Характеристика Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 20:40, доклад

Описание работы

Cучасний період економічного розвитку України засвідчує різке скорочення державного бюджетного фінансування інвестиційного процесу. Масштаби міжнародного економічного співробітництва та розміри іноземних інвестицій залишаються недостатніми і не відповідають потребам економіки України. За даними Державної служби статистики України, протягом останніх років знижуються темпи росту інвестицій в основний капітал, за січень-вересень 2010 року освоєно (використано) інвестицій в основний капітал близько 84 млрд.грн., при цьому, частка освоєних інвестицій в нематеріальні активи, в цьому періоді, складає лише 4 % загального обсягу капітальних інвестицій;

Работа содержит 1 файл

інвестування 2011-2015.doc

— 71.50 Кб (Скачать)

Характеристика «Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки».

Державна цільова економічна програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки

Загальна частина 

Cучасний період економічного  розвитку України засвідчує різке скорочення державного бюджетного фінансування інвестиційного процесу. Масштаби міжнародного економічного співробітництва та розміри іноземних інвестицій залишаються недостатніми і не відповідають потребам економіки України.

За даними Державної служби статистики України, протягом останніх років знижуються темпи росту інвестицій в основний капітал, за січень-вересень 2010 року освоєно (використано) інвестицій в основний капітал близько 84 млрд.грн., при цьому, частка освоєних інвестицій в нематеріальні активи, в цьому періоді, складає лише 4 % загального обсягу капітальних інвестицій; ступінь зносу основних засобів перевищує 60 %, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 01.10.2010 року склав близько 42,5 млрд.дол. США.

Внаслідок таких тенденцій, відновлюється попередня експортоорієнтована  модель економічного зростання, знижуються позиції України в суверенних кредитних рейтингах, звужується доступ вітчизняних компаній до кредитних  боргових ресурсів, погіршується інвестиційний клімат в Україні. 

Мета Програми 

Метою Програми є створення  умов для активізації інвестиційної  діяльності, спрямованої на модернізацію реального сектору економіки  та забезпечення сталого економічного розвитку. 

Шляхи розв'язання проблеми 

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає проведення пасивної державної політики із забезпечення розвитку інвестиційної  діяльності. При цьому держава  застосовує методи переважно правового  та економічного характеру для вільного переливання капіталу та праці з одних галузей в інші, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в інвестиційні процеси в окремих галузях до мінімуму.

Зазначений варіант сприяє розвитку інвестиційної діяльності у галузях, які мають високу дохідність і швидку окупність, зокрема у фінансовому секторі, торгівлі, під час проведення операцій з нерухомістю, але при його застосуванні держава не визначає ефективних пріоритетів структурної трансформації економіки та не застосовує відповідних державних важелів для прискорення прогресивних структурних зрушень.

Другий, оптимальний варіант  передбачає проведення активної державної  політики із стимулювання розвитку інвестиційної  діяльності в Україні з чітким обґрунтуванням цілей та визначенням  комплексу заходів щодо розвитку системи державних інвестицій, підвищення ефективності та посилення прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства та стимулювання залучення приватних інвестицій у реальний сектор економіки з урахуванням кращого світового досвіду в інвестиційній сфері. У разі активної державної інвестиційної політики держава широко застосовує всі види методів впливу і, на загал, сама стає інвестором.

Такий варіант відповідає завданням  поставленим у Програмі економічних  реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, утвореного згідно з Указом Президента України від 26 лютого 2010 року № 273 та сучасним тенденціям інвестиційної політики розвинутих країн у посткризовий період і дасть змогу поліпшити інвестиційний клімат та активізувати інвестиційну діяльність, забезпечити підтримку базових галузей економіки, розвиток імпортозамінного виробництва та диверсифікацію зовнішніх ринків збуту, сприяє капіталізації заощаджень та їх трансформації в інвестиції, розширює доступ суб’єктів господарювання до інвестиційних ресурсів, створює умови для переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Результати порівняльного аналізу свідчать про те, що цей варіант сприятиме збалансованому розвитку державного та приватного секторів, концентрації зусиль на пріоритетних напрямах розвитку та підвищенню привабливості об’єктів інвестування.

Розв'язання проблеми передбачається здійснити шляхом:

1) створення умов для переходу  до інвестиційно-інноваційної моделі  розвитку економіки, стимулювання  залучення приватних інвестицій, удосконалення законодавства, що  регулює інвестиційну діяльність, зняття перешкод в інвестуванні;

2) розбудови системи державного  інвестування, реалізації національних  проектів;

3) розвитку інвестиційного ринку  та інвестиційної інфраструктури;

4) забезпечення розвитку ринку  цінних паперів;

5) забезпечення підвищення ефективності  та посилення прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства (концесії, спільна діяльність, угоди про розподіл продукції тощо);

6) налагодження на державних  підприємствах (крім казенних) внутрішньогосподарських  відносин, які сприятимуть створенню  різноманітних організаційних форм господарювання ринкового типу та залученню недержавних інвестицій.

Строк виконання Програми - п'ять  років.

Очікувані результати, ефективність програми 

Виконання Програми буде сприяти досягненню основних макроекономічних показників розвитку України та зміцнити до 2015 року її позиції на світових інвестиційних ринках.

До кінця 2015 року планується:

 • залучити близько 52,2 млрд.грн. інвестицій в реалізацію інвестиційних, інноваційних та інфраструктурних проектів та сприяти:
 • зростанню інвестицій в основний капітал,
 • зростанню інвестицій в нематеріальні активи,
 • притоку приватних, в тому числі прямих іноземних інвестицій в економіку України. 

Обсяги та джерела фінансування. 

Фінансування Програми здійснюватиметься  за рахунок видатків державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтований обсяг коштів, необхідних для виконання програми становить 65,45 млрд. грн., в тому числі коштів державного бюджету 13,25 млрд.грн., зокрема, по роках: 2011 – 1,01 млрд. грн., 2012 – 3,11 млрд. грн., 2013 –3,11 млрд. грн., 2014 – 3,01 млрд. грн., 2015 – 3,01 млрд.грн.

Основою для розрахунків  обсягу видатків Державного бюджету  на реалізацію Програми є:

 • статистичні дані про обсяг номінального ВВП по роках;
 • цільові орієнтири Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;
 • проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік (номер реєстрації 7000 від 10.12.2010 року);
 • прогноз зростання реального ВВП на 2010-2015 роки;
 • прогноз інфляції на 2010-2015 роки.

Прогнози зростання реального  ВВП у відсотках до відповідного періоду попереднього року (з урахуванням  індекса-дефлятора) базуються на прогнозах  Уряду та Міжнародного Валютного  Фонду. Зокрема згідно даних, оприлюднених Державним комітетом статистики, падіння ВВП у 2009 році по відношенню до 2008 року склало 15,1%. Відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 року № 973, у 2010 році прогнозується зростання реального ВВП на 3,7%. Згідно економічного прогнозу Міжнародного Валютного Фонду зростання ВВП у 2010 році в Україні також прогнозується на рівні 3,7%,  у 2011 році - 4,1%, а у 2015 році - 4%.

При цьому, згідно прогнозів  Міжнародного Валютного Фонду інфляція в Україні у 2010 році очікується на рівні – 9,4 %, у 2011 році – 9%. Разом  з тим у Державному бюджеті  України на 2010 рік рівень інфляції закладено на рівні 13,1%, а у проекті Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки індикаторами успіху економічних реформ передбачено досягнення рівня інфляції у 2014 році -  5-6%. 

Результати розрахунків  капітальних видатків Державного бюджету  України по роках до 2015 року наведені нижче у таблиці. 

 

Рік

Номінальний ВВП, млрд. грн

Реальний ВВП, до відповідного періоду попереднього року, %

Індекс-дефлятор, %

Капітальні видатки,       % ВВП

Капітальні  видатки Державного бюджету України, млрд. грн.

2007

720,7

107,9

122,7

3,6%

25,8

2008

948,1

102,3

128,6

2,7%

25,6

2009

914,7

84,9

113,7

1,1%

10,4

2010  (прогноз)

1 083,1

103,7

113,1

2,1%

22,7

2011 (прогноз)

1 229,0

104,1

109,0

4,0%

49,2

2012 (прогноз)

1 380,4

104,0

108,0

5,0%

69,0

2013 (прогноз)

1 536,1

104,0

107,0

5,0%

76,8

2014 (прогноз)

1 693,4

104,0

106,0

5,0%

84,7

2015 (прогноз)

1 849,2

104,0

105,0

5,0%

92,5


 

 

Як будь-які державні цільові програми, Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки буде передбачати витрати на дослідження та розробки, інші витрати (наприклад, проведення інвестиційних форумів, ярмарок, виставок), які у загальній сумі витрат Програми складуть не більше 3%. Таким чином, загальна сума видатків Державного бюджету на реалізацію Програми складе:

 • 2011 р. – 25,1 млрд. грн.;
 • 2012 р. – 35,2 млрд. грн.;
 • 2013 р. – 39,2 млрд. грн.;
 • 2014 р. – 43,2 млрд. грн.;
 • 2015 р. – 47,2 млрд. грн.

 

До видатків на реалізацію Програми не відносяться видатки, передбачені  на забезпечення виконання завдань  та заходів інших державних цільових програм.

Оскільки регіональні  програми інвестиційної діяльності розглядаються як складові частини  Програми, їх фінансування буде здійснюватись  за рахунок місцевих бюджетів.

Фінансування Програми планується здійснювати також за рахунок  коштів міжнародних фінансових організацій (Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку), а також банків та небанківських фінансових установ, якщо їх пропозиції щодо фінансування завдань і заходів Програми будуть відповідати її меті.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей  державного та місцевих бюджетів, умов договорів з міжнародними фінансовими  організаціями, програм міжнародної  технічної допомоги тощо.

 

Список використаних джерел:

  1. http://www.afp.org.ua/ua/laws/strategiyi/derzhavna-czilova-ekonomichna-programa-rozvitku-investiczijnoyi-diyalnosti-na-2011%E2%80%932015-roki.html
  2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1900-2010-%D1%80
  3. http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.

Информация о работе Характеристика Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки