Задачі з аграрного права

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 19:03, задача

Описание работы

1. Сільськогосподарський виробничий кооператив “Східний” уклав договори на:
– будівництво ремонтної майстерні та відгодівельного майданчика з будівельно-ремонтним управлінням “Промбуд”;
– реалізацію зерна, молока та м’яса із заготівельною організацією;
– проведення скирдування соломи в кількості 450 ц з чотирма колишніми членами КСГП;
– будівництво і експлуатацію молочного цеху з фермерським господарством “Петровське”;
– співпрацю з виконавчим директором кооперативу.
Який характер правовідносин, що виникають з данихдоговорів?
2. Визначте характер правовідносин на вказаних нижче прикладах:
1) Савченко отримує земельну ділянку для заняття садівництвом та будівництва садового будиночку;
2) голова фермерського господарства укладає трудовий договір з громадянином Лісовим;
3) члену сільськогосподарського кооперативу Павленку повертається його пай у зв’язку з припиненням членства в кооперативі;
4) відносини з приводу відшкодування шкоди, заподіяної сільськогосподарському кооперативу колишнім членом кооперативу Петренком, виключеним за систематичне порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку.
Чи є вказані правовідносини предметом правового регулювання аграрного права?

Работа содержит 1 файл

задачі з аграрного права 23.09.docx

— 33.64 Кб (Скачать)

3.1. Сільськогосподарський виробничий кооператив “Східний” уклав договори на:

– будівництво ремонтної майстерні та відгодівельного майданчика з будівельно-ремонтним управлінням “Промбуд”;

– реалізацію зерна, молока та м’яса із заготівельною організацією;

– проведення скирдування соломи в кількості 450 ц з чотирма колишніми членами КСГП;

– будівництво і експлуатацію молочного цеху з фермерським господарством “Петровське”;

– співпрацю з виконавчим директором кооперативу.

Який характер правовідносин, що виникають з данихдоговорів?

 

Цивільний кодекс України

Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу

     1. Виробничим кооперативом є добровільне  об'єднання громадян на засадах  членства для спільної виробничої  або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій  трудовій участі та об'єднанні  його членами майнових пайових  внесків. Статутом кооперативу  та законом може бути передбачено  участь у діяльності виробничого  кооперативу на засадах членства також інших осіб.

     2. Члени виробничого кооперативу  несуть субсидіарну відповідальність  за зобов'язаннями кооперативу  у розмірах та порядку, встановлених  статутом кооперативу і законом .

     3. Найменування кооперативу має  містити його назву, а також слова "виробничий кооператив".

     4. Правовий статус виробничих  кооперативів, права та обов'язки  їх членів встановлюються цим  Кодексом та іншим законом ( 1087-15 ).

     5. Особливості створення і діяльності  сільськогосподарських кооперативів можуть встановлюватися законом ( 469/97-ВР )

Господарський кодекс

Стаття 95. Виробничий кооператив

     1. Виробничим  кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської  діяльності,  що  базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством   та   розподілі   доходу  між  членами  кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

     2. Виробничі  кооперативи   можуть   здійснювати   виробничу, переробну,   заготівельно-збутову,  постачальницьку,  сервісну  і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

     3. Виробничий кооператив є юридичною особою і діє  на  основі статуту.

     4. Найменування виробничого кооперативу  повинно містити слова "виробничий кооператив" або "кооперативне підприємство".

Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами

     1. Відносини   підприємства    з    іншими    підприємствами, організаціями,  громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

     2. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань,   інших  умов  господарських  взаємовідносин,  що  не суперечать законодавству України.

     3.   Підприємство  має  право   реалізовувати  самостійно  всю продукцію  на  території  України  і  за  її  межами, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу

     1. Виробничий   кооператив   відповідно   до   його   статуту самостійно  визначає  основні  напрями  господарської  діяльності, здійснює її планування та організацію.

     2. Виробничий  кооператив  реалізує  свою  продукцію,   надає послуги  за  цінами і тарифами,  які встановлюються ним самостійно або   на   договірній   основі,   а   у   випадках,   передбачених законодавством, - за державними цінами і тарифами.

     3. Відносини виробничого кооперативу з іншими підприємствами, установами,   організаціями   та   громадянами   в   усіх   сферах господарської діяльності встановлюються на основі договорів.

ЗУ  Про кооперацію

Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів

     Кооператив відповідно до свого  статуту самостійно  визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування.

     Кооперативи самостійно    розробляють    програми   і   плани економічного та соціального розвитку,  розглядають і  затверджують їх на загальних зборах членів кооперативу.

     Кооперативи мають   право   провадити  будь-яку  господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом.

     Кооператив має  право  відкривати  свої  філії,   відділення, представництва без створення юридичної особи.

     Виробничі кооперативи  провадять  господарську  діяльність  з метою одержання прибутку.  Інші кооперативи надають послуги  своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

     Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.

 

1.– будівництво ремонтної майстерні та відгодівельного майданчика з будівельно-ремонтним управлінням “Промбуд”;

Зовнішні, договірні, двосторонні

Оскільки будь-який договір  є основною правовою формою вираження економічних зв’язків, то важливе значення мають зовнішні аграрні договірні правовідносини. До них належать правові зв’язки, що виникають між суб’єктами аграрних відносин унаслідок вчинення правочинів — укладення (зміни, розірвання) договорів.

Різновидами зовнішніх аграрних договірних правовідносин виступають ті, що виникають унаслідок укладення договорів: а) з постачання матеріально-технічних ресурсів (договорів замовлення, постачання); б) з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств (на ремонт тракторів, автомобілів, виконання механізованих робіт, комплексне технічне обслуговування машинно-тракторного парку, машин та устаткування тваринницьких ферм, обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних мереж, роботи будівельно-монтажні, з терасування схилів, проведення штучного запліднення сільськогосподарських тварин, вапнування та гіпсування ґрунту і внесення в нього органічних і мінеральних добрив, здійснення заходів щодо боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур’янами, виконання культурно-технічних, землерийних та інших механізованих робіт тощо);

2. – реалізацію зерна, молока та м’яса із заготівельною організацією;

в) з реалізації сільськогосподарської  продукції (контрактації, її постачання для державних потреб, купівлі-продажу, міни, біржової торгівлі, комісії);

3. – проведення скирдування соломи в кількості 450 ц з чотирма колишніми членами КСГП;

б) з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств; договірні , двосторонні.

4. – будівництво і експлуатацію молочного цеху з фермерським господарством “Петровське”;

Договірні, двосторонні

б) з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств (на ремонт тракторів, автомобілів, виконання механізованих робіт, комплексне технічне обслуговування машинно-тракторного парку, машин та устаткування тваринницьких ферм, обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних мереж, роботи будівельно-монтажні,

5.– співпрацю з виконавчим директором кооперативу.

Внутрішні аграрні управлінські відносини

Суб’єктами внутрішніх аграрних управлінських (організаційно-управлінських) правовідносин є члени сільськогосподарських підприємств та самі сільськогосподарські підприємства (опосередковано, через їх органи управління), а в окремих випадках — й наймані працівники сільськогосподарських підприємств.

Об’єктами внутрішніх аграрних управлінських (організаційно-управлінських) правовідносин виступають управлінська діяльність, поведінка, дії учасників  останніх.

Головною підставою виникнення досліджуваних правовідносин є  членство (участь) у сільськогосподарському підприємстві, тобто виникнення та існування членського правовідношення (правовідношення з участі в господарському товаристві) між сільськогосподарським підприємством і особою — його членом (учасником). Окремі види управлінських правовідносин виникають унаслідок укладення трудового договору (контракту) між сільськогосподарським підприємством і його найманим працівником. Ці правовідносини припиняються одночасно з припиненням членства, членського правовідношення (участі, правовідношення з участі в господарському товаристві), припиненням дії трудового договору (контракту).

Вся сукупність внутрішніх аграрних управлінських правовідносин поділяється на правовідносини: а) пов’язані з формуванням системи органів управління сільськогосподарських підприємств і визначенням їх компетенції; б) які виникають та існують у процесі функціонування цих органів.

 

 

3.3. Визначте характер правовідносин на вказаних нижче прикладах:

1) Савченко  отримує земельну ділянку для заняття садівництвом та будівництва садового будиночку;

2) голова  фермерського господарства укладає трудовий договір з громадянином Лісовим;

3) члену  сільськогосподарського кооперативу Павленку повертається його пай у зв’язку з припиненням членства в кооперативі;

4) відносини з приводу відшкодування шкоди, заподіяної сільськогосподарському кооперативу колишнім членом кооперативу Петренком, виключеним за систематичне порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку.

Чи є вказані правовідносини предметом правового регулювання аграрного права?

  1. Для розмежування внутрішніх аграрних управлінських (організаційно-управлінських) правовідносин від подібних до них управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного права, мають значення підстави їх виникнення. У першому випадку — це відносини, пов’язані з актами органів управління сільськогосподарських підприємств, а у другому — з адміністративно-правовими актами державних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень.

 

  1.  ЗУ Про фермерське господарство

Стаття 27. Трудові відносини у фермерському господарстві

     1. Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

      2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.

      Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.

      3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

      4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

5. Голова  фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

 

Внутрішні аграрні трудові правовідносини становлять найбільш спеціалізовану й найбільш безпосередню частину аграрного права2. Їх суб’єктами можуть виступати сільськогосподарські підприємства, їх члени та наймані працівники.

Трудова активність фізичних осіб (фізична й інтелектуальна), їх здатність до праці, робоча сила — це об’єкти внутрішніх аграрних трудових правовідносин.

Трудові ж правовідносини з найманими працівниками виникають унаслідок укладення сільськогосподарським підприємством з відповідною особою трудового договору (контракту). В такому разі й припинення дії останнього (його розірвання) є юридичним фактом, правоприпиняючим для внутрішніх аграрних трудових правовідносин.

Внутрішні аграрні трудові правовідносини складаються з певних підвидів таких правовідносин. Серед яких виділяють: а) відносини у сфері організації праці; б) з додержання дисципліни праці; в) у галузі оплати праці; г) у царині охорони праці і додержання правил з техніки безпеки та виробничої санітарії.

Информация о работе Задачі з аграрного права