Delphi ортасында анимация құру

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 18:34, курсовая работа

Описание работы

Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б.

Содержание

Кріспе 3
1 Delphi программалау ортасы 6
1.1 Delphi программалау жүйесі 6
1.2 Delphi–дің артықшылықтары 7
1.3 Өнімнің негізгі сипаттамалары. 7
1.4 Ұйымдастырушының ортасын икемдеу . 13
1.5 Компоненттер 16
1.6 Delphi программалау ортасының графикалық мүмкіндіктері 17
1.7 Мәтінді шығару 19
1.8 Canvas объектінің қасиеттері 21
2. Delphi ортасынның графикалық мүмкіндіктерін сипаттайтын программа 21
Қорытынды 23
Пайдаланылған әдеиеттер көзі 26
Қосымша 27

Работа содержит 1 файл

анимация Маржан.docx

— 286.85 Кб (Скачать)

Электронды мәлмет алмасу көптеген жолға кететін қаражатты  үнемдейді. Оған қоса ақпараттың толық  және жылдам жетуіне сенімді болуға болады. Есеп беру жүйесінің сол  бойда берілуі ақпараттық технологияларға  көшуге басқа мүмкіндік қалдырмай  отыр.

Себебін айтып жатудың  өзі артық фирмалардың ашылу  сәтінен бастап-ақ ақпараттық технологиялар  бөлменің қайсі бір түпкірінде және көптеген отырып жұмыс жасайтын қызметкердің алдында болады.

Тіпті мектептерде ақпараттық технологиялардың барлық түрі, атап айтар  болсақ: компьютер, сканер, принтер, факс және басқа да технологиялармен қамтылған. Бір кездері бір мектепте бір  ғана басу машинкасымен көптеген жұмыс  орындалағна. Қазір ол заман кетті.

"Қазақстан — 2030" стратегиялық бағдарламасы приоритеттерінің  бірі ұлттық білім моделін  қалыптастыру тенденциясымен және  Казақстан білім жүйесін бүкіл  әлемдік білім кеңістігіне кіріктірумен  сипатгалатын білім беру саласы  болып табылады. Қазір бүкіл әлемде  индустриялдық қоғамнан интерактивті  қатынас жасауға және оны жүзеге  асыратын техникалық мүмкіндіктерді  тұрақты түрде дамытып отыра  алатын информациялық қоғамға,  яғни негізгі рөлді информацияны  алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тарату  және пайдалану істерді атқаратын  жаңа қоғамға көшу процесі  жүріп жатыр. Информациялык. қоғамға  ауысу информациялық және коммуникациялық  технологияларды дамьггу мен  күнделікті тұрмыста пайдалану  (конвергенциялау) жолымен, яғни  қоғамды ақпараттандыру (информация) істерін дамыту арқылы іске  асырылады.

Информациялық қоғамға көшу процесінде информация құндылығы өзгеріп, біздің уақыт, кеңістік және қашықтық ұғымдары туралы да түсінігіміз кеңейіп, осылардың барлығы жаңа мәдениетті - информациялық мәдениеттің тууына себепші болды. Информациялық мәдениетті информациялық процестерді ұйымдастырудағы  адамдардың информациялық қарым-қатынасын  қанағаттандыру, қабылданған шешімдердің тигізетін әсерін болжап, әлемді біртұтас күйде көрсете алатын информацияны жасау, сақтау, өндеу, тасымалдау, бейнелеу және пайдалану істерін тиімді ұйымдастыру жолындағы жеткен деңгей түрінде қарастыру керек. 

 

Қосымша

unit Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, ComCtrls, ToolWin, ImgList;

type

TForm1 = class(TForm)

tmrRoll: TTimer;

imgPic1: TImage;

imgPic2: TImage;

imgPic3: TImage;

imgPic4: TImage;

imgPic5: TImage;

imgPicRollMask: TImage;

tmrViewInfo: TTimer;

ToolBar: TToolBar;

QuitBtn: TToolButton;

Separator1: TToolButton;

Suivant: TToolButton;

Precedent: TToolButton;

lbInfo: TLabel;

ToolList: TImageList;

Timer1: TTimer;

Label1: TLabel;

Bevel1: TBevel;

ToolButton1: TToolButton;

ToolButton2: TToolButton;

procedure imgPic5MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic5MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic1MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic1MouseEnter(Sender: TObject);

procedure SmallPicsClick(Sender: TObject);

procedure tmrViewInfoTimer(Sender: TObject);

procedure tmrRollTimer(Sender: TObject);

procedure FormDestroy(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure QuitBtnClick(Sender: TObject);

procedure SuivantClick(Sender: TObject);

procedure PrecedentClick(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormCenter;

procedure SaveBtnClick(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;  

 

const

Info: Array[0..3] of String = (‘Қ. Жұбанов атындағы АМУ’,

‘Физико-математикалық  факультет’,

‘Информатика  кафедрасы’,

‘Дельфидің  графикалық мүмкіндіктері’); 

 

var

Form1: TForm1;

BigStream: TBitmap;

DestR: TRect;

SmallW, SmallH: Integer;

W,

H,

NewX,

dX1,

dX2,

X1,

X2: Integer; 

 

MaskBevelW,

CurrFrame,

LastPicId,

PicId: Byte; 

 

InfoId, Count: Byte; 

 

AFormat: Word;

AData: THandle;

APalette: HPalette;

flag1:Integer;

BlendFunc: TBlendFunction; 

 

implementation

uses about;

{$R *.dfm} 

 

procedure Tform1.FormCenter;

begin

with form1 do begin

Left := Screen.Width  div 2 — Width  div 2;

Top  := Screen.Height div 2 — Height div 2;

end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i: Byte;

begin

flag1:=0;

Left := (Screen.Width — Width) div 2;

Top := (Screen.Height — Height) div 2 — 16;

with BlendFunc do

begin

BlendOp := AC_SRC_OVER;

BlendFlags := 0;

SourceConstantAlpha := 127;

AlphaFormat := 0;

end;

end.

 

 

Пайдаланылған әдеиеттер  көзі

  1. Компьютерная технология обучения:словарь-справочник/Под редакцией В. Ю. Гриценко, А. М. Довгялло, А. Я. Савельева-К.: «Накова думка», 1992
  2. Нұрғалиева Г. Қ. Электрондық оқулықтар – мұғалім мен оқушы арасындағы әрекетттестікті гуманизациялау құралы// «Информатика негіздері» республикалық журналы, №2, 2002.- 2-3 б.
  3. Тажигулова А. И. Конструирование электронных учебников//Научно-практический журнал «Информационные технологии в Казахстане», №1, 2000.- С. 42-43.
  4. Виштынецский Е. И., Кривошеев А. О. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения//Информационныетехнологии, 1998, №2 – с. 32-36.
  5. Сливина Н. А., Фомин С. С. Компьютерное учебное пособие «Высшая математика для инженерных специальностей»//КомпьютерПресс.- 1997.- №8.- с.72-77.

elphi (бағдарламалау тілі)

Delphi' жүйесінің аты — Коринф бұғазының жағалауындағы ежелгі грек қаласы Дельфы атынан алынған. Дельфы қаласының аты өнер қамқоршысы және даналық құдайы Апалон атымен байланысты болған. Аңыз бойынша Апалонның үйі Дельфыда орналасқан екен. Оның абыздары, келгендерге күн ілгері не болатыны жайлы болжаулар айтумен айналысыпты. Қазіргі кезде қаланың орны ғана қалған. Осы ежелгі есркетркішке қарағанда Delphi- жүйесі бугінгі күнде бағдарламаларды жасауға арналған кең қолданылатын жүйелердің бірі болып табылады. Delphi жүйесін Borland фирмасының бағдарламалаушылары 19 жылы жасаған болатын. жүйесі бағдарламаларды жасаудың визуалды ортасы болып табылады. Оның құрамындағы саймандар мен компоненттердің көмегімен бағдарламалар жобалары құрастырылады. Сонымен қатар Delphi жүйесі Windows амалдық жүйесі үшін және арнайы серверлер үшін бағдарламаларды жасай алады.

Delphi-да құрылған қолданбалы программалар мәліметтер қорына қатынауды BDE (Borland Database Engine) арқылы іске асырады. BDE мәліметтерге қатынауды қамтамасыз ететін динамикалық кітапханалар мен драйверлер жиынтығынан тұрады. Мәліметтер қорымен жұмыс жасауды жүзеге асырушы Delphi-қолданбалары орналасқан барлық компьютерларда BDE орнатылуы керек. BDE қолданба арқылы мәліметтер қорына сұраныс жіберіп, одан соң сол сұраныс бойынша қажетті мәліметтерді алады. Жергілікті мәліметтер қорына қатынау үшін мәліметтер қоры процессоры dBase, Paradox, FoxPro мәліметтер қоры піші-мдерімен және мәтіндік файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін стандартты драйверлерді қолданады. BDE процессоры екінші бөлімде кеңінен қарастырылған.

Delphi-қолданбасы өндірістік мәлі-меттер қорын басқару жүйелеріне қаты-науды SQL-Links сервері арқылы іске асырады. Тек InterBase мәліметтер қорын басқару жүйесімен жұмыс жасағанда ғана бұл драйвер қажет емес.

Реляциялық қоры бір-бірімен өзара байланысты кестелерден тұрады. Әрбір кесте бірдей типті объекті туралы ақпараттан тұрады, ал кестелердің барлық жиынтығы біртұтас мәліметтер қорын құрайды.

қып-танысып  тәжірибе алу – болашақ мамандықтарды  оқыту, үйрету және даярлау барысындағы  алғалшқы өткізілетін студенттердің  тәжірибе алуы.  
Тәжірибе алу барысында студенттер Delphi программалау ортасымен, MathCad пен Maple секілді компьютерлік математика ортасымен және Internet, Intranet, Ezernet сияқты желі түрлерімен танысады.  
Borland корпорациясы аз ғана мерзім ішінде Delphi7-нің негізгі версиялары мен бірнеше модификацияларын шығарды. Delphi 7 версиясында өте көп өзгерістер енгізілген. Программалармен қамтамасыз етудің тиімді өңдеу құралдарын қажет ету “жылдам жасау” ортасы деп аталатын программалау жүйелерінің пайда болуына алып келді. Мұндай ортаға мысал ретінде Borland Delphi жатады. Жылдам жасау RAD – жүйесінде “Rapid Application Development” жүйесінің негізі визуалды жобалау және оқиғаны өндеуді программалар технологиясы жатады, оның мағынасы өңдеу үнемсіз жұмыстың көп бөлігін өзіне алады да, программистке диалогты терезелерді және оқиғаны өңдеу функциясын құрастыру жұмыстары қалады. Ортада қатаң типтелген объектіге бағдарлы тілі қолданылады, оның негізіне Object Pascal (Turbo Pascal жалғасы) жатады. Delphi әр түрлі программаларды құруға мүмкіндік береді: қарапайым біртерезелі қосымшалардан тармақталған дерекқорларды басқару программаларына дейін. Delphi-дің ұлғайтылған мүмкіндіктері графикпен, мультимедиямен, дерекқорларымен жұмыс істейтін және динамикалық құрылымдармен қосымшаларды құруға мүмкіндік береді. Delphi-дің айрықша ерекшелігі .NET технологиясының сүйемелдеуі болып табылады. 
Жалпы қазіргі уақытта Delphi, MathCad, Maple туралы алған білімдердің болашақ мамандар және қоғам үшін маңызы өте зор. Қазір осындай пәндерді игеру үшін көптеген оқудықтар мен оқу-әдістемелік нұсқаулар жазылуда. Мысалы, Delphі ортасымен танысып және онда жұмыс жасап үйренуде Фаронов, Культин Н секілді жазушылар еңбектерінің маңызы зор болса, ал компьютерлік математикамен танысуда жазушы В.И.Дьяконовтың еңбектерінің орны ерекше. 
Бұл тәжірибе алудың мақсаты студенттердің информатика,программалау технологиялары, компьютерлік графика пәндерінен алған білімдерін ары қарай жалғастыру, жоғары курстарда оқытылатын пәндер туралы алғашқы түсінік беру, сонымен қатар студентті таңдаған мамандығының ерекшелігімен таныстыру және ол туралы түсінігін тереңдету болып табылады. 
Бұл есеп беру құжаты бес бөлімнен тұрады. Олар: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланған оқулықтар тізімі. Негізгі бөлімде студенттің тәжірибе алу барысында Delphi, MathCad, Maple орталары мен желілер туралы алған білімдері толығымен сипатталады. 
 
 
Delphi ортасымен танысу. 
 
Delphi ортасын – програмалаушының сапалы жұмысын қамтамасыз ететін күрделі механизм. Ол экрандағы бір уақытта ашылатын бірнеше терезелермен сипатталады. Бұл терезелер бір-бірін жартылай немесе толығымен жауып, экранда орын ауыстыра алады. 
Delphi ортасы – көптерезелік жүйе. Оның негізгі төрт терезесі: 
1. Негізгі терезе (Project 1) 
2. Объектілер бақылаушысының терезесі (Object Inspector) 
3. Формаларды құрастырушының терезесі (Form 1)  
4. Программа кодының терезесі (Unit 1. Pas). 
 
Негізгі терезеден басқа терезелерді жылжытуға, өлшемін өзгертуге немесе экраннан алып тастауға болады. Форманың терезесінен Unit кодына өту және одан кері өту F 12 пернесі арқылы орындалады.  
Негізгі терезе мен компоненттер жинағы.Негізгі терезе программаның жобасын құрудағы жұмыстарды басқарады және Delphi ортасы іске қосылып тұрғанда міндетті түрде экранның жоғарғы қатарында орналасады.  
Бұл терезде Delphi-ң негізгі меню жүйесі, пиктограммалық командалық батырмалары мен компоненттер политрасы орналасады. 
 
 
 
 
Компоненттер жинағы – Delphi-ң негізгі байлығы болып табылады. Ол негізгі терезенің оң жағында орналасып, қажетті компонентті тез табуға арналған белгілерден тұрады: 
Компонент деп белгілі бір қасиеттерді иемденген және форма терезесінде кез-келген объектіні орналастыру мүмкіндігін туғызатын функциональды элементті айтады. Delphi ортасының компоненттері 19 топқа бөлінген, ол топтарды парақтар деп атаймыз. 
Форма құрастырушының және объектілер бақылаушысының терезесі. Форма құрастырушының немесе форманың терезесі – болашақ программаның Windows жобасы. Алдымен бұл терезе бос болады. Бұл терезенің жұмыс аймағы координаттық тордың нүктелерімен реттелген. 
Формада орналасқан әр компоненттер өзінің мекен-жайымен, мөлшерімен және түсімен анықталады. Форманы құрастыру File=>New=>Form опциялары арқылы орындалады. Шығып тұрған бос формаға бір компонентті, мысалы Standard парағының Button батырмасын орналастыру үшін компоненттер жинағындағы Standard белгісін сырт еткізіп, парақты екпінді күйге келтіру керек. 
Button батырмасының кескінің ажырату үшін тышқанды баспай тұрып парақта орналасқан белгілердің үстінен жылжытып көрген сәтте компоненттердің аты шығып тұрады. Қажетті компонентті сырт еткізіп белгілеп, тышқанды форма аймағының кез-келген жеріне сырт еткізсек, форманың бетінде Button 1 элементі пайда болады. 
 
Объектілер бақылаушысының терезесі 2 парақтан құрылады: Properties – қасиеттері және Events – оқиғалары. Properties парағы арқылы компоненттің қасиеттері – параметрлері анықталады, ал Events парағы арқылы компонентті әртүрлі оқиғаларға сәйкес сезіндіру анықталады. 
 
 
 
Программа кодының терезесі: 
Программа (немесе Модуль) кодының терезесі программаның мәтінін құруға және оны түзетуге арналған. Бұл мәтін арнайы ережелер бойынша құрылып, алгоритм жұмысын анықтайды. Delphi жүйесінде Pascal тілінің ұлғайтылған және дамытылған нұсқасы – Object Pascal программалау тілі қолданылады. Delphi ортасы іске қосылғанда программа кодының терезесі Windows ортасының бос терезесінің бастапқы кодынан тұрады. Жаңа форманың кодына Delphi ортасы бұл қатарларды автоматты түрде қосып отырады.  
Жобаны құру барысында осы кодқа қажетті өзгерістер енгізіледі. Delphi ортасы Unit, Unit 1 және implementation қатарларының аралығын өзгертіп отырады, ал программалаушының жұмыс аймағы – {SR*DFM} және END қатарлар аралығы бойынша.

 

 

 


Информация о работе Delphi ортасында анимация құру