Сутність показника Cash-flow, методи його розрахунку

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 19:47, реферат

Описание работы

Самофінансування дає змогу розв'язати такі конкретні питання:
• які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні;
• які джерела їх надходження;
• чи достатньо засобів для виконання накреслених завдань;
• яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;
• як повинен здійснюватися розподіл прибутку на підприємстві;
• як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

Содержание

Вступ
1. Сутність показника Cash-flow, та методи його розрахунку.
2. Основні показники Cash-flow.
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Міністерство освіти і науки.doc

— 134.00 Кб (Скачать)
 

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний  технічний університет

     Кафедра фінансів та планування 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат

     На  тему:

     «Сутність показника Cash-flow, методи його розрахунку» 
 
 
 
 

     Виконав:

     Студент IVкурсу

     Групи ФК-08-1

     Валовик С. М.

     Перевірила:

     Руденко М.І. 
 

     Кіровоград - 2011

     План

Вступ

     1. Сутність показника Cash-flow, та методи його розрахунку.

     2. Основні показники Cash-flow.

Висновки

Список  використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ

     У науково-практичній літературі можна зустріти дві основних концепції трактування сутності та класифікації внутрішніх джерел фінансування. Перший підхід зорієнтований на фінансові результати, другий – на рух грошових потоків. Це зумовлено тим, що не завжди доходи та витрати підприємства, відображені у звіті про фінансові результати, збігаються з грошовими надходженнями (видатками) в рамках операційної та інвестиційної діяльності відповідного періоду. З іншого боку, не всі витрати, які враховуються при визначенні фінансових результатів певного періоду, пов'язані з грошовими видатками.

     Самофінансування  дає змогу розв'язати такі конкретні  питання:

     • які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні;

     • які джерела їх надходження;

     • чи достатньо засобів для виконання накреслених завдань;

     • яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;

     • як повинен здійснюватися розподіл прибутку на підприємстві;

     • як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

     Мета  полягає в розгляді теоретичних та практичних аспектів самофінансування підприємств.

     Для самофінансування використовується багато методів. Деякі з них приведені  у цій роботі. 
 
 
 
 
 

  1. Сутність показника Cash-flow, та методи його розрахунку.

     Показник Cash-flow почав використовуватися в 50-х роках ХХ століття американськими аналітиками при аналізі цінних паперів та звітності підприємств. Чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності прийнято позначати як операційний Cash-flow, чистий рух коштів від інвестиційної діяльності — як інвестиційний Cash-flow. Різниця між вхідними та вихідними потоками в рамках фінансової діяльності (у вузькому розумінні) — Cash-flow від фінансової діяльності.

     Чистий Cash-flow (рух грошових коштів) по підприємству за звітний період розраховується як арифметична сума Cash-flow від усіх видів діяльності. Він дорівнюватиме  приросту грошових коштів та їх еквівалентів за означений період.

     Основою розрахунку загального Cash-flow є операційний Cash-flow, який характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються в результаті операційної діяльності, тобто частину виручки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства в певному періоді після здійснення всіх грошових видатків операційного характеру. Цей показник можна розглядати як критерій оцінки внутрішнього потенціалу фінансування підприємства. Достатній розмір операційного Cash-flow створює сприятливі передумови для залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Наявність операційного Cash-flow характеризує здатність підприємства:

  1. фінансувати інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел;
  2. погашати фінансову заборгованість;
  3. виплачувати дивіденди.

     Структурно-логічна  схема виникнення та використання операційного Cash-flow наведена на рис. 1.1.

     

     Рис. 1.1. Виникнення та використання операційного Cash-flow.

    [Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.]

     Операційний Cash-flow та загальну суму грошових надходжень у рамках інвестиційної діяльності можна розглядати як внутрішнє джерело фінансування.

     Базу  для визначення Cash-flow від операційної  діяльності утворюють дані звіту  про фінансові результати (про  прибутки і збитки) та баланс підприємства. Серед економістів до цього часу немає єдності щодо методології визначення Cash-flow. Класичний спосіб розрахунку операційного Cash-flow полягає в тому, що до чистого прибутку підприємства (після оподаткування) за визначений період додаються амортизаційні відрахування, нараховані у цьому самому періоді, та приріст забезпечень.

     Якщо  від «класичного» (брутто) Cash-flow відняти  суму нарахованих дивідендів, то одержимо — нетто Cash-flow. Однак при використанні цього підходу до визначення чистого грошового потоку не враховуються зміни у складі поточних активів та пасивів, які також суттєво впливають на величину грошових коштів підприємства.

     Дискусійним є питання віднесення до складу операційного Cash-flow процентів за користування позичками. Хоча за логікою, сплата процентів мала б належати до грошових видатків у рамках фінансової діяльності, згідно з П(С)БО і міжнародними стандартами складання фінансової звітності ця позиція відноситься до операційного Cash-flow. Для спрощення розрахунків у подальшому ми також відноситимемо зазначені грошові нарахування та видатки до операційних.

     На  практиці поширення набули два основні  методи розрахунку Cash-flow від операційної  діяльності, які враховують згадані  зміни у складі оборотних активів  і поточних зобов’язань і передбачають віднесення процентів за користування позичками до складу операційних витрат:

     1. Прямий метод, при використанні якого чистий грошовий потік (Cash-flow) від операційної діяльності розраховується як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками, що мають безпосереднє відношення до операційної діяльності підприємства. До вхідних грошових потоків належать: грошові надходження від продажу товарів у звітному періоді; погашення дебіторської заборгованості; інші грошові надходження від операційної діяльності (від реалізації оборотних активів, операційної оренди активів тощо). До вихідних грошових потоків належать грошові видатки на покриття витрат, які включаються у собівартість продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат у рамках операційної діяльності, а також податки на прибуток та проценти за користування позичками.

     2. Непрямий метод. Вихідною величиною при використанні цього методу є фінансові результати від операційної діяльності. Здійснюється зворотний до прямого методу розрахунок: операційні прибутки (збитки) коригуються на статті доходів (зменшуються) і витрат (збільшуються), які не впливають на обсяг грошових засобів (амортизація, забезпечення наступних витрат і платежів), а також на суму змін в оборотних активах та поточних зобов’язань, що пов’язані з рухом коштів у рамках операційної діяльності та сплатою процентів за користування позичками.

     Якщо  операційний Cash-flow скоригувати на позитивний (негативний) Cash-flow від інвестиційної  діяльності, то ми отримаємо так званий Free (незалежний) Cash-flow, який характеризує здатність підприємства забезпечити операційну діяльність та планові інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел (незалежно від зовнішнього фінансування). Позитивне значення Free Cash-Flow свідчить про наявність надлишку коштів, які можуть бути використані для таких цілей:

  1. виплата дивідендів;
  2. погашення банківських позичок;
  3. викуп власних корпоративних прав.

     Розрахунок Free Cash-flow має значення як при expost аналізі, оскільки дає змогу користувачам звітності зробити висновок про потенціал внутрішнього фінансування в попередніх періодах, так і під час exante аналізу, оскільки є базовою величиною для прогнозування вхідних і вихідних грошових потоків, пов’язаних з фінансовою діяльністю. Теперішня вартість очікуваного майбутнього Free Cash-flow може використовуватися як критерій оцінки вартості підприємства в рамках концепції максимізації доходів власників (SVK). У рамках фінансового контролінгу показник Free Cash-flow використовується також як індикатор раннього попередження про можливі проблеми у сфері управління дебіторською заборгованістю та запасами, збутовій сфері тощо. Вважається, що цей показник швидше і виразніше сигналізує про негативний розвиток, ніж показники прибутковості.

     Прямий  метод розрахунку використовується, як правило, під час внутрішнього аналізу в рамках фінансового  контролінгу для оцінки впливу руху грошових коштів на нинішню та потенційну ліквідність підприємства. За зовнішнього аналізу визначити чистий рух грошових коштів прямим методом неможливо за браком необхідної інформації, зокрема щодо грошових видатків підприємства на придбання сировини, матеріалів, на утримання персоналу тощо. Саме тому при оцінці кредитоспроможності чи інвестиційної привабливості підприємства використовується непрямий метод розрахунку Cash-flow, за якого використовується інформація, що міститься в офіційній звітності. 

     2. Основні показники  Cash-flow.

     Показники, базою розрахунку яких є операційний Cash-flow, широко використовуються при оцінці фінансового стану підприємства та визначенні його кредитоспроможності. В той час як раніше в континентальній Європі при прийнятті рішення про видачу кредитів банки орієнтувалися в основному на вартість кредитного забезпечення, сьогодні головним критерієм прийняття відповідних рішень є Cash-flow, який прогнозується отримати позичальником, оскільки насамперед саме за рахунок цього джерела підприємства можуть погасити позички та проценти за ними.

     Показник Cash-flow характеризується більшою об’єктивністю порівняно з чистим прибутком чи показниками рентабельності, розрахованими з використанням прибутку, адже при розрахунках Cash-flow є менше можливостей для маніпуляцій, зокрема пов’язаних з обліковою політикою підприємства та формуванням прихованих резервів. Так, чистий прибуток зі збільшенням рівня амортизаційних відрахувань та забезпечень наступних витрат зменшується, в той же час Cash-flow залишається незмінним. Показник Cash-flow можна розглядати з трьох позицій:

     1) як індикатор ліквідності та  платоспроможності підприємства;

     2) як показник результативності  фінансово-господарської діяльності (індикатор теперішньої та майбутньої дохідності підприємства);

     3) як індикатор спроможності до  фінансування за рахунок внутрішніх джерел.

     До  основних показників Cash-flow, які розраховують на практиці, належать такі:

     1. Показник тривалості погашення заборгованості. Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow (операційний). Під позичковим капіталом розуміють усі зобов’язання підприємства: короткострокові, довгострокові, забезпечення наступних витрат і платежів тощо. Слугує індикатором спроможності підприємства за рахунок власних ресурсів виконувати свої зобов’язання. Показує, скільки років (чи періодів) підприємству потрібно (за даного рівня операційного Cash-flow), щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності. Якщо тривалість погашення заборгованості становить 1—3 роки, то це нормальна ситуація з погляду перспектив виконання підприємством своїх зобов’язань; 4—5 років — задовільна; понад 5 років — незадовільна. Для підприємств торгівлі розрахунок цього показника має свої особливості: ефективна заборгованість у такому разі може зменшуватися на величину запасів товарів на складі (якщо вони є ліквідними).

Информация о работе Сутність показника Cash-flow, методи його розрахунку