

0,17

0,20

Батон, тис.шт.

140

189

1,23

1,36

0,99

1,18

0,24

0,15

Торт "Київ", тис.шт.

56

69

11,90

15,30

9,90

12,90

0,20

0,19


 

Щоб збільшити загальну рентабельність видів продукції потрібно знижувати  їх собівартість (особливо хлібів з  низьких сортів борошна, оскільки вона займає найважливішу роль у продукції підприємства, та батонів), збільшувати частку продажу високорентабельної продукції.

Використовуючи дані балансу та фінансової звітності  проаналізуємо  стан, динаміку, причини та давність утворення дебіторської заборгованості. Оцінимо показники оборотності дебіторської заборгованості підприємства та її якість.

 

 

Таблиця 2.4

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за 2003-2004рр..

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Абсолютне

Відносне

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

855,6

1176,7

321,1

37,52

- за товари, роботи і послуги,тис.  грн. 

283

844

561

198,23

- за розрахунками,тис. грн. 

567

326,8

-240,2

-42,36

- інша поточна дебіторська   заборгованість,тис. грн.

5,6

5,9

0,3

5,35


 

 

Таблиця 2.5

Показники оборотності  дебіторської заборгованості за 2003-2004рр..

Показники

За минулий період

За звітний період

Відхилення %

1. Частка дебіторської заборгованості  в загальному обсязі оборотних  активів, %

34,72

51,57

48,51

2. Оборотність дебіторської заборгованості, раз 

 

6,01

4,59

-23,59

3. Період погашення дебіторської  заборгованості, днів

59,89

78,38

30,88


 

 

За даними таблиці  можна стверджувати, що на кінець року дебіторська заборгованість збільшилася на 321,1 тис. грн. і склала 1176,7 тис. грн. – це свідчить, що підприємство збільшило кількість товарних позик покупцям. Натомість в структурі дебіторської заборгованості значно зросла частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 844 тис. грн. (на 198,2 %) та зменшилася інша дебіторська заборгованість (на 42,36 %). З метою зменшення дебіторської заборгованості слід здійснити ряд заходів:

    • вдосконалення системи розрахунків;
    • своєчасне оформлення розрахункових документів;
    • введення попередньої оплати;
    • застосування вексельної форми розрахунків та інших видів рефінансування дебіторської заборгованості

Информация о работе Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства