Фінансовий аналіз ПАТ "Завод скловиробів"

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 11:01, реферат

Описание работы

Загальні данні за 2008 рік. Загальні данні за 2009 рік. Загальні данні за 2010 рік.
Динаміка активів балансу Динаміка пасивів балансу Динаміка операційних витат Динаміка фінансових результатів Динаміка руху грошових коштів Показники рентабельності Показники майнового стану Показники ліквідності Показники ділової активності 38
Показники фінансової стійкості Показники оборотності оборотних коштів

Содержание

Загальні данні за 2008 рік. 2
Загальні данні за 2009 рік. 9
Загальні данні за 2010 рік. 16
Динаміка активів балансу 23
Динаміка пасивів балансу 25
Динаміка операційних витат 27
Динаміка фінансових результатів 27
Динаміка руху грошових коштів 29
Показники рентабельності 30
Показники майнового стану 34
Показники ліквідності 36
Показники ділової активності 38
Показники фінансової стійкості 41
Показники оборотності оборотних коштів 42

Работа содержит 1 файл

Фінансовий аналіз ПАТ завод скловиробів.docx

— 162.73 Кб (Скачать)

Зміст

Загальні данні за 2008 рік. 2

Загальні данні за 2009 рік. 9

Загальні данні за 2010 рік. 16

Динаміка активів балансу 23

Динаміка пасивів балансу 25

Динаміка операційних витат 27

Динаміка фінансових результатів 27

Динаміка руху грошових коштів 29

Показники рентабельності 30

Показники майнового стану 34

Показники ліквідності 36

Показники ділової активності 38

Показники фінансової стійкості 41

Показники оборотності оборотних коштів 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні  данні за 2008 рік.

Баланс

         

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

   

1

2

3

4

   

I. Необоротні активи

         

Нематеріальні активи:

         

- залишкова вартість

10

0

0

   

- первісна вартість

11

0

0

   

- накопичена амортизація

12

0

0

   

Незавершене будівництво

20

1

9

   

Основні засоби:

         

- залишкова вартість

30

1799

1892

   

- первісна вартість

31

4236

4471

   

- знос

32

2437

2579

   

Довгострокові біологічні активи:

         

- справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

   

- первісна вартість

36

0

0

   

- накопичена амортизація

37

0

0

   

Довгострокові фінансові інвестиції:

         

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

40

0

0

   

- інші фінансові інвестиції

45

0

0

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

   

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості

55

0

0

   

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості

56

0

0

   

Знос інвестиційної нерухомості

57

0

0

   

Відстрочені податкові активи

60

15

0

   

Гудвіл

65

0

0

   

Інші необоротні активи

70

0

0

   

Гудвіл при консолідації

75

0

0

   

Усього за розділом I

80

1815

1901

   

II. Оборотні активи

         

Виробничі запаси

100

317

167

   

Поточні біологічні активи

110

0

0

   

Незавершене виробництво

120

210

368

   

Готова продукція

130

488

615

   

Товари

140

21

69

   

Векселі одержані

150

0

0

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

         

- чиста реалізаційна вартість

160

300

379

   

- первісна вартість

161

300

379

   

- резерв сумнівних боргів

162

0

0

   

Дебіторська заборгованість за рахунками:

         

- за бюджетом

170

0

0

   

- за виданими авансами

180

143

251

   

- з нарахованих доходів

190

0

0

   

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

46

13

   

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

         

- в національній валюті

230

399

376

   

- у т.ч. в касі

231

0

0

   

- в іноземній валюті

240

0

0

   

Інші оборотні активи

250

27

24

   

Усього за розділом II

260

1951

2262

   

III. Витрати майбутніх  періодів

270

0

0

   

IV. Необоротні активи  та групи вибуття

275

0

0

   

Баланс

280

3766

4163

   
           

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

   

1

2

3

4

   

I. Власний капітал

         

Статутний капітал

300

69

69

   

Пайовий капітал

310

0

0

   

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

   

Інший додатковий капітал

330

1415

1415

   

Резервний капітал

340

17

17

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1412

2314

   

Неоплачений капітал

360

0

0

   

Вилучений капітал

370

0

0

   

Накопичена курсова різниця

375

0

0

   

Усього за розділом I

380

2913

3815

   

Частка меншості

385

0

0

   

II. Забезпечення наступних  виплат та платежів

         

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

   

Інші забезпечення

410

0

0

   

Сума страхових резервів

415

0

0

   

Сума часток перестраховиків у  страхових резервах

416

0

0

   

Цільове фінансування

420

0

0

   

Усього за розділом II

430

0

0

   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

         

Довгострокові кредити банків

440

0

0

   

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

0

0

   

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

21

   

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

   

Усього за розділом III

480

0

21

   

ІV. Поточні зобов’язання

         

Короткострокові кредити банків

500

0

0

   

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

0

0

   

Векселі видані

520

0

0

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

312

24

   

Поточні зобов’язання за розрахунками:

         

- з одержаних авансів

540

206

139

   

- з бюджетом

550

125

53

   

- з позабюджетних платежів

560

0

0

   

- зі страхування

570

28

7

   

- з оплати праці

580

69

62

   

- з учасниками

590

1

1

   

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

   

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

   

Інші поточні зобов'язання

610

112

41

   

Усього за розділом IV

620

853

327

   

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

   

Баланс

640

3766

4163

   

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

         

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

   

1

2

3

4

   

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

11882

8196

   

Податок на додану вартість

15

1892

1269

   

Акцизний збір

20

0

0

   
 

25

0

0

   

Інші вирахування з доходу

30

0

0

   

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

9990

6927

   

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

8676

5927

   

Валовий прибуток:

   

- прибуток

50

1314

1000

   

- збиток

55

0

0

   

Інші операційні доходи

60

2163

1781

   

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

   

Адміністративні витрати

70

-1549

-1238

   

Витрати на збут

80

-436

-344

   

Інші операційні витрати

90

-566

-390

   

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

   

Фінансові результати від операційної  діяльності:

   

- прибуток

100

926

809

   

- збиток

105

0

0

   

Доход від участі в капіталі

110

0

0

   

Інші фінансові доходи

120

0

0

   

Інші доходи

130

226

89

   

Фінансові витрати

140

0

0

   

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

   

Інші витрати

160

-18

-34

   

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

   

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

   

- прибуток

170

1134

864

   

- збиток

175

0

0

   

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

176

0

0

   

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

177

0

0

   

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

-232

-223

   

Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

185

0

0

   

Фінансові результати від звичайної  діяльності:

   

- прибуток

190

902

641

   

- збиток

195

0

0

   

Надзвичайні:

   

- доходи

200

0

0

   

- витрати

205

0

0

   

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

   

Частка меншості

215

0

0

   

Чистий:

   

- прибуток

220

902

641

   

- збиток

225

0

0

   

Забезпечення матеріального  заохочення

226

0

0

   

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

         

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

   

1

2

3

4

   

Матеріальні затрати

230

7819

5436

   

Витрати на оплату праці

240

1447

1091

   

Відрахування на соціальні заходи

250

606

410

   

Амортизація

260

272

289

   

Інші операційни витрати

270

886

582

   

Разом

280

11030

7808

   

 

 

 

Звіт про рух  грошових коштів за рік

         

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної  діяльності до оподаткування

10

1134

0

864

0

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

20

272

X

289

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

30

0

0

0

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих  курсових різниць

40

0

2

1

0

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

50

0

208

0

55

Витрати на сплату відсотків

60

0

X

0

X

Прибуток (збиток) від операційної  діяльності до зміни в чистих оборотних  активах

70

1196

0

1099

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

80

0

334

0

241

- витрат майбутніх періодів

90

0

0

0

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

0

498

57

0

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної  діяльності

120

<p class="Normal_0020Table" style=" margin-bottom: 0pt; text-align: center; line-


Информация о работе Фінансовий аналіз ПАТ "Завод скловиробів"