Франчайзинг як форма здійснення прямих іноземних інвестицій

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2012 в 18:38, реферат

Описание работы

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та історія виникнення франчайзингу…………………………………4
2. Класифікація франчайзингу…………………………………………………….7
3. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Україні…………………11
Висновки………………………………………………………………………….16
Список використаних джерел…………………………………………………….18

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та історія виникнення франчайзингу…………………………………4
2. Класифікація франчайзингу…………………………………………………….7
3. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Україні…………………11
Висновки………………………………………………………………………….16
Список використаних джерел…………………………………………………….18

Работа содержит 1 файл

реферат інвест.docx

— 42.63 Кб (Скачать)

 

Державна  податкова адміністрація України

Національний  університет державної податкової служби україни

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

з курсу:  «ІНВЕСТУВАННЯ»

на тему:

«ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ»

 

 

 

Виконала

студентка групи ФБ-42

Якубовська Юлія

Перевірила

Мухіна Олена Володимирівна

 

 

 

Ірпінь-2010

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………….3

1. Сутність та історія виникнення франчайзингу…………………………………4

2. Класифікація франчайзингу…………………………………………………….7

3. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Україні…………………11

Висновки………………………………………………………………………….16

Список використаних джерел…………………………………………………….18

 

ВСТУП

В сучасних умовах посилення  конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин.

Це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які  надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого  — малий бізнес, який формує конкурентне  середовище, характеризується високою  мобільністю та забезпечує самостійність  підприємницької ініціативи. Але, незважаючи на значні можливості малого бізнесу  у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він  має свої слабкі сторони, пов'язані  насамперед із фінансуванням.

Саме тому одним із шляхів вирішення даної проблеми є розвиток франчайзингу в Україні.

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою  ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення  конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження  нових технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно  з іноземними фірмами і таке інше.

Проте, вирішуючи ці проблеми, застосування франчайзингу має і  ряд негативних моментів, які слід враховувати при прийнятті управлінських  та стратегічних рішень на кожному  підприємстві.

Так, одним із суттєвих недоліків  є недобросовісне ставлення до угоди  франчайзингу дрібних фірм (франчайзі), тобто різного роду спроби зекономити на технології виробництва. Крім того, досить важко постійно контролювати діяльність франчайзі, адже є ймовірність  того, що малі фірми можуть зіпсувати  репутацію франчайзера.

Вивченням та дослідженням механізму використання франчайзингу займалися багато вчених-економістів, проте через різноманітність  його видів та типів вивчення особливостей франчайзингу залишається неповним.

  1. Сутність та історія виникнення франчайзингу

Для характеристики будь-якого  економічного явища важливе значення має історія його виникнення, оскільки саме з історичного минулого можна  почерпнути причини появи цього  явища, його значення та наслідки. Тому, перш ніж приступити до вивчення суті франчайзингу, слід розглянути історію  його появи, а також розвиток та зміну, перехід від одного типу до іншого, що відбувається зі зміною умов ведення  бізнесу.

Більшість науковців вважають, що франчайзинг зародився у США. наприкінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.

Першопроходцем в освоєнні франчайзингу вважають компанію "Зінгер" Спонукала до цього її власника нестача грошових засобів для наймання комівояжерів, оскільки на той час купівля-продаж відбувалася у покупця вдома після наочної демонстрації властивостей товару. Щоб не зменшувати обсяг виробництва, компанія вирішила продати право на реалізацію швейних машин незалежним продавцям на певній території.

Інша молода компанія "Дженерал моторс" також у 1898 році створила ефективну франчайзингову систему. Не маючи засобів для відкриття  власної мережі магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким  чином запроваджуючи початок  сучасної системи продажу автомобілів. [ 2, с. 80 ].

Франчайзинг - це форма співпраці  між юридично та фінансово незалежними  сторонами (компаніями та/або фізичними  особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними  активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на погоджених умовах.  

Англійський термін "to franchise" означає надання однією компанією іншій дозволу на продаж товарів чи надання послуг в межах певної території

Суть даної форми організації  бізнесу полягає у тому, що добре  відома на ринку фірма (франчайзер) продає свою торгову марку чи технологію виробництва іншій маловідомій фірмі (франчайзі), що забезпечує зростання обсягу реалізації для обох підприємств та зростання ефективності діяльності франчайзі в результаті використання нової для неї технології виробництва. За право займатися бізнесом його одержувач (франчайзі) сплачує частину отриманого доходу відповідно до укладеної угоди.

Для компанії франчайзера  франчайзинг - це спосіб розширення бізнесу. Для підприємців франчайзинг - це один з шляхів стати власником  бізнесу. На українських ринках, він  є швидким способом навчання підприємців практичним стандартам для ведення прибуткового бізнесу[2, c.79].

Економічний сенс франчайзингу полягає в поєднанні ефективності, енергії і мобільності невеликого приватного підприємства та технологічних  досягнень, гарантій і розкрученої  торгової марки великого постачальника.

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою  ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення  конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження  нових технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно  з іноземними фірмами.

Отже, франчайзинг має  ряд переваг, які дозволяють знизити  операційні витрати та підвищити  ефективність виробничої діяльності, що особливо важливо для України  в сучасних умовах. Франчайзинг, як метод ведення бізнесу, передбачає створення однорідних підприємств, що мають єдину торговельну марку (товарний знак) і дотримуються однакових  умов, форм, методів продажу, єдині  вимоги до якості і єдині ціни. Таким чином, за фіксовану плату франчайзі отримує кваліфіковану допомогу, яка за інших умов є для нього занадто дорогою. Крім того, франчайзер також отримує переваги, головною з яких є освоєння нових ринків збуту без істотних капіталовкладень. Також, за таких умов ведення бізнесу, франчайзер наймає менше адміністративного персоналу, що зменшує його витрати на заробітну плату, в той час як прибутковість зростає адже франчайзі мають більший стимул досягнення кращих результатів, ніж найманий працівник [1, c. 6].

Франчайзинг має переваги як для франчайзера, так і для  франчайзі. Франчайзинг - це така організація  бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії.

Франчайзі зобов'язується продавати  цей продукт чи послуги за заздалегідь  визначеними законами і правилами  ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих  правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу і механізми підтримки.

Таким чином, виконання вимог  франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі  має чудову можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі  робить первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні внески. Це своєрідна оренда, тому що франчайзі  ніколи не стає цілковитим власником  товарного знаку, а лише має право  використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми цих  внесків обумовлюються у франчайзинговому договорі і є предметом переговорів. Франчайзинговий пакет дозволяє відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду чи знань у цій галузі.

З одного боку, франчайзингова система допомагає малим підприємствам  уникнути ряду перешкод із заснуванням  і функціонуванням власного бізнесу, з другого — як корпоративна структура  вона обмежує діяльність франчайзі. Але для дрібних підприємців переваги від використання франчайзингу переважають над недоліками [3 с. 57].

Отже, слід зазначити, що стан ринкового середовища розвинутих країн  суттєво відрізняється від економіки  України. Основними відмінностями  є наявність сталих ринкових відносин, дієвість й стабільність законодавства, інформаційна відкритість, розвинута  ринкова інфраструктура, фінансова  стабільність, офіційно мінімальна тінізація.

 

2. Класифікація франчайзингу

Франчайзингові системи  можна поділити по багатьом критеріям. Найпоширеніша класифікація базується на таких основних ознаках:

- відповідно продукту, що  реалізовується через франчайзингову  систему (виду діяльності),

- відповідно до ноу-хау,  що передається,

- відповідно того, як система  організована.

Відповідно виду діяльності франчайзинг буває:

-торговельний

- сервісний

- виробничий

- змішаний

Відповідно ноу-хау франчайзера:

- франчайзинг дистрибуції продукту

- франчайзинг бізнес-формату

Відповідно організації  системи:

- прямий франчайзинг

- розвиток території

- мастер-франчайзинг

- торговельний франчайзинг [8, с. 29]

При торговельному франчайзингу, франчайзі має право реалізовувати  товар франчайзера і використовувати  його методику продажів. Це супроводжується  тим, що франчайзі позначає свій магазин  брендом франчайзера і найчастіше користується підтримкою у оформленні торговельної точки, виборі асортименту, навчанні персоналу, обслуговуванні клієнта, мерчандайзингу та маркетингу. 

Розвиток торговельного  франчайзингу наступив раніше ніж сервісного. Пояснюється це тим, що торговельний франчайзинг є легшим до опрацювання. Стандартизація діяльності торговельного  пункту значно простіша, порівнюючи з сервісним, де потрібно відпрацювати широкий набір операцій з надання послуг.

При сервісному франчайзингу, франчайзер передає франчайзі своє ноу-хау у вигляді рецептівта процедур для надання певного  виду послуг. Франчайзі оформлює свій пункт товарним знаком франчайзера, користується його підтримкою в оформленні пункту, навчанні персоналу та методології  обслуговування клієнта. Також сервісний  франчайзинг передбачає доступ франчайзі  до певної інформації, баз даних, спеціального програмного забезпечення. 

Варто теж додати, що розвиток сервісного франчайзингу дуже залежить від змін суспільних настроївта вподобань, від моди на певний тип послуги. Для  того, щоб з’являлись нові ресторанні франчайзингові системи, має бути виразна  тенденція, наприклад, що люди більше починають  харчуватися поза межами дому, чи пішла  мода на суші.

При виробничому франчайзингу передається ноу-хау у вигляді  технології виробництва продукції  та технічного досвіду франчайзера. Франчайзі у своєму виробничому  закладі може виготовляти вироби такої ж якості та параметрів, що і франчайзер. Договір дозволяє франчайзі  позначати виготовлені вироби торговельним знаком, що належить франчайзеру, а  також реалізовувати цю

Змішаний франчайзинг  базується на комбінації основних видів  франчайзингу: торговельному, сервісному та виробничому. Найчастіше використовується змішана форма франчайзингу, за якої франчайзер є виробником а франчайзі займається реалізацією його товару через свою франчайзингову точку та одночасно надає послуги, пов'язані з використанням цієї продукції. Для прикладу: фірма - виробник косметичних засобів - організовує мережу косметичних кабінетів, що одночасно є пунктами продажу його товарів. Отже франчайзі буде займатися паралельно безпосередньо торгівлею та наданням послуг в косметичному кабінеті [7].

При франчайзингу дистрибуції  продукту франчайзі має право  на продаж асортименту товарів чи надання переліку послуг під торговельною маркою франчайзера. Сьогодні в Україні більшу частину представлених франшиз можна віднести саме до франчайзингу дистрибуції продукту.

Часто на перших етапах розвитку системи франчайзер робить ставку на інтенсивний кількісний розвиток франчайзингової  мережі, тобто збільшення території  збуту свого продукту. Такий різновид називається франчайзингом дистрибуції  продукту. На наступному етапі розвитку своєї франчайзингової системи  франчайзер вже робить ставку наякісному вдосконаленні системи і опрацьовує додаткові елементи ноу-хау.

Саме тоді, коли франчайзинговий  пакет містить всі елементи, необхідні  для початку бізнесу новим  партнером, цю систему можна назвати  франчайзингом бізнес-формату.

Франчайзі отримує не лише право на реалізацію товару/послуги  та методологію продажу чи надання  послуги (як це передбачає франчайзинг  дистрибуції продукту), але й концепцію  ведення цілого бізнесу (від оформлення пункту, уніформи персоналу, способів надання послуг, обслуговування клієнта, навчання персоналу до рекомендацій з просування та маркетингу. При франчайзингу бізнес-формату франчайзер передає ноу-хау у вигляді повної концепції ведення господарської діяльності [6]

Информация о работе Франчайзинг як форма здійснення прямих іноземних інвестицій