Аналіз фінансової стійкості підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2011 в 14:50, курсовая работа

Описание работы

Метою даної курсової роботи є дослідження фінансової стійкості підприємства та розробка рекомендацій щодо її покращення на підприємстві ВАТ «Віоріка».
Для реалізації поставленої мети в роботі виконані наступні завдання:
дано визначення фінансової стійкості як якісної характеристики функціонування підприємства;
проведено дослідження методів аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства;
проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства ВАТ «Віоріка»;
визначені проблеми управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження;
розроблені заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

Содержание

РЕФЕРАТ………………………………………………………………………….. 3
ВСТУП……………………………………………………………………………... 4
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………..………………………..........................

7
1.1.Теоретичні основи фінансової стійкості підприємства……………………. 7
1.2. Класифікація макроекономічних чинників та їх вплив на фінансову стійкість підприємства…………………………………………………………….
10
1.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники………………... 17
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………..... 32
2.1. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………….
32
2.2. Аналіз узагальнюючих та часткових показників фінансової стійкості підприємства..……..……………………………………………………………….
38
2.3. Визначення типу фінансової стійкості підприємства……………………… 43
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………
48
3.1. Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства…. 48
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 62
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………. 67

Работа содержит 1 файл

Курсова.doc

— 1.12 Мб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  ОБЛІКУ І  АУДИТУ 
 
 
 

КУРСОВА    РОБОТА

 
 
 

з дисципліни „Фінансовий аналіз” 

на тему: „ Аналіз фінансової стійкості підприємства ” 
 
 
 
 

  Виконавець   студентка гр. 3Ф2

  Возденко Г.Д. 
   

  Керівник   ст. викл.

  Сморжанюк Т.П.

 
 

ХЕРСОН 2011

     ЗМІСТ 

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………..   3
ВСТУП……………………………………………………………………………...   4
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………..………………………..........................  
 
 
7
1.1.Теоретичні основи фінансової стійкості підприємства…………………….   7
1.2. Класифікація макроекономічних чинників та їх вплив на фінансову стійкість підприємства…………………………………………………………….    
10
1.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники………………...   17
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……….....   32
2.1. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………….    
32
2.2. Аналіз узагальнюючих та часткових показників фінансової стійкості підприємства..……..……………………………………………………………….    
38
2.3. Визначення типу фінансової стійкості підприємства………………………   43
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………    
48
3.1. Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства….   48
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..   59
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………   62
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….   67
 

 

  РЕФЕРАТ 

    Обсяг курсової  роботи 72 сторінки, 10 таблиць, 50 формул, 4 додатки. 

Аналіз  ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

    В результаті дослідження визначені  напрямки та розкрита методологія аналізу  фінансової стійкості підприємства.

    Дано  пропозиції з підвищення фінансової стійкості шляхом детальної розробки фінансової політики підприємства. 
 

 

     ВСТУП 

      Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик  фінансового стану підприємства. Вона відображає, наскільки підприємство стабільне, незалежне від зовнішніх  кредиторів, наскільки власники фінансують своє підприємство, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

      Аналізувати фінансову стійкість будь-якого  підприємства є нагальною необхідністю, бо за допомогою цього аналізу можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств. Менеджери використовують ці дані для контролю діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства. Кредитори уважно стежать за показниками фінансової стійкості, щоб пересвідчитись, що підприємство може сплатити за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями, а також покрити свої фіксовані платежі доходами. Банки значною мірою будують свою кредитну політику, зважаючи на фінансову стійкість підприємства. Фінансові експерти використовують ці показники для порівняння відносних переваг різних підприємств.

      Аналіз  може виконуватися як управлінським  персоналом самого підприємства, так  і будь-яким зовнішнім аналітиком. Внутрішній аналіз проводиться робітниками  даного підприємства. Інформаційна база такого аналізу досить значна і включає будь - яку інформацію, що циркулює всередині підприємства і є корисною для прийняття управлінських рішень.

      Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, що є сторонніми особами, і тому не мають  доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Цей аналіз менш деталізований і більш формалізований. Джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості є баланс підприємства і звіт про фінансові результати. Ця звітність є найбільш наочною і пристосованою для вирішення завдань, поставлених перед аналізом фінансової стійкості в умовах ринку.

      З метою аналізу фінансової стійкості  може використовуватися і інша інформація. Для глибшого з'ясування причин тих  або інших відхилень фінансових показників від розрахункових використовують дані фінансового плану, що комплексно характеризують господарчу діяльність підприємства. Для деталізації окремих питань використовують реєстри бухгалтерського звіту, первинну документацію, листування з банком, фінансовими органами, претензійні та арбітражні матеріали.

      Фінансова стійкість характеризує ступінь  фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і  його використання. Основними завданнями аналізу фінансової стійкості підприємства є цей ступінь незалежності оцінити  за різними критеріями:

 • рівнем покриття матеріальних обігових коштів стабільними джерелами фінансування;
 • платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);
 • часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування;
 • показати результати основної діяльності.

      Метою даної курсової роботи є дослідження фінансової стійкості підприємства та розробка рекомендацій щодо її покращення на підприємстві ВАТ «Віоріка».

      Для реалізації поставленої мети в роботі виконані наступні завдання:

 • дано визначення фінансової стійкості як якісної характеристики функціонування підприємства;
 • проведено дослідження методів аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства;
 • проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства ВАТ «Віоріка»;
 • визначені проблеми управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження;
 • розроблені заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

     Предметом дослідження є аналіз та всебічна оцінка ключових показників фінансового стійкості ТОВ «Віоріка» з метою визначення напрямків щодо її покращення та вдосконалення.

      Об’єктом  дослідження є підприємство Відкрите акціонерне товариство «Віоріка» (ВАТ «Віоріка»).

      Структурно  курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

      У першому розділі: «Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання» – наводиться аналіз фінансової стійкості як якісної характеристики функціонування підприємства, розглядаються методи аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства.

      Другий  розділ – «Аналіз фінансової стійкості підприємства» – присвячено аналізу показників фінансової стійкості ВАТ «Віоріка», та проблемам управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження.

      У третьому розділі – «Шляхи покращення фінансової стійкості  
підприємства» – проведено розробку заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства та висвітлено перспективи розвитку управління фінансовою стійкістю підприємства.

      Для написання курсової роботи використано 56 різноманітних літературних джерел, а також дані балансів та звітів про фінансові результати діяльності підприємства.

      Для оцінки фінансової стійкості досліджуваного об'єкта планується використання наступних  методів:

  1. аналізу абсолютних і відносних показників;
  2. аналізу узагальнюючих та часткових показників;
  3. порівняльного аналізу;
  4. табличного методу;
  5. групування;
  6. середніх величин.

      Практична значимість даної роботи полягає  у проведенні ґрунтовного аналізу  фінансової стійкості ВАТ «Віоріка» за період 2007 – 2009 роки, що дозволить покращити фінансовий стан підприємства.

 

      РОЗДІЛ 1

     ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

  1. Теоретичні  основи фінансової стійкості підприємства.
 

     Умовою  життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства в ринковій економіці  виступає його стійкість. На стійкість підприємства впливає дуже багато факторів:

  • виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит;
  • міцне становище підприємства на ринку;
  • високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій;
  • налагодженість економічних зв'язків із партнерами;
  • ритмічність кругообігу засобів;
  • ефективність господарських і фінансових операцій;   
  • незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо.

      Від того, які саме фактори впливають на стійкість підприємства, розрізняють декілька видів стійкості [51, с.332].

      Відповідно  до підприємства як господарюючого суб’єкта існує:

  • внутрішня стійкість;
  • фінансова стійкість;
  • загальна стійкість.

      Внутрішня стійкість – це такий фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується достатньо високий результат його функціонування.

      Фінансова стійкість відображає постійне стабільне  перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

      Загальна  стійкість відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення  надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (затратами).

      Умовою  загальної стійкості підприємтства  є його здатність вільно розвиватися  в умовах внутрішнього і зовнішнього  середовищ.

      Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.

      Головною  складовою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї його фінансово-господарської діяльності.

      Отже, фінансова стійкість – це такий  стан фінансових ресурсів, при якому  підприємтсво, вільно маневруючи грошовими  коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

      До  числа найважливіших економічних  проблем в умовах переходу до ринку  є визначення меж фінансової стійкості підприємтсва.

      Недостатня  фінансова стійкість може призвести  до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі  діяльності господарюючого суб’єкта.

      Надлишкова  фінансова стійкість також негативно  впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими запасами і резервами [51, с. 333].

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства