Контрольная работа з дисципліни: «Фінансова статистика»

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 14:53, контрольная работа

Описание работы

Результати роботи страхових організацій у І півріччі характеризуються такими даними:
Організації
Страховий внесок, млн.грн.
Коефіцієнт виплат
Виплати

Работа содержит 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ.doc

— 109.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ІМНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

 

Фінансово-економічний факультет

Кафедра фінансів та банківської справи

 

 

 

 

 

КОНТРАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: «Фінансова статистика»

№ ЗК 11497

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка групи 5-ЕФ

Ситник О.С.

Перевірив:

Іщук В.І.

 

 

Полтава 2013

Варіант 16

Завдання 18

Результати роботи страхових  організацій у І півріччі характеризуються такими даними:

Організації

Страховий внесок, млн.грн.

Коефіцієнт виплат

Виплати

1

760

0,47

360

2

950

0,57

540

3

1330

0,19

252

Всього

3040

 

1152


Визначити:

 1. середній коефіцієнт виплат:
 2. абсолютну суму доходу страхових операцій;
 3. відносну дохідність.

Розв’язання:

1) Коефіцієнт виплат розраховується за формулою:

Кв=W/P

Середній коефіцієнт виплат становитиме:

Кв=∑Кв P/∑P=1152/3040=0,38 або 38%

2) Абсолютна сума доходу  визначається як різниця внесків  і виплат:

D=3040-1152=1888 млн.грн.

3) Відносна дохідність (відсоток дохідності) дорівнює:

Kd=(P-W)/P=(3040-1152)/3040=0,62 або 62%

Цю величину можна  визначити інакше

Kd=1-KB=1-0,38=0,62

Відповідь: середній коефіцієнт виплат становить 38%, абсолютну сума доходу страхових операцій становить 1888 млн.грн., відносна дохідність 62%.

 

Завдання 58

Маємо умовні дані про  грошову масу і ВВП за ІІ півріччя, млрд.грн.:

Показники

І півріччя

ІІ півріччя

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

140

150

Грошова маса (М2)

60

65

Готівка в обігу

40

45


Визначити:

 1. швидкість обігу грошової маси;
 2. швидкість обігу готівки;
 3. частку готівки в загальному обсязі грошової маси;
 4. абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни таких факторів:

а) кількість оборотів готівки;

б) частка готівки в  загальному обсязі грошової маси

Розв’язання:

 1. Швидкість обігу грошової маси:

V0=140/60=2,34 оборота;

V1=150/65=2,31 оборота.

2)  Швидкість обігу готівки:

Vr0=140/40=3,5 оборота;

Vr1=150/45=3,33 оборота.

3) Частка готівки в загальному обсязі грошової маси:

dr0=40/60=0,67, або 67%;

dr1=45/65=0,69, або 69%.

4) Абсолютна зміна швидкості обігу грошової маси:

V = V1 – V0 = 2,31 – 2,34 = – 0,03 оборота;

а) за рахунок зміни  кількості оборотів готівки:

Vr = (Vr1 – Vr0)*dr1 = (3,33 – 3,5)*0,69 = – 0,11  ;

б) за рахунок  зміни частки готівки в загальному обсязі грошової маси:

Vd = (dr1 – dr0)*Vr0 = (0,69 – 0,67)*3,5= 0,08 оборота.

Таким чином,

V = V1 – V0 =
Vr +
Vd = – 0,11 +0,08 = - 0,3 оборота.

Відповідь: швидкість обігу грошової маси 2,34 та 2,31 оборота відповідно, швидкість обігу готівки 3,5 та 3,33 оборота, частка готівки в загальному обсязі грошової маси 67% у І півріччі та 69% у ІІ півріччі, абсолютна зміна швидкості обігу грошової маси – 0,03 оборота, за рахунок зміни кількості оборотів готівки становить – 0,11 оборота, за рахунок зміни частки готівки в загальному обсязі грошової маси 0,08 оборота.

 

Завдання 106

Первісна сума боргу  становить 4500грн.Строк позички – 2 роки. Відсотки капіталізуються щомісячно. Номінальна ставка відсотків – 0,08. Визначити відсоток та еквівалентну номінальній ефективну ставку відсотків.

Розв’язання:

S = P (1 + j/m)mn = 4500 (1 + 0,08/12)12·2 = 5278 грн.

Для того, щоб виміряти ефективність цієї операції, використовують ефективну, або дійсну, ставку відсотків, яка відображає той реальний дохід, який одержують від однієї грошової одиниці на рік. Ця ставка також показує, яка річна ставка надає той самий фінансовий результат, що і m-разові нарахування на рік за ставкою j/m.

Ефективну ставку можна  знайти, виходячи з її визначення. Оскільки вона призводить до того ж фінансового результату, що і ставка j/m при m-разовому нарахуванні відсотків на рік, то множники нарощення по цих ставках повинні бути рівні.

Отже, можна записати таке рівняння:

(1 + і)n = (1 + j/m)n·m.

Звідси — ефективна ставка відсотків визначається за такою формулою:

I = (1 + j/m)m – 1.

I = (1 + 0,08/12)12 – 1=0,083   8,3%

Відповідь: ефективна ставка відсотка 8,3%.

 

Завдання 146

Необхідно розробити  план погашення кредиту:

Сума отриманого кредиту,

тис.грн.

1000

Термін до погашення,

років

5

Відсоток за кредит (річний),

%

4

Спосіб погашення

PC


PC – метод рівних сум

Розв’язання:

При погашенні основного  боргу рівними сумами розрахунок термінової виплати визначається за формулою:

,

де gtтермінова виплата за період часу t; Dt — залишок боргу на початок періоду t;

t = 1, 2, ..., n;

D1 — початкова сума боргу;

R — сума, яка щорічно іде на погашення кредиту.

Щорічно на погашення  кредиту за умовами методу необхідно  виділяти однакові суми в розмірі 1000/5 = 200 грн., платежі по відсотках у кінці першого року становитимуть 1000 · 0,04 = 40 грн., термінова виплата — g1 = 200 + 40 = 240 грн. На другому році залишок боргу дорівнюватиме D2 = D1 – R = 1000 – 200 = = 800 грн. Відсотки по кредиту І2 = D2 · q = 800 · 0,04 = 32 грн. і термінова виплата g2 = 200 + 32 = 232 грн. Для інших років розрахунок інших параметрів подано в таблиці.

СХЕМА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ  
(ВИПЛАТИ РІВНИМИ СУМАМИ ЗА РАХУНОК ОСНОВНОГО БОРГУ)

Рік

Залишок боргу на початок року, Dt = Dt – 1 – R

Сума погашення основного боргу,

Платежі  
за відсотками, 
It = Dtq

Термінові  
виплати,  
g = I + R

1

1000

200

40

240

2

800

200

32

232

3

600

200

24

224

4

400

200

16

216

5

200

200

8

208

Всього

1000

120

1120


 

Завдання 184

Облігація приносить  щорічно 6 % доходу. Вона погашається  через 6 років за номіналом, який дорівнює 3000 грн. Врахована під час оцінювання облігації ставка відсотків 5 %.Знайти оцінку облігації, якщо поточний дохід оподатковується 12% податком.

Розв’язання:

Оцінка облігацій полягає в дисконтуванні доходів від облігацій і зводиться до визначення суми грошей, яка в деякий момент еквівалентна в фінансовому відношенні самій облігації з урахуванням її строку, дохідності й прийнятої при оцінці ставки відсотків (ставка розміщення). Під останньою розуміють ставку відсотків, яка характеризує той ступінь рентабельності інвестицій, що задовольняє інвестора. Результатом оцінки є сума грошей, еквівалентна в фінансовому плані всім надходженням за облігацією.

Як правило, інвестори  зобов’язані сплатити податки на доходи від облігацій. Податки, в  свою чергу, істотно впливають на ефективність фінансових операцій.

Вимірювання ступеня  впливу податків на оцінку облігації  залежить від того, яким способом вилучається цей податок. Якщо податки вилучаються з виплат за купонами, оцінку облігації можна здійснити, зменшуючи реальний дохід на суму податку.

 

Завдання 204

За даними на податок  на додану вартість, ставку податку  і податкову базу по області визначити: абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами величини доданої вартості. Зробити висновки:

Показники

За планом

Фактично

Сума податку на додану вартість, тис.грн.

800

750

Ставка податку на додану вартість,%

20

15

Додана вартість, тис.грн.

4000

5000


Розв’язання:

Завдання 254

Облігація приносить щорічно 15% прибутку. Вона погашається через 2 роки за номіналом 100 грн. Ринкова ставка по цінних паперах – 10%. Визначити курс облігації.

Розв’язання:

Курс облігації  – купівельна ціна однієї облігації у розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу:

К=108,68/100*100=108,68

Ця облігація оцінюється вище за її номінальну ціну, за якою вона продається на ринку цінних паперів, що засвідчує її курс 108,68 %. У такому разі інвестор приймає рішення купувати її за ціною, нижчою за оцінку.

Відповідь: курс облігації 108,68%.

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Посібник з дисципліни «Фінансова статистика» для самостійної роботи
  2. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 205 с.Информация о работе Контрольная работа з дисципліни: «Фінансова статистика»