Аналіз прибутковості грошових потоків ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2012 в 16:59, научная работа

Описание работы

Самостійна робота з дисципліни “ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»

Работа содержит 1 файл

Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства за 2008 рік.doc

— 527.00 Кб (Скачать)


Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства за 2008 рік

Показник

Код рядка

За 2007 рік, тис. грн.

За 2008 рік, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

161566

249028

+87462

+54,13

ПДВ

015

26908

41505

+14597

+54,24

Акцизний збір

020

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

030

116

411

+295

+254,31

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

134542

207112

+72570

+53,93

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

99839

184955

+85116

+85,25

Валовий прибуток (збиток)

050

34703

22157

-12546

-36,15

Інші операційні доходи

060

6807

3018

-3789

-55,66

Адміністративні витрати

070

8979

12204

+3225

+35,91

Витрати на збут

080

1740

2330

+590

+33,90

Інші операційні витрати

090

5950

3557

-2393

-40,21

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

100

24841

7084

-17757

+70,48

Доход від участі в капіталі

110

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

120

4

6

+2

+50

Інші доходи

130

10627

629

-9998

-94,08

Фінансові витрати

140

6190

6685

+495

+7,98

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

0

0

Інші витрати

160

2599

606

-1993

-76,68

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

170

26683

428

-26255

-98,40

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

7609

121

-7488

-98,38

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

190

19074

307

-18767

-98,39

Надзвичайні:

– доходи

200

0

0

0

0

– витрати

205

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

220

19074

307

-18767

-98,38


Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства за 2009 рік

Показник

Код рядка

За 2008 рік, тис. грн.

За 2009 рік, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

249028

366932

+117904

+47,34

ПДВ

015

41505

61155

+19650

+47,34

Акцизний збір

020

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

030

411

522

+111

+27,00

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

207112

305255

+98143

+47,38

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

184955

270990

+86035

+46,51

Валовий прибуток (збиток)

050

22157

34265

+12108

+54,64

Інші операційні доходи

060

3018

4211

+1193

+39,52

Адміністративні витрати

070

12204

16034

+3830

+31,38

Витрати на збут

080

2330

2740

+410

+17,59

Інші операційні витрати

090

3557

6729

+3172

+89,17

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

100

7084

13273

+6189

+87,36

Доход від участі в капіталі

110

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

120

6

5

-1

-16,66

Інші доходи

130

629

0

-629

-100

Фінансові витрати

140

6685

7134

+449

+6,71

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

0

0

Інші витрати

160

606

57

-549

-90,59

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

170

428

6087

+5659

+132,19

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

121

1162

+1041

+160,33

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

190

307

4925

+4618

+150,23

Надзвичайні:

– доходи

200

0

0

0

0

– витрати

205

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

220

307

4925

+4618

+150,23

 

Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства за 2010 рік

Показник

Код рядка

За 2009 рік, тис. грн.

За 2010 рік, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

366932

484485

+117553

+32,03

ПДВ

015

61155

68307

+7152

+11,69

Акцизний збір

020

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

030

522

0

-522

-100

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

305255

414650

+109395

+35,83

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

270990

365823

+94833

+34,99

Валовий прибуток (збиток)

050

34265

48827

+14562

+42,49

Інші операційні доходи

060

4211

2829

-1382

-32,81

Адміністративні витрати

070

16034

23165

+7131

+44,47

Витрати на збут

080

2740

2615

-125

-4,56

Інші операційні витрати

090

6729

8674

+1945

+28,90

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

100

13273

17202

+3929

+29,60

Доход від участі в капіталі

110

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

120

5

2

-3

-60

Інші доходи

130

0

9715

+9715

0

Фінансові витрати

140

7134

6852

-282

-3,95

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

0

0

Інші витрати

160

57

9796

+9739

+170,96

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

170

6087

10271

+4184

+68,73

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1162

1326

+164

+14,11

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

190

4925

8945

+4020

+81,62

Надзвичайні:

– доходи

200

0

0

0

0

– витрати

205

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

220

4925

8945

+4020

+81,62


 

 

Дані таблиці свідчать про те, що результати діяльності ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика» не є стабільними. Так, з кожним роком зменшуються обсяги реалізованої продукції (2008 -54,13%, 2009-47,34%, 2010 – 32,03%), на що можливо вплинуло зменшення витрат на виробництво, які теж мають тенденції до зменшення, особливо у 2010 році -  -3,90% порівняно з 2009 роком. Прибутки від операційної діяльності також мають тенденцію до зниження - +70,48% у 2008 році порівняно з 2007роком та 29,60% у 2010 році порівняно з 2009 роком. Не достатньо результативною є операційна діяльність підприємства, де темпи приросту як безпосередньо адміністративних витрат (44,47%), інших операційних витрат (28,90%) знаходяться майже на однаковому рівні з темпами приросту валового прибутку (42,49%), інших операційних доходів (28,90%), прибутку від операційної діяльності (29,60%) у 2010 році. У складі фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігаються як позитивні, так і негативні тенденції: на 76,68% у 2008р та на 90,59% у 2009р  зменшилися інші витрати  та на 94,08% та 100% відповідно у 2008 та 2009 роках зменшилися інші доходи підприємства. У 2010 році дещо інша ситуація – збільшення інших витрат на 170,96 % . Загальний фінансовий результат від усіх видів господарської діяльності є позитивним у 2008 та 2009 роках, що в свою чергу привело до росту чистого прибутку відповідно до 150,23% та 81,62%. У 2010 році загальний фінансовий результат є негативним, що призвело до зменшення чистого прибутку на 98,38% в порівнянні з 2009 роком.


Аналіз доходів за 2008 рік

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Дохід від реалізації

161566

90,25

249028

98,55

+87462

+8,30

Інші операційні доходи

6807

3,80

3018

1,19

-3789

-2,61

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0,00

Інші фінансові доходи

4

0,0022

6

0,0023

+2

0,00

Інші доходи від звичайної діяльності

10627

5,93

629

0,24

-9998

-5,69

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0,00

Усього доходів

179004

100

25681

100

+73677

x


Аналіз доходів за 2009 рік

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Дохід від реалізації

249028

98,55

366932

98,86

+117904

+0,31

Інші операційні доходи

3018

1,19

4211

1,13

+1193

-0,06

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0,00

Інші фінансові доходи

6

0,0023

5

0,0013

-1

0,00

Інші доходи від звичайної діяльності

629

0,24

0

0

-629

-0,25

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0,00

Усього доходів

25681

100

371148

100

+118467

X

Информация о работе Аналіз прибутковості грошових потоків ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика