Синонімія і антонімія в сучасній англомовній пресі

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2013 в 21:28, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є вивчення теми "Синонімія і антонімія в сучасній англомовній пресі " з точки зору новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень з подібною проблематикою.
У рамках досягнення поставленої мети були поставлені для вирішення наступні завдання:
1. Вивчити теоретичні аспекти та виявити природу синонімії та антонімії;
2. Сказати про актуальність проблеми синонімія і антонімія в сучасних умовах;

Содержание

Вступ……………………………………………………..…………………..…3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження синонімії та антонімії в англомовній пресі………………….……………….……..............................5
1.1. Явище синонімії та антонімії у світі лексикологічних досліджень .................................................................................................................... 5
1.2. Поняття «синонімії» з позиції різних лінгвістичних підходів ……………………………………………………..….......................................7
1.3. Осмислення категорії «антонімія» в теоретичних джерелах ……..13
Розділ 2. Аналіз синонімії та антонімії в англомовній пресі……..….....18
2.1.Особливості англомовного медіа дискурсу………………………..18
2.2. Дослідження синонімії та антонімії в англомовному медіа-дискурсі
…….………………………………....………………….………………….28
Висновки…………………………………………………………..……..…...34
Список використаної літератури…………………………………………….38

Работа содержит 1 файл

курсовая СИНОНІМІЯ ТА АНТОНІМІЯ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ.doc

— 210.00 Кб (Скачать)

Для синонімів в офіційно-ділових  і наукових текстах характерна пояснювальна або уточнююча функція, для синонімів публіцистичних жанрів основною є дієво-експресивна функція. Синоніми, що використовуються в усних формах комунікації і перш за все розмовної, виконують (ідентифікують) функції: соціально-ідентифікаційну, а також індивідуально-ідентифікаційну.

СР є відкритими, що означає нескінченні можливості їх поповнення все новими елементами та втрату застарілих. При цьому  СР поповнюються не стільки за рахунок  будь-яких зовсім нових слів, а переважно  за рахунок появи добре відомих  нових слів, які розвиваються в результаті метонімічного і дещо рідше — метафоричного переносу.

Використання синонімів  у різних типах тексту неоднакове. В одних типах тексту є широкі можливості для синонімії, наприклад, у художньому, а в інших типах  тексту можливості актуалізації синонімічного потенціалу досить обмежені. Це насамперед стосується офіційно-ділової сфери, зокрема законодавчих актів, кримінального та кримінально-процесуального кодексів .

Крім того, при аналізі  сучасного англомовного дискурсу можна  визначити три типи фразеологічних синонімів:

   • ідеографічні;
   • стилістичні;
   • стилістико-ідеографічні.

Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення і частіне за все використовуються в світських новинах. При збіганні архісем, тобто родових сем, вони розрізняються диференціальними семами при однаковій або різній образності. Прикладом можуть служити на-півкомпаративні фразеологічні синоніми. Звороти зі сполучником as є інтенсифікаторами прикметників, а зі сполучником like – дієслів.

Специфікою семантики  зворотів зі сполучником as є інтенсифікація ознаки, а зворотів зі сполучником like – інтенсифікація дії, процесу. У синонімів цього типу однакова образність. Наприклад, 1. like a flash / as a flash = дуже швидко; 2. dead and buried / dead as the Dodo – до першої ФО дається таке пояснення: "an argument, prob-lem, plan etc that is dead and buried is not worth considering again"; до другої – "no longer important or useful, and no longer having any influence"; 3. spick and span = акуратний, бездоганно чистий; новий, свіжий; fresh as a daisy = бадьорий, сповнений юнацької завзятості; fresh as paint = бадьорий, свіжий, сповнений сил; hot from the press = тільки з друку, свіжий; straight from the oven = прямо з печі, свіжий; 4. lapse of time = плин часу; sands of time = moments of time that pass quickly; 5. split second / the twinkling of an eye / two shakes (of a lamb’s tail) = мить; 6. days of yore / matter of history / days of old / rust of antiquity / time immemorial = минуле, незапам’ятні часи; 7. old as Adam / old as the hills = старий як світ; old as Methuselah = старий як Мафусаїл; дуже старий; old as time = ancient; very old; dating from far back in history; not new or young; 8. while away time / the hours / evening / days = to spend time in a pleasant and lazy way; kill time = вбивати час; try to make (a period of) time, in which one has noth-ing to do, pass as pleasantly as possible; waste time = марнувати час; fritter away time = марно гаяти час; 9. when the world was young = дуже давно; in ancient days = в прадавні часи ; in bygone times = в минулі часи; 10. till doomsday = до страшного суду; to the crack of doom = до другого пришестя, до нескінченності; for good and all = назавжди, остаточно; for keeps = назавжди, остаточно;  to the end of time = завжди, вічно, на віки вічні;  for all the time = назавжди; 11. plump as a partridge = гладкий як гуска; fat as butter / fat as a pig = гладкий, товстий; 12. lie in a nutshell / roll up into a ball / fit on the head of a pin = дуже маленький; 13. within a stone’s throw / on one’s doorstep / at one’s feet / eyeball to eyeball / cheek by jowl = близько; 14. in Indian file = колона по одному; in a crocodile = колона по двоє; 15. worn to a shadow / thin as a rake / thin as a lath = худий.

Стилістичні синоніми означають  одне і те ж поняття, але розрізняються  за стилістичною належністю. Тут можна навести приклад з ФО, що означають "neverness": at no time (neutral) = used to say strongly that something never happened or should never happen; not in donkey’s years (spoken) = ніколи; over one’s dead body (informal) = ніколи, тільки через чийсь труп; when hell freezes over = (informal) used to say that something will never happen; when the moon turns green cheese (spoken) = ніколи; never in a month of Sundays = (spoken) used to emphasize that something will definitely never happen; at/on the Greek Calends (bookish) = до грецьких календ, ніколи. 

У стилістико-ідеографічних  синонімах спостерігаються як чисто  семантичні, так і стилістичні  відмінності.

Наведений вище розподіл фразеологічних синонімів на три  групи є певною мірою умовним  внаслідок відсутності стабільності у стилістичних відмінностях, тому що жаргонізми, як правило, набувають відтінку застарілості або переходять до розряду розмовних зворотів. Розмовні звороти, у свою чергу, стають здобутком загальнолітературного пласту мови.

Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів та синонімічних груп. Можливі і змішані синонімічно-антонімічні групи. Це явище регулярне і є одним із проявів системності фразеології.

Отже, фразеологічні синоніми – це кореферентні фразеологізми, які належать до одного граматичного класу, частково збігаються або повністю не збігаються за лексичним складом, мають спільний та диференційований семантичні компоненти і розрізняються або збігаються у стилістичному відношенні.

Фразеологічна синонімія тісно пов’язана з фразеологічною антонімією. Це пояснюється тим, що фразеологізмам, які вступають у синонімічні та антонімічні зв’язки, притаманний однаковий або подібний семний склад. Різниця полягає лише в тому, що при фразеологічній синонімії спостерігається граничне зближення семантичних ознак. На відміну від синонімії, антонімія в сучасному англомовному дискурсі базується на повній протилежності тих самих семантичних ознак.

Субполя, представлені в фразеосемантичному полі "час" і "простір", як визначальному у англомовному медіа дискурсі (де, коли) мають антонімічний характер. Використання цих полів характерне для всіх видів медіа-дискурсу, але найбільш вирішальну роль вони відіграють у політичних та економічних новинах:

ЧАС:

 • perpetuity – neverness (вічність – те, що ніколи не має місця);
 • course – transience (довготривалість – короткотривалість);
 • past time – futurity (минуле – майбутнє);
 • newness – oldness (новизна – старість);
 • earliness – lateness (те, що стосується поняття "рано" – те, що стосується поняття "пізно");

ПРОСТІР:

Space in general (простір у  цілому):

 • indefinite space – definite space (невизначений простір – визначений простір);
 • presence – absence (присутність – відсутність);

Dimensions (виміри):

 • expansion – contraction (збільшення – скорочення);
 • distance – nearness (віддаленість – близькість);
 • length – shortness (довжина – те, що належить до поняття "короткий, куций");
 • breadth – narrowness (ширина – вузькість);
 • height – depth (висота – глибина);
 • front – rear (передня частина – задня частина);

Form (форма):

 • sharpness – bluntness (гострота – тупість);
 • smoothness – roughness (гладкість – нерівність, шорсткість);

Motion (рух):

 • velocity – slowness (швидкість – повільність);
 • preceding – following (передування – слідування);
 • progression – regression (рух уперед – рух назад);
 • attraction – repulsion (притягнення – відштовхування);
 • elevation – lowering (піднесення – зниження)2.

Так виникає синонімо-антонімічний ряд фразеологізмів, що виражають  дистанцію в субполі "виміри". Наприклад, синонімічному ряду within a stone’s throw, only  a step, on one’s doorstep, at one’s feet, eyeball to eyeball, cheek by jowl, under one’s nose = близько антонімічно протиставлений інший синонімічний ряд: below the horizon, over the hills and far away, at the back of beyond = далеко. Синонімо-антонімічний ряд, який входить до субполя "рух" і передає швидкість дії, містить наступні фразеологізми: at a snail’s pace, at a funeral pace, by easy stages, little by little = повільно; :: in less than no time = моментально, миттєво; не встигнувши кліпнути очима, in no time = блискавично, in the twinkling of an eye = не встигнувши кліпнути очима, like a bat out of hell = дуже швидко, with the speed of light = зі швидкістю світла, before you can say Jack Robinson = very quickly or suddenly, in two shakes of a lamb’s tail = в одну мить, against time = дуже швидко. Параметрам "передування" – "слідуван-ня" відповідає наступний синонімо-антонімічний ряд: steal a march on, steal one’s thunder, jump the queue = випе-редити; :: sit on one’s tail, breathe down one’s neck, tread on the heels of, tread in the steps of, follow the footprints of, stick like a shadow, hang on the skirts of = слідувати. До субполів "минуле – майбутнє" належать наступні фразеологічні одиниці: have had its day = to be no longer successful, powerful, or famous; be a dead letter = a law, idea that still exists but that people no longer obey, or are not interested in :: lie ahead / lie before you / lie in store = бути попереду; if something lies ahead of you etc, it is going to happen to you in the future; have in store = мати в майбутньому; be just round the corner = likely to happen soon; cast its shadow before = a feeling of future trouble.

Одним з найчисельніших є синонімо-антонімічний ряд "вічність – те, що ніколи не має місця": for ever and a day = назавжди, навіки; till doomsday = до страшного суду; forever; to the crack of doom = до другого пришестя, до нескінченності; time without end = без кінця; world without end = без кінця; for good and all = назавжди, остаточно; for keeps = назавжди, остаточно; to the end of time = завжди, вічно, на віки вічні; for all the time = на-завжди; all the time = завжди; at all times = завжди, у всі часи; :: till the cows come home = після дощику в четвер; not in donkey’s years = ніколи; over one’s dead body = ніколи, тільки через чийсь труп; never in one’s born days = ніколи; when hell freezes over = AmE (informal) used to say that something will never happen; when the moon turns green cheese = ніколи; when pigs fly = коли рак на горі свисне; when two (three) Sundays come together = ніколи; never in a month of Sundays = (spoken) used to emphasize that something will definitely never happen; at/on the Greek Calends = до грецьких календ, ніколи; in a blue moon = ніколи; on the second Sunday of next week = коли рак на горі свисне; when the devil is blind, when the Ethiopian changes his skin, at latter Lammas, on St. Tib’s eve = ніколи.

Проблема мезуративних ознак, визначення меж, характеристик, гносеологічних ознак одиниць, які  окреслюють параметри поля, допомагають визначити їх місце та роль у функціонально-семантичному полі та в сис-темі мови в цілому. 

Таким чином, різноманітність  парадигматичних відносин у фразеосемантичному полі часу і простору (синонімія, антонімія) свідчить про незамкнений характер полів, їх постійний розвиток та поновлення. Нове значення цих полів набувається процесі розвитку англомовного медіа-дискурсу, та змиття граней між членуванням цього дискурсу за видами.

2.2 Дослідження  синонімії та антонімії в англомовному медіа-дискурсі

Як вже згадувалося  в попередньому підрозіділі, субполя  часу і простору є визначальними. В цьому аспекті цікаво розглянути використання антонімів ПОЧАТОК  і КІНЕЦЬ  в англомовному медіа  дискурсі, що можуть належити до обох субполів. До засобів, які представляють семантику ПОЧАТКУ і КІНЦЯ на рівні примітивів зараховуємо дієслова to begin/start, to end/finish та похідні іменники end/ beginning, start/finish. Їх денотативне значення засноване на семантиці ПОЧАТКУ та КІНЦЯ, а тому вони безпосередньо вербалізують досліджувані смисли. Так, у прикладі Whether this is the start of a recovery or just the segue into the a next phase of the crisis, of course, unclear (Newsweek 10.11.2008, 49) ідея початку відновлення промисловості після економічної кризи експлікована іменником start, який позначає семантичний примітив “початок”. У реченні The recession will end, but recovery won’t ensure a return to previous rates of economic growth (Newsweek 10.11.2008, 52) дієслово end експлікує кінець економічного спаду, даючи підстави для тлумачення семантики ПОЧАТКУ і КІНЦЯ як семантичних примітивів. Водночас, більш детальний аналіз структурування ідеї кінця економічного спаду у наведеному вище прикладі показує, що семантика КІНЦЯ формується внаслідок складних ментальних процесів із залученням просторового й часового вимірів. Для виявлення специфіки структурування ідеї кінця економічного спаду застосовуємо компонентний аналіз іменника recession, який визначається як “важкий час, коли у країні нижчий ніж звичайно рівень торгівельної і бізнесової активності” (a difficult time when there is less trade, business activity in a country than usual)3. У наведеній дефініції семи “difficult” і “time” є ключовими, які сполучаючись у реченні з примітивом end локалізують важкий час у кінці темпоральної осі, котра маркує завершення періоду спаду і одночасно початок наступного за ним етапу recovery (одужання економіки країни), про котрий йдеться у другій частині наведеного вище прикладу. КІНЕЦЬ як завершення одного періоду, економічного спаду, і відлік для іншого, одужання промисловості, має в якості свого референта одну точку відліку – межу, яка входить у різні денотативні простори4.

Проаналізовані приклади свідчать, що дієслово end не тільки експлікує  кінець, а й описує ситуації, що розгортаються у часі і просторі, залучаючи темпорально-просторовий контекст та ідею межі, а тому досліджувана одиниця не може бути зведена лише до семантичного примітиву. На користь цієї думки свідчить походження семантики ПОЧАТКУ та КІНЦЯ від синкретичного поняття “кінців, кінця-початку”. Вживання одного слова для позначення обох кінців, зафіксованого зокрема лексико-фразеологічними засобами англійської мови, напр., Yet by raising pay for bureaucrats, and not demonizing those who previously took payoffs to make ends meet […] (Newsweek 19.01.2009, 39). Ідіома to make ends meet (“зводити кінці з кінцями”) описує ситуацію скрутного, матеріального становища, коли грошей вистачає лише на найнеобхідніше. На основі її словникового визначення “to live within one’s income”5  встановлюємо, що ця фразеологічна одиниця імплікує, що кінцеві витрати не мають перевищувати початкового бюджету, тобто обидва кінці повинні бути однаковими.

Наявність двох кінців становить  одну з передумов диференціації  темпорального та просторового ПОЧАТКУ-КІНЦЯ, пов’язаного з ідеєю межі, яка замикає і одночасно починає певні періоди часу чи відрізки шляху . Саме ідеєю межі, історично й лінгвістично закладеною в семантиці ПОЧАТКУ і КІНЦЯ, визначається вживання видо-часових форм дієслів, зокрема інхоативних, які вказують на попередню дію або стан, та дієслів завершення, котрі імплікують те, що відбувається за вербалізованими ними подіями, напр., The spectators laughed […] I could hear them jeering from the metal bleaches […] They stopped laughing when I pulled farther and farther ahead, however […] (Newsweek 10.11.2008, 10). Наведений приклад наводить спогади ефіопського спортсмена про перші кроки у великому спорті, про те, як у п’ятнадцятирічному віці він біг 1,500 метрову дистанцію, і глядачі глузували з нього. Водночас, коли хлопець був вже близький до перемоги, вболівальники припинили сміятися,  що передано дієслівною фразою завершення stopped laughing, котра одночасно концептуалізує кінець сміху й початок підтримки спортсмена, тобто, завершення однієї дії виражає миттєвий початок іншої. Очевидно, що дія осмислюється як межа, котра входить у різні темпоральні денотативні простори.

Як оперативні кванти знань ПОЧАТОК і КІНЕЦЬ представляють  інформацію про об’єкти і явища  навколишнього світу, котра базується на певному чуттєвому образі, залучаючи знання про реальний світ та його устрій. Наприклад, початок напружених стосунків між Францією та Німеччиною осмислюється в термінах рослинної метафори у реченні It’s hard to overestimate the disdain and distrust between Paris and Berlin. At the root is French industrial policy (Newsweek 10.11.2008, 49). Використана у наведеному прикладі метафора спирається на знання про те, що дерева ростуть із коренів, які живлять їхню біологічну систему і мисляться початком рослини, дозволяючи їй підніматися у напрямку верхів’я, котрий є кінцем стовбура. Тому у наведеному прикладі французька промислова політика, котра послужила початком проблеми у стосунках між країнами, концептуалізується як коренева система, яка до сих пір підживлює складені протиріччя. Водночас у наступному прикладі з тієї ж статті Europe’s leaders consulted directly with each other creating a financial coalition of the willing (Newsweek 10.11.2008, 49), де йдеться про появу домовленостей, які з’явились внаслідок творчих зусиль суб’єктів – політичних лідерів країн Європи, дієслово create (“створювати”) експлікує ідею початку існування фінансової коаліції між Німеччиною і Францією. Інтерпретуючи мовну одиницю create з останнього прикладу за допомогою словникової дефініції “to make something exist that did not exist before”6, встановлюємо, що вона засновується на семантиці ПОЧАТКУ, позначаючи творчий потенціал спрямованої дії, внаслідок якої починає існувати новий об’єкт, явище, подія.

Информация о работе Синонімія і антонімія в сучасній англомовній пресі