Аналіз фінансових показників діяльності ВАТ "Завод скловиробів"

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2011 в 21:26, практическая работа

Описание работы

Проаналізувавши Таблицю 1 можемо зробити висновок, що підприємство має тенденцію до збільшення дохідної частини, та чистого прибутку. Аналізуючи наведені дані ми бачимо, що підприємство має резерви збільшення чистого прибутку. На це вказує, що темпи приросту доходу від реалізації складають 271,78%, тоді як темпи приросту чистого прибутку лише 40,72%.

Содержание

Аналіз звіту про фінансові результати.
Аналіз стану, динаміки складу та структури активів
Динаміка складу та структури капіталу підприємства
Динаміка коефіцієнтів платоспроможності підприємства
Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства
Динаміка показників ділової активності підприємства
Динаміка показників рентабельності підприємства
Оцінка впливу рентабельності обороту та коефіцієнтів оборотності активів на рівень рентабельності активів.
Оцінка впливу рентабельності обороту, коефіцієнту оборотності активів та структури капіталу на фінансову рентабельність підприємства.
Планування
Напрями покращення

Работа содержит 1 файл

ирс мой.doc

— 601.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний  університет 

Кафедра економіки підприємництва 

Індивідуальна робота студента

За  матеріалами 

«ВАТ "Завод скловиробів"» 
 
 
 
 

Виконала :                                                                       

                                                                                       Студентка 4курсу 1 групи ФЕМП                                                                                              

Науковий  керівник: 
 
 
 
 
 
 

Київ-2009 
 

   Зміст

 1. Аналіз звіту про фінансові результати.
 2. Аналіз стану, динаміки складу та структури активів
 3. Динаміка складу та структури капіталу підприємства
 4. Динаміка коефіцієнтів платоспроможності підприємства
 5. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства
 6. Динаміка показників ділової активності підприємства
 7. Динаміка показників рентабельності підприємства
 8. Оцінка впливу рентабельності обороту та коефіцієнтів оборотності активів на рівень рентабельності активів.
 9. Оцінка впливу рентабельності обороту, коефіцієнту оборотності активів та структури капіталу  на фінансову рентабельність підприємства.
 10. Планування
 11. Напрями покращення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Аналіз  звіту про фінансові  результати.

Звіт  про фінансові результати

Таблиця 1

                                                                                                                                                           Тис. грн..

Стаття Код рядка 2007 2008 Абсолютна зміна, тис. грн. Темп  приросту, %
1 2 4 5 6 7
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 3196 11882 8686,00 271,78
Податок на додану вартість 15 1269 1892 623,00 49,09
Акцизний  збір 20 0 0 0,00 0,00
Інші  вирахування з доходу 30 0 0 0,00 0,00
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 6927 9990 3063,00 44,22
Собівартість  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 40 5927 8676 2749,00 46,38
Валовий прибуток:
- прибуток 50 1000 1314 314,00 31,40
- збиток 55 0 0 0,00 0,00
Інші  операційні доходи 60 1781 2163 382,00 21,45
Адміністративні витрати 70 1238 1549 311,00 25,12
Витрати на збут 80 344 436 92,00 26,74
Інші  операційні витрати 90 390 566 176,00 45,13
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 809 926 117,00 14,46
- збиток 105 0 0 0,00 0,00
Доход від участі в капіталі 110 0 0 0,00 0,00
Інші  фінансові доходи 120 0 0 0,00 0,00
Інші  доходи 130 89 226 137,00 153,93
Фінансові витрати 140 0 0 0,00 0,00
Втрати  від участі в капіталі 150 0 0 0,00 0,00
Інші  витрати 160 34 18 -16,00 -47,06
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 864 1134 270,00 31,25
- збиток 175 0 0 0,00 0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 223 232 9,00 4,04
Дохід з податку на прибуток від звичайної  діяльності 185 0 0 0,00 0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 641 902 261,00 40,72
- збиток 195 0 0 0,00 0,00
Чистий:
- прибуток 220 641 902 261,00 40,72
- збиток 225 0 0 0,00 0,00
 
 
 

     Проаналізувавши Таблицю 1 можемо зробити висновок, що підприємство має тенденцію до збільшення  дохідної частини, та чистого прибутку. Аналізуючи наведені дані ми бачимо, що підприємство має резерви збільшення чистого прибутку. На це вказує, що темпи приросту доходу від реалізації складають 271,78%, тоді як темпи приросту чистого прибутку лише 40,72%.

     Собівартість  мала позитивну тенденцію і в 2008 році склала 8676 тис. грн., що на 46,4% більше ніж у попередньому періоді, але  якщо порівнювати з попереднім періодом, коли собівартість складала 5927 тис. грн., а доход від реалізації 3196 тис. грн., що свідчило про збитковість діяльності, то в 2008 році виручка від реалізації більша від собівартості на 27%, підприємство можливо переглянуло технології виробництва, удосконаливши її. На рівень собівартості впливає також зростання інших статей, таких як адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати. Адміністративні витрати зросли у 2008 році на 25,12% порівняно з 2007; витрати на збут зросли на 26,76%, інші операційні витрати зросли на 176 тис.грн, що склало 45,13%. Позитивним моментом можна відзначити зростання інших доходів на 156%, а також зменшення інших витрат на 47%.

     Впродовж  досліджуваного періоду спостерігаємо  тенденцію зростання чистого  прибутку на 261 тис.грн або на 40, 7 %. Даний показник вказує на  нарощування обсягів діяльності, зростання потенціалу, покращення політики управління підприємства. Позитивний вплив на зростання чистого прибутку мали такі статті, як виручка від реалізації продукції, що зросла майже в 3 рази порівняно з 2007 роком та інші операційні доходи. 
 
 
 
 
 

 1. Аналіз  стану, динаміки складу та структури активів 

  Таблиця 2  

  Тис.грн

Актив Код рядка 2006 2007 2008 Абсолютна зміна, тис. грн. Темп  приросту, % Питома  вага,%
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
I. Необоротні  активи 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Нематеріальні активи:
- залишкова  вартість 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- первісна  вартість 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- накопичена  амортизація 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Незавершене будівництво 20 0,50 1,10 9 0,60 7,90 120,00 718,18 0,03 0,22
Основні засоби:
- залишкова  вартість 30 1470,7 1799 1892 328,30 93,00 22,32 5,17 47,76 45,45
- первісна  вартість 31 4017,6 4235,6 4471 218,00 235,40 5,43 5,56 0,00 0,00
- знос 32 2546,9 2436,6 2579 -110,30 142,40 -4,33 5,84 0,00 0,00
Відстрочені податкові активи 060 1,5 14,7 0 13,20 -14,70 880,00 -100,00 0,39 0,00
Усього  за розділом I 80 1472,7 1814,8 1901 342,10 86,20 23,23 4,75 48,18 45,66
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 289,7 317,5 167 27,80 -150,50 9,60 -47,40 8,43 4,01
Незавершене виробництво 120 66 210,4 368 144,40 157,60 218,79 74,90 5,59 8,84
Готова  продукція 130 493,1 487,8 615 -5,30 127,20 -1,07 26,08 12,95 14,77
Товари 140 3,6 21,3 69 17,70 47,70 491,67 223,94 0,57 1,66
Векселі одержані 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста  реалізаційна вартість 160 198,7 299,9 379 101,20 79,10 50,93 26,38 7,96 9,10
- первісна  вартість 161 198,7 299,9 379 101,20 79,10 50,93 26,38 7,96 9,10
- резерв  сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за  бюджетом 170 0,6 0 0 -0,60 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00
- за  виданими авансами 180 222,6 142,8 251 -79,80 108,20 -35,85 75,77 3,79 6,03
- з  нарахованих доходів 190 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- із  внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інша  поточна дебіторська заборгованість 210 22,3 46,4 13 24,10 -33,40 108,07 -71,98 1,23 0,31
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в  національній валюті 230 256,7 398,7 376 142,00 -22,70 55,32 -5,69 10,59 9,03
- в  іноземній валюті 240 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші  оборотні активи 250 14,9 26,8 24 11,90 -2,80 79,87 -10,45 0,71 0,58
Усього  за розділом II 260 1568,2 1951,6 2262 383,40 310,40 24,45 15,90 51,82 54,34
III. Витрати майбутніх  періодів 270 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Баланс 280 3040,9 3766,4 4163 725,50 396,60 23,86 10,53 100,00 100,00
 

     Впродовж  досліджуваного періоду спостерігаємо  позитивну тенденцію зростання  загального обсягу активів, що вказує на нарощування обсягів діяльності. Активи зростають як за рахунок збільшення їх необоротної так і оборотної  частини. В цілому по всіх статтях необоротних активів спостерігалося зростання, окрім відстрочених податкових платежів, їх питома в загальному обсягу активів є менше 1, що особливо не має впливу на загальну суму активів. Збільшення таких статей як незавершене будівництво, основні засоби вказує на високу інвестиційну активність підприємства з оновленням та розширенням виробничого потенціалу.

     Оборотні  активи зростали за рахунок збільшення незавершеного виробництва, готової продукції та дебіторської заборгованості. Зростання цих показників перш за все пов’язане з збільшенням обсягів діяльності, в даній ситуації ця тенденція може оцінюватися позитивно.

     Грошові кошти у 2007 році зросли на 55,32%, порівняно  з 2006, але у 2008 році скоротилися хоча і несуттєво на 5,7%, що свідчить про досить нормальний рівень ліквідності активів підприємства.

     Зазначені тенденції в динаміці активів  призвели до збільшення частки ОА в  структурі активів підприємства( 54,34% на кінець періоду у порівнянні з 51,8% у 2007 році). Така структура не зовсім характерна для промислового підприємства, можемо зробити висновок, що підприємству вдалося підвищити рівень маневреності своїх активів. 

 1. Динаміка  складу та структури  капіталу підприємства

  Таблиця 3

   Тис.грн

Пасив Код рядка 2006 2007 2008 Абсолютна зміна, тис. грн. Темп  приросту, % Питома  вага,%
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
I. Власний  капітал   2007 2008 2007 2008 2007 2008
Статутний капітал 300 68,8 68,8 69 0,00 0,20 0,00 0,29 1,83 1,66
Пайовий капітал 310 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Додатковий  вкладений капітал 320 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інший додатковий капітал 330 1414,9 1414,9 1415 0,00 0,10 0,00 0,01 37,57 33,99
Резервний капітал 340 17,2 17,2 17 0,00 -0,20 0,00 -1,16 0,46 0,41
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 770,7 1411,6 2314 640,90 902,40 83,16 63,93 37,48 55,58
Неоплачений капітал 360 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучений капітал 370 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього  за розділом I 380 2271,6 2912,5 3815 640,90 902,50 28,21 30,99 77,33 91,64
II. Забезпечення наступних  виплат та платежів
Усього за розділом II 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання       0 0 0 0
Довгострокові кредити банків 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 21 0 21 0 0 0 0,50
Інші  довгострокові зобов’язання 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Усього  за розділом III 480 0 0 21 0 21 0 0 0 0,50
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 539,9 312,2 24 -227,70 -288,20 -42,17 -92,31 8,29 0,58
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з  одержаних авансів 540 89,3 205,9 139 116,60 -66,90 130,57 -32,49 5,47 3,34
- з  бюджетом 550 38,4 125 53 86,60 -72,00 225,52 -57,60 3,32 1,27
- з  позабюджетних платежів 560 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- зі  страхування 570 19,6 28 7 8,40 -21,00 42,86 -75,00 0,74 0,17
- з  оплати праці 580 44,4 688 62 643,60 -626,00 1449,55 -90,99 18,27 1,49
- з  учасниками 590 1,3 13 1 11,70 -12,00 900,00 -92,31 0,35 0,02
Інші  поточні зобов'язання 610 36,4 112,7 41 76,30 -71,70 209,62 -63,62 2,99 0,98
Усього  за розділом IV 620 769,3 853,9 327 84,60 -526,90 11,00 -61,71 22,67 7,85
V. Доходи майбутніх  періодів 630 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Баланс 640 3040,9 3766,4 4163 725,50 396,60 23,86 10,53 100,00 100,00
 

     Аналізуючи дані спостерігаємо зростання власного капіталу, темпи приросту у 2007 році склали 28,2%, у 2008 31%. На початок досліджуваного періоду питома вага власного капіталу 77,3%, то на кінець періоду частка власного капіталу становила 91,64%. Позитивним є збільшення нерозподіленого прибутку у складі власного капіталу, що вказує на позитивну динаміку чистого прибутку та його капіталізованої частини. На підприємстві відсутні короткострокові кредити банків. В розрізі короткострокового поточного кредиту  є товарний кредит, що в останньому періоді зменшився на 61,7%. Можемо зробити, що підприємство є фінансово незалежним і несуттєво залежить від позикових коштів. 
 

 1. Динаміка  коефіцієнтів платоспроможності підприємства

                                                                                                      Таблиця 4 

Показники Рекомендоване значення 2007 2008 Відхилення
1. Коефіціент  абсолютної ліквідності 0,2-0,3 0,47 1,15 0,68
2. Коефіціент  проміжної ліквідності 0,7 1,04 3,12 2,08
3. Коефіціент  загального покриття 1.-3.  2,29 6,92 4,63
4. К співвідношення поточної дебіторської і кредиторської заборгованості Не встановлюється 0,57 1,97 1,39
5. К співвідношення поточної дебітрської і кредит. заборгованості за комерційними розрахунками Не встановлюється 0,961 15,792 14,83
6. ЧОК=   1098 1935 837,30

Информация о работе Аналіз фінансових показників діяльності ВАТ "Завод скловиробів"