Стимулирование и защита инвестиций

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 20:23, реферат

Описание работы

Інвестиційний клімат є важливою складовою інституційної системи економіки, яка має створити передумови для стабільного інвестиційного зростання шляхом активної інвестиційної діяльності. Проблема підвищення ефективності інвестиційного процесу є однією з найбільш важливих. Але в Україні інвестиційна активність внутрішніх i закордонних інвесторів значною мipoю стримується за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища, цілого ряду зовнішніх та внутрішніх факторів.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Стимулювання іноземних інвестицій………………………………………….4

2.Захист іноземних інвестицій…………………………………………………...7

Висновки…………………………………………………………………………..9

Використані джерела…………………………………………………………….10

Работа содержит 1 файл

готовый.docx

— 116.23 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Стимулювання  іноземних інвестицій………………………………………….4

2.Захист іноземних  інвестицій…………………………………………………...7

Висновки…………………………………………………………………………..9

Використані джерела…………………………………………………………….10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

Інвестиційна  політика країни — це комплекс цілеспрямованих  заходів, які проводяться державою щодо створення сприятливих умов для всіх суб'єктів господарювання з метою забезпечення стабільного зростання економіки, підвищення ефективності  виробництва i вирішення соціальних проблем.

Інвестиційний клімат є важливою складовою інституційної  системи економіки, яка має створити передумови для стабільного інвестиційного зростання шляхом активної інвестиційної діяльності. Проблема підвищення ефективності інвестиційного процесу є однією з найбільш важливих. Але в Україні інвестиційна активність внутрішніх i закордонних інвесторів значною мipoю стримується за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища, цілого ряду зовнішніх та внутрішніх факторів.

 Одним iз визначальних факторів щодо забезпечення виробничого процесу інвестиційними ресурсами є створення сприятливого інвестиційного клімату держави, який являє собою сукупність правових, економічних i соціальних умов інвестиційної діяльності, що суттєво впливають на прибутковість інвестицій і рівень інвестиційних ризиків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Стимулювання  іноземних інвестицій

Інвестиційна  привабливість країни- це характеристика країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної  інфраструктури, можливостей залучення  інвестиційних ресурсів та інших  факторів, які істотно впливають  на формування дохідності інвестицій та виникнення інвестиційних ризиків.

Необхідно зазначити, що проблема оцінки інвестиційного клімату  та визначення напрямів його покращення – складна і комплексна, тому її  розглядають на макро- та мікроекономічних рівнях.

У держави  є різні важелі для того, щоб  сприяти залученню іноземного капіталу. Найважливіші з них подані на рис. 1. 

  Рис. 1. Механізм залучення  іноземного капіталу 

  Важливою  складовою формування інвестиційного клімату є її потенціал: кадровий, природно-ресурсний, інвестиційний, грошово-кредитний, інноваційний. Також на формування інвестиційного клімату впливають умо- ви інвестування створені у державі, до них можна віднести: фінансові умови, політичні та умови державного регулювання інвестиційними процесами .

  При оцінці потенціалу України необхідно зазначити, що icнує ряд передумов для залучення інвестицій:

 • Україна становить один з найбільших ринків у Євpoпi, який характеризується великими з точки зору природних i людських pecypciв потенціалу, що у свою черту, значно підвищує iнтepec до неї з боку світових ТНК, яким для збільшення своїх капіталів  необхідно шукати Hoвi ринки збуту товарів;
 • доступ до стратегічних ринків, зокрема ЄC — одного з найбільших світових ринків; Pociї — найбільш динамічного світового ринку; сусідство із Середнім Сходом;
 • наявність висококваліфікованих та конкурентоспроможних працівників, до того ж близько 30 % українських студенів навчаються на "інженерно-технічних, математичних факультетах, а також факультетах інформаційних технологій;
 • інтepec інвесторів до гірничодобувної промисловості, сільського господарства, хімічної промисловості та металургії може бути використаний для залучення коштів у ці найперспективніші галузі.

  На  формування інвестиційного клімату держави також впливають наявністъ ризиків та невизначеності. Відокремлюють наступні види ризиків та невизначеності:

 • ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства та поточної економічної ситуації;
 • зовнішньоекономічні ризики (можливість введения обмежень на торгівлю та постачання, закриття кордонів та інше);
 • неповна та неточна інформаційна база про стан інвестиційних об'єктів;
 • невизначеність мети, інтересів та поведінки учасників інвестиційних процесів;
 • виробничо-технічний ризик (аварії, виробничий брак та iншe);
 • коливання ринкової інфраструктури, цін, курсів валют;
 • невизначеність природно-кліматичних умов.

  З метою  залучення більших обсягів інвестицій потрібне переформування вітчизняної  економіки для підвищення її конкурентоспроможності та її інтеграції у світові економічні структури; створення прогнозованого і стабільного середовища у бізнесі. Для цього є важливим вибір  державою певного напрямку сприяння інвестиційної діяльності.

  У сучасних умовах основними напрямами діяльності держави зі сприяння інвестиційної  діяльності в Україні повинні  стати:

 • інвестиційна діяльність із використанням єдиних критеріїв: економічних, екологічних, соціальних;
 • чітке розмежування сфер використання централізованих державних і децентралізованих інвестицій у їх взаємозв’язку;
 • зменшення тривалості інвестиційного циклу;
 • удосконалення структур капітальних вкладень, регулювання та управління інвестиційною діяльністю в нових економічних умовах.

Основними цілями сприяння інвестиційній діяльності повинні бути:

 • структурна перебудова промислового комплексу;
 • сприяння досягненню сучасного технічного та технологічного рівня розвитку на основі нових технологій;
 • розвиток ресурсозберігаючих, наукомістких і екологічно чистих технологій;
 • збільшення обсягів експортного потенціалу України;
 • подолання залежності економіки країни від імпорту;
 • створення виробництва із використання місцевих природних ресурсів;
 • сприяння розвитку приватного сектора.
 
 
 1. Захист  іноземних інвестицій

Для досягнення економічної стабільності в Україні  необхідно вирішити проблеми, пов’язані  з управлінням розвитком інвестиційного процесу. Зокрема, недостатньо з’ясована  роль державного управління інвестиціями як одного з важливих елементів механізму  економічного регулювання. Через недостатнє державне управління, відсутність серйозних  економічних важелів підтримки  виробничих та фінансових структур Україна  втрачає необхідні їй інвестиційні ресурси на структурну переорієнтацію економіки, інвестиційний розвиток національного виробництва.

 

  Рис. 2. Система гарантій щодо захисту прав іноземних інвесторів у спеціальних  економічних зонах 

  В Україні розроблено законодавство  про іноземні інвестиції, до якого  входять понад 100 різних правових і  нормативних документів (законів, постанов, указів, положень, інструкцій та ін.). До них належить також прийнятий у квітні 1996 р. Закон України «Про режим іноземного інвестування».

  Для створення сприятливого інвестиційного клімату в реальному секторі  економіки необхідно здійснити  ряд концептуальних змін в існуючих механізмах інвестування, що вимагає  нових політичних і законодавчих рішень, зокрема прийняття пакета законів, які створюватимуть стабільний правовий режим для вітчизняних  та зарубіжних інвесторів. Зокрема : прийняття  Закону України «Про державну підтримку  та стимулювання інвестиційної діяльності»; державна підтримка національних та регіональних інвестиційних пріоритетів та інноваційних програм; створення системи діючих інвестиційних інститутів (інвестиційних банків, фондів, корпорацій, інвестиційних агентств); запровадження системи моніторингу процесу залучення іноземних інвестицій в економіку територій, а також звернень інвесторів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою своєчасного розгляду і оперативного реагування на їх пропозиції та скарги ; запровадження системи інвестиційної підтримки сільськогосподарських підприємств, фермерських, особливо селянських господарств, шляхом створення інформаційно-консультаційних організацій; поліпшення інформаційного і кадрового забезпечення інвестиційного процесу в регіонах, розгортання системи підготовки та перепідготовки спеціалістів у сфері інвестиційного та інноваційного бізнесу, проектування. 
 
 
 
 

  ВИСНОВКИ

На сьогоднішній день в нашій державі існує  проблема недостатнього використання інвестиційного потенціалу, яка пов’язана із політичною нестабільністю, надмірним втручанням держави у регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у чинному законодавстві, відсутністю в Україні єдиного центрального органу з питань державного управління іноземного інвестування, недостатнім розвитком малого та середнього підприємництва, наявністю великої кількості „тіньових капіталів”. В той же час пряме іноземне інвестування для нас буде мати тільки позитивні наслідки. За допомогою іноземних інвестицій створюється можливість модернізації виробничої бази, створення нових робочих місць, розвитку важливих галузей економіки тощо. При цьому ми економимо національні бюджетні кошти, які можна спрямувати на будь-які інші не менш важливі сфери екооміки, соціального забезпечення. Таким чином, напрями інвестиційної політики України необхідно переглянути та розробити єдину чітку стратегію залучення іноземних інвестицій, оскільки залучення іноземних інвесторів з метою вкладення грошей в економіку держави є основною органічною частиною інвестиційної політики будь-якої країни. 
 
 
 
 
 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Бова Т.В.  Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестуванняв інновації (Інвестиції: практика та досвід №9 травень 2010)
 2. Бова Т.В. Роль держави в розвитку інвестиційного процесу (Інвестиції: практика та досвід №5 березень 2010)
 3. Дацій Н.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності галузевого рівня (Інвестиції: практика та досвід №16 серпень 2010)

Информация о работе Стимулирование и защита инвестиций