Аналіз операцій з цінними паперами в Україні за останні 5 років

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2012 в 02:45, реферат

Описание работы

Метою роботи є дослідження та аналіз ринку цінних паперів, оцінка його стану в докризовий та після кризовий періоди в Україні, визначення перспектив розвитку на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:
•дослідити сутність поняття та особливості функціонування ринку цінних паперів;
•оцінити місце ринку цінних паперів в системі фінансового ринку;
•здійснити аналіз ринку цінних паперів України в ракурсі обертання його основних інструментів;

Содержание

ВСТУП 4
1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 5
1.1 Місце та сутність ринку цінних паперів в системі фінансового
ринку України 5
1.2 Склад та структура ринку цінних паперів 8
2 .АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УКРАЇНІ 14
2.1 Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні 14
2.2 Аналіз торгів цінними паперами в Україні 19
3.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УКРАЇНІ 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

Работа содержит 1 файл

самостоятельная инвест.docx

— 282.36 Кб (Скачать)

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота з курсу «Інвестування» на тему:

«Аналіз операцій з цінними паперами в Україні за останні 5 років»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала

студентка 4 курсу 2 групи

спеціальності економічна кібернетика

Кондратовець Вікторія

 

 

 

 

Київ 2012

 

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 5

1.1 Місце та сутність  ринку цінних паперів в системі фінансового

ринку України 5

1.2 Склад та структура  ринку цінних паперів 9

2 .АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В УКРАЇНІ 14

2.1 Сучасний стан ринку  цінних паперів в Україні 14

2.2 Аналіз торгів цінними  паперами в Україні 19

3.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В УКРАЇНІ 23

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

 

 

ВСТУП

Сталий економічний розвиток країни можливий лише за умови залучення  достатніх обсягів інвестиційних  ресурсів для здійснення структурної перебудови економіки. У сучасних умовах якісного удосконалення ринкових відносин все більш вагому роль в забезпеченні розвитку економіки країни і особливо - її реального сектору, на рівні із розробкою та запровадженням сучасних технологій та нової техніки, відіграє ринок цінних паперів.

Актуальність теми обумовлена значенням інститутів ринку цінних паперів у трансформаційній господарській системі та їх роллю в забезпеченні необхідними для розвитку фінансовими ресурсами усіх суб’єктів економіки.

Для забезпечення прискореного розвитку економіки України необхідно  створити умови для її модернізації на основі адекватного використання можливостей інститутів ринку цінних паперів. При гармонійному розвитку сформованих інститутів, налагодженому  правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів усіх його учасників  він створює важливий компонент сучасного механізму економічного регулювання, надає економіці певної гнучкості і мобільності, забезпечуючи можливість швидкого переливу ресурсів з одних галузей в інші.

Метою роботи є дослідження та аналіз ринку цінних паперів, оцінка його стану в докризовий та після кризовий періоди в Україні, визначення перспектив розвитку на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.

Мета роботи зумовлює виконання  таких завдань:

  • дослідити сутність поняття та особливості функціонування ринку цінних паперів;
  • оцінити місце ринку цінних паперів в системі фінансового ринку;
  • здійснити аналіз ринку цінних паперів України в ракурсі обертання його основних інструментів;
  •  

 

визначити проблеми діяльності та оцінити перспективи розвитку ринку цінних паперів України Об'єктом дослідження курсової роботи є економічні відносини між суб’єктами, що здійснююють свою діяльність на ринку цінних паперів в Україні.

Предметом дослідження є ринок цінних паперів України.

Методами дослідження в даній роботі є метод аналізу, статистичний,

графічний, табличний, метод  порівняння, метод економіко-математичного  моделювання, метод індукції.

Інформаційну базу дослідження становлять провідні наукові періодичні видання, такі як: Вісник Національного банку України, Фінанси України, Фінансовий ринок, а також посібники, підручники, статті, монографії, законодавчо-нормативна база України, офіційні сайти Національного банку України, Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ  ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

1.1 Місце та  сутність ринку цінних паперів  в системі фінансового ринку України

Фінансовий ринок є  складовою сферою фінансової системи  тільки в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі-продажу. По суті, це інфраструктура фінансової системи, яка забезпечує функціонування насамперед базової сфери - фінансів суб’єктів господарювання.

Фінансовий ринок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин,

пов’язаних з процесами  купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Він є забезпечуючою структурою, насамперед для фінансів суб’єктів господарювання, які є базовою сферою фінансової системи. Їх фінансова діяльність розпочинається з формування ресурсів.

Призначення фінансового  ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином, підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як у ролі покупця, так і продавця ресурсів[24].

За терміном обороту фінансових активів фінансовий ринок поділяється  на ринок грошей і ринок капіталів.

Фінансовий актив - грошові  кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові  кошти або інший фінансовий актив  від іншого підприємства; контракт, що надає право обмінятися фінансовими

інструментами з іншим  підприємством на потенційно вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого підприємства [25].

Гальчинський А. С. [4] вважає, що грошовий ринок - це самостійний механізм урівноваження попиту і пропозиції грошей. Автор називає цей ринок монетарним і дає йому таке визначення: «Монетарний ринок (ринок грошей) є 

 

мережею спеціальних (банківсько-фінансових) інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар, їх взаємне врівноваження».

Ринок позичкових капіталів - система економічних відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворення їх у позиковий капітал і його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення. Це економічна форма ринкових відносин, призначенням якої є посередництво у рухові коштів від їх власників до користувачів (інвесторів) і формування попиту й пропозиції на грошовий капітал. Обслуговують цей ринок кредитно-фінансові установи і фондові біржі [6].

Загальна структура фінансового  ринку за терміном обороту фінансових активів, яка діє на сьогодні в  Україні, наведена на рисунку 1.1.

На грошовому ринку  можна виділити чотири сегмента: обліковий ринок, міжбанківський ринок, валютний ринок, ринок короткострокових кредитно-депозитних операцій.

Структура ринку капіталів  охоплює:

  • ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів;
  • ринок цінних паперів.

Обліковий ринок - це ринок, на якому в обігу перебувають високоліквідні активи (векселі, чеки) [8].

Міжбанківський ринок - це частина грошового ринку, на якому тимчасово вільні грошові ресурси банківських установ залучаються та розміщуються ними між собою у формі міжбанківських кредитів та депозитів на которкий термін [8].

 

 


 

Фінансовий

 

ринок

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий

Ринок

ринок

капіталів


 

 

 

 

 

 

 

     

Ринок

Ринок

 

Обліковий

Міжбанків

Валютний

коротко-

середньо,

Ринок

ринок

ський

ринок

строкових

довгострок

цінних

 

ринок

 

кред.-деп.

ових банк.

паперів

     

операцій

кредитів

 

 

Рисунок 1.1 – Структура  фінансового ринку за терміном обороту  фінансових активів в Україні [4]

Валютний  ринок  -  система  фінансово-економічних  відносин,

пов'язаних із здійсненням  операцій купівлі-продажу (обміну) чужоземних валют і платіжних документів в іноземних валютах [17].

Ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів - це частина ринку капіталів, де продаються та купуються грошові кошти на тривалий термін [26].

В економічній літературі немає однозначного тлумачення поняття «ринок цінних паперів». Так, Маслова С. О., Опалов О. А. [2] дають тлумачення ринку цінних паперів як особливої сфери ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів - матеріальних або грошових.

 

 

   За економічною суттю ринок цінних паперів - це форма розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів у державі з метою повнішого забезпечення потреб економіки в ресурсах та їхнього ефективного використання.

Ринок цінних паперів - це продукт  ринкової моделі економіки. Досвід розвитку світової економіки підтверджує, що ринок цінних паперів - явище,

що об'єктивно зумовлене  функціонуванням фінансів як підсистеми економіки, важливого механізму управління нею, досягнення збалансованості в розвитку матеріальних, трудових і фінансових ресурсів[16].

Згідно із Законом України  «Про цінні папери та фондовий ринок»,

цінні папери - документи  встановленої форми з відповідними реквізитами,

що посвідчують грошові  або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з  умовами їх розміщення, а також  можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам[23].

На думку Васильєвої В. В., ринок цінних паперів охоплює  відносини співволодіння, що реалізуються через випуск (емісію) спеціальних  документів (цінних паперів), що мають власну вартість і можуть вільно продаватися, купуватися та погашатися [2].

Cабліна Н. В., Буднік М. М. та Мартюшева Л. С. зазначають, що ринок цінних паперів є особливою формою торгівлі фінансовими ресурсами,

сутність якої полягає  у випуску та обігу цінних паперів. Ринок цінних паперів зазвичай розглядають  як складову фінансового ринку, який у найширшому сенсі є місцем, де зустрічаються ті, у кого в процесі  господарської діяльності виникає  потреба у коштах для розширення своєї діяльності, й ті, у кого накопичуються заощадження, що можна використати для інвестицій [1].

Існує думка, що ринок цінних паперів - це функціональна система  фінансового ринку, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу  і соціальну сфери, стимулює структурну перебудову економіки, підвищує добробут громадян коштом доходів від вкладання грошових ресурсів  

 

у цінні папери і вільне розпорядження доходами [9]. У такому розумінні ринок цінних паперів становить частину ринку позичкових капіталів. На ньому здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів, на основі законів попиту та пропозиції формуються ціни, складаються відносини співволодіння (акції, паї) чи позики (облігації, векселі) й похідні від них.

Ряд економістів дотримуються думки, що завдання ринку цінних паперів полягає у тому, щоб забезпечити більш повне та швидке переливання заощаджень за ціною, яка влаштовує обидві сторони [12].

Таким чином, у підході до зазначеного питання не склалося єдиної думки. Це свідчить, про те, що поняття «ринок цінних паперів» є складним та багатогранним. Але можемо зробити висновок, що ринок цінних паперів - це особлива сфера фінансового ринку, яка має специфічні ознаки та грунтується на формуванні попиту та пропозиції на цінні папери, що забезпечує безперервний процес відтворення, економічного зростання, розвиток нерозвинених галузей промисловості. Ринок цінних паперів займає важливе місце в системі фінансового ринку, що визначається результатами його функціонування та потребою ринкових держав у його розвиненій структурі.

1.2 Склад та  структура ринку цінних паперів

Світовий фінансовий досвід показує, що склад ринку цінних паперів дуже різноманітний, тому на нашу думку, доцільно розглянути саме ті фінансові інструменти, які обертаються на фінанасовому ринку України. У будь-якому випадку метою ринку цінних паперів є акумулювання фінансових ресурсів і забезпечення можливості їх перерозподілу вдосконаленням різними учасниками ринку різноманітних операцій із цінними паперами, тобто здійснювати посередництво в русі тимчасово вільних грошових коштів від інвесторів до емітентів цінних паперів.

          За Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують

грошові або інші майнові  права, визначають взаємовідносини  особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з 

 

умовами їх розміщення, а  також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим  особам [23].

Акція - це цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному капіталі підприємства [8].

Информация о работе Аналіз операцій з цінними паперами в Україні за останні 5 років