Аналіз співвідношення фінансового контролю державного та недержавного

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 21:10, творческая работа

Описание работы

Державний фінансовий контроль
Недержавний фінансовий контроль
Державний фінансовий контроль — комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених

Работа содержит 1 файл

СРС Т3.docx

— 24.72 Кб (Скачать)
  1. Розкрийте та проаналізуйте співвідношення фінансового контролю державного та недержавного.

 

Державний фінансовий контроль

Недержавний фінансовий контроль

Державний фінансовий контроль — комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.

 

Головна мета – максимізація надходжень ресурсів у скарбницю і мінімізація державних витрат управління.

Недержавний фінансовий контроль поділяється на внутрішній (внутрішньо фірмовий, корпоративний) і зовнішній (аудиторський).

Аудиторський контроль - незалежний невідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та зареєстровані як підприємці-аудитори, так і аудиторські фірми, в тому числі іноземні, які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, що передбачена законодавством.

 

Головна мета – мінімізація відрахувань на користь держави та інших витрат з метою підвищення норм прибутку на вкладений капітал.

Об'єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які пов'язані з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.

Суб'єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об'єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.

Суб’єктами недержавного фінансового контролю є аудиторські фірми (аудитори), контрольні та аудиторські підрозділи органів корпоративного управління суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій тощо.

Суб’єкти державного фінансового контролю здійснюють фінансовий контроль у формі аудиту, ревізії і перевірки.

Суб’єкти недержавного фінансового контролю здійснюють фінансовий контроль тільки у формі аудиту.

Основні завдання державного фінансового контролю:

  • контроль за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням і використанням державних фінансових ресурсів (у тому числі бюджетних дотацій, субвенцій, кредитів, тощо);
  • виявлення резервів у формуванні державних фінансових ресурсів, розроблення пропозицій щодо скорочення нераціональних видатків, бюджетного дефіциту та дефіциту платіжного балансу;
  • оцінка ефективності організації і проведення перетворення форм власності (приватизації);
  • контроль за станом та використанням державних запасів і резервів;
  • оцінка фінансового стану та ефективності систем управління і контролю в бюджетних установах, державних і казенних підприємствах, а також підприємств, де є частка державного майна;

Основні завдання недержавного фінансового контролю:

· встановлення достовірності бухгалтерської і фінансової звітності й відповідності  зроблених фінансових та господарських  операцій нормативним актам;

· перевірка платіжно-розрахункової  документації, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань  і вимог економічних суб'єктів, що перевіряються;

· постановка та ведення бухгалтерського обліку;

· складання бухгалтерської звітності і декларацій про доходи;

· аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності;

· навчання працівників бухгалтерських служб та консультування з питаньфінансово-господарської діяльності;

· опрацювання рекомендацій, отриманих в результаті аудиторських перевірок.


 

 

 

  1. Розглядіти та охарактеризувати поняття та особливості аудиторського контролю.

 

Аудиторський контроль - незалежний невідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та зареєстровані як підприємці-аудитори, так і аудиторські фірми, в тому числі іноземні, які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, що передбачена законодавством.

Після отримання ліцензії на право здійснення аудиторської діяльності, вони включаються до складу Державного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Аудитори та аудиторські фірми не мають права займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю.

Усі види аудиторських послуг є платними. Як правило, відношення між аудитором та клієнтом оформлюються угодою з оплатою послуг за договірними цінами. Якщо перевірка відбувається за дорученням судових органів, оплата відбувається за кошт організації, що перевіряється, за тарифами, які затверджені законодавством.

Суб’єктами недержавного фінансового контролю є аудиторські фірми (аудитори), контрольні та аудиторські підрозділи органів корпоративного управління суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій тощо.

Під час проведення перевірки аудитори (аудиторські фірми) мають право:

- самостійно встановлювати форми і методи аудиту на основі чинного законодавства, чинних норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань і досвіду;

- отримувати необхідні документи, що стосуються предмета перевірки і перебувають як у замовника, так і в третіх осіб;

- отримувати пояснення у письмовій або усній формі від керівництва і працівників замовника;

- перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, стосовно яких проводиться перевірка документів;

- залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Під час здійснення професійної діяльності на аудитора (аудиторську фірму) покладаються такі обов’язки:

- належно надавати аудиторські послуги, здійснювати перевірку;

- повідомляти власників, замовників про виявлені під час аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;

- зберігати в таємниці інформацію, отриману під час проведення аудиту (надання послуг), не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- нести відповідальність за порушення умов договору;

- обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг і роботами, що безпосередньо стосуються їх;

- своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.


Информация о работе Аналіз співвідношення фінансового контролю державного та недержавного