Інвестиційна привабливість Кіровоградської обласоті

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 22:32, реферат

Описание работы

Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-індустріальною.

У структурі валового випуску продукції займають:
сільське господарство — 32,1%

Содержание

Вступ

1.Оцінка рівня загально-економічного розвитку регіону.

2.Характеристика робочої сили регіону

3.Оцінка рівня розвитку ринкової,у тому числі інвестиційної інфраструктури.

4.Взаємовідносини влади та підприємства у сфері інвестиційної діяльності регіону.

Висновки

Список використованих джерел

Останні рейтинги інвестиц. Привабливості регіону(контракти,сайт інституту реформ)

Яке місце на основі рейтингу дісталося області

Хто склакв рейтинг

Журнал Експерт

Работа содержит 1 файл

Інвестиційна привабливість Кіровоградської обласоті.doc

— 219.00 Кб (Скачать)

      Незважаючи на певні позитивні зрушення у сфері зайнятості, ситуація на ринку праці Кіровоградської області залишається напруженою: збільшення зайнятості (принаймні, в офіційному секторі економіки) відбувається повільними темпами; чисельність звільнених з підприємств перевищує чисельність прийнятих; низька якість вакансій, які пропонуються службою зайнятості; наявність значної територіальної диференціації показників навантаження на вільне робоче місце та рівня безробіття; посилення тенденцій зайнятості у сфері торгівлі.

      Ринок праці Кіровоградської області  характеризується високою конкуренцією серед претендентів на працевлаштування, значною напруженістю ситуації, що позначається як на тривалості пошуку місця праці, так і на перспективах та якості працевлаштування. Майже третину усього обсягу попиту на робочу силу складає попит на посади службовців, дві третини – на робочі місця, що засвідчує низьку затребуваність трудового потенціалу осіб, які мають вищу освіту. З іншого боку, третина нових робочих місць, що створені в області не є продуктивними, оскільки не забезпечують оплату праці на рівні прожиткового мінімуму.

 

3. Оцінка рівня розвитку ринкової,у тому числі інвестиційної інфраструктури 

    Кіровоградщина  – край, що лежить у самому серці  України, щедрий своїми природними ресурсами. Не менш багата наша область і на талановитих людей, які спрямовують свої зусилля на благо рідної області, розбудовуючи її, прославляючи в державі та у світі. Підтримка здібних земляків та допомога у якнайраціональнішому використанні природних багатств з метою забезпечення ефективної життєдіяльності нашого регіону є суттю діяльності та планів облдержадміністрації.

    Родючі  чорноземи Кіровоградщини, сприятливі природно-кліматичні умови та вмілі  руки трудівників і господарників  дали змогу зробити візитною карткою  області потужний, розвинутий агропромисловий комплекс. Привілейоване географічне розташування області тільки підсилює ці можливості, дає змогу сільському господарству розвиватися ще інтенсивніше та налагоджувати торгівельно-економічні зв’язки з іншими регіонами. Неабияк сприяє цьому розгалужена система якісних автомобільних доріг, залізничні магістралі, невелика відстань до морських портів та Дніпра.

    Промисловий сектор області характеризується потужною мережею машинобудівних заводів  та підприємств чорної і кольорової металургії. Базою для його розвитку є мінерально-сировинний потенціал Кіровоградщини та професійні технічні фахівці й науковці, які працюють у галузі сільськогосподарського машинобудування. Ринок збуту сучасних моделей техніки нашого виробництва – необмежений, тому ця галузь є найсприятливішою щодо залучення інвестицій.

    Значну  увагу обласна державна адміністрація  приділяє розвитку малих підприємств, фермерських господарств, сприяючи щорічному збільшенню кредитування.

    Туристична  галузь Кіровоградщини також є перспективною .Пам'ять народу зберігає відомості про діяльність та перебування на Кіровоградщині відомих драматургів, поетів, письменників, художників, музикантів, полководців, композиторів, космонавтів, педагогів та хліборобів. Через кіровоградську землю пролягли стежки великого поета і національного пророка Тараса Григоровича Шевченка.

    Сприятливий інвестиційний клімат та розвинута  інфраструктура Кіровоградщини приваблює  усіх, хто зацікавлений у взаємовигідному  співробітництві та шукає нові шляхи  ефективного партнерства. У нас є багато позитивних прикладів взаємовигідної співпраці з українськими та іноземними партнерами.

    Кіровоградщина- центр України, а тому є регіоном, сприятливим для розвитку торгівельно- економічних зв’язків та вигідної інвестиційної співпраці.

    Область займає важливе місце в агропросисловому комплексі України, має унікальні виробничі потужності з видобутку корисних копалин, мережу машинобудівних заводів, підприємств чорньої, кольорової металургії, будівельних матеріалів. Мінерально-сировинний потенціал Кіровоградщини має понад 340 родовищ корисних копалин.

    Важливою  складовою частиною економіки області  є мале підприємництво. Щороку збільшується кількість малих підприємств  та обсяг виробленої ними продукції. Зростає кількість фермерських  господарств, чому сприяло проведення реформ в агропромисловому комплексів і прийняття нового земельного законодавства. Щороку збільшується обсяг кредитування малого підприємництва установими комерційних банків, що свідчать про зростання довіри до такого виду діяльності.

      Обласна державна адміністрація надає вагому підтримку середньому і малому бізнесу, створенню спільних підприємств, сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів, взаємовигідної торгівлі і формування позитивного міжнародного іміджу Кіровоградщини.

    Із  року в рік розширюється міжнародне співробітництво області. Підприємства регіону мають постійні зовнішньоекономічні зв’язки з партнерами більш ніж 80 країн світу, а регіон понад десять років має значне позитивнее сальдо в зовнішній торгівлі та за темпами росту експорту посідає одне з перших місць серед регіонів України. Обсяг іноземних інвестицій, вкладених у кіровоградську область, перевищив 70,5 млн дол. США.

    Підприємства  області здійснюють торговельно-економічні зв’язки з 79 країнами світу. Зовнішньоторгівельний  оборот товарами та послугами склав 299,9 млн дол. США, в т. Ч. Експорт – 211,4 млн дол. США, імпорт – 88,5 млн дол. США.

    У будівельному комплексі області діють 110 будівельних підрядних організацій, з яких 32 – державної, 2 – комуналної та 76 –приватної власності з чисельністю працюючих 5,4  тис. осіб.

    Введено в експлуатацію соціально значимі  об’єкти. За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій вкладені в обробну (72,3%) та добувну промисловості (1,9%). В економіку області залучено інвестицій із 26 країн світу, серед яких Сполучене Королівство, Вірінські Острови, Швейцарія, США.

    Загальний обсяг інозмних інвестицій в економіку  області за весь період інвестування склав станом на 1 січня 2005 р. 107, 2 млн  дол. США.

    Питома  вага області у загальному обсязі іноземних інвестицій в Україну складає 1,3 %.

 

4. Взаємовідносини  влади та підприємства  у сфері інвестиційної діяльності регіону 

    Незважаючи  на зусилля уряду і велику кількість  публікацій, проблема залучення інвестицій в Україну залишається не вирішеною, методи оцінки інвестиційної привабливості регіонів України практично не визначеними. Саме відсутність відповідних характеристик та інформації про економічні, фінансові та юридичні умови здійснення іноземних інвестицій в України є серйозною перешкодою на шляху інвесторів.

    Основні підходи оцінки інвестиційної привабливості  регіонів переважно базуються на використанні методу експертних оцінок і на аналізі статистичних даних  по різних економічних показниках. Вони розрізняються переліком пропонованих респондентам питань, методикою збору інформації, виділенням груп економічних суб’єктів, а також критеріями, відповідно до яких виробляється групування показників на кожному рівні.

    Аналіз  існуючих методик оцінки інвестиційного клімату регіонів свідчить про існування різноманіття підходів, що використовують різні способи статистичного збору інформації і різні критерії економічного аналізу. Наприклад, лондонський журнал „Euromoney” розраховує інтегральний показник надійності, що вимірюється за стобальною шкалою. У США публікуються індекси, що характеризують рейтинг штатів за різними критеріями і мають різну спрямованість. Низка відомих наукових центрів та інвестиційних компаній періодично публікують ранговий за рівнем інвестиційної привабливості перелік країн з метою орієнтації потенційних інвесторів. З метою виявлення нових можливостей для регіональної диверсифікації вітчизняних і зарубіжних інвесторів, підвищення гарантії ефективності інвестиційної діяльності необхідно визначити методи та методики, що дають достовірну оцінку інвестиційної привабливості регіонів країни.

    Розглянемо  результати досліджень найбільш відомих  рейтингів регіонів, проведених в  Україні. Для оцінки розвитку економіки  й регіональної диференціації В.Романенко, І.Калініченко запропонували інтегральний показник валового регіонального продукту на душу населення. За його відсутності вони пропонують використовувати показник валової доданої вартості.

    Серед найбільш розповсюджених підходів варто  виділити оцінку інвестиційної привабливості  інвестиційного потенціалу регіонів, яка зводиться до ранжування регіонів за рівнем їхньої привабливості для інвестора. До найбільш відомих методик ранжування регіонів належать розробки І.О.Бланка, Л.Тарангул, І.Горленко, К.Гурової та О.Колосова. Ці автори пропонують проводити оцінку привабливості регіонів по п'яти синтетичних параметрах: рівень природного потенціалу, демографічна характеристика регіонів, рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону, рівень криміногенних, екологічних й інших видів ризиків. Інтегральний показник економічного потенціалу розраховувався шляхом визначення часток ваги з урахуванням їхньої порівняльної значимості у формуванні даного показника. К.Д.Гурова запропонувала доповнити процедуру ранжування регіонів з урахуванням використання їхнього потенціалу залежно від критеріїв ефективності і ризику.

    Якщо  орієнтуватися на індикатор інвестиційної  безпеки, дефіцит інвестиційних  ресурсів в Україні складає як мінімум 5,32% ВВП. Обмеженість інвестиційних  ресурсів викликає необхідність залучення прямих іноземних інвестицій. Проте, світовий досвід свідчить, що для збільшення рівня інвестування національної економіки необхідно, в першу чергу, використовувати внутрішні резерви та механізми підвищення інвестиційної активності. Одним з таких резервів є активізація інвестиційної діяльності в регіонах. Аналіз територіальної структури внутрішніх інвестицій свідчить про нерівномірність їх розподілу та різну динаміку по роках у різних регіонах (табл.2).  

Територіальна структура інвестицій в основний капітал* (відсотки)

  1990 1995 1998 1999 2000 2001**
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Крим 4,5 2,7 2,3 3,9 3,3 3,4
Області            
Вінницька обл. 2,9 2,8 2,0 1,6 1,6 1,5
Волинська обл. 1,6 1,2 1,3 1,4 1,2 1,8
Дніпропетровська  обл. 8,3 11,2 9,3 9,0 9,5 8,8
Донецька  обл. 9,6 12,6 12,8 13,0 12,3 12,0
Житомирська обл. 3,1 3,0 1,4 1,2 1,1 1,0
Закарпатська  обл. 1,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1,6
Запорізька  обл. 4,9 5,0 5,9 5,5 5,0 4,5
Івано-Франківська  обл. 2,2 3,9 1,9 1,9 2,6 2,8
Київська обл. 4,4 4,8 4,4 3,8 4,0 4,1
Кіровоградська  обл. 2,8 1,8 1,4 1,2 1,1 1,2
Луганська обл. 5,7 5,6 4,9 4,4 4,4 4,3
Львівська обл. 4,1 3,9 4,2 4,0 4,5 4,0
Миколаївська  обл. 3,0 2,7 2,4 1,9 1,9 1,9
Одеська обл. 5,0 4,2 4,1 4,7 5,7 6,2
Полтавська  обл. 3,8 4,7 7,1 6,5 6,1 4,6
Рівненська  обл. 2,5 2,0 2,3 2,1 1,6 1,8
Сумська обл. 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0
Тернопільська обл. 1,8 1,5 1,7 1,2 0,8 0,9
Харківська  обл. 6,1 4,5 5,9 4,8 5,8 6,1
Херсонська  обл. 2,6 1,8 1,4 1,1 1,2 1,0
Хмельницька обл. 2,8 2,7 2,6 2,3 1,9 1,7
Черкаська обл. 2,9 2,7 1,6 1,8 1,4 1,1
Чернівецька обл. 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7
Чернігівська  обл. 2,7 2,3 1,7 1,8 1,8 1,8
м. Київ 6,3 7,6 12,6 16,0 16,1 17,8
м .Севастополь 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4
 

 

Список  використаних джерел 

1. Т. Иванова, С. Макаренко

      Проблемы  занятости в Кировоградской области

2. Маршавін Ю. М. / Ринок праці та зайнятість населення. - №1. – 2010р. – 17 ст.

3. http://www.ekonomika.kr.ua/

4. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=836650

5. http://center.kr-admin.gov.ua/

 

Додаток

Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської  області
   
    Фактично  за січень–липень 2011р. Темпи зростання, %
липень 2011р. до січень–липень 2011р. до січня–липня 2010р. довідково: січень–липень 2010р. до січня–липня 2009р.
червня 2011р. липня 2010р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)1, млн.грн. 4264,6 х х х х
Індекс  промислового виробництва  х 104,4 105,1 113,2 117,7
Індекс  сільськогосподарського виробництва  х х х 102,1 95,3
Виробництво продукції тваринництва          
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій  у живій вазі), тис.т  36,7 79,2 108,6 110,5 103,4
молоко, тис.т  205,9 98,2 96,2 96,7 100,1
яйця, млн.шт. 344,1 68,5 107,9 111,8 106,6
Інвестиції  в основний капітал1, млн.грн. 1580,82 х х 191,9 77,9
Введення  в експлуатацію загальної площі  житла1, тис.м2 18,9 х х 41,2 188,7
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 201,03 х х 114,4 69,3
Вантажооборот, млн.ткм  16489,8 93,1 109,0 116,3 103,6
Пасажирооборот, млн.пас.км 774,4 92,6 111,5 120,2 92,1
Експорт товарів1, млн.дол. США 203,0 х х 120,7 153,3
Імпорт  товарів1, млн.дол. США 114,5 х х 129,1 131,3
Сальдо (+,–)1, млн.дол. США 88,5 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 7,2 х х 86,9 106,3
Імпорт  послуг1, млн.дол. США 2,5 х х 70,0 101,4
Сальдо (+,–)1, млн.дол. США 4,7 х х х х
Оборот  роздрібної торгівлі, млн.грн. 5966,1 х х 114,0 106,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          
номінальна, грн. 19801 104,44 110,85 115,51 119,96
реальна, % х 104,94 100,05 106,11 111,26
Заборгованість  із виплати заробітної плати7, млн.грн. 59,4 98,3 89,3 х х
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 14,5 92,0 118,0 х х
Індекс  споживчих цін  х 98,6 110,0 103,78 102,48
 
  _______________

Информация о работе Інвестиційна привабливість Кіровоградської обласоті