Iнформаційні технології на міжнародних фінансових ринках

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 16:15, реферат

Описание работы

Щоб підвищити ефективність діяльності суб'єктів господарювання, потрібно не лише дотримуватися сучасних вимог до рівня матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, а й мати відповідний рівень інформаційного забезпечення. Це стосується як змісту інформації, так і технологій її отримання й обробки. Корисною буде лише вірогідна, значуща, повна, оперативна інформація. Перехід до безпаперової технології в управлінні дає змогу на основі опрацювання науково-технічних, патентних, кон'юнктурних, економічних даних отримати інформацію для вироблення ефективної стратегії управління.

Работа содержит 1 файл

КПІЗ ІТ.docx

— 27.03 Кб (Скачать)

ВСТУП

 

Щоб підвищити ефективність діяльності суб'єктів господарювання, потрібно не лише дотримуватися сучасних вимог до рівня матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, а й мати відповідний рівень інформаційного забезпечення. Це стосується як змісту інформації, так і технологій її отримання й обробки. Корисною буде лише вірогідна, значуща, повна, оперативна інформація. Перехід до безпаперової технології в управлінні дає змогу на основі опрацювання науково-технічних, патентних, кон'юнктурних, економічних даних отримати інформацію для вироблення ефективної стратегії управління.

З упровадженням нових  інформаційних технологій виникла  інформаційна індустрія, а одночасно з нею став розвиватися інформаційний бізнес з продажу: інформації, програмного забезпечення, надання обчислювальних послуг, передавання інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Програмне забезпечення для аналізу фінансової інформації

 

Кваліфікований менеджер має володіти сучасними комп'ютерними технологіями фінансового аналізу. На основі відносно невеликої кількості  найбільш ключових, інформативних фінансових показників, що можуть бути розраховані  за даними стандартних форм фінансової звітності та інших інформаційних  джерел, треба вміти оперативно отримувати всебічну, точну та неупереджену інформацію для своєчасного прийняття обґрунтованих  управлінських рішень.

Існують пакети прикладних програм для аналізу фінансової інформації. Насамперед це табличні процесори або електронні таблиці, які давно застосовуються у підприємництві: SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3, Quattro Pro. Для Windows було створено процесор Excel, технологія роботи з яким аналогічна роботі з будь-яким додатком Windows інтерфейсу WIMP. Аналіз показує, що розробки нового покоління (Excel 97, Quattro Pro 7, Lotus 97) відзначаються якісно новими можливостями та рівнем функціональності, що дає змогу розглядати їх як потужні системи підтримки прийняття рішень.

Найсуттєвіші  їх переваги такі: широкі можливості математичного, статистичного та графічного аналізу даних; ефективне моделювання проблем виду "що буде, якщо"; прямий доступ до зовнішніх баз даних; розвинений інтерфейс з іншими популярними пакетами; можливість розробки користувальних програм мовою високого рівня; наявність інструментарію для роботи в Internet тощо. Незважаючи на жорстку конкуренцію серед розробників електронних таблиць, нині беззаперечним лідером у цьому класі є прикладні програми Excel. Окрім широких функціональних можливостей, Excel дає змогу розробляти власні додатки мовою програмування високого рівня Visual Basis for Application (VBA).

Прикладом комплексної автоматизованої  системи управління фінансово-господарською  діяльністю підприємства є відома розробка корпорації "БААН". Програмне забезпечення цієї системи обов'язково містить спеціальні модулі або підсистеми, що забезпечують управління фінансами підприємств. Так, у підсистемі "БААН-Фінанси" реалізовано дві основні функції фінансового управління: аналіз і планування. Тісна інтеграція з підсистемами обліку, матеріально-технічного забезпечення й збуту продукції на основі єдиної інформаційної бази забезпечує доступ до необхідних даних і документів на рівні окремого підрозділу й усього підприємства.

Функціонально підсистема "БААН-Фінанси" містить такі модулі: "Головна книга", "Розрахунки з дебіторами", "Розрахунки з постачальниками", "Аналіз витрат", "Основні засоби", "Управління грошовими коштами", "Фінансові плани", "Фінансові звіти". Модуль "Управління грошовими коштами" забезпечує автоматизацію процедур обробки поточних платежів, у тому числі проведення електронних банківських операцій. Найважливіша функція модуля — можливість оперативного прогнозування руху грошових потоків по всіх підрозділах підприємства. Модуль "Фінансові плани" призначений для розробки та порівняння різних варіантів фінансових планів. Тісна інтеграція з іншими підсистемами й модулями дає змогу автоматично порівнювати поточні показники з плановими, відслідковувати відхилення, використовувати планову інформацію при аналізі господарської діяльності та фінансової звітності підприємства. Модуль "Фінансові звіти" забезпечує автоматичну генерацію різних стандартних форм фінансової звітності, а також зведених таблиць, графіків. Спеціальні функції модуля забезпечують можливість консолідації та узагальнення інформації на різних рівнях управління підприємством.

До інших корисних можливостей  підсистеми "БААН-Фінанси" слід зарахувати можливість автоматичного моніторингу календарів: податкового, фінансового, звітного.

Комплексна система управління фінансово-господарською діяльністю "ОЛИМП" орієнтована на використання програмних рішень Microsoft. Спеціальний модуль "Фінанси" призначений для оперативного управління фінансовими ресурсами (надходження та витрачання коштів, аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами тощо). Основні функції фінансового управління реалізуються за допомогою спеціальних програмних продуктів — надбудов, які у змозі функціонувати і як самостійні, незалежні в середовищі Microsoft Office. Така побудова системи значно підвищує її гнучкість і розширює функціональність. Наприклад, за допомогою надбудови "ФінЕксперт" можна аналізувати фінансово-господарську діяльність як власного підприємства, так і партнерів по бізнесу, а також будь-якого суб'єкта господарювання за наявності його бухгалтерської звітності.

У комплексному аналізі та діагностиці фінансового стану  підприємств використовуються також  такі російські програмні комплекси: Audit Expert, "Альт-Финансы", "БЭСТ-Ф" , "ЭДИП" тощо.

Програмний комплекс Audit Expert — це інструментарій для аналізу фінансового стану та результатів господарської діяльності підприємства за даними стандартної фінансової звітності; він також надає ряд додаткових можливостей залежно від версії продукту. Окрім російської, програма здатна аналізувати українську, білоруську, казахську та узбецьку звітність. Існують такі версії: мікро, полегшена, стандарт і професійна. Найбільші можливості має професійна версія програми. Вона дає змогу розробляти користувальні сценарії перетворення звітності, розраховувати майже 70 фінансових показників, виконувати переоцінку та прогноз статей балансу, здійснювати консолідацію звітності кількох підприємств, їх ранжування за різними критеріями і т. ін.

Вихідні таблиці Audit Expert можна перенести в Excel або в будь-який інший табличний процесор, у формати MS Word, HTML, СУБД сім'ї Dbase, у текстові файли, а також використовувати для автоматичного опису початкового балансу компанії в програмі Project Expert. У свою чергу вихідні дані можна автоматично отримувати з текстових файлів, форматів популярних бухгалтерських (Парус, Інфін тощо) і офісних програм. Передбачено можливість доповнення цього переліку форматами інших програм.

Програмний продукт "Альт-Финансы" призначений для комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування й прогнозування, оцінки кредитоспроможності. Відкритість і адаптивність програмного продукту, розробленого у вигляді надбудови до Excel, надає користувачеві можливість самостійно вносити зміни в алгоритми й методики розрахунків, ураховуючи свої вимоги або конкретні умови. У програмі реалізовано найпоширеніші методи фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, факторний і метод коефіцієнтів, поєднанням яких можна отримати вичерпну картину стану аналізованого об'єкта.

У програмі "ОЛИМП:ФінЕксперт" не лише використано традиційні вітчизняні та зарубіжні методики аналізу, а й реалізовано багатофакторну модель корпорації "Дюпон", що застосовується для розрахунку ключових фінансово-економічних показників діяльності підприємства: рентабельності чистих активів, економічного зростання компанії, середньозваженої вартості капіталу тощо. Програма дає змогу порівнювати фінансовий стан підприємств і ранжувати їх за значенням спеціального інтегрального показника, а також забезпечує можливість статистичного прогнозування балансу та моделювання наслідків управлінських рішень.

У продукті "ОЛИМП: СтатЕксперт", що виконаний як надбудова до Excel, реалізовано практично всі напрямки аналізу даних за допомогою методів математичної статистики, а можливість роботи в середовищі Excel зумовлює особливу зручність програми для широкого кола аналітиків.

Система "БЭСТ-Ф" призначена для проведення комплексного аналізу  фінансової та комерційної діяльності підприємств. Окрім традиційних  показників фінансового та майнового  стану, ця програма дає змогу аналізувати  номенклатуру й динаміку продажу, прогнозувати стан запасів для подальшого планування закупівель, порівнювати умови фірм-постачальників і обирати найвигіднішого партнера, досліджувати фактори, що впливають на прибуток, здійснювати структурний аналіз витрат обігу.

Розглянуті програмні  продукти мають розвинені засоби візуалізації даних і ділової  графіки.

Вибір програм щодо математичного  аналізу обмежений розробками фірм далекого зарубіжжя - пакетами MathCAD PLUS, Mathematical, Math Lab (США). У фінансовому менеджменті подібні пакети використовуються для аналізу ризиків, а також дослідження й опису нелінійних залежностей між показниками, наприклад при визначенні точки беззбитковості виробництва та реалізації того чи іншого продукту.

Основною тенденцією розвитку програмних засобів для підтримки  фінансових рішень є прагнення провідних  розробників надати споживачеві  комплекс сумісних і взаємодіючих між  собою продуктів різноманітних  класів з метою найповнішого задоволення  його потреб, створення банку моделей  аналізу та прогнозування господарських процесів. Банк моделей - це багаторівневий комплекс математичних, економіко-математичних, економіко-статистичних моделей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Експертні системи у фінансовому аналізі

 

Останніми роками у фінансовому  аналізі дедалі більшого поширення  набувають так звані експертні  системи — комп'ютерні програми, здатні отримувати, нагромаджувати, коригувати знання з деякої предметної області (що надаються переважно експертами), моделювати процес експертизи, розв'язувати  практичні задачі та роз'яснювати хід  розв'язання. У процесі програмування  акумулюється досвід висококваліфікованих фахівців. Експертні системи гнучкі, можуть поступово нарощуватися на вимогу користувачів. Необхідні передумови для застосування експертних систем такі: логічний характер задач; наявність  кваліфікованих експертів; евристичні методи розв'язання задач; наявність  невизначеності та відсутність точних даних. За допомогою експертних систем розв'язуються задачі із класу неформалізованих. Алгоритмічні розв'язки таких задач  або відсутні через неповноту, невизначеність, неточність, розпливчастість аналізованих ситуацій, або вони неприйнятні на практиці через надмірну складність алгоритмів.

Основні напрямки створення експертних програмних систем: інтеграція систем із традиційними пакетами (табличні процесори, системи управління базами даних); створення систем реального часу для аналізу неперервних процесів; побудова розподілених систем, де імітуються колективні рішення проблеми за участю групи фахівців; розроблення динамічних систем, які у змозі враховувати зміни у факторах, що впливають на формування висновку; це забезпечує автоматизацію задач моніторингу.

Експертні системи для  аналізу фінансового стану підприємства містять знання експертів з питань фінансового аналізу й наділені засобами оновлення та нагромадження  знань. Система гнучка, здатна адаптуватися до аналізу різних груп підприємств, дає змогу оперативно оцінювати  фінансовий стан підприємства з відображенням  у письмовому звіті з розрахунками, графічними ілюстраціями, коментарями.

З урахуванням експертних оцінок щодо значущості окремих показників розраховуються групові показники  фінансового стану підприємства, а саме майнового стану, ділової  активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності (платоспроможності), а також показники, що характеризують позицію підприємства на ринку цінних паперів. За груповими показниками  виконується порівняльний аналіз кількох  підприємств однієї галузі, а також  міжгалузевий порівняльний аналіз. Аналізується динаміка групових показників фінансового  стану. Визначення інтегрального показника  та формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану здійснюються на основі бази знань механізмом, що імітує послідовність міркувань  висококваліфікованого експерта, а  також виконує інші операції, наприклад  арифметичні.

Процес формування логічного  висновку та нагромадження фактів триває доти, доки не буде отримано таку сукупність фактів, яка забезпечить розв'язання проблеми. У процесі розв'язання проблеми формується власне висновок. Діяльність механізму логічного  висновку, пов'язана з управлінням, здійснюється засобами системи Borland Delphi.

Користувач працює з експертною системою в діалоговому режимі, послідовно відповідаючи на поставлені системою запитання. За бажанням користувач має  змогу ознайомитися з інформацією  щодо логіки обґрунтування запропонованих системою висновків. За запитом можна  отримати також роздрукований текстовий, розрахунковий та графічний матеріал.

Постійна підтримка інтелектуальності  програми діагностики фінансового  стану забезпечується актуалізацією  та нагромадженням останніх надбань  теорії та практики з питань фінансового  аналізу. Намір підвищити людську  компетентність штучно зумовлений такими ознаками останньої: сталість і стійкість, легка передаваність і документованість, відносна недорога експлуатації. Одна з привабливих особливостей експертних систем — можливість їх використання не лише для констатації, а й для прогнозування фінансового стану підприємства. Підґрунтя для такого прогнозування — економіко-математичні моделі, зокрема рівняння регресійної залежності, складання та постійне оновлення яких може бути складовою експертної системи.

Информация о работе Iнформаційні технології на міжнародних фінансових ринках